• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Hizmet Rehberi, Cep Boy, Şamua

   Fiyat:
   26,00 TL
   İndirimli Fiyat (%50) :
   13,00 TL
   Kazancınız 13,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap            Hizmet Rehberi, Cep Boy  
   Yazar           Bediüzzaman Said Nursi
   Yayınevi       RNK Neşriyat
   Kağıt  Cilt     Şamua Ivory Kağıt -  Karton İnce Cilt
   Sayfa  Ebat   288 sayfa - 7,5x11,5 cm - Cep boy
   Yayın Yılı      2009   Bediüzzaman Said Nursi RNK Neşriyat, Hizmet Rehberi kitabı nı incelemektesiniz.
   Üstad Bediüzzaman Cep Boy Hizmet Rehberi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2     MUKADDİME

   Risale-i Nur şahs-ı manevîsinin mümes-sil-i muhteremi, ebedî Kur'ân hakikatlarımn dellâlı, mübelliği ve naşiri olan ve bütün şahsiyetini Risale-i Nur vasıtasıyla -biiznil-lâh- ebede kadar istifade ve istifazaya me­dar bir şekilde devam ettiren Üstadımız Be-diüzzaman Said Nursî Hazretleri'nin meslek ve meşrebine dair Kur'ân'dan ders aldığı çok muazzam bazı hakikatleri, hizmet-i îmâ-niyede bulunan Nur Şâkirdleri için daima tazelenen bir dersimiz ve her vakit temessük edeceğimiz değişmez düsturumuz, maddî-mânevî her türlü engeller karşısında muvaf­fakiyete, rızâ-yı İlâhîye îsal edici en ehem­miyetli rehberimiz manasıyla neşrediyoruz.

    
   Çünkü, Risale-i Nur'un dairesi çok ge­nişlemiş, çok muhtelif efkâr ve mizaç sa­hipleri, bu hizmet safında yer almışlardır. Elbette bütün efkâr, kanaat, meslek ve meş-rebler üstünde makam-ı sıddıkiyette yer tutmuş ve şahs-ı mânevî-i Âl-i Beyt'in mü­messili olarak hizmet-i Kur'âniye'nin başı­na geçmiş, Ustad Bediüzzaman'ın âzamî ihlâs, âzamî sadakat ve âzamî fedakârlık manasını ihtiva eden, gösteren ve işaret eden mesleğini nazara vermek lâzım gel­mektedir. Tâ ki, hizmet-i Nuriyede bulu­nacak Kur'ân Şâkirdleri kıyamete kadar bu düsturlar müvacehesinde hareket etsinler. Muvaffakiyetin ve rızâ-yı İlâhî'ye nâiliyetin, ancak bu suretle mümkün olacağına kat'i kanaat getirsinler.

   Şimdi câmia-i İslâmiye umumiyetle Ri­sale-i Nur'da tecelli eden hakikat-ı Kur'âni-ye'ye sarılmış bulunmaktadır. Hem nev-i be şerin dahi câzibedar siyaset hâdiseleri­nin tevakkufu neticesinde, rahmet-i İlâhiye ile hakâik-ı Kur'âniye'ye yapışacağı ema­releri görünüyor. Hem Kur'ânTn hak ve ha-kikata, akıl ve mantığa dayanan, delil ve hüccete istinad eden ve bütün mes'elelerini akla tesbit ettiren bir Kitâb-ı Mukaddes olduğunu, zeminin her tarafında ve kâinat safahatında neşreden, ilân ve isbat eden Risale-i Nur, bugün âlem-i İslâm ve insani­yetin nazar-ı takdir ve tahsinini celbetmiş bulunuyor. Bu itibarla Risale-i Nur'un maz-har olduğu küllî muvaffakiyet ve mahiye­tinin ve Hazret-i Üstad'ın mazhariyetinin esaslarını ifade etmek îcab ediyor.

   Risale-i Nur hizmetinde tecelli eden rı­zâ-yı İlâhî ve tevfik nurlarının tevâli ve devam etmesi için herhalde Hazret-i Us­tad Bediüzzaman'ın takib ettiği meslek ve meşrebi, yarım asra yaklaşan uzun bir hiz­met devresinde muhtelif hâdiseler, şiddetli tazyikat ve hücumlar karşısında maddî ve mânevî engeller içerisinde takındığı tavır, niyaz ve yaşadığı hâlet-i ruhiye ve gös­terdiği azim ve sadakat gibi ahvali olan "sıddıkiyet" mesleğidir ki, Nur Talebeleri için ehemmiyetle bilinmek, anlaşılmak ve yaşanmak îcab eder.

   Çok dikkatle üzerinde durulması, tefek­kür edilmesi gereken bedihî bir hakikat vardır ki, o da şudur: Risalelerde, mektup­larda, lâhikalarda defalarca yazıldığı gibi 
   mübarek Üstadımıza müracaat edenler ve ziyarete gelen bütün ziyaretçiler hemen umumiyetle daima görüyorlardı ki, Üsta­dımız onların nazarlarını Risale-i Nur'a tev­cih ediyordu. Acaba bunun sırr-ı hikmeti ne idi? Mütemadiyen ne için bu noktada tahşidat yapıyordu? Evet bu muazzam bir hakikattir ve Hazret-i Bediüzzaman'a kâfil bir muazzam hakikatin ifadesidir ki, dersi­mizi hakâik-ı Kur'âniye ve envâr-ı îmâniye hazinesi olan Risale-i Nur'dan aldığımız gi­bi, birbirimizle manevî münasebet, alâka, uhuvvet ve muhabbet düsturlarımızı da hep o Risale-i Nur'dan ders alacağız.

   Evet bu zamanda, bu dehşetli ve cihan-şümûl hâdiseler hengâmında Kur'ân Şâ-kirdleri cüz'î ve küllî, ferdî ve içtimaî bütün ders ve ikazlarını Risale-i Nur'la tahsil ede­ceklerdir. Çünki, Kur'ân'ın bu asra bakan veçhesini ve Resûl-i Ekrem Aleyh issalâtü Vesselâm'ın bu zamandaki vezâif-i diniye tavrını, küllî bir mana ile şimdi bu suretle Risale-i Nur'la görmüş, anlamış bulunuyo­ruz.

   Bu Hizmet Rehberi'ndeki yazılar, bahis­ler Risale-i Nur'un "Mektûbat, Lem'alar, Şuâlar, Müdafaalar ve Lâhika Mektupla­rından alınan ve hizmet-i Nuriye'ye, kıs­men meslek-i Nuriye'ye temas eden kısım­lardan ancak birer cüz'üdür. Risale-i Nur baştan başa bütün hakaik ve bahisleriyle Mektûbat ve Müdafaat, hepsi de bu asırda bir cadde-i kübrâ-i Kur'âniye olan bu sırât-ı müstakim âyine-i mücellâsını beyan ve ifade ederler. Risale-i Nur müellifi muaz­zez Üstadımız uzun yıllar boyunca hizmet-i Nuriyenin muhtelif safhalarında talebele-riyle birlikte maruz bırakıldığı çeşitli haller­de zaman ve zemine münâsip ve o hallere muvafık ders, ikaz ve irşadlarda bulunmuş­tur. Risale-i Nur'daki hakaik, nasılki doğ­rudan doğruya feyz-i Kur'ân'dan mülhem hakâik-ı îmâniyedir, zaman ve zemine gö­re değişmez ebedî hakikatlardır. O kudsî hakaikın ders ve tâliminde, neşir ve ilâna-tında da hizmete taalluk eden irşad, ikaz, teşvik ve tergibi tazammun eden şu gelecek mes'eleler de herhalde değişmez dersler ve esâsâttır ki, Nur Talebeleri hayatın ve hizmetin muhtelif saha ve safhalarında on­lardan istifade ederler, müşkilatlarını gide­rirler. Daha geniş istifade için bu Hizmet Rehberi'nin menbaı olan Külliyât-ı Nuriye 
   ve mektubatı mütalâa etmelidirler. Bu Hiz­met Rehberi ancak o küllî ve muazzam hakikatin bir küçük nümûnesidir.

   Bu Rehber'deki bazı kısa bahisler ve cümlelerden derhal o bahis ve cümlelerin alındığı risalelere müracaatla, mes'eleleri geniş isbat ve izahatla elde etmek, derket-mek lâzımdır.

   Hizmet Rehberi' nde esas umde ve ha­kaik, İhlâs risaleleri ile Uhuvvet risaleleri­dir. İhlâs risalesinin on beş günde bir defa okunmasının emredilmesiyle, sırr-ı ihlâs ve uhuvvetin Nur Talebeleri mabeyninde bizzat istimâlinin azameti ve ehemmiyeti anlaşıl­maktadır. Bu Hizmet Rehberi, Külliyât-ı Nur­dan ve mektuplardan, İhlâs ve Uhuvvet Ri-saleleri'ndeki düsturları ve esasları teyid ve takviye eden bahislerden müteşekkildir.

   Cenâb-ı Erhamürrâhimîn'den bütün Esmai Hüsnasını şefaatçi yapıp niyaz ederiz ki, bizleri sırr-ı ihlâsa muvaffak eylesin. Amîn...

   Hazret-i Üstadın hizmetinde bulunan Nur Talebeleri


   Ey kardeşlerim!

   Sizler biliyorsunuz ki, bizim mesleğimiz­de benlik, enâniyet, şân ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan, öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz. Onu ihsas eden hâletten şiddetle ictinab ediyoruz. Elbette burada, altı yedi sene gözünüzle ve yirmi seneden beri tahkikatınızla anlamışsınız ki, ben, şahsıma karşı hürmet ve makam ver­mek istemiyorum. Sizleri o noktada şiddet­le tekdir etmişim. Bana haddimden fazla mevki vermeyiniz diye, size darılıyorum...

   (Tarihçe-i Hayat: 294)

   *   * *

   Said, tam toprak gibi mahviyet ve terk-i enâniyet ve tevazu-u mutlakta bulunmak 
   şarttır, tâ ki Risaleti'rı-Nur'u bulandırma­sın, tesirini kırmasın...
   (Kastamonu Lahikası: 17)
   • * *
   Sonra, en zaif bir damar-ı insanî olan şân ü şeref ve rütbe noktasında bana çok elîm bir tarzda o zaif damarımı tutmak için, emredilmiş ihânetler, tahkirler, dama­ra dokunduracak işkenceler yaptılar, hiç bir şeye muvaffak olamadılar. Ve kat'iy-yen anladılar ki, onların perestiş ettiği dün­yanın şân ü şerefini bir riyakârlık ve zararlı bir hodfuruşluk biliyoruz. Onların fevkalâ­de ehemmiyet verdikleri hubb-u câh ve şân ü şeref-i dünyeviyeye beş para ehem­miyet vermiyoruz, belki onları bu cihette divane biliyoruz...

   (Tarihçe-i Hayat: 502)

    
   Bundan otuz sene evvel, Cenâb-ı Hakk'ın inayetiyle dünyanın muvakkat şân ü şere­finin ve enâniyetli hodfuruşluk ve şöhret-perestliğin ne kadar zararlı ve ne kadar faidesiz ve manasız olduğunu -hadsiz şükrolsun ki- Kur'ân'ın feyziyle anlamış bir adam, o zamandan beri bütün kuvvetiyle nefs-i emmâresiyle mücadele edip, mahviyetle, benliği bırakmak ve tasannu ve riyakârlık yapmamak için, elden geldiği kadar çalıştığına ona hizmet veya arkadaşlık edenler kat'î bildikleri ve şehadet ettikleri halde ve yirmi seneden beri herkes kendi hakkında hoşlandığı ziyade hüsn-ü zan ve teveccüh-ü nâs ve şahsını medih ve senadan ve kendini mânevî makam sahibi olduğunu bilmekten herkese muhalif olarak bütün kuvvetiyle kaçması ve hem has kardeşlerinin onun hakkındaki hüsn-ü zanlarını reddedip o halis kardeşlerinin hatırlarını kırması ve yazdığı cevabî mektuplarında onların, onun hakkında nr Jihlerini ve ziyade hüsn-ü zanlarını kırması ve kendini faziletten mahrum gösterip, bütün fazileti Kur'ân'ın tefsiri olan Risale-Nur'a ve dolayısıyla Nur şâkirdlerinin şahs-ı mânevisine verip kendini âdi bir hizmetkâr bilmesi kat'î isbat ediyor ki, şahsını beğendirmeğe çalışmadığı ve istemediği ve reddettiği halde...    

   (Tarihçe-i Hayat: 513)
    
    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu97897591553755
   MarkaRNK Neşriyat
   Stok DurumuVar
   97897591553755

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.