Hanım Sahabiler

Fiyat:
85,00 TL
İndirimli Fiyat (%28,2) :
61,00 TL
Kazancınız 24,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
85,00 TL
56,00 TL

Kitap            Hanım Sahabiler     
Yazar           Hilal Kara , Abdullah Kara 
Yayınevi       Siyer Yayınları
Kağıt Cilt      2.Hamur , Kalın ciltli
Sayfa Ebat   525 sayfa, 14,5x21.5 cm
      

 
Siyer Yayınevi Hanım Sahabiler kitabı nı incelemektesiniz.  
Hilal Kara, Abdullah Kara Hanım Sahabeler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

SÖZBAŞI


Modern kültür, hızlı teknolojik gelişmeler ile sınır kural tanımayan iletişim araçlarının baskısı her geçen gün insanî değerleri daha fazla yok etmektedir.

Günümüzde tamamen güç ve çıkar ilişkisine dönüşen toplumsal ilişkiler, maneviyatı yok etmekte, bireylerde anlamsızlık, değersizlik ve yalnızlık duygularının ortaya çıkmasına ve yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Katlanılması çok zor olan bu duygular, insanın kendisine ve çevresine yabancılaşmasının ve yoğun bir kimlik bunalımının habercisi olmaya devam etmektedir.

Medya ve iletişim araçları tarafından dayatılan manevî değerlerden yoksun, baskıcı, saldırgan kitle kültürü insanlar­da katı bir bencillik duygusu ortaya çıkarmakta, sorumluluk bilincini öldürmektedir. Hâlbuki milletimizin bekası bizi biz yapan sahip olduğumuz insanî değerlerle yoğrulmuş şahsiyet idealinin oluşturup, çocuklara ve yetişecek nesillere benimse­tilmesi ile mümkündür.

Bu ideal nasıl oluşturulacaktır?
Topluma nasıl sunulacaktır?
Eğitime nereden ve Tümden başlanılacaktır?...

Aslında kadın, hangi bilgi, eğitim ve gelişmişlik düzeyin­de olursa olsun, çocuğunun üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra ailenin ilişki ve problemlerini çözme biçimin­de, tüketim alışkanlıkları, çevreyle iletişimleri ve beklentile­rinde söz sahibidir. Pratikte çocuğunu, eşini ve çevresini yön­lendirir... Kimliği ve şahsiyeti, kültürü ve eğitimi ne olursa olsun kadın, aile içindeki merkezî rolü sebebiyle toplumsal 
alandaki belirleyiciliğini de aynı oranda sürdürmektedir. Bun­dan dolayı toplumda iyiye, doğruya, güzele ve adalete doğru bir değişim ve dönüşüm olacaksa bu toplumdaki rolü, annelik vasfı ile kadınlar eliyle ve onu vasıtası ile olacaktır.
 
İslâm'da erkekle kadın bir bütünün parçalarıdır. Biri diğeri için vazgeçilmez hayat arkadaşıdır. İbadet ve muamelelerde cin­siyet ayrılığının sebep olduğu önemsiz bazı farklar dışında, dinî görev ve sorumluluklarda kadın-erkek eşitliği esastır. Hz. Pey­gamber erkeklerin olduğu kadar kadınların da eğitimine büyük önem vermiştir. Kadınlar mescide gitmiş, biat etmiş, toplantıla­ra katılıp, bayram namazlarında hazır bulunmuşlardır.

Hz. Peygamber bayram hutbesini irâd ettikten sonra ka­dınların bulunduğu tarafa geçer, onların eğitim öğretimi ile de yakından ilgilenirdi. Hatta Allah Resûlü'nün (sas) sürekli er­keklerle birlikte olmasından dolayı onların Efendimiz'in ilim ve feyzinden daha fazla istifade ettiklerini düşünen hanımlar, bu arayı kapamak en azından mesafeyi daraltmak için Hz. Peygamber'e giderek

- Ya Rasûlüllah, erkekler sürekli seninle birlikteler. Se­nin sözünü dinliyor istifade ediyorlar. Biz bundan mahrum oluyoruz. Bizim için de bir gün tahsis etsen. O günde gelsek, Allah' ın sana öğrettiklerini bize öğretsen, diyerek talepte bu­lundular. Onların isteğini yerinde bulan Hz. Peygamber hafta­nın bir gününü onlara tahsis buyurdu. Burada ve daha başka yerlerde çeşitli vesilelerle hanımlara İslâm'ı anlatan Efendimiz onların eğitim ve öğretimleri ile her zaman yakından ilgilendi.

Sahâbe hanımlarının hayâ ve utanması dini konuları so­rup öğrenmelerine engel teşkil etmedi. Özellikle büyük bir fıkıh ve hadis âlimi olan Hz. Âişe, bu konuda yalnız kadınla­rın değil sahâbenin ileri gelenlerinin bile pek çok meselede başvurdukları kimseydi. İlk Müslüman hanımlar, Mekke ve Medine'de önemli sorumlulukları üstlenmekten kaçınma­mışlar, askerî ve siyasî işlerde erkeklere yardımcı olmuşlar, hemşirelik ve doktorluk mesleğini yerine getirerek yaralı mü­cahitleri tedavi etmek, su taşıyıp içirmek, yaralarını sarmak ve yaralıları Medine'ye kadar taşımak gibi görevleri yapmışlardır. Hatta gerektiğinde cihat meydanlarında eşleri ile omuz omu­za savaşan bu hanımların kahramanlıkları tarihin altın sayfalarına geçmiştir.

"Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir." ayetini kendisine rehber edinip İslâm'ı yaymak için eşsiz çaba göste­ren Hz. Hatice, Ümmü Şerik gibi hanımlar, İslâm daveti sıra­sında Efendimize büyük destek sağlamışlardır.

Günümüz Müslüman kadını, kendisine empoze edilme­ye çalışılan, fıtratı ile tutarlı olmayan şahsiyet ve kimlikler al­tında ciddi bir rol karmaşası yaşamaktadır. Bugün insanlığın, bilhassa nesli yetiştiren kadının örnek alabileceği şahsiyetlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Hz. Peygamber'in rahle-i saadetlerinde terbiye görmüş, Güllerin Efendisinin eğitiminden geçmiş sahâbe neslinin örnek hayatı, bu ihtiyaca en güzel şekilde cevap veren hayatlardır. Çözümsüz gibi gözü­ken ya da çözümünü İslâm dışında aradığımız nice problemin çözümü, yolumuzu ve karanlık dünyamızı aydınlatan yıldız mesabesindeki sahâbîlerin örnek hayatlarında saklıdır. Bu hayatlar, yaşamımızın her karesi için canlı ve pratik çözümler bulacağımız örneklerle süslü birer hazinedir.

Bu düşüncelerden hareketle "Cennetle Müjdelenen Ha­nımlar" isimli eserimizin ardından çok yoğun ve titiz bir ça­lışma ile bu eseri hazırlama gayreti içine girdik. Kitapta Allah 
Resûlü'nün (sas) hane-i saadetlerinde yetişen kızları ve torun­larının örnek hayatı; İslâm'ın ilk günlerinde Müslüman olup işkencelere maruz kalan, doğup büyüdüğü vatanını, evini bar­kını inancı uğruna terk etmek durumunda kalan, yâd ellerde olsa da inancından taviz vermeden ayakta durmaya çalışan; memleketine sığınan Müslümanlara kucak açan, Allah Resûlü'ne (sas) ve ailesine hizmete koşan; eşini, kardeşini, oğlunu savaşta şehid verdikten sonra "Değil mi ki Allah Resûlü (sas) sağ ve hayatta, bundan sonra bütün musibetler hafif kalır." sözleriyle metanet ve sabır âbidesi olan mübarek hanımların, Allah Resûlü'nün (sas) ifadesiyle en hayırlı neslin kadınlık se­masına yansıyan yıldızları hanım sahâbîleri ve onların örnek hayatını bulacaksınız.

Eser çok geniş bir araştırma sonucunda toplumun her ke­simine hitap eden sade ve anlaşılabilir bir üslupla, akademik kriterlere uygun bir şekilde kaleme alındı. Hanım sahâbîlerin günümüzde yaşayan hanımlara örnek olacak davranışları ve mesajları öne çıkarıldı. Hatadan mümkün olduğunca kaçın­mak için konu yalnızca birkaç temel kaynağa değil ilgili bütün ilim yelpazelerinin temel kaynaklarına tekrar tekrar bakılarak hazırlandı.
Bu çalışmanın rıza-i ilahiye muvafık olmasını temenni eder, Efendimiz'in şefaatine vesile olmasını dileriz.

Kadın kimliğinin yeniden inşası, kadının dolayısıyla top­lumun eğitimi, insanın erdemi yakalayabilmesi, kaybolmaya yüz tutan insanî değerlerin yeniden kazanılması hususunda istifadeye vesile olacağı ümidiyle...

Abdullah Kara
Hilal Çelikkol Kara
Üsküdar

 
İÇİNDEKİLER

Söz Başı
Birinci Bölüm
Allah Resûlü'nün (sas) En Yakınındakiler

Ümmü Eymen        15
Fâtıma bint Esed   31
Ümmü Rûmân bint Âmir       39
Esmâ bint Ebî Bekir              47
Sümeyye bint Hayyat            59
Ervâ bint Küreyz    63
Selmâ Bint Umeys ve Ümâme bint Hamza  69
Havle bint Kays     77
Hind bint Ebî Tâlib.....   83

İkinci Bölüm İslâm'a Kucak Açan Hanımlar

Ümmü Haram         101
Ümmü Süleym bint Milhân   109 >
Ümmü Hişam bint Harise     137
Ümmü Ümâre         141
Ümmü Münzir        153
Ümmü Varaka bint Abdullah 159
Esmâ bint Yezîd    163
Fürey'a bint Mâlik  173
 
Hind bint Amr b. Haram        179
Kebşe bint Râfi'     193
Rübeyyi'a bint Muavviz         203
Esmâ bint Amr       211
Berîre      215
Büsre bint Saffân   227
Cemile bint Abdullah            235
Esmâ bint Selâme 249
Ümmü Gülsüm bint Ukbe     255
Fâtıma bint Kays   269
Hamne bint Cahş  279
Havle bint Salebe  287
Havle bint Yemen  293
Havvâ bint Zeyd    297
Hind bintUsâse     305
Hind bint Utbe       309
Hind el-Havlâniyye              339
Leyla bint Ebî Hasme            343
Lübeyne 349
Ümeyme bint Halef               351
Eme bint Hâlid       359
Ümeyme bint Rukeyka         365
Nehdiyye bint Ümeyme        369
Nevvâr bint Mâlik  373
Ramle bint Ebî Avf.               377
Rübey'a bint Nadr 379
Ümeyme bint Sübeyh           389
Ümmü Atiyye bint Haris        397
Ümmü 'Ubeys        405
Ümmü Dahdah      407
Ümmü Eyyûb         415
Ümmü Hakîm bint Hâris       431
Ümmü Hayr            445
Ümmü Kays bint Mihsan
Ümmü Ma'bed        467
Ümmü Mübeşşir   
Ümmü Şerik           489
Ümmü Şerik bint Hâlid 497
Ümmü Şerîk           511
Zeynep bint Abdullah 519
Zinnîre er-Rûmı    

Kaynakça              


 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786057689603
MarkaSiyer Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786057689603
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.