• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   İhya u Ulumid din, 8 Cilt Takım

   Fiyat:
   1.700,00 TL
   İndirimli Fiyat (%54) :
   782,00 TL
   Kazancınız 918,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Sarı Şamua, 4 Cilt Takım, Bez Cilt
   900,00 TL
   KDV Dahil 395,00 TL
   %56,1
   Sarı Şamua, 9 Cilt, 5,167 Sayfa
   2.000,00 TL
   KDV Dahil 1.025,00 TL
   %48,8
   Ciltli, 2.Hamur, 701 Sayfa
   180,00 TL
   KDV Dahil 83,00 TL
   %53,9

   Kitap              İhya-u Ulumid-din      
   Yazar             İmam Gazali     
   Yayınevi         Hisar Yayınları
   Tercüme         Dr. Abidin Sönmez - Ömer Dönmez
   Kağıt  Cilt       Sarı şamua kağıt, 8 Cilt takım, Citli
   Sayfa  Ebat    4.846 sayfa - 17x24 cm
   Yayın Yılı        2016

    

    
   İmam Gazali İhya-u Ulumid din kitabını incelemektesiniz.  
   8 Cilt Hisar Yayınları İhyau Ulumid din kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    

      MÜTERCİMLERİN ÖNSÖZÜ
    
    
   Esirgeyen bağışlayan Allah (c.c.) nün adıyla başlarız.
    
   Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Alemlere rahmet olarak gönderilen Rasulullah (s.a.v.) e, al ve ashabına ve onun yolundan gidenlere salat ü selam olsun.
    
   Cenab-ı Hak'kın lütuf ve inayeti ile İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya-i Ulumi'd din adlı eserini tercüme ederek bitirme lütfuna mazhar eden yüce Rabbimize şükrederiz.
    
   İnsanları, hidayet yoluna ulaştırmak için her konuda büyük bir titizlikle ve gayretle vücuda getirdiği İhya-i Ulumid din adlı eserini, tercüme ederek okuyucuya sunmakla sadaka-i cariyede bulunduğumuz ve eseri okuyup ondan fayda sağlandığı müddetçe amel defterimize ölümümüzden sonra da sevap yazılacağı Rasulullah'ın haberleri cümlesindendir.
    
   Asırlardan beri halkın elinde ve dilinde dolaşan bu eserin dipnotları üzerinde başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere pek çok kaynaklardan faydalandık ve bu değerli eseri 8 cilt halinde tanzim ettik.
    
   Bu değerli müellifin daha pek çok eserinin bulunduğu, hayatı hakkında bilgi verilirken gerekli açıklama yapılmıştır.
    
   Bu güzide eserin tercümesi sırasında;
    
   Hadis-i şeriflerin dipnotları tekrar elden geçirilmiş ve Hafız Iraki'nin kaynağını bulamadığı pek çok hadisin kaynakları tespit edilmiştir.


   Ayet-i kerimelerin mealleri, Diyanet Vakfı tarafından hazırlattırılarak, basılan mealden alınmıştır.

   Ayrıca tercüme esnasında konu bütünlüğünü sağlamak için ayetlere ve meallere bir bütünlük içinde yer verilmiştir.  

   Yine Kur'an mütercimleri tarafından meal ile ilgili herhangi bir açıklayıcı dipnot çıkmışsa, konunun açıklanmasına yardımcı olacağını düşündüğümüz dipnotlara da yer verilmiştir.  

   Dipnotlar, her ciltte birden başlamak sureti ile o cilt için tespit edilenler, sıra numarasına göre sayfa altlarında gösterilmiştir.  

   Yukarda belirttiğimiz gibi tercüme (8) cilt olarak planlanmış, konu bölümleri ana başlık halinde gösterilmiş, bölüm içindeki başlıklar ise "bab", bab içindeki daha küçük başlıklar ise "beyan" ismi ile tasnif edilmiştir.  

   Eserin tercümesinde okuyucuyu sıkmamak için mümkün olduğu kadar sade bir üslup kullanılmaya çalışılmıştır.  

   Eserin hazırlanması sırasında, bizim teknik imkanlardan faydalanmamızı sağlayan İlim Yayma Vakfı'na ve kitabın tertibinde emeği geçen Abdürrahim Taş'a, Ahmet Emin Sayar kardeşimize, Abdullah Sönmez'e ve Miraç Armağan Sönmez'e burada teşekkürü bir borç biliriz.
    
   Sözü fazla uzatmadan okuyucu ile müellifi baş başa bırakıyoruz.
    
   Mütercimler
   Dr.Abidin Sönmez, Ömer Dönmez
    

    
      MÜELLİF’İN ÖNSÖZÜ
    
   Beni, bu eseri dört ana bölüm halinde hazırlamaya sevk eden iki önemli sebep vardır:
    
   a)  Birinci ve asıl sebep:
    
   Araştırma ve anlatım bakımından bu tertibin zaruri oluşudur. Çünkü kendisi ile âhirete yönenilen ilim, muamele ve mükâşefe ilmi diye iki kısma ayrılır.
    
   Mükâşefe ilminden yalnız malumun keşfini, muamele ilminden de ma'lumun keşfi ile beraber ameli kastediyorum.
    
   Bu eserin asıl gayesi, muamele ilmini açıklamaktır. Peygamberler insanlara mükâşefeye yol gösteren muamele ilminden kısaca söz etmişlerdir. Halk idrakinin bu yükü çekemeyeceğini bildikleri için mükâşefe ilminden îma ve işaret yoluyla kısaca bahsetmişlerdir. Gerçek âlimler de peygamber varisleri oldukları için onların açtıkları yolun dışına çıkamazlar.
    
   Muamele ilmi de ikiye ayrılır: Biri, âzâlar ile ilgili olan zahir ilmidir. Diğeri de, kalbin halleri ile ilgili olan bâtın ilmidir.
    
   Âzâlar ile yapılanlar, âdetler veya ibadetlerdir.
    
   Kalbin halleri ile ilgili olanlar da makbul ve mezmûm yani beğenilen ve beğenilmeyen hallerdir.
    
   b)  İkinci sebep:
    
   İlim talep edenlerin, ciddî bir şekilde ve sadıkane bir arzu ile fıkıh öğrenme istekleridir. Onlar Allah (c.c.)den korkmayanlara karşı fıkıh zırhı ile mevkî ve derecelerini korurlar. İnsanları maddî ve zahiri hastalıklardan koruması için onlara yaldızlı cümlelerle tababet konusunda sıhhatlerini korumak için nasıl eserler hazırlıyorlarsa, ebedî hayatını da daha mutlu ve daha gönlünce geçirmesi için kendilerine yol göstermek hususunda böyle bir eseri hazırlamayı uygun buldum. Şüphesiz ki, yalnız tıp ilmini hazırlayıp onu cazip bir hale sokmaktan, ebedi hayatı temin edecek olan dînî ilimleri süsleyip cazip hale getirmek, elbette daha mühimdir.
   Bu ilmin semeresi, sonu olmayan ebedî hayata ulaştırıcı ruh ve kalb tababetidir.
    
   Kerim olan Allah-ü Teâlâ'dan bizleri doğru yola ulaştırmasını dileriz.
   ( 8 Cilt İhyau Ulumid-din İmam Gazali, Hisar Yayınları, Tercüme Dr. Abidin Sönmez, Ömer Dönmez, 8 cilt ıhya u ulumid din, hisar yayınevi, imamı gazali ihya kitabı )
    
    
   Ebu Hâmid Muhammed bin Muhammed el-Gazâlî
    
    
   TERCÜMEDE GEÇEN DİPNOTLARLA İLGİLİ FAYDALANDIĞIMIZ ESERLER
   1. Kur 'an-ı Kerim ve meali - Türkiye Diyanet Vakfı
   2. İmam Buhari - es- Sahih
   3. İmam Müslim- es-Sahih
   4. İmam Ebu Davud- es-Sünen
   5. İmam Tirmizi - es-Sünen
   6. İmam Nesai- es-Sünen
   7. İmam İbn Mace -es- Sünen
   8. İmam Ahmed bin Hanbel - el- Müsned
   9. İmam Malik - el- Muvatta
   10. Ebu Muhammed Abdullah bin Abdurrahman bin el-Fadl ed-Darimi -es-Sünen
   11. Ebu'ş-Şeyh ibn Hıbban - Duafa ve es- Sahih
   12. Hafız Iraki- el-Muğni fi'l- Esfar
   13. el-Hakim,- el-Müstedrek
   14. Ebu Nuaym - Hılye
   15. Tabarani- Mu'mucemü's-Sağir, - Mu'mucemü'l- Evsat ve -Mu'mucemü'l- Kebir
   16. Abdullah bin Adiy- el- Kamil fi Ma'rifeti'd-Duafa
   17. Ahmed bin Hüseyin el-Beyhaki- Şuabü'l- İman
   18. Muhammed bin Cafer El- Haraiti- Mekarimü'l-Ahlak
   19. Ebu Bekir bin Merduye - et-Tefsir
   20. Ali bin Ömer ed-Darekutni - el-Müstecad
   21. İbnü'l- Cevzi- et-Telkih ve el-Mevduat
   22. Ebu Mansur ed- Deylemi- Müsnedü'l-Firdevs
   23. Hasen bin Sabbâh bin Muhammed el-Bezzâr- es-Sünen
   24. İbn Ebi'd-Dünya - Mekaribü'ş-Şeytan ve es- Samt,
   25. Ebu Ya'la el-Musıli- el-Mu'cem
   26. Abdullah bin Mübarek- ez-Zühd ve'r-Rekaik
   27. Ebu'l-Kasım el-Bağavi- Mu'cemü's-Sahabe
   28. Muhammed bin Nasr el-Mervezi -İhtilafü'l-Ulema ve es-Salat
   29. Ebu Davud et-Tayalisi- el-Müsned,
   30. El-Kadai- Müsnedü'ş-Şihab
   31. Ebu Ca'fer Muhammed bin Amr el-Ukayli- Duafaü'l- Kebir
   32. Rağıb el-lsfahani - et-Terğib ve't-Terhib
   33. İbn Abdi'l-ber- el-İstiab, et-Temhid ve Beyanü'l-llm
   34. İbnü's-Senna- Riyadü'l-Müteallimin
   35. İbn İshak - es-Siretü'n-Nebevi
   36. Ebu İshak es-Sa'lebi- et-Tefsir
   37. el-Haris bin Ebu Usame- el-Müsned
   38. Ebu Bekr bin La'l- Mekarimü'l-Ahlak
   39. Muhammed bin Sa'd- Et-Tabakatü'l-Kübra
   40. Ebu Hasen ed-Dehhak- eş-Şemail
   41. Abdü'l-Ğani el-Ezdi-Adabü'l-Muhaddis
   42. Hatibü'l-Bağdadi -et-Tarih
   43. İbnü'l-Esir- en-Nihaye
   44. Ebu Musa el-Medini - Ulumü'l-Hadis
   45. Ebu'l-Abbas Cafer bin Muhammed el-Müstağfiri -ed-Daavat
   46. Ebu'l-Fadl Muhammed bin Tahir - Saffetti't-Tasawuf
   47. Ebu'l- Hüseyin bin Kani- Tezkire
   48. Ebu Abdullah Muhammed bin İshak bin Muhammed bin Yayha el-Mende- Tarih-u Isfehani
    
    
    
    
   Hisar yayınları 8 Cilt İmam Gazali İhyau Ulumid din kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789757422877
   MarkaHisar Yayınları
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9789757422877

   İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.