• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Edebüd Dünya ved Din

   Fiyat:
   260,00 TL
   İndirimli Fiyat (%45) :
   143,00 TL
   Kazancınız 117,00 TL
   47,67 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

     Kitap             Edebüd Dünya ved Din
     Yazar            İmam Maverdi
     Tercüme       Halit Zavalsız
     Yayınevi       Tahlil Yayınları
     Kağıt Cilt       Ivory kağıt, Termo Deri Cilt
     Sayfa Ebat    816 sayfa - 15x23 cm
     Yayın Yılı      2020   Tahlil Yayınevi Edebüd Dünya ved Din kitabı nı incelemektesiniz.
   İmam Maverdi Edebüd Dünya ved Din kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı " alak "dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2   Edebüd Dünya ved Din

   Şâfiî fıkhının önde gelen âlimlerinden, devlet ve siyaset konularına dair eserleriyle tanınan Ebul Hasan Ali b. Muhammed el-Mâverdî'nin günümüze ulaşmış eserleri içinde en tanınmışlardan biridir. Kitap genel­likle bu adla anılırken bazı yazma nüshalarında el-Buğyetül -Ulyâ fi ede­bi'd-din ve'd-dünyâ olarak da geçer. Muhtemelen eser ilk defa bmadla yazılmışken sonradan müstensihler tarafından Edebü'd-Dünyâ ve'd-Dîn şeklinde kısaltılmış ve bu isimle şöhret bulumuştur.

   Mâverdî kısa mukaddimesinde, insanın bütün faaliyetleri arasında en önemlisinin din ve dünya işlerini iyileştiren çalışmalar olduğunu belirterek 
   bu eserde dinî ve dünyevî açıdan hayatın ölçü ve kurallarını araştırdığını ifade etmektedir.

   Kitabını hazırlarken kaynak olarak Kur'ân ve Sünnet'ten, bilgelerin özlü sözleri, edebiyatçıların edebî ifadeleri ve şâirlerin şiirlerinden fayda­landığını belirtmekte, bu şekilde değişik kaynaklara başvurmanın daha eğitici olduğuna dikkat çekmektedir.

   Beş bölümden oluşan Edebu d-Dünyâ ve'd-Dîn'in ilk bölümü, ge­leneksel İslâm ahlâkının ana konularından olan akıl-hevâ çatışmasıyla il­gilidir. Bu münasebetle aklın tarifi ve mahiyeti, akıl-tecrübe ilişkisi gibi konular üzerinde durulmuştur.

   "Edebül ilm" başlığını taşıyan ikinci bölümde bilginin değeri, ilim-din münasebeti, insanların ilme ve ilim adamlarına bakışı, eğitim ve öğretim metodları, kuralları, öğrenci-öğretmen münasebetleri, ilim-amel ilişkisi, ilim adamlarının ahlâkî görev ve yükümlülükleri gibi konular işlenir.

   Eserin "edebü'd din" başlığını taşıyan üçüncü bölümünde genel ola­rak görev ve yükümlülük problemleri incelenmiştir. Buradaki din yalnızca Allah-kul ilişkisini düzenleyen bir kurum olmanın ötesinde insanların ge­rek Allah'a gerekse diğer varlıklara olan bütün yükümlülüklerini, münase­betlerini düzenleyen bir kanunlar sistemi olarak ele alınmıştır. Bu yüküm­lülüklerin temeli Kur'ân'dır; peygamberin sünneti Kur'ân'ın ortaya koy­duğu ilkelere gerekli yorumları getirmiş, ilim adamları da içtihad yoluyla yükümlülüklere açıklık kazandırmışlardır.

   "Edebü'd-dünyâ" adlı dördüncü bölüm eserin en önemli ve orijinal yönünü oluşturur. İnsanın sosyal bir varlık olduğu düşüncesi üzerine kuru­lan bu bölümde tecrübelere dayalı, tutarlı ve yaşanılabilir bir ahlâk anlayışı ortaya konmuştur. Mâverdî, sosyal uyum ve dayanışmayı insanlar ara­sındaki imkân farklılıklarına bağlamakta, mutlak eşitliğin ihtiyaç-yardım ilişkisini ortadan kaldıracağını, dolayısıyla toplumu yıkıma götüreceğini düşünmektedir. Dünya düzeninin tam olarak sağlanabilmesi başlıca altı şartın bulunmasına bağlıdır: Saygı ile uyulan din, güçlü bir siyasî otorite, kapsamlı adalet, genel güvenlik, yaygın refah, büyük bir ümit ve emel.

   "Edebü'n-nefs" başlığını taşıyan son bölümde, ahlâk eğitiminde baş­kalarının bilgi-tecrübeleri
   nden faydalanma ve kişisel çaba (riyâzet) şeklin­de olmak üzere başlıca iki yol bulunduğu kabul edilerek geleneksel İslâm ahlâkında fazilet ve rezilet sayılan duygu ve davranışlar bu iki başlık altın­da geniş bir şekilde incelenmiştir.

   Edebu d-Dünya ve'd-Dîn, müellifin fakîh, kadı ve edebiyatçı kişili­ğinin zengin bir ürünü olup olaylardan hareketle genel kurallara giden metotla iyi hazırlanmış bir sistem içinde işlenmiş, bütün teorik ve pratik ahlâk konularının öncelikle âyet ve hadisler ışığında ele alınmasına özen gösterilmiştir.

   Eserin Türkiye'de ve Türkiye dışındaki kütüphanelerde birçok yaz­ma nüshası vardır. İlk defa İstanbul'da basılan eser (h. 1299), uzun yıllar Mısır'daki ortaöğretim kurumlarında müracaat kitabı olarak kabul edilmiş ve bu maksatla ilki 1309'da (Kahire) olmak üzere yirmiden fazla baskısı ya­pılmış, ayrıca Bahâüddîn el-Âmilî'nin el-Keşkûl adlı eserinin kenarında iki defa basılmıştır. İlk ilmî neşri ise Mustafa es-Sekkâ tarafından yapılmıştır (Kahire, 1950). Daha sonra birkaç defa baskısı yenilenen bu neşirde nâşirin genişçe bir tanıtma yazısı da bulunmaktadır. Burada müellifin hayatı, ilmî şahsiyeti ve başlıca eserleriyle Edebu d-dünya ve'd-din hakkında bilgi ve­rilmiştir.[1]

   Eserin yegâne şerhi Üveys Vefâ b. Muhammed el-Erzincânî tarafın­dan yapılmıştır (1327/1911, Sultan Reşâd dönemi) ve Minhâcü'I-Yakîn şerhü Edebi'd-Dünyâ ve'd-Dîn adını taşımaktadır. Bilindiği kadarıyla Türkçe'ye ilk tercümesi de Bayezid dersiamlarından Bergamalı Cevdet tarafından Edebü'd-Din ve'd-Dünyâ Tercümesi adıyla (1327/1911) yapılmıştır.

   Yaşar Çalışkan, Edebü'd-Dünyâ ve'd-Dîn' sonundaki "edebü'n-nefs" adını taşıyan beşinci bölümün bir kısmını kapsamayan Bergamalı Cevdet tercümesini (Edebü'd-Din ve'd-Dünyâ Tercümesi, nin—III, İstanbul, 1327-1328) sadeleştirerek günümüz Türkçesine aktarmıştır. (Zaten Bergamalı Cev­det'in Edebü'd-Din ve'd-Dünyâ Tercümesi'nde "edebü'd-dünyâ" adın­daki bölümden 20 sayfa kadar yer eksiktir. Ayrıca "edebü'n-nefs" adlı be­şinci bölümden de "âdâbü'l-muvâzaa ve'l-ıstılâh" adındaki altıncı fasıl da adı geçen tercümede hiç yoktur.) Eseri Salahattin Kip ile Abidin Sönmez (İst. 1978) ve Ali Akın (İst. 1979, 1982, 1998) Türkçe'ye, Osman Reşer Alman-ca'ya (I-III, Das kitâb adab ad-dunyâ wa'd-dîn, Stuttgart 1932-1933; Osnabrück 1984) çevirmiştir.
   Biz bu tercümemizde konuyla ilgili âyet, hadis, şiir, atasözü ve kelâm-ı kibâra zaman zaman yer vererek metne bir anlamda şerh yapmaya ça­lıştık. Metinde geçen hadislerin ve şiirlerin kaynaklarını Edebud Dünyâ ve'd Dîn'in (Dârül Minhâc, Lübnan-Beyrut, neşre hazırlayan: Dârül Minhâc merke­zinde ilmî bir komisyon, 2014) ikinci baskısından istifade ederek gösterdik.

   Çeviride anlaşılır bir dil kullanmaya özen gösterdik. Metinleri doğru aktarmaya gayret ettik. Hatadan salim hiçbir kul olmadığına göre şüp­hesiz bizim de hatalarımız olmuştur. Samimi niyetle ikaz edildiğimiz tak­dirde bunları dikkate alıp tashih edeceğimiz şüphesizdir. Yapılan hatalar bizden, doğrular ise Cenâb-ı Hakk'ın tarafımıza tevfik, lütuf ve ihsanıdır.


   MUKADDİME
   18 Ekim 2018, İstanbul

   El-Kâdî Ebu'l-Hasen Ali b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-Mâverdî rahimehullâh şöyle dedi:
   Güç, kuvvet, nimet ve ihsan sahibi olan Allah'a hamd olsun. Resulle­rin ve nebilerin hâtemi Efendimiz Muhammed'e, onun ehl-i beytine, tak­va sahibi olan ashâbına da salât ü selâm olsun.

   Allah'a hamd, peygamberine, ehl-i beytine ve ashâbına salât ü selâm­dan sonra şu husus iyi bilinmelidir ki: Talep edilen ilmin şerefi neticele­rinin şerefine, öneminin büyüklüğü ise kişiye sağladığı menfaatin çoklu­ğuna göredir. İlmi doğuracağı faydalara göre talep etmeli, ilim talebinde daha çok bu hususa önem vermelidir. Buna dikkat edildiği takdirde ilmin meyvesi de o ölçüde devşirilir.

   Önemi, kadr ü kıymeti en büyük; faydası ve ihsanı en kapsayıcı olan ilim, din ve dünyanın kendisiyle istikamet bulduğu, âhiretin ve dünya sa­adetinin nizâma girdiği ilimdir. Çünkü din ve dinî anlayış düzgün olursa Allah'a kulluk ancak o zaman sağlıklı olur. Dünyanın düzgün oluşuyla da mutluluk sağlanır.

   Ben bu kitapla din ve dünya âdâbına işaret etmek, din ve dünya ah­vâlinden mücmel olanları detaylandırmak istedim. Bunu yaparken de ne kısa (veciz) ne de uzun (bast, itnâb) değil, orta üslûbu (müsâvât) seçtim.

   Bu kitapta fukahânın tahkikiyle üdebânın ince nüktelerini toplamaya çalıştım ki eserimiz muhtevâ açısından hiçbir anlayışa uzak kalmasın, hiç­bir düşünceye kapalı bulunmasın.

   Bu normal üslûbun gerektirdiği şekilde Allah azze ve cellenin kita­bından ve Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin o kitaba uyan ve onu destekleyen sünnetinden delil getirip istişhâdlarda bulundum. Bunun yanı sıra hükemânın (bilge kişilerin) güzel sözlerinden, bülegânın edebî ifadele­rinden ve şâirlerin şiirlerinden misaller verdim. Zira gönüller farklı ilim ve sanat dallarına meyleder, tekdüze söz ve sanatlardan ise bıkar.

   Ali b. Ebî Tâlib radıyallâhu anh şöyle demiştir: "Bedenler bıktığı gibi gönüller de bıkar. Öyle ise o gönüllere hikmet turfandaları (yeni ve çekici güzel sözler) hediye ediniz. Görülüyor ki kullanılan üslûp insanı talep edi­len şeyde bir mekândan başka bir mekâna geçmeye sevmektedir. Abbâsî halifelerinden el-Me'mûn da (ö. 218/883)[2] evinin içinde bir köşeden başka bir köşeye dolaşıp durur ve Abbâsî devrinin ünlü şâirlerinden Ebu'l-Atâhi-ye (130-210/748-825) rahimehullâhın şu beytini okurdu:   "Bir işi düzenleyip yorulduğunda insanı rahatlatacak yegâne şey, bir hâlden başka bir hâle geçmektir."[3]
   Bu kitabın muhtevasını (içindeki konuları) beş bölüme ayırdım:
   Birinci Bölüm: Aklın Fazileti ve hevânın zemmi
   ikincisi Bölüm: İlmin edebi
   Üçüncü Bölüm: Dinin edebi
   Dördüncü Bölüm: Dünyanın edebi
   Beşinci Bölüm: Nefsin edebi

   Allah Teâlâ'nın bu eserin telifi sırasında güzel yardımını esirgeme­mesini diliyorum, bana ihsan etmiş olduğu yazma yeteneğini, kudreti ve iradesiyle, yine O'nun korumasını niyaz ediyorum. Her işimde yardımcı ve koruyucu olarak O bana kâfidir.

   [1]Daha geniş bilgi için bk. Mustafa Çağrıcı, DİA, X, (406-408) Edebü'd-Dünyâ ve'd-Dîn maddesi.
   [2]El-Me'mûn, Hârûn er-Reşîd'in oğlu olup Abbâsî devletinin yedinci halifesidir. 198/813 senesinde kendisine bey'at edilerek halife olmuş, 218/833 yılında 49 yaşında iken vefat etmiştir, (bk. Üveys Vefâ el-Erzincânî, Minhdcü7-Ya/cîn Şerhu Edebi'd-Dünyâ ve'd-Dîn, İstanbul 1328/1910, s. 6)
   [3]Bu beyit, tam adı İsmâil b. el-Kâsım b. Süveyd olan EbuTAtâhiye diye bilinen şâirin dîvânında (nşr. Kerîm el-Büstânî, Dârü Sâdır, 1998, Lübnan) s. 321'dedir.

    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786057850201
   MarkaTahlil Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786057850201

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.