• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Buluğul Meram Şerhi, 4 Cilt Takım

   Fiyat:
   360,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

    2.Hamur, Karton Cilt,  384 sayfa ,13,5x19,5 cm, Roman Boy
   40,00 TL
   KDV Dahil 22,50 TL
   %43,8
   2.Hamur , 224 sayfa , Karton Cilt
   35,00 TL
   KDV Dahil 20,00 TL
   %42,9
   2.Hamur , 192 sayfa , Karton Cilt
   40,00 TL
   KDV Dahil 22,50 TL
   %43,8

     Kitap               Buluğul Meram Şerhi
     Arapça Adı      Buluğul Meram Min Edilleti'l Ahkam
     Yazar               İbni Hacer el-Askalânî
     Tercüme Şerh  Nureddin Itr
     Yayınevi           Tahlil Yayınları
     Kağıt  Cilt         Sarı şamua kağıt, 4 Lüks Termo Deri Cilt
     Sayfa  Ebat      2.338 sayfa - 16x24 cm
     Yayın Yılı          2021
     Hadis Sayısı    1.564 Hadisi şerif arapça metni, Türkçe meali ve açıklası, çıkarılan hükümleri   Tahlil Yayınevi Buluğul Meram Şerhi kitabı nı incelemektesiniz.
   3 cilt Buluğul Meram Şerhi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı " alak "dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


    Takdim

   Buluğul Meram Allah Teâlâ'nın, müellifine ve telifine bereket lütfettiği kitaplardan biridir. Gerek hadis ilmi için ve gerekse fıkıh ilmi için vaz ge­çilemez kaynaklardan biridir. Ezberlenerek, ders kitabı şeklinde okunarak tedavülde kalmıştır. Müellifi İbni Hacer'in hadis seçimindeki isabeti ve onun hadis ilmindeki dirayeti kitap üzerindeki güvenilirliği artırmaktadır.

   Asrımızın önemli hadis çalışmalarında ismi bulunan Nureddin ITR ho­camızın şerhiyle çok daha pratik ve yararlı hâle gelen bu mübarek kitabı Türkçe'ye kazandırmayı bize lütfettiği için Allah'a hamd ediyoruz.

   Nureddin ITR hocamızla kadim bağları bulunan muhterem hocamız M. Emin Saraç, hem eserin bu hâle gelmesindeki emeği hem de hocamız­dan Türkçe'ye tercümesine izin lütfetmesindeki teşviki ile bizi cesaretlen­dirmişlerdir. Her iki hocamıza da minnet borçluyuz. Allah Teâlâ kendile­rinden razı olsun.
   Hadis ve fıkıh himmeti olanlar için önemli bir kaynak olan bu esere hizmeti bize lütfettiği için Rabb'imize hamd ediyor, muhtevasındaki ilimden layıkıyla yararlanmayı da nasip buyurmasını diliyoruz.

   Tahlil Yayınları

   Eser ve Müellifi Hakkında Birkaç Kelime

   Elinizdeki tercümenin aslı Nureddin Itr kardeşimize aittir.
    
   Nureddin Hocaefendi ile yarım asrı geçen kadim ve samimi bir dostluğumuz vardır. Ezher de talebe olduğumuz yıllarda ağırbaşlı, vakur, ciddi ve ihlaslı halleriyle dikkatimi çekmiş ve tanışmıştık. Daha sonra bilâhare öğren­diğime göre ondaki bu güzel hâller meğer nesl-i pâk-i Resul'den geli­şinden, Hüseynî oluşundan imiş. Ezher'deki derslerin yanında, muh­terem hocamız Şeyh Abdulvehhab Buhayrî merhumun evinde yapılan Buharî-i şerif derslerine de beraberce katılırdık.

   Marifet iltifata tâbidir. Bu hocamız Suriye gibi ilme ve ulemaya iltifatın henüz kaybolmadığı feyizli ve bereketli bir ilim muhitinde bulunmakta, ahval ve akvaliyle, ilim ve irfanıyla, ihlas ve takvasıyla, irşat, tebliğ, tedris ve talimine devam etmektedir. Gerek üniversitelerde gerekse camilerde verdiği derslerle, ardından hayır dualarla kendisini yâd ede­cek talebeler yetiştirmektedir. Bu faaliyetlerinin yanında teliflerle de meşgul olmakta, kendisine sadaka-i cariye olacak ve ümmetin istifa­de edeceği kıymetli eserler bırakmaktadır. Allah uzun ömürler versin. Elinizdeki eser de onlardan biridir.

   Bu kitap bir şerhtir. Bunun aslı meşhur hadis hafızı İbni Hacer el-Askalânî'ye ait "Bulûğu'l Merâm" adlı hadis kitabıdır. Bu kitap, son kısmındaki âdâb ve dua hadisleri istisna edilirse tamamı ah­kâm hadisleridir. Kitap bu bapta ferîd, muhtasar ve müfid olduğu için Ezher'de ders kitabı olarak okutulagelmiştir.

   Ahmet Davutoğlu hoca efendinin tespitine göre Bulûğul Merâm'a ilk şerh Şerafeddîn el-Mağribî tarafından yapılmıştır. Bunun çok geniş ol­duğunu düşünen San'ânî, kısaltarak ve bazı ilaveler yaparak yeniden tanzim etmiş ve Sübülü's-Selam adını vermiştir. Sübülü's-Selam'da ehl-i Sünnet ulemasınca muteber olmayan bazı görüşlerin yer aldığı­nı gören Nur'ul Hasan da bunları çıkararak yeniden kaleme almış­tır. Ahmet Davutoğlu hocaefendinin "Selamet Yolları" adıyla yaptığı Bulûğul Merâm şerhi ise isim benzerliğinden dolayı Sübülu s-Selam'ın tercümesi zannedilse de yeni bir teliftir. Nitekim kendisi, "Sübülu s-Selam'dan azamî derecede istifade etmeme rağmen eser yine de ter­cüme değil, âcizane kendi telifim oldu."1 diyerek buna açıklık getir­miştir. Bulûğu'l Merâm'ın en son şerhi ise Nureddin Itr dostumuzun İ'lâm'ül Enam adıyla yaptığı, Türkçesi elinizde bulunan kıy­metli kitaptır.

   Telifle iştigal edenlerin daha önce aynı bapta kaleme alınmış ilmî eserleri görmeleri, istifade etmeleri, daha da önemlisi önceki eserle­rin eksik bıraktığını düşündüğü tarafları ikmal ve itmam etmeleri esas­tır. Nureddin Itr üstazımızın da bu yolu takip ettikten sonra eserini daha mükemmel tanzim ve terkip etmiş olduğunda şüphemiz yoktur. Bu yüzden bu kitabın tercüme edilerek dilimize kazandırılmasının ve Müslümanların istifadesine sunulmasının hayırlı bir hizmet olduğunu cân-ı gönülden ifade ederken okuyucuların Ahmet Davutoğlu hocanın şerhinden de müstağni kalamayacaklarını da ifade etmek isterim.
   Kadın-erkek hepimiz dinimizin hükümlerini bilmeliyiz. Bilen insan bastığı yeri görerek yürüyen gibidir. Kendinden emindir. Bilmeyen de âmâ gibidir. Endişeli ve tedirgindir. Elbette. Çünkü bilenle bilmeyen bir olmadığı gibi görenle görmeyen de bir olmaz. Bilen kendini hatalardan ve haramlardan korur, bilmeyen de her an hataya ve şeytanın aldatma­larına maruzdur.

   Bir zamanlar camilerde imamlarımız, vaizlerimiz ve kürsü hocalarımız derslerinde kitap takip ederler ve yeri geldikçe ibadetten ahlâka, mua­melattan hadlere hepsini anlatırlar ve cemaatlerini yetiştirirlerdi. Şimdi maalesef bunlardan mahrumuz. Bundan dolayıdır ki Allah'ın hüküm­lerine teslimiyet, haramlardan korkma, hakka-hukuka riayet günden güne zayıflıyor. Mesela pek çok ailede, miras taksiminde artık Allah (c.c.)'ın taksimine rıza gösterilmiyor. Çünkü onlar bu hükümlerin Allah'tan gelen birer farz” 2 olduğundan, miras ayetlerinin so­nunda gelen: "İşte bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve Resulü ne itaat ederse Allah onu zemininden ırmaklar akan cennet­lere koyacaktır, orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur. Kim de Allah'a ve Resulü'ne isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu içinde devamlı kalacağı bir ateşe sokar. Ve onun için alçaltıcı bir azap vardır."[1] fermanından habersizdir.

   Selamet Yolları, l/H Nisa, 11

   Her Müslüman'ın dinimizin hükümlerini bilmesi elbette elzemdir. Ama bundan da önemlisi Allah ve Resulü'nden gelene ihlas ve samimiyetle teslim olması, kendisine başka çıkış veya kaçış yolları aramamasıdır. Cenab-ı Hak teslimiyette taksiri olanlar hakkında şöyle buyuruyor: "Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman iman etmiş bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulü ne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur."[2] "Hayır, Rabb'ine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıkta seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümde içlerinde hiçbir sıkıntı olmaksızın tam ma­nasıyla onu kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar."[3]

   İşte bu ilmî ve amelî noksanlarımızın telâfisi için bilen ve bilmeyen her­kesin üzerine düşeni yapması dinî bir vecibedir.

   M. Emin Saraç


       Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

   İslam dinini bizim için tamama erdiren Allah'a hamd olsun. Allah, in­sanların en hayırlısı olan, Kuran ile kendisini bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdiği ve Kur'an'ı ayrıntısıyla açıklamak ve yorumlamak üzere Sünnet'i verdiği efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun âline, ashabına ve iyilikle onlara uyanlara çokça salât ve selam eyle­sin!

   Şüphesiz ki sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı ve yolların en hayırlısı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selemin yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkanlarıdır. Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık cehen­nemdedir.

   Kuşkusuz Müslüman'ın hadis-i şeriflere, onları anlamaya, onlar hak­kında derin bilgi sahibi olmaya ve onlarla nasıl amel edileceğini öğrenme­ye özen göstermesi gerekir. Ahkâm hadislerini öğrenmek son derece ince bir konudur. Çünkü bu öğrenme; hadis ıstılahları kurallarını ve tenkit me­todu usullerini kullanarak hadisin senet ve metin, kabul ve ret yönünden derinlemesine incelenmesini gerektirir. Hadisin râvileri, senedi ve metni incelenerek sahih, hasen veya zayıf olup olmadığı ortaya çıkartılır. Sonra hadis âlimlerinin bu hususta kullanmış oldukları yöntemleri, hadisleri tenkit ederken ve haklarında hüküm verirken kullandıkları kuralları bilmek, sonra da kelimeler, cümleler, lügat, irâb ve üslup açısından hadis metnini anla­maya özen göstermek lazımdır. Bundan sonra da hadislerin, hükümlere hangi yönlerden delalet ettiğini ortaya çıkarmak gerekir ki bu, söz konusu tüm araştırmaların en yüce amacıdır. Bu amaç da Hz. Peygamber sallal­lahu aleyhi ve selemin Sünneti'yle amel etmeye vesiledir ki bu en şerefli makamdır.

   İmam, hafız, şeyhülislam Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî'nin Bulûğul Meram Min Edilleti'l-Ahkâm adlı eseri, hacim olarak bu bapta telif edilen kitapların en özlüsü ve en faydalı olanıdır. İbni Hacer hazretleri, onu ezberleyenin akranı arasında sivrilip temayüz etmesi, öğrenmeye yeni başlamış olanın yardım alması ve öğrenmede ileri seviyede olan isteklinin de feragat edemeyeceği bir kitap olması için eserini kapsamlı bir şekilde kaleme aldı. Böylece kitaptaki hadislerin ezberlenmesi ve her akıl sahibi­nin hem hadis hem de fıkıh yönünden onu çalışıp mütalaa etmeye özen göstermesi, bu kitabın şanına layık oldu. Böylelikle kitaba yapılan şerhler çoğaldı, öğrenciler ve âlimlerden oluşan araştırmacıların himmet ve gay­retleri ona yöneldi.

   Allâme Muhammed b. İsmail el-Emîr es-San'ânî'nin (v. 1182 h.) telif et­miş olduğu Sübülü's-Selam Şerhu Bulûğu'l-Merâm adlı eseri ilim talipleri arasında meşhur oldu. San anî bu eserini, Kadı Huseyn b. Muhammed el-Magribî için el-Bedru't-Temâm Şerhu Bulûğu'l-ü Merâm adlı kitabının bir özeti olarak hazırlamıştır. Çünkü Sübülü's-Selam, Ezher Üniversitesi nin son olarak hazırlamış olduğu müfredat programlarında öğrenciler için ta­yin edilmiş olan bir eserdir. Bu hususa ek olarak, söz konusu eser Ezher dışındaki fakültelerin müfredat programlarında da hadis öğrenimi için tah­sis edilmiştir. Çünkü müfredat programlarını hazırlayanlar, ahkâm hadisle­ri öğretimi için müfredat programı yaptıkları zaman özet olarak hazırlan­mış, kolay anlaşılan bir kitaba ihtiyaç duydular ve Sübülü's-Selam kitabı bu amaca diğerlerinden daha yakın görüldü.

   Fakat Sübülü's-Selam kitabını okuyup irdeleyen kişi onun kendisin­den amaçlanan şeyi gerçekleştirmede tam olarak yeterli olmadığını kesin bir şekilde anlar. Çünkü eserde, rivayet ve dirayet olarak hadis sahasına ilişkin teknik bilgiler ihmal edilmiş, hadisi delalet ettiği manaya uygun ola­rak anlamada gerekli olan bilgiler, hadisin delaleti ve manaları konusunda fakihlerin ortaya koyduğu görüşlere dair nakiller tam olarak ve titizlikle incelenmemiş, eksik kalmıştır.
   Medine'de hadis dersi vermeye başlar başlamaz hemen bazı seçilmiş hadisleri öğreten kitaplar hazırladık. Bu kitaplar üniversite tarafından ba­sıldı ve öğrencilerin sıkça kullandığı kitaplar hâline geldi. Söz konusu ki­tapları değişik üniversiteler ve çevrelerdeki önde gelen akıl sahibi âlimlere de arz ettik ve söz konusu faziletli dostlar tarafından övgüye mazhar oldu. Hamd ve minnet Allah'a aittir. Yüce Allah'tan bu amelin kabulünü ve ni­metini tamama erdirmesini niyaz ederim.

   Söz konusu eserlerin faydasının yaygınlaştırılmasına ihtiyaç olduğu için Buluğul Meram kitabının tümünün, hazırlamış olduğumuz söz konu­su kitapların metoduna uygun olarak şerh edilmesi yönündeki istekler iyice arttı. Çünkü insanlar arasında, doğru yoldan sapmış ve yazarlarının kendi anlayışlarının kabule şayan ve doğru olduğu zannından başka bir delile da­yanmadıkları, içinde birçok bozuk ve zayıf anlayışın bulunduğu görüşlerini zorla insanlara kabul ettirmeye çalıştıkları birçok kitap yaygınlaşmış du­rumdadır.

   Bu kitapları yazanlar işi o kadar ileriye götürdüler ki Müslümanlar'ın birliğini bozdular, insanların en hayırlısı olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selemin getirdiği şeriatın geniş ve esnek hükümleri hususun­da insanlara sınırlar koyup onları daralttılar. Onlar aklı kullanma kapısını kapattılar, kendileriyle aynı görüşte olmayan herkesi bidatçi olarak nite­lediler ve Sünnet'ten başka şeylere uydular. Kendilerinin bir delili varsa ehl-i Sünnet imamlarının birçok delili olduğunu ve insanlardan biri onların görüşlerini kabul etse bile ehl-i Sünnet imamlarının bütün ümmetin görüş birliğine mazhar olduğunu bilmediler veya bilmez göründüler.

   İşte bütün bu sebeplerden dolayı ihtiyacı karşılayacak ve amaca ulaş­mada yolu kolaylaştıracak şekilde Bulûğul Meram şerhini tamamlamak için gayretle işe başladık. Okuyucunun eski ve yeniden birlikte fayda­lanması için hadislerin eski şerhlerine dair kaynaklan vermeye çalıştık. İmamların yaptıkları delilli ispatlara ve bunları Sünnet'ten nasıl çıkardıkla­rına dair bilgileri vermeye özen gösterdik ki böylece okuyucuların ufukları genişlesin ve Müslümanlar tanışıp kaynaşsınlar. Ayrıca bu şerhe, başka­sında bulunmayan ve ümmete daha fazla yarar sağlayan bazı notlar ve benzersiz bilgiler koyduk.

   Allah'ım! Yaptığımız bu şerhi; peygamberlerin efendisi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selemin Sünnetini anlamada Müs­lümanlara faydalı ve ona uymada yardımcı eyle! Bu kitabı katında kabule şâyân eyle! Şüphesiz ki sen kendisinden bir şey umulanların en hayırlısısın!

   Nureddin Itr
   Kur'an ve Kur'an ilimlerinin, hadis ve hadis ilimlerinin hizmetkârı

    
    
   [1]-Nisa, 13-14
   [2]-Ahzab, 36
   [3]Nisa, 65
    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786058776890
   MarkaTahlil Yayınları
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9786058776890

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.