• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Adabı Muaşeret, Görgü Kuralları

   Fiyat:
   120,00 TL
   İndirimli Fiyat (%38,3) :
   74,00 TL
   Kazancınız 46,00 TL
   24,67 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap             Kuranı Kerimde Adabı Muaşeret, Görgü Kuralları
   Yazar            Prof. Dr. M. Zeki Duman
   Yayınevi        Fecr Yayınları
   Kağıt  Cilt      2.Hamur   -  Ciltli
   Sayfa Ebat    583 sayfa  - 17x24 cm
   Yayın Yılı       2017 -  Gözden geçirilmiş, İlaveli genişletilmiş yeni baskı


   Fecr Yayınları, Prof. Dr. M. Zeki Duman tarafından yazılan  Adabı Muaşeret  adlı kitabı incelemektesiniz.
   Adabı Muaşaret Görgü Kuralları kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satışı hakkında bilgiyi aşağıda geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    
    
                      ADABI MUAŞERET GÖRGÜ KURALLARI
                      adabı muaşeret görgü kuralları 

   "Hamd Allah'a mahsustur. O'na hamd eder, O'ndan yardım isteriz. Allah, kime hidâyet verirse, artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Saptırdığına da hiç hidâ­yet verici yoktur. "Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabı, yo­lun en hayırlısı da Muhammed'in yoludur." Rabbim, ilmimi ve anlayışımı arttır, beni Müslüman olarak öldür ve sâlihler zümresine ilhak eyle. Tevfîkini benden esir­geme. "
    
       ÖNSÖZ 
    
   Din, Allah Teâlâ tarafından, insanlara, dünya ve ahirette sa­adete erişebilmeleri için yol gösteren, Allah'a nasıl ibâdet edi­leceğini açıklayan ve birbirleriyle ilgili münâsebetlerinde müslümanların uyacakları esasları belirten ilâhi bir nizamdır.
    
   Kur'ân-ı Kerim, bu nizâmın ihtiva ettiği kanunları, geçmiş peygamberler ve kavimlerden ibret dolu bilgiler sunarak hâli en güzel bir şekilde izhar eden ve pek çok âyetleriyle geleceğe ışık tu­tan; velhasıl içtimaî bir nizamın gerekli kıldığı tüm esasları, kendi tabiriyle: "yaş ve kuru, her şeyi" muhtevi; Hz. Muhammed'e 23 yılda, âyet âyet nazil olup zamanımıza kadar da tevatür yoluyla ge­len ilâhi bir kanun mecmuasıdır.
    
   Her insanın başına bir polis dikmek mümkün olmadığı için,, yalnız kanunların mevcudiyeti, bir toplumu yönetmek için kâfi olamaz. Onların vicdanlarına tesir edebilecek birtakım ahlâkî esas­lara da ihtiyaç vardır.
    
   Ahlâk olmadan, insanların yönetimi için kanunların kifayet­sizliği nasıl bir gerçekse, ahlâkı pratik hayata intikâl ettiren âdâb-ı muaşeret olmadan ahlâkın, nazariye olmaktan öteye geçmeyeceği de öyle bir gerçektir. Yâni, adab-ı muaşeret olmadan ahlâkın, ahlâk olmadan da kanunların tek başına, dünya ve ahiret saadetini temin etmek için yeterli olabileceğini söylemek mümkün değildir.
    
   Bir toplumda, âdaba riâyet edilmiyorsa, orada ahlâkın varlığından bahsedilemeyeceği gibi; adab-ı muaşeret ve ahlâka önem verilmeyen cemiyetlerde, hukuka saygı, nizam ve intizamdan bahsetmek de mümkün değildir. Bu gerçeklere binâen, en son din ve mükemmel bir nizam olan islâm, misafirperverlikten bayram törenlerine; sosyal yardımlaşmadan, insanların birbirlerini sevip saymasından şekillerine; şahsî hayatın arzetmesi lâzım gelen özelliklerinden, sosyal hayatın çeşitli yönlerine varıncaya kadar... cemiyet hayatında gerekli olan her türlü muaşeret esaslarını or­taya koymuştur.
    
   Fakat bugüne kadar, bu mevzuda doğrudan doğruya Kur'ân'a istinaden ciddî bir araştırmanın yapıldığını söylememiz mümkün değildir.
    
   Hâl-i hazırda mevcut olanlarsa, ya makaleler hâlinde yazılmış, yahut da ahlâk kitaplarının oldukça kısa bir bölümünü teşkil et­mekten öteye geçememiştir.
    
   Konunun acı olarak nitelendireceğimiz başka bir yönü de şu ki, yıllardar Avrupalılaşma kompleksi içerisinde olan bazı yazar­larımız, yazdıkları adab-ı muaşeret kitaplarında, genellikle millî karakterimize yabancı olan batılıların âdabını işlemişler; bu su­retle, sanki bize bu konuda rehberlik edecek, davranış şekillerimizi düzene koyacak kaide ve kurallara sahip olmadığımız, millet ola­rak da bunları ortaya koyabilecek kapasiteden uzak olduğumuz imajını verme yoluna gitmişlerdir.
    
   İşte bu gerçeklere binâen, muhterem hocam Ahmet Coşkun Bey'in de işareti ile, hem bu sahadaki boşluğu kapatmaya, hem de yıllardır uygulanan ve bizleri kendi öz benliğimizden uzaklaştıran hareket ve davranışları terketmeye bir vesile olur kanaatiyle tezi­mize konu olarak "Kuran-ı Kerim'de Muaşeret Esasları" mevzu­unu seçtik.
    
   Âdâb-ı muaşeret, insana, cemiyet içerisinde yaşamak için lâzım olan nezâket kurallarını Öğreten, insanî ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı, toplum içerisinde saygı ve hürmete lâyık kılan... davranış şekilleridir. (
   adabı muaşeret kitap , görgü kuralları , zeki duman , ipek yayınları , adabı muaşeret kitabı fiyatı, zeki duman adabı muaşeret, ayet ve hadislerle adabı muaşeret, kuranı kerimde adabı muaşeret
    

             ÖNSÖZ
    
   Ahkâm ve ahlâk ile iç içe olup, aynı zamanda onların tamam­layıcısı durumunda olan muaşeret kuralları, söz ve hareketleri tez­yin eder, görünüşü zarif kılar, kişiye ayrı bir değer kazandırır.
    
   Dinimizde emir ve yasaklara taallûk eden ahkâm aslî, âdâb-ı muaşereti ise (konuşmanın âdabı, yemenin, içmenin, öğrenip öğretmenin, temizliğin... âdabı olarak) fert değerlerdir. Diğer bir deyişle adab olmadan hükümler ve insanlar arası ilişkiler sürdü­rülebilir ise de, o takdirde bunların mükemmel olacağını söylemek mümkün değildir. Çünkü ahkâm ve ahlâk, ancak âdâb ile mü­kemmellik kazanır ve kabule şayan olur. Aksi halde ameller nezâ­ket ve nezâketini kaybeder. Bir mûsikî parçasının ruh okşayıcı gü­zelliği notalar sayesinde gerçekleştirildiği gibi ahkâm ve ameller de ancak âdâb-ı muaşerete riâyetle güzelleşir, takdir edilir. Bu münâ­sebetle âdâb'ı, ahkâm ve ahlâktan ayrı düşünmemiz mümkün değildir. Ancak şu kadarını söyleyebiliriz ki, İslâm'da hükümler ve ahlâkî kurallar, genel anlamıyla evrensel olup müeyyideleri de ke­sindir. Âdâb-ı muaşeret ise, temel prensiplerde İslâm'dan ayrılmamak şartıyla, şekil ve görünüş açısından çeşitli iklim ve kuşaklarda az çok farklılık arzeder.
    
   Adâb'ın müeyyideleri de ahkâm ve ahlâkta olduğu gibi zecrî olmayıp, o andaki davranışın ortaya koyduğu nezâketten uzak oluşun vereceği mahcubiyetten Öteye gitmeyebilir.
    
   Adâb-ı muaşeret, uyulmadığı zaman, topluma etkisi bakımından ahkâm ve ahlâkla eşdeğerde sayılmaz, fakat yapılan iş, âdabın vereceği güzellik ve zerâfetten uzak olur. "Allah güzeldir, güzeli sever" prensibince yapılmış olmaz.

   Şahsın gerek Yaratıcısına karşı ibâdet ve itaatinde ve gerekse diğer insanlarla ilgili münâsebetlerinde, hoş görünümü sağlayan ve hüsn-i kabule lâyık kılan âdâbla ilgili incelememizi kaynak­larını, faydalanma sebep ve oranını da şu şekilde sıralayabilirz:
    
   Birinci kaynağımız, konumuzun adından da anlaşılacağı üzere Ku'ân-ı Kerîm'dir. Bu münasebetle tezimizle ilgili âyet-i ker­îmeleri tespit ederken âyetleri; ahkâm âyetleri, ahlâk âyetleri, kıssalar, meseller şeklinde bir ayırıma tâbi tutmadan Kur'ân'ı, baştan sonuna, âyet âyet inceleyip, her âyetin âdapla ilgisinin olup olmadığını araştırdık. Çünkü, ister hüküm ifâde eden (emir ve ya
   saklarla ilgili) âyetler olsun, isterse nedb ifâde edenler olsun, pek-çok âyetin aslî yönünden başka, âdâbla ilgili yönünün de olabileceği muhakkaktır. Binâenaleyh bazı âyetler, doğrudan doğruya muaşeret esaslarını öğretirken, bazıları da ahkâmla ilgili olmasına rağmen öyle bir üslûpla vahyolunmuş ki, mânâ itibariyle ilâhî bir hükmü vaz'ederken, özellikle seçilmiş olan lâfızlarıyla da güzel bir nezâket ve edeb örneği ortaya koymaktadırlar. Meselâ, Bakara sûresi'nin, 223. âyetinde Allah Teâlâ'nın: "Kadınlarınız sizin ekin tarlanızdır. O hâlde tarlanıza istediğiniz şekilde varınız." kavl-i şerifi, burada cinsî münâsebetle ilgili bir hükmü belirtirken, cima ma­halli olarak "HARS" (ekilen yer, tarla), fiil olarak da "İTYAN" lâfızlarının seçilmiş olması bu edebin tipik bir örneğidir.
    
   Görülüyor ki, hüküm ifâde eden bir âyet, mânâ itibariyle ol­masa bile lâfzı ile de âdâb-ı muaşerete işaret etmektedir. Bu münâ­sebetle Kur'ân'ı baştan sonuna kadar incelememiz iktizâ etmekte­dir. Bu mülâhazalarla seçmiş olduğumuz, Elmalılı merhumun "Hak Dini Kur'ân Dili" adlı tefsirinin tamamını okuyarak işe başladık.
    
   İkinci kaynağımız: Hz. Peygamber'in, konumuzla ilgili âyet-i kerîmeleri izah sadedinde olan açıklamaları ve sünnet-i seniyyesidir.
    
   Çünkü âyetlerden bir kısmının muhkem (mânâsı anlaşılabilir), bir kısmının da müteşâbih olması bizleri buna mec­bur etmektedir. Zira biliyoruz ki müteşâbih âyetler:
    
   1-Mânâsı, yalnız Allah Teâlâ tarafından bilinip başkalarının anlayamayacağı âyetler.
    
   Mânâsı, Allah ve Rasûlü tarafından bilinip, bir de Rasûlullah'ın açıkladığı kimselerin bilebileceği âyetler.
    
   Mânâsı, ilimde rüsuh sahibi olan kimseler tarafından anlaşılabilecek âyetler olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır.
    
    Ayrıca, selâmlaşmak, evlere giriş-çıkışta izin istemek, büyük­lerin yanında davranışlara dikkat etmek... gibi bazı muaşeret esas­ları, âyetlerde açık olarak beyan edildiği hâlde; evlenme talebinde bulunmak, evleneceği kadına bakmak, selâmdan sonra musafaha yapmak... gibi bir takım âdâb-ı muaşeret de âyetlerde zımnen ifade edilmiş ise de onları da ancak Kur'ân-ı Kerîm'i çok iyi anlayabilen kimselerin işaretiyle tespit etmemiz mümkündür. Binâenaleyh in­celememizi yaparken, kendisine vahyolunanı bizzat açıklamakla da görevli olan ve hüküm ifâde eden tüm emir ve yasakları vahyi ilâ­hiye müstenid bulunan Hz, Peygamber (s.a.v.)'in sünneti, Kur ân'dan sonra ikinci derecede istifâde ettiğimiz kaynak olmuştur. Allah Teâlâ'nm Haşr sûresi, 7. âyetiyle: "Rasûl size ne vermişse onu alınız ve yasakladığı şeylerden de vazgeçiniz" diye emretmiş olması da bizi bu ittiba'a mecbur etmiştir,
    
   Üçüncü derecede kaynağımızda: asr-ı saadette yaşamış, Rasûlullah ile bizzat sohbet etmiş, aynı zamanda Kur'ân'ı daha iyi anlama imkân ve kabiliyetine sahip olan kimseler olarak, tereddüt etmeden uyacağımız Sahabe-i Kirâm'ın âyetlerle ilgili görüş ve izahlarıdır. Ashabdan sonra gelen ve kendilerinden öncekilerin yollarına ihlâs ve samimiyetle bağlanan; naklettikleri rivayetleri zikrederken, kimden naklediliyorsa, onun o andaki hareketini dahi itinâ ile uygulayacak kadar ayniliğe riâyet eden selef-i sâlihînin âdâbla ilgili âyetlere dâir nakil ve görüşlerini almakta da tereddüt etmedik. Çünkü Kur'ân ve hadisler bizlere, onların ilimdeki aşk ve titizlikleri sayesinde gelebilmiştir. Onlar, bizlerle Asr-ı Nebî arasında sağlam köprülerdir. Bu münâsebetle meşhur rivayet ve dirayet tefsirleri ile, özellikle Kütüb-i Sitte, bu konuda bize ışık tutan kaynaklarımızdandır.
    
   Konuyu işlerken takip ettiğimiz metoda gelince: âdâbla ilgili âyetlerin izahına geçmeden önce, hemen her bölüm ve ana başlıklardan önce, konu ile ilgili bir girişle mevzunun önemini, islâm'dan evvel tatbik şekli ve varsa mahzurlarını ihtiva eden hu­susları koyduk. Sonra da İslâm Dini'nin o konuya bakış açısını be­lirtip getirmiş olduğu çözüm ve âdabı açıklamaya çalıştık.
    
   Asıl kaynak, doğruluğundan ve Öğrettiklerinin güzelliğinden asla şüphe etmediğimiz Kur'ân olduğu için, tebit edilen âdabın değerini isbat etmek maksadıyla, zamanımızda birçoklarının âdet hâline getirdikleri şekilde, sık sık batılıların görüşleriyle mukayese etmek yerine doğrudan doğruya âyet-i kerîmenin öğretmiş olduğu âdâb ile, bizzat Allah'ın Rasûlü, ashab ve İslâm âlimlerinin, âyetin işâri mânâsına göre belirttikleri mânâya istinaden muaşeret esaslarını tesbit edip izaha çalıştık.
    
   Âyet-i kerîmenin işaret etmediği, fakat sünnette önemle üze­rinde durulan bazı konular da vardır ki, içtimaî hayatın ortaya koyduğu lüzum üzerine, hazan bahse girmeden önce giriş olarak, bazen da konu içerisinde ve dipnotlar yoluyla onlara da işaret et­mekle beraber; âyetlerin gerek zahiri, gerekse bâtını mânâlarıyla, yakından-uzaktan hiç alâkası olmayan hususlara müstakilden yer vermedik.
    
   Ana hatlarıyla özelliklerinden kısaca bahsettiğim tezimiz üç bölümden oluşmakta ve her bölüm kendi arasında birtakım ana ve tâli başlıklara ayrılmaktadır. Araştırmamızın yeterli olabilmesi için elimizden gelen gayreti esirgemedik. Bununla beraber çalışmamızın da kusursuz olduğunu söyleyemeyiz. Her samimi gayretin mahsûlünün, kendisinden sonra gelecekler için bir basa­mak teşkil edeceğine inanıyor ve bu tezimin hazırlanmasında ben­den maddî ve manevî hiçbir yardımını esirgemeyen hocam ve tez yöneticim Ahmet Coşkun Bey ile değerli alâka ve yardımlarını gördüğüm diğer hocalarıma ve asistan arkadaşlarıma burada teşekkür etmeyi bir borç bilmekteyim. Yüce Mevlâ'dan tevfikini ni­yaz ederim.
    
     Mehmet Zeki DUMAN
     Haziran  - 1982 
    
    İÇİNDEKİLER
   Kısaltmalar   
   Önsöz           

   1.
   BÖLÜM
   ÂDÂB-I  MUAŞERET I-EDEB
    
   Lügat yönünden tarifi       
   Istılah yönünden tarifi        
   İlimler yönünden tarifi       
    
   II-MUAŞERET
    
   Lügat yönünden tarifi        
   Istılah yönünden tarifi        
    
   III-İÇTİMAİ HAYATIN GEREKLİLİĞİ
    
   İçtimaî hayat fıtrat (yaratılış)ın bir gereğidir        
   İçtimai hayat dinî yaşayışın gereğidir          
    
   IV-EDEBİN ÖNEMİ
    
   Edebin fert açısından önemi        
   Edebin toplum açısından önemi 
   Edebin ibâdetler açısından önemi          
    
   V-ÂDÂB-I MUAŞERETİN KAYNAĞI       
    
   VI-İSLÂM'DA ÂDÂB-I MUAŞERETİN KAYNAĞI         
    
    
   II. BÖLÜM
    
   ÖZEL İLİŞKİLERDE MUAŞERET ESASLARI
    
   Hz. PEYGAMBERLE İLİŞKİLERDE ÂDÂB-I MUAŞERET 
    
   Hiçbir konuda önüne geçmemek    
   Yanında yüksek sesle konuşmamak     
   Rasûlullah'a hitap şekli     
   Argo tabirler kullanılmamalı          
   Hane-i Saadetinde rahatsız edilmemeli 
   Evine izinsiz girmemek     
   Allah'ın Habîbi, müminlerin de sevgilisi olmalı 
   Bizlerde Rasûlullah sevgisi         

   II-Hz. PEYGAMBERİN HANIMLARIYLA İLİŞKİLERDE ÂDÂB
    
   Hicâb (örtünme) âyeti gelmeden önceki durum           
   Hicâb (örtünme) âyetinin getirdiği esaslar        
   Hicâb (örtünme) emri       
   Konuşma âdabına riâyet   
   Teberrüç'ten sakınma        
    
   III-KARI-KOCA İLİŞKİLERİNDE ÂDÂB
    
   Cahiliyye devrinde evlenme         
   İslâm'da evleme ve usulleri          
   Evlenecek adayların birbirlerini görmesi         
   Evlenecek adayların birbirlerini istemesi          
   Kadının erkekte arayacağı vasıflar          
   Erkeğin kızda arayacağı vasıflar  
   4-Mehir-başlık-hediye        
   5-Nişanlanma ve düğün   
   Düğün           
   Velîme           
   Eğlenme       
   İlân ve def    
   Evlileri tebrik etmek 
   Ailede karı ile kocanın durumları 
   Aile reisi kim olmalıdır        
    
   I-KADININ UYMAK ZORUNDA OLDUĞU MUAŞERET ESASLARI
    
   Kocasına itaat etmeli         
   Aile mahremiyetlerini muhafaza etmeli 
   Aile sırlarını ifşa etmemeli

   II-KOCANIN UYMAK ZORUNDA OLDUĞU MUAŞERET ESASLARI
    
   1-Ailenin geçimini temin   
    
   Hüsn-ü muaşeret    
   Hoş görürlülük                    
   Hanımıyla alay etmemeli   
   Ayıplarını araştırmaman     
   6- Kadının itaatsizliği ânında, kocanın takip edeceği metodlar         
    
   Nasihat         
   Hicret (yatakta alâkayı keme)       
   Dövme         
    
   Ancak ne zaman dövülebilir?     
   Dövmenin şekli ve ölçüsü 
   D) Karı ile kocanın geçimsizliği anında akrabalara  düşen görev 
   Birden fazla evlilik hâlinde           
   Cinsel ilişkilerde âdâb      
   Cinsî arzunun tatmini konusu    
   Mübaşeretin keyfiyeti        
   9-Hayızlı kadına karşı kocanın tutumu  
    
   IV-EBEVEYN-EVLÂD İLİŞKİLERİNDE ÂDÂB
    

   Anne ve babanın uyması gerekli âdâb  
   Sevgide mu'tedil olmak     
   Acıma duygusunu ihmal etmemek         
   Kız-erkek ayrımı  yapmamak        
   Çocukların terbiyesi             
   Karı-koca mahremiyetleri çocuklara karşı
   gizli tutulmalı           
   B) Çocukların uyması gerekli muaşeret esasları          
   Ebeveyne iyilik ve ihsan 
   Anne ve babaya itaat         
   3- Anne-baba gayr-i müslim iseler  
   4- Anne ve babaya ihsanın şekl
    
   V-KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİNDE ÂDÂB
    
   Erkeğin, erkekle âdabı       
   Kadının kadınla âdabı        
   Erkeğin yabancı kadınla âdâm.   
   Hicap emri               
   Halvet hâlinin yasak olması         
   Kadına bakmayı mubah kılan hâller       
   4-Kadının yabancı erkekle âdabı 
   Konuşurken             
   Süslenirken             
   Ahretlik, bacı-kardeşlik, kirvelik    
   İhtiyar kadınların özel durumu     
   5-Birbirlerine mahrem olanların âdabı    
    
    
   VI-ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİNDE ÂDÂB


   A- Öğretmenin uyması gerekli âdâb           
    
   İlmiyle âmil olmalı             
   Öğrencisini kardeş bilmeli 
   Anlatırken Öğrencilerin seviyesine inmeli        
   Öfkesine hakim olup öğrencilere arkadaş muamele etmeli   
   Sorularım cevaplayıp, bilmediği konularda susmalı 
   Talimi sebebiyle öğrencileri minnet altına sokmamak            
   Öğrencisine hitap şekli         
   B)Öğrencinin uyması gerekli âdâb         
   Öğretmenini can kulağıyla dinlemeli     
   Hocasına karşı oldukça saygılı olmalı    
   Soru sorma hakkım istismar etmemeli....           
    
   VII- KOMŞULUK İLİŞKİLERİNDE ÂDÂB
    
   Yakın ve uzak komşu kim olabilir.           
   Komşuya ihsanın şekli      
   Komşuluğu carî kılan hususlar    
    
   VIII- GAYR-İ MÜSLİMLERLE İLİŞKİLERDE ÂDÂB
    
   Savaş halinde iken uyulması gerekli âdâb    
   Sulh halinde iken uyulması gerekli âdâb          
   Dininden dolayı zorlanmaman  
   Kitap ehline has özel durum        
   Gayri Müslimlerle dostluk  
    
   IX-YETİM VE KİMSESİZLERLE İLİŞKİDE ÂDÂB
    
   Gelen âyetler karşısında Müslümanların durumları    
    
   X- FAKİRLERLE İLİŞKİDE ÂDÂB
    
   İnfakta usul  
   İnfakta sıra    
   İnfakta âdâb 
   Yok demenin usulü           
   İffetli, fakir ilan edilmemeli           
   Dilencilik                   
    
   XI- KÖLE VE CARİYELERLE İLİŞKİLERDE ÂDÂB
    
   İslâm'ın köleliği İslahı         
   1- Mükâtebe yoluyla Hürriyetine' kavuşturmak            
   2-Sevap ve mükâfat va'diyle köleleri hürriyetlerine kavuşturmak              
   İşlenen günahlara keffâret olarak kölelerin azadı       
   Evlenme yoluyla cariyelerin hürriyete kavuşturulması
    Müslümanlar arasında köle ve cariyeler  
    
   XII- ÂMİR-MEMUR İLİŞKİLERİNDE ÂDÂB
    
   A) Memurların uymaları gerekli âdâb       
    
   1-İzin âdabı  
   Giriş-çıkışlarda dikkat etmeli        
   Yağcılık (Yersiz medh-ü sena)     
   Yapamayacağı görevi talep etmemeli     
   Her zaman için saygılı olmalı       
    
   B)Âmirlerin uymaları gerekli âdâb         
   Yönetim arzuya göre olmamalı    
   Memurların hatasını aramamalı   
   Bağışlayıcı olmalı    
   Davranışlarında mütevazi olmalı 
   Memurlarla istişârî mahiyette sohbet etmeli     
   Memurların arasını ıslâh etmeli     
   Memurlardan hediye almamalı    
    
    
   III.  BÖLÜM YAKLAŞTIRICI  NİTELİKTE   GENEL  İLİŞKİLER 
   SELAMLAŞMA VE ÂDABI
    
   Selâmın seldi          
   En güzeli ile selâmlamak nasıl olmalı    
   Selâmda takip edilecek sıra         
   Selâmdan sonra "merhaba" demek        
   Musafaha-Tokalaşma        
    
   II-MİSAFİR VE MİSAFİRLİK ÂDABI
    
   Ev sahibinin giyim-kuşanma önem vermesi   
   Misafiri güler yüzle karşılayıp en güzel kabul göstermesi     
   Misafirlerin bir müddet yalnız bırakılması                   
   Yemek hazırlamak için telaşlanmaya lüzum yok         
   Yemeğin takdim şekli         
   Yemekte misafirlerle ilgilenmek  
   Misafirlere kim hizmet etmeli?      
   Misafirin uğurlanması       
   Misafirin uymak zorunda olduğu esaslar        
   Geleceği zamanı önceden bildirmek (randevu)         
   Misafir de güzel giyinmeli 
   İzinsiz ve selâmsız girmemek     
    
   İSTİZAN       
    
   Kapıyı çalma şekli  
   Kapıda ne kadar beklemeli?        
   İzinsiz girilebilecek yerler  

   Ziyaret saatinin ayarlanması      
   Sunulan yemeği beğenmemek   
   6-Misafir evde sağa-sola dalmamalı     
    
    
   ZİYAFET VE ÂDABI
    
   Ziyafette da'vetin önemi   
   Yemeklerin tertibi   
   Ziyafette da'vetlinin durumu         
    
    
   IV. BÖLÜM ŞAHSA ÖZGÜ HÂL VE DAVRANIŞLAR
    
   I-TEMİZLİK (TAHARET-NEZAEET)        
    
   Zahirin temizliği      

   1-Hadesten temizlik ve âdabı        
   Guslün âdabı             
   Guslün şekli  
   Necasetten temizlik ve âdabı        
   Bedeni çeşitli ifrazattan temizlemek       
   A)Hitan (Sünnet olma)     
   Hitanın dinî yönden faideleri       
   Hitanın sıhhî yönden faideleri     
   B)İstihdad (Kaşıkların traşı)           
    
     

   GİYİM-KUŞAM VE ÂDABI
    
   Güzel giyinmek       
   Bütün Müslümanların müşterek bir kıyafeti olabilir mi?   
   Görünümüne önem vermek         


   BAŞKALARINA KARŞI SAYGILI OLMAK
    
   Her insana karşı saygılı olmak    
   Büyüklere saygı duymak   
    
   3-Meclislerde âdâb 
   Selâm vermek          
   Gelene ilgi göstermek        
   Meclise gelen şahıs için ayağa kalkmak           
   Meclisten ayrılırken izin istemek  
   İzin kimden ve naşı] alınmalıdır   
   Konuşma âdabı    
   Kötülüklere karşı iyilikle mukabelede bulunmak da
   bir nezaket kuralıdır           
   6-Fısıltı ile konuşmak         
   7-Tecessüs   
    NETİCE         
    BİBLİYOGRAFYA  
    İNDEKS        


     Fecr Yayınları, Prof. Dr. M. Zeki Duman Adabı Muaşeret adlı kitabı incele diniz. 
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786059652407
   MarkaFecr Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786059652407

   İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.