• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Esasat-ı Nuriye, Risale-i Nur Mesleği Hizmet Rehberi

   Fiyat:
   100,00 TL
   İndirimli Fiyat (%35) :
   65,00 TL
   Kazancınız 35,00 TL
   Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda
          
   Kitap            Esasat-ı Nuriye, Risale-i Nur Mesleği Hizmet Rehberi
   Yazar           İttihad İlim Araştırma Heyeti
   Yayınevi      İttihad Yayınları - Üçelmas yayıncılık
   Kağıt Cilt     Ivory Kağıt - Lüks Vinleks Cilt
   Sayfa Ebat  415 Sayfa - 17x24 cm
   Yayın Yılı     2021   Esasat-ı Nuriye, Risale-i Nur Mesleği Hizmet Rehberi adlı kitabı incelemektesiniz.
   Esasatı Nuriye Hizmet Rehberi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

    

   ÖNSÖZ

   Nur Mesleğinin Hizmet Prensiplerini ihtiva eden "Esasat-ı Nuriye" isimli bu kitab, başta Risale-i Nur Külliyatı üzerinde ihtisas kazanmış ve tahkik usulüyle altmışbeş sene Risale-i Nur'dan toplama ve derleme dersler hazırlamış Merhum Rüşdü Tafral Ağabeyimiz (Rh.A.) ve Ittihad İlmi Araştırma Heyeti tarafından uzun bir araş­tırma ve inceleme neticesinde titizlikle hazırlanmıştır.

   Bu eser, Risale-i Nur'un pek çok müteferrik yerlerinde bahsedilen, Risale-i Nur Mesleği ve İman Hizmeti ile alâkadar mevzuları bir araya getiren bir tasnif ve derlemedir.

   Risale-i Nur'un bahisleri çeşitli mânâ vecihlerine sahib olduğun­dan, muayyen bir mânâ çerçevesinde tasnifata girmez. Hizmet haya­tı boyunca ortaya çıkan ihtiyaçlar sebebiyle yapılan ve muayyen meselelere bakan lâhikalar ve derlemelerdeki bahisler, galip ve zâhir mânâsiyle muayyen bir meseleye ve mevzu'a bakarken, dolayısiyle daha pekçok meselelere de baktığını unutmamalıyız. Hatta Gençlik Rehberini ihtiyarlar; İhtiyarlar Risalesini gençler; Hastalar Risalesi­ni sıhhatli musibetzedeler; Hanımlar Rehberini erkekler okuyacakları ve okudukları gibi, Haşir Risalesinden de iman-ı billah dersi alınır ve hakeza...

   Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vefatından sonra ortaya çıkan ihtiyaç sebebiyle 1962 yıllarında başta merhum ağabeyimiz Zübeyir Gündüzalp olmak üzere en yakın talebeleri tarafından hazırlanan Hizmet Rehberi, giderek genişleyen hizmet sahasında is­tikameti muhafaza için duyulan ihtiyaç sebebiyle, ilk basılan Hizmet Rehberi sonradan takriben 3-4 kat daha genişletilip neşredildi. Hatta Rüşdü Tafral Ağabeyin ifadesiyle Merhum Zübeyir Ağabeyimiz sonraları bunu da az görüyordu.

   Nitekim mezkûr Hizmet Rehberi'nin mukaddimesinde: «Risale-i Nur'un dairesi çok genişlemiş çok muhtelif efkâr ve mizaç sahipleri, bu hizmet safında yer almışlardır. Elbette bütün efkâr, ka­naat, meslek ve meşrebler üstünde makam-ı sıddıkıyette yer tutmuş ve şahs-ı manevî-i Âl-i Beyt'in mümessili olarak hizmet-i Kur'aniyenin başına geçmiş Üstad Bediüzzaman'm azamî ihlas, azam 
   sadakat ve azamî fedakârlık manasını ihtiva eden, gösteren ve işaret eden mesleğini nazara vermek lâzım gelmektedir.» deniliyor.

   Yani zamanla ortaya çıkan hadiselere, Risale-i Nurdaki o me­selelere bakan istikameti göstermenin lüzumuna işaret ediliyor. Hiz­metin selâmet ve istikametine bakan bu vazife aynı zamanda bütün Nurcular tarafından Risale-i Nur derslerinde yapılır ve yapılmaktadır.

   Hizmet düsturlarını ihtiva eden böyle derlemelerle, te'vilsiz olmak şartiyle bizzat Risale-i Nur'un sarih bahislerinin ortaya konul­ması, Risale-i Nur'a teslimiyeti bulunanların, meseleleri Risale-i Nur müvacehesinde kolaylıkla görmelerine yardımcı olur ve meslek hassasiyetine teşvik eder.

   Nurların muhtevasından haberi olmayanlar için de, Risale-i Nur'un meslek yapısını bizzat kaynağından görmelerini sağlar.

   İşte böylece Risale-i Nur Külliyatmdaki sarih ve mükerrer be-yan-larm nazara verdiği Hizmet Düsturları ve Esasları, tahşidat ve tahkikat ile bir kere daha hizmet ehlinin ve müslüman münevver­lerin dik-katine arz edilmiştir.
   Bu eserin hazırlanmasında en büyük emeği geçen Rahmetli Rüşdü Tafral ve Rahmetli Mesut Zeybek Ağabeylerimize ve ese­rin basılmasını teşvik eden Rahmetli Said Özdemir ve Rahmetli Abdülkadir Badıllı Ağabeylerimize Cennet-ül Firdevs'i nasib etmesi­ni Rabbimizden niyaz ederiz.

   Cenab-ı Hak, bütün Nur talebelerinin Risale-i Nur'daki iman ve Kur'an hizmeti düsturları istikametinde, ihlas ve sadakat ile hizmetlerine devam etmelerini ve bütün ehl-i imanın uhuvvet ve ittifakını nasib etsin.

   İTTİHAD YAYINCILIK

   Not: Kitabın dipnotlarındaki ayet, hadis ve diğer metinlerin kaynakları, Ittihad ilmî Araştırma Heyeti tarafından verilmiştir.


    
          TAKRİZ

   Risale-i Nur talebesi, Kur'an-ı Azimüşşan'm hükümlerini hakkıyla ya­şamayı ve Resul-u Zişan'ın Sünnet-i Seniyyesiyle amel etmeyi hayatının en büyük gaye ve maksadı olarak bilir.

   Risale-i Nur'dan aldığı iman nurunun aşk ve şevkiyle marifet-i İlâhiye mertebelerinde terakki etmek ve Risale-i Nur'da serpilen Esasat-ı Kudsiye'ye ve Desâtir-i Nuriye'ye tam ittiba ile sırat-ı müstakimde evc-i kemâlata doğru tayaran edebilir.

   Risale-i Nur'daki Esasat-ı Kudsiye, Kelam-ı İlâhiden nebean etmiş olup, Desâtir-i Nuriye'de Resul-u Ekrem'in meslek-i âliyesinden lemean etmiştir. Risale-i Nur'da serpilmiş olan Esasat-ı Kudsiye ve Desâtir-i Nuriye'nin, top­lanıp bir araya getirilmesi ile efradını câmi olarak o hakikatlerin her köşesini açığa çıkarıp o esas ve düsturların daha iyi anlaşılmasına ve daha ciddi bir şekilde sarılıp ittibaına vesile olacaktır inşaallah.

   Aksi takdirde o Esasat-ı Kudsiye'ye ve Desâtir-i Nuriye'ye ittiba olmazsa o Nur yolunda devam edemez. Nefis ve şeytanla mücadele edemez. Bir çok maddi, manevi felaket ve helaketlerle karşılaşır ve belki menzil-i maksuda da vasıl olamaz; mesuliyet-i maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenerek ebedi hayata göçer gider.

   Fakat o Esasat-ı Kudsiye'ye ve Desâtir-i Maneviye'ye ittiba ettiği takdirde Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin buyurduğu gibi:

   «Muhabbet-i İlâhiyenin ziyasını tazammun eden imanın nuruyla münev­ver olan İslâmiyetin terbiyesiyle tekemmül edip, insaniyet cihetinde, abdiye-tin içinde bir sultansın; ve cüz'iyetin içinde bir küllisin; küçüklüğün içinde bir âlemsin; ve hakaretin içinde öyle makamın büyük ve daire-i nezaretin geniş bir nâzırsın ki, diyebilirsin: "Benim Rabb-i Rahîmim dünyayı bana bir hane yaptı. Ay ve güneşi o haneme bir lâmba; ve baharı, bir deste gül; ve yazı, bir sofra-i nimet; ve hayvanı bana hizmetkâr yaptı. Ve nebâtâtı o hanemin ziy-netli levazımatı yapmıştır."

   Netice-i kelâm: Sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen, esfel-i sâfilîne düşer­sin. Eğer hak ve Kur'ân'ı dinlersen, âlâ-yı illiyyîne çıkar, kâinatın bir güzel takvimi olursun.»

   Cenab-ı Hak, bu kitabta dercedilen Kudsî Esaslara ve Nur'un düsturları­na ittibaı müyesser kılsın ve Üstadımızın yukarıda beyan buyurduğu kelâmı­na ve himmetine bizleri mazhar eylesin. Amin.

   M. Said Özdemir
    28 Mayıs 1998 Ankara

    
       TAKRİZ

   Müdakkikâne ve mahirâne hazırlanmasıyla şu "Esasat-ı Nuriye" isimli kitab, Risale-i Nur'un müş-tâk okuyucularına, onun temel esas ve düstûrlarına suhûletle götüren ve yol gösteren delil ve rehber bir eserdir diyebilirim.
   Kitabın mukaddemesinde de buna işâret edil­miştir. Yani bu kitab, Risale-i Nur'un hakikatlerinin müteferrik yerlerindeki temel düstur ve esaslarını çabuk bulup ulaşmak hususunda kolaylık sağlayan bir alettir.

   Dolayısiyle eser, sadece kendisiyle iktifa edilmek suretiyle, müstakil ve yegâne bir kitab niye­tiyle hazırlanmış değildir. Belki arzolunduğu veçhile bir delil, bir kılavuz nitelik ve vazifesini görmesi ümi­diyle çalışılmış ve vücûda getirilmiştir.


   Binâenaleyh eser ilmî ve şer'i kaideler ışığında hazırlanmış olduğundan Risale-i Nur okuyucularına has, umum ehl-i imana ise âmm bir rehber-i eser vas­fını taşımaktadır.

   Her hakikat aşığının, her keşf-i esrâr meraklısı­nın elinde kılavuz bir eser olarak bulunabilmesini tavsiye eder, emek verip hazırlayanlardan Cenâb-ı Hakkın razı olmasını niyaz ederim.

   Abdülkadir Badıllı
   11 Muharrem 1419 / 7 Mayıs 1998 Şanlıurfa

   Cemaatte hakiki ve makbul ittihad ve hizmet beraberliğinin sağ­lanması ancak düsturlar ve esasat dairesinde olabileceğinden bu eser, bu düstur ve esasat-ı nuriyeyi nazara vermesiyle ehemmiyeti haizdir.

   Keza kâinatın güzellik ve manidarlığı, Sani'inin onda takib ettiği gaye ve hikmetlerin bilinmesi derecesiyle göründüğü gibi, Kur'andan alman ve Risale-i Nurda nazara verilen hüküm ve düsturların ehem­miyetinin bilinmesi de, onlardaki derin ve küllî İlâhî hikmetlerin bi­linmesi ve hissedilmesi derecesiyledir. Kitabda bildirilen bu hikmet­leri anlayabilmek için dahi ciddi bir cehd ile okumak, birinci şarttır. Bu sahada zâhirî hükümlerden hakikata geçememiş olan avamın, bu hükümlerde beşerî anlayış ve meyilleriyle tasarruf etmeden teslim ol­maları şarttır. Havas dahi aynı hükümlere tasarrufsuz teslim olup onlardaki hikmetleri anlamaya çalışır. Bu tarz hareket; sadakat ve teslimiyettir. Akıl, ahkâmın menşei değil, ancak onlardaki hikmetleri anlamada muhatabdır.

   Hakiki bir Nur Şakirdi, manevî mes'uliyet duygusuna sahihtir. Bu hissin, vicdanî bir neticesi olarak da, Kur'andan alınmış olduğunu bildiği Risale-i Nurdaki hakikatlara ve düsturlara tam bir teslimiyeti vardır. Yani kendi arzusuna ve şahsi anlayışlarına göre değil, kitaba uygun düşünür, inanır, konuşur ve yaşamaya çalışır.

   Nur Dairesinde olan birisi, Risale-i Nura zıd düşen hareket ve ko­nuşmalarının kitaba, yani açık beyanlarının getirdiği kat'i hükümlere ters düştüğü hatırlatılınca, kendisinin doğru düşündüğüne dair kitap­tan açık delil göstermeye bedel yine kendi anlayışlarıyla konuşursa ve açık beyanlara ve hükümlere karşı te'villere kaçarsa, bu sözleri artık nazar-ı itibara alınmaz.

   Dinî hükümlerde kitabın esas alınması değişmez bir kaide­dir. Aksi halde dine bağlılık iddiası, mânâsız ve mantıksız olur ve böy­le kimselerle de dinî meseleleri konuşmak gerekmez. Ancak manevî mes'uliyetten kurtulmak için kitaptaki hakikatler ve düsturlardan dersler ve imkân nisbetinde tebliğ yapılır. Ve iyi niyetli ve teslimiyetli olanların yanlışa düşmemelerine çalışılır. 
   Bu eserdeki esasatm tesbit şekli ise:

   Kitabdaki sarih beyanların getirdiği mânâ ve hükme istinad eder.

   Bu hükme muhalif düşen aynı sarahatta başka bir beyan ve teVili gerektiren bir mecaz veya makamda olmamak şartiyle ortaya konulan bu hüküm sabitiyet ve bağlayıcılık vasfını ka­zanır.

   Evet, terk edilemez mânâsında ve terkinde ehl-i hak dairesinin ha­ricine çıkmaya sebebiyet vermesi cihetiyle "zaruriyat" denilen dinî hükümlerde., ve dinde sarahaten sâbit olduğundan bilâkayd u şart teslimiyeti gerekli olması mânâsıyla "müsellemat" tabir edilen şer'î düsturlarda., ve beşerî anlayışlarla tasarruf ve te'vil edilemezlik hu-susiyetiyle "muhkemat" vasfiyle tavsif edilen Kur'anî beyyinatta.. ve temeli teşkil etmek mânâsıyle nazara verilen ve "esasat" denilen İslâmî rükünlerde ve kaidelerde ittifak edilir ve edilme mecburiyeti vardır.

   Bu esaslardan birinin bilerek ve bilihtiyar zıddmı ileri sürüp ta­mim etmeye çalışanlarla, -tasviben ve bilihtiyar ittifak eden de aynı manevî mes'uliyete ortak olacağından (1) hizmet beraberliği yapılmaz. Demek esaslarda yapılan bu tarz yanlış hareketler, ittifak yolunu ka­payan sebeblerden sayılır. Bu itibarla ehl-i İslâmın ittifakına çok şiddetli ihtiyaç duyulan bu devrede, hamiyetkâr her müslü-manın, hattâ her insanlık vasfını taşıyan herkesin dahi, şer'î ittifakın tek yolu olan esaslarda ittifakla beraber teferruatın ih­tilafını bırakmanın elzemiyetini lisanen ve fiilen ve tekraren nazara verip telkin etmeleri zarurîdir.

   Salâhiyet ve mes'uliyeti kendinde toplayan resmiyetin haricinde, yani samimi uhuvvetkârane cemaatta, mezkûr yanlış hareketlere iş­tirak edilemediği gibi menfî mücadeleler de yapılmaz. Ancak hakikat tebliğ ve izhar edilir. İslâmî resmiyette ise, (49:9) âyetinde zikredildiği üzere, birbiriyle mücadeleye girişmiş iki İslâm taifesini, vazifeli resmî makam, ahkâm-ı şer'îye adaleti dairesinde sulh'a davet eder. Yani, şa­hısların hâkimiyetini bertaraf ile şer'î esasların hâkimiyetini ikame etmek ister. Eğer bu şer'î davet dinlenilmezse, resmî makam, itaatsızlara karşı mezkûr âyette bildirilen kıtal hakkını kullanır. İmam-ı Ali'nin (R.A.) yaptığı gibi.

   Tesbit edilen esaslar için toplanan parçalarda, kat'î ve sarih hüküm ifade eden kısımları koyu siyah yazı ile yazdık. Koyu (bold) yazı haricindeki yazılar ise, nazara verilen hükmü, biraz daha etraflıca tahkik edebilmek içindir. Daha etraflıca geniş araştırmak is­teyenler, gösterilen me'haz kitabın verilen sahifesine göre tahkik ede­bilirler.

    

   İÇİNDEKİLER

   Bir Takriz  Said Özdemir
   Takriz  Abdülkadir Badıllı


   Esaslarda İttifak Zaruridir
   Esasat-ı Şeriatı Esas Tutmak
   Zaruriyatta İctihad Olamaz
   Zahir-i Şeriata Muhalefet Edilemez 
   Sarih Beyanların Hükümlerinde Te'vil Yapılamaz
   Nakli Delillere Teslimiyet Esastır
   İhlâs Düsturu ve Esası
   Sadakat ve Fedakârlık Düsturu Ve Esası
   Sebat ve Metanet Esası
   Mesleğe Bakan Düsturların Değişmezliği Esası
   Takvâyı Muhafaza ve Bid'atlardan Uzak Durmak Esası
   İman Kurtarma Hizmeti Esası
   Ciddiyet ve Vakar Esası
   İhtilaf Çıkarmamak, Tesanüd ve İttifak Etmek Esası
   İktisad Düsturu

   Siyasetten Uzak Durmak Düstur ve Esası
   İstiğna Düsturu
   Müsbet Hareket Etmek Esası
   Tebliğ ve Neşir Vazifesi Esası
   Risale-i Nuru Açık Şekilde Nazara Vermenin Ehemmiyeti Tarafgirliği Terk Esası
   Adaveti Terk Düsturu

   Enaniyeti Terk Esası
   Riya, Şöhret ve Teveccüh-ü Nas Gibi Zararlı Hissiyatları Terk Etmek Düsturu   
   Rekabeti Terk Etmek Düsturu
   Hubb-u Cah'ı Terk Etmek Esası
   Menfî Irkçılığı Bırakmak, İslâm Milliyetine Dayanmak Esası
   Dar ve Geniş Daire Esası
   Gaye Sahibi Olmak Esası                                                                                                               
   Hürmet Etmek Esası                                                                                                                        
   Keyfiyet Esası   
   Meşveret ve Şûra Esası                                                                                                                  
   Risale-i Nur Eserlerini Esas Almak ve Nazarları Ona Çevirmek ve Ona Teslimiyetle Kanaat Etmek Esası
   Şahsı Değil, Kitabı Esas Almak
   Âl-i Beyt'e Muhabbet Esası
   Haslar Dairesinin Varlığı Risale-İ Nur'da Esastır
   Vakf-ı Hayat Esası
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786254094675
   Markaİttihad Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786254094675

   İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.