• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Envarul Aşıkin, Aşıkların Nurları

   Fiyat:
   95,00 TL
   İndirimli Fiyat (%42,1) :
   55,00 TL
   Kazancınız 40,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap              Envarul Aşıkin, Aşıkların Nurları
   Yazar             Yazıcıoğlu Ahmet Bican
   Tercüme         Ahmet Metin Şahin
   Yayınevi         Merve Yayınları
   Tashih            Salih Başpehlivan          
   Kağıt - Cilt      2.Hamur Kağıt, Citli
   Sayfa - Ebat   568 Sayfa, 17x24 cm
   Yayın Yılı        2018


    
   Yazıcıoğlu Ahmet Bican Envarul Aşıkin, Aşıkların Nurları kitabı nı incelemektesiniz.   
   Merve Yayınları Envarul Aşıkin kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    

   Envarul Aşıkin, Aşıkların Nurları
   Yazıcıoğlu Ahmet Bican
    
   Türk milleti, İslâmiyet ile şereflendikten sonra, önceleri Orta Asya'da, daha sonra Ön Asya ve Anadolu'da ve nihayet Avrupa ve Afrika dahil üç kıtada bu yüce dinin yayılmasını sağlarken, günümüze kadar devam eden sayısız Haçlı akınlarının da iman dolu göğ­sünde durdurmasını bilmiştir.
    
   Bu hizmet yüzyıllarca sürmüştür. Bu arada Orta Asya'dan başla­mak üzere, Ahmet Yesevî, Abdülkadir Geylânî, İmam-ı Gazali, Sühreverdî, Ebu'lleys Semerkandî, Bahaeddin Nakşibendî gibi birçok İslâm bilgini ya­nında Anadolu'yu vatan tutmamızla birlikte Mevlâna Celâleddin, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî, Somuncu Baba, Geyikli Baba, Ahi Evran, Karaca Ahmet, Hacı Bayram-ı Veli, İbrahim Tennurî, Emir Ahmed Buharî ve Akşemseddin gibi nice bilginler, savaşçı dervişler, manevî donanmamızı pe­kiştirmişlerdir. Dünya Tıb ilminin en büyüğü İbn-i Sîna gibi, Astronomi bilgini ve devlet reisi Uluğ Bey gibi bilim adamlarının başlattığı kervana meridyen ve paralelleri bulan, mikrobu bundan bin yıl önce tespit eden, cebir, trigonometri ve matematik ilminde insanlığa buluşlarıyla hizmet eden bilginler, Pîrî Reis gibi dünya haritasını çizen coğrafyacılar, Abdül­kadir Meragî gibi yaklaşık bin yıl önce müzikteki notayı bulan nice ilim adamları, şairler, edipler, tefsirciler ve hadisciler yetiştiren bu büyük mil­let, bu gün de geri kalmış İslâm ülkeleri arasında hizmetin öncüsü durumundandır.
    
   Bu milletin dînî hayatını ve imanını diri tutmak için nice Allah dost­ları yüzyıllardır hizmet vermiş ve vermektedirler.
    
   Elinizdeki eserin sahibi de devrinde berrak ve akıcı Türkçesi ile bu hizmet kervanına katılmış Allah dostlarındandır.
    
    
   YAZICIOĞLU AHMET BİCAN • ENVARÜ'L AŞIKÎN
    
   Kendilerine Ahmed ve Muhammed Çelebi de denen Yazıcıoğlu kar­deşler 15. Yüzyılda Gelibolu'da yaşamışlardır. Muhammediye adında aynı zamanda Türkçenin de güzel örneklerinden olan çok değerli bir eser su­nan Yazıcıoğlu Muhammed Bican, Hacı Bayram-ı Velî'den feyz almıştır. Envârül-Âşıkîn Âşıkların Nurları adlı eseri ise kardeşi Ahmed Bican kaleme almıştır. Envârül-Âşıkîn, Muhammed Bican'ın (Meğarib'ül 2e-man) adlı Arapça yazdığı eserinin kardeşi Ahmet Bican tarafından Türkçeye tercümesi olarak belirtilmektedir. Eser çok yönlüdür. Bir önemli yanı ise bünyesi içinde güzel bir üslûpla ve değişik bir metodoloji ile "Peygam­berler Tarihi"ni de vermiş olmasıdır.
    
   Yazıcıoğlu kardeşlerin bu güzel ve çok önemli iki eseri; Muhamme­diye ve Envârü'l-Âşikîn Âşıkların Nurları yaklaşık altıyüz yıldır elden ele ve gönülden gönüle dolaşan eserlerin başında gelmektedir.
    
   Eseri, değerli araştırmacı ve şair ağabeyimiz Ahmet Metin Şahin Bey, Osmanlıca aslından titiz bir çalışma ile yeniden gözden geçirmiştir. Yayına hazırlama ve redaksiyon görevini de haddimiz olmayarak üstlenmek du­rumunda kalırken, Muhammed İkbal'in eserlerini aruz vezni ile dilimize kazandıran ve Mevlâna Hazretleri'nin Mesnevî'si üzerine aynı çalışmayı yaparken bizleri kırmayarak çalışmalarına ara verip eserin Türk okuyu­cularına yeniden sunmada bizlere yardımını esirgemeyen Ahmet Metin Şahin Bey*e şükranlarımızı sunarız.
   Eksiklik bizlerden, yardım Allah'tandır.
    
   15 Aralık 2001 Yaşar Arısan
    
    
   Envârü'l Âşıkîn ( Âşıkların Nurları )
    
   BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM
   (Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla)
    
    
   Hamd, zat ve sıfatı bakımından vahid olan ve en üst derece­deki kemâle sahip olan Allah'a mahsustur. O Allah ki tek ol­duğunu çok açık ve çok üstün delillerle bildirmiştir.
    
   Bütün sırlan bilinsin isteyerek mahlûkatı yarattı. Onlara, en güzel te­cellilerle kendisinin bilinip tanınması imkânını verdi. Lütfünun tamamı ve kereminin sonucu olan rahmetinin, bütün âleme ulaşması, kemâl merte­besini tayin ve birliğine açık bir delil olmak üzere madde manayı yarattı.
   Minnet o Allah'a ki, peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV) Haz­retlerine, -âlemlere müjdeci ve korkutucu olsun diye en açık delilleriyle- ki­tabı Kur'an'ı indirdi. Kullarının hidayete erebilmesi için, beyanın en an­laşılır metinlerle kullarına ulaşabilmesi ve bütün incelikleri ile manasını O'na bildirmiş olan Allah Teâla'ya nice minnet borçluyuz.
    
   İnsanları, sonsuz mücâhede ve mücadeleleri ile zatının ilâhi katma hidayet eyleyip nefis mücadelesi ve nurlarıyla sıfatlarının berraklığına irşad etti.
    
   Peygamber efendimize gaybî bilgiler vahyetti. Mucizeler göstertti. İn­sanlara rahmet etmek için Resûl'ünü onlara elçi olarak gönderdi.
    
   Resulullah bütün mahlûkatı Allah'a davet etti. Bütün insanlar sapıklık içinde idiler. Onlara İslâm'ın aydınlığı içindeki doğru yolu gösterdi. Allah en açık tecelliyât ile onun diğer Peygamberlere üstünlüğünü beyan kıldı.
    
   Kullarına nâim cennetler ve cennet bahçelerini ve yine güzel nimet­ler olarak mü'minlere, cenneti ebedî kalacakları mekânlar olarak va'd etti. Böylece ölümümüz hayat, namazımız du'a ve niyazdır. Bu halimiz peygam­berimize en üstün bir selâmdır. Bu selavat ve selâm, onun kıymetli ailesi ve ashabı üzerine olsun.
    
   Bundan sonra bilinmesi gerekli olan husus şudur:
    
   Yüce Allah en büyük rûh ve birliğin sırrı olan Hazreti Muhammed'i yarattı. Böylece âlemde bir cevher hasıl oldu. Ondan sonra sırasıyla kâmil ve üstün ruhlar yaratıldı. Onları, bilinmeyen bütün hakikatleri elde edebil­meleri için- ilâhi vahyin sırlarına davet etti. Onlar da bu daveti kabul ede­rek, zalimler ve Salihler, hâkimler mertebesine kavuştular ve bunlar şöyle dediler.
    
   - Allah var başkası yok. Sonra Allah bunların bedenlerini Tür (tecel­liye mazhar bir dağ) kıldı. Ruhlarını, Kitab-ı Mestur (Yazılmış kitab), kıldı. Canlarını Rakk-ı Menşur (yazılmış deri) kıldı, gönüllerini Beyt-i Mamur (İmâr edilmiş ev) kıldı. Akıllarını Sarf-ı Merfû (yüksek bir çatı) kıldı. İlim­lerini Bahr-ı Mescûr (coşkun deniz) kıldı. Sonra bunlara atının gerçek­lerini göstererek onları fani kılıp üzerlerinden perdeyi kaldırarak onları beka mertebesine kavuşturdu.
    
   "Ne mutlu onlara! Nihayet dönüp gidecekleri güzel yurt da, onla­rın Ancak bunu vicdanı temiz, akıl sahipleri anlar." (Ra'd süresi 19-20. Âyet)
    
   Böylece onlar dünya ve ahirette kemâl mertebesine erdiler. Bu kemal ve olgunluk ile her iki âlemde, dünya ve ahirette görünen ve görünmeyen ne varsa, Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa hürmetine var oldu. Allah'ın rahmet ve selâmeti onun üzerine oldun.

    
   Kitabı Yazmamın Sebepleri

   Biliniz ki, bu güzel kitabı toplayıp tercüme eden Yazıcıoğlu Ahmet Bicân'dır. Ariflerin gayesi erenlerin emeli bir eser bı­rakmaktır. Bu kitap Gelibolu'da tamamlamıştır. Bunun için Allah'a hamdeder, Resûl'üne salât ve selâm ederek, âlemlere rahmet ola­rak gönderilen sevgili Peygamberin şefaatinden beni mahrum etmeme­sini, beni ayağının tozu hürmetine bağışlamasını dilerim. Allah'ım bizi ve bütün mü'minleri onun katında yakın ve muhterem ümmetinden eyle!
    
   İkinci sebep:
    
   Benim bir kardeşim vardı. Âlim, fazilet sahibi, anlayışlı ve olgun ve Allah'ın has kullarından, erenlerin önderlerinden ve cihanın kutbu Şeyh Hacı Bayram Veli'nin sırdaşı idi. Ben Ahmet Bîcân her zaman ona:
    
   Ey gözümün nuru! Bu dünya bakî değil ve zamanın vefası yoktur. Hediye olarak bir kitap yaz ki bütün âlem okusun!
    
   Bunun üzerine o da "Magârib'üz Zamân"adlı bir kitap yazdı. Âlemlerde gizli ve açık her türlü tefsir ve incelemeyi, hasılı on iki ilmin sonuçlarını bu kitabda topladı.
    
   Sonra bana dönerek:
    
   Ey Ahmet Bicân! İşte ben senin dediğin söz ile âlemlerin şeriat ve ger­çeklerle ilgili kısımlarını bir yere topladım. Şimdi sen de gel, "Magârib'üz Zaman" adlı bir kitabı Türkçeye tercüme et Ta ki bizim insanlarımız da mana ilminden ve nurlarından faydalansınlar.
    
   Ben de onun arzusu üzerine "ENVÂRÜ'L ÂŞIKÎN "adlı bu kitabı Gelibolu'da Türkçeye çevirdim. Benim bu eserimle onun "MUHAMMEDİYE" adlı ki­tabı da o kitaptan çıkmıştır. Onun o eseri sanki iki tarafından taşmış ve cevherleri meydanına çıkmış bir okyanustur. Eğer onda mevcud gizli inci­lerden olmak istersen "ENVARÜ'L ÂŞlKÎN"i oku. Eğer sonsuz ahiret sevabı istiyorsan, "MUHAMMEDİYE" yi oku.
    
   Biz iki kardeş, Allah rızası için bu iki kitabı yazdık. Bu hususta birçok zahmetler çektik. Öyle ki âşıkların ruhları bu kitaplarla neş'e bulsun ve şereflensin. İsteriz ki kitaplarla şereflenen âşıkların ruhları "Yazıcı Oğul­larını" rahmetle yâd etsinler!
    
   Tenbihât
    
   Ey ilâhi sırlara kavuşmak isteyen! Bu kitap; Kutsî hadis, Allah'ın vahyi, ilmî ilâhiden sırdır. Bu nurlar âleminden Allah'ın nurudur.
    
   Kudsî hadisleri bir araya toplamada Allah Teâlâ bana yardım etti. Allah'ın Peygamberlerine hitaplarını bahsettim. Gerçi birçok büyük âlim ilmin derecelerini, ariflere ait manaları ve bilgileri açıkladılar. Fakat bu alanda kimse ortaya çıkmadı. Bu alanda kimse göz gezdirmedi. Aksiye gayeye uygun delil getirmek, murakabeye dalmak için, olgunluk gerekli, deyip durdular.
    
   Ben Ahmet Bicân eserimde öyle şeylerden bahsettim ki, benzeri ne Acemler ne de Araplar tarafından yazılmamıştır. Zira onlar yalan yanlış sözlerle birçok hikâyeler nakletmişler.
   Ben, bütün kutsal hadisleri bir araya topladım. Tevrad, Zebur, İncil ve Kur'an'da ne kadar ilâhi sözler varsa ve diğer peygamberlere indirilen sahifelerde ne kadar Allah kelamı varsa bu kitapta topladım; ilâhi âlemlere, mahşer günü olan Arasat'a, döneceğimiz yer olan ahirete ve sonsuz olan cennetlere kadar her ne türlü açıklama var ise bu kitapta topladım.
    
   "Allah duaları kabul eder; her hükmü Allah verir ve olayların se­beplerini takdir edip yaratır. Allah dilediğine sayısız rızıklar ihsan eder." (Bakara Suresi 212. Âyet)
    
   Kitabı yazmamızın üçüncü sebebi:
    
   Allah kullarından bir dindar topluluk bize müracaat ederek: Vakti­mizde bilgisizlik ve taklitçilik pek çoğaldı. İnsanların büyük bir kısmı boş şeylerle uğraşmakta ve ben şeriata ve dinime uygun yaşıyorum demekte; bazıları da başka işlerle uğraşmakda:
    
   - Ben gerçekleri araştırmaktayım, demekte ve ayrı hareket etmekte­dirler.
    
    
   KİTABI YAZMAMIN SEBEPLERİ
    
   Ve bunlar din ve şeriatın hakiki hükümlerini terk edecek din ve mez­hep arasındaki farklara hiç dikkat etmeden;
    
   "İnsanların her kısmı su içecekleri yeri iyice belledi." (Araf Sûresi 160. Âyet), dediler. Hem kendileri azdılar ve hem de insanları azdırdılar. Hayal­lere kapılıp hakikatlerden mahrum kaldılar. Artık Peygamberlerin halini, şeriatın açık hükümlerini ve ariflerin keşfettikleri hakikatleri ve beyanla­rını açıklamak gereklidir, dediler. Benden bir eser yazmamı istediler.
   Bu çok zor ve büyük bir iştir. Allah sizlere kolaylık versin! dedim.
    
   Ben aciz Ahmet Bicân baktım ki, açık ve gizli ilimlerde, zahir ve batın âlimleri çok kitaplar yazmışlar. Fakat bunlar ya Arapça veya Farsça ya­zılmıştır. Herkes bunları okuyup anlayamaz, doğru bir mana çıkaramaz. Bunları ancak bilginler anlayabilirdi. Bunun için zahir ve batın ilimlerini içine alan Türkçe bir kitap yazıp milletin istifadesine sunmayı, onları, gö­nüllerini, inançlarını şeriatın ve hakikatin emrinde tutmak hevesine ka­pıldım. Onların âlim ve ariflerden olmalarını istedim.
    
   Ne yazık ki din âlimleri Farz ilimlerinde de ihtilaf ettiler. Kelâmcılar:
   Asıl ilim Allah'ın zatını, sıfatını delilik bilmektir dediler. Fıkıhçılar:
    
   Asıl ilim fıkıhtır. Helâl, haram, farz, vacip, sünnet emir ve yasaklar fıkıh sayesinde bilinir dediler.
    
   Tefsir ve Hadisçilerde:
    
   Asıl ilim, Kur'ân ve hadisleri bilip anlamakla elde edilir. Çünkü bü­tün ilimler Kur'an ve hadislerden çıkar. Bu yüzden asıl ilim, Kur'an ve ha­dis ilmidir dediler.
    
   Sofiler (Tasavvufçular):
    
   Asıl ilim insanın, kendini tanıması halini ve makamını bilmesidir. Böylece Hak'ka nasıl yakınlaşılır, Hak'dan nasıl uzaklaşılır. Onu bilmek­tir, dediler.
    
   İmam-ı Azâm Ebû Hanife:
    
   Sofilerin ileri sürdükleri asıl ilim ise ben bu ilimlerden nakillerde bu­lundum. İlim peşinde koşanlar bunlardan faydalansınlar istedim, dedi:
    
   Bilmeliyiz ki ilmin, amelin görünen ve görünmeyen bir yönü vardır. Bazı Âyet ve hadisler zahirî, bazıları da bâtınî durumu için söylenmiştir. Zahir olan yönü fetva makamıdır. Bâtın olan yönü ise kulluk güvencesidir.
    
   Akıl ve anlayışları bazı şeyleri anlamaktan aciz kimseler, inanışa za­rarlı şekilde, peygamberlerin ve velilerin ilimlerini ve keşiflerini inkâr ederler.
    
   Akıl ve anlayış sahibi olanlar, Âyet ve hadislerde mevcud maksatları bilirler, hem zahiri, hem de batini ilimlerden faydalanır, gerekli olgunluğa ererler, ilâhi cemâle ulaşırlar.
    
   Her insan için ilim öğrenmek vaciptir. Çünkü ilimsiz ibadet fesada uğrayabilir.
    
   Şeylerin sultanı, iki cihanın mürşidi, hakikat arayanların kutbu, Al­lah dostlarının en kâmili, insanların irşad edicisi Hacı Bayram Velî beni sır sahibi kıldı. Enbiyaların zahir hallerine, evliyaların batınî hallerine uy­gun açıklamalarda bulunmam üzere beni görevlendirdi. Tefsir ve araş­tırma arasında tatbik imkânı olsun. Evvelkilerin ve sonrakilerin ilmi araştırılabilsin.
    
   Buna göre ben, bu kitapta hakikat ve şeriatın incilerini saçıp dizdim. Böylece bu kitap nûr üstüne nûr, sevinç üzerine sevinç oldu. Onu gözüme göz, ruhuma rûh kıldım.
    
   Allah'dan bu kitabı dünyada yüce kılmasını dilerim. Ahirette bana, ya­zana, okuyana şefaatçi kılsın. Cennette de yoldaş etsin.
    
   Bu kitaba "ENVARÜ'L ÂŞIKÎN" {Aşıkların Nurları) diye ad koydum. Çünkü ben, zahir ve batın nurları bunda topladım.
    
   Beş vakit namaza denk olsun diye, beş bölümde topladım:
    
   BÖLÜM: Varlıkların tertip ve düzeni,
   BÖLÜM: ALLAH'ın Peygamberlere hitabı,
   BÖLÜM: Büyük Melekler,
   BÖLÜM: Allah'ın kıyamet günündeki hitapları,
   BÖLÜM: Yüce makamda Allah'ın kelimeleri açıklanacaktır. Yardım ve hidayet ancak Allah'tandır. Neticede dönüş O'nadır. Kitap Envarul Aşıkin, Aşıkların Nurları, Yazar Yazıcıoğlu Ahmet Bican, Tercüme Ahmet Metin Şahin, Merve Yayınları, envarul aşıkin ahmed bican )
    
   Yazıcoğlu Ahmed Bican
    
   İçindekiler
    
   Eser ve Yazarı Hakkında            
   Envârü'l-Âşıkîn (Âşıkların Nurları)        
   Kitabı Yazmamın Sebepleri      
    
   BİRİNCİ BÖLÜM VARLIKLARIN TERTİP VE DÜZENİ
   Varlıkların Sıralanışı         
   Gökler, Yeryüzü ve Yaratıklar Hakkında Söylenenler         
   Allah'ın Bildirdiği Kelimelerin Beyanı         
    
   İKİNCİ BÖLÜM ALLAH TEALA'NIN PEYGAMBERLERE HİTABI
   Âdem Aleyhisselâ'a Rûh Üfürülmesi        
   Âdem'in Tövbesi               
   Allah'ın İnsanlardan Söz (Misak) Alması 
   Âdem İle Havva'nın Ölümleri       
   Şit Aleyhisselâm'ın Peygamberliği             
   İdris Aleyhisselâm'ın Peygamberliği          
   Nûh Aleyhisselâm'ın Peygamberliği          
   Hûd Aleyhisselâm'ın Peygamberliği          
   Salih Aleyhisselâm'ın Peygamberliği         
   İbrahim Aleyhisselâm'ın Peygamberliği    
   Kabe'nin Yapılması    
   Hz. İbrahim'in Ölümü
   İsmail Aleyhisselâm'ın Peygamberliği          
   İshak Aleyhisselâm'ın Peygamberliği           
   Yakup ve Yusuf Aleyhisselâm'ların Peygamberliği....
   Yakub ve Yusuf Aleyhisselâmların Ölümleri
   Eyyûb Aleyhisselâm'ın Peygamberliği         
   Şuayb Aleyhisselâm'ın Peygamberliği         
   Mişâ Oğlu Musa Aleyhisselâm'ın Peygamberliği     
   Hızır Aleyhisselâm    
   Musa ve Harun Aleyhisselâmların Peygamberliği   
   Tevrat'ın İndirilişi ve Hz. Musa'nın Allah'ı Görme İsteği
   Tevrat'ta Yazılı Sözler           
   Yûşa Bin Nûn'un Peygamberliği       
   İlyas Aleyhisselâm'ın Peygamberliği
   Davud Aleyhisselâm'ın Peygamberliği         
   Hz. Davud'un Yakarışı          
   Allah'ın Davud'a Vahiyleri     
   Hz. Davud'u Allah'ın Teşviki 
   Davud Aleyhisselâm'ın Ölümü         
   Süleyman Aleyhisselâm'ın Peygamberliği   
   Beyt-i Mukaddes'in Yapılması           
   Belkıs Kıssası
   Hazretı Lokman Bahsi           
   Zülkarneyn Kıssası    
   Eşiyâ ve Ermiyâ Hazretlerinin Peygamberliği          
   Uzeyir Aleyhisselâm'ın Peygamberliği         
   Mettâ Oğlu Yunus Aleyhisselâm'ın Peygamberliği
   Hz. Zekeriyya ve Hz. Yahya'nın Peygamberliği      
   Zekeriya ve Yahya Peygamberlerin ölümü  
   İsa Aleyhisselâm'ın Peygamberliği   
   İncil'in Vasıfları Bölümü        
   Gökten Sofra İnmesi 
   Hz. İsa'nın Göğe Kaldırılması           
   Peygamberlerin Sırası           
   Hz. Muhammed Mustafa'nın Peygamberliği
   Kur'an'ın Nüzulü        
   Miraç Bahsi    
   Peygamberimizin Allah'ı Görmesi    
   Vahyin Sırları 
   Kutsî Kelimeler          
   İlâhi Hadisler. 
   Peygamberin Mekke'den Medine'ye Hicreti 
   Nebi'nin Medine'ye Gelişi      
   Peygamberimizin Cihadı       
   Bedir Gazası  
   Uhut Gazası   
   Mekke'nin Fethi         
   Huneyn Kıssası          
   Peygamberimizin Ölümü      
   Ashabın Faziletleri ve Hz. Fatıma'nın Ölümü          
   Ebû Bekir'in Ölümü   
   Hz. Ömer'in Ölümü   
   Hz. Osman'ın Ölümü 
   Hz. Ali'nin Ölümü      
   Hz. Hasan ve Hüseyin'in Ölümleri    
    
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ALLAH'IN MELEKLERE VAHYETTİĞİ KELİMELER
   Cebrail İle İlgili Bölüm
   Çeşitli Meseleler        
   Ölüm Meleği İle İlgili Bölüm  
   Ruhların Makamları   
    
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KIYAMET GÜNÜNDE ALLAH'IN HİTAPLARI
   Farklı İnanışlarla İlgili Bölüm
   Amelî Hükümlerle İlgili Bölüm          
   Cuma İle İlgili Bölüm 
   Mescidlerle İlgili Bölüm         
   Zekât İle İlgili Bölüm  
   Oruçla İlgili Bölüm     
   Kadir Gecesi İle İlgili Bölüm  
   Hac İle İlgili Bölüm    
   Cihad ile İlgili Bölüm (Allah Yolunda Savaş)
   Kur'an İle İlgili Bölüm
   Zikir İle İlgili Bölüm    
   Sabır İle İlgili Bölüm  
   Sadakalar İle İlgili Bölüm      
   Allah Yoluna Girenlerin Makam ve Menzillerinin Beyanı
   İlmin Faziletleri İle İlgili Bölüm          
   Âlimlerin Faziletleri    
   İyiliği Tavsiye ve Kötülüğü Men ile İlgili Bölüm        
   Fakirlerin Fazileti İle İlgili Bölüm       
   Dünya İle İlgili Bölüm
   Kabir ve Ölülerle İlgili Bölüm
   Dua Bölümü  
   Tövbe ve Af (Yarlığ Dileme) Bölümü
   Tövbe İle İlgili Bölüm 
   Takva Bölümü
   Kıyamet Alâmetleri - 1                      
   Kıyamet Alâmetleri - 2          
   Deccal'm Çıkışı          
   İsa'nın Gökten Yere İnişi       
   Dâbbet'ül-Arz'ın Çıkışı           
   Güneşin Batı'dan Doğması               
   Tövbe Kapısı'nm Kapanması
   Yeryüzünde Başlayan Çöküntüler    
   Sur'un Üflenmesi       
   Haşir İle İlgili Bölüm  
   Yerin ve Göklerin Değişmesi
   Kıyamet Durakları     
   Büyük Korku  
   Livâ'ül-Hamd 
   Mahşerde Cehennemi Getirmek      
   Mahşerdeki Hesap    
   Mahşerdeki Şefaat    
   Kabe ile İlgili Bölüm   
   Peygamberimizin Şefaati      
   Hesap İle İlgili Bölüm - 1       
   Hesap İle İlgili Bölüm - 2       
   Hesapsız Cennete Girecek Olanlar 
   Kitap (Amel Defteri)  
   Mizan 
   Düşmanlıklar ve Mahkemeler          
   Kıyamet Gününde Diğer Garip İşler 
   Allah'ın Meleklerle Konuşmaları       
   Cehennem ve Aşağı Dereceleri       
   Ateş (Cehennem)'e Girecekler         
   Cennettekilerin Durumları     
   Havz İle İlgili Bölüm   
   Sırat   
    
   BEŞİNCİ BÖLÜM ALLAH'IN YÜCE MAKAMDA SÖZLERİ
   Cennete Girmek        
   A'raftakiler     
   Allah Teâla'yı Görmek          
   Dört Râşid Halife'nin Cennetteki Yerleri       
   Büyük Günah İşleyenlerin Durumları
   Ateşin Hikmeti
   Cinlerle İlgili Bölüm   
   Ölümün Boğazlanması          
   Tûbâ Ağacı    
   Huriler
   Vildan İle İlgili Bölüm 
   Gılmânlar       
   Cennetin Irmakları     
   Cennet Ehlinin Mertebeleri ve Yüce Dereceleri
   Şehitler          
   Cennet Ehlinin Nimetleri       
   Cennet Halkının Mertebeleri 
   Kitabın Sonu   
   Eser ve Yazarı Hakkında
    


    
    
   Merve yayınevi Yazıcıoğlu Ahmet Bican Envarul Aşıkin, Aşıkların Nurları kitabı nı incele diniz.   
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789758524310
   MarkaMerve Yayınları
   Stok DurumuVar
   9789758524310

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.