• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   İslamda İnanç Sistemi Akaid

   Fiyat:
   60,00 TL
   İndirimli Fiyat (%36,7) :
   38,00 TL
   Kazancınız 22,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap             İslamda İnanç Sistemi Akaid
   Yazar             Ferit Aydın
   Yayınevi        Kahraman yayınları
   Kağıt Cilt       2.Hamur, Karton Kapak ciltli
   Sayfa Ebat    400 sayfa,  13.5x19 cm, Roman Boy
   Yayın Yılı       2010   Kahraman Yayınevi İslamda İnanç Sistemi Akaid kitabını incelemektesiniz.
   Ferid Aydın İslamda İnanç Sistemi Akaid kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    SUNUŞ

   Mü'minler arasındaki en önemli bağ imândır. Bunun sağlam ve güçlü kalabilmesi İslâm İnanç sisteminin çok iyi bilinmesine bağlı­dır.
   İslâm'a mansup milletler, Kur'ân gerçekleri hakkında yeterli bil­giye sahip bulundukları ve değerlerine bağlı oldukları çağlarda hep yükselmiş, aksine gittikçe de hep çözülmüş ve çökmüşlerdir. Çünkü mü'minlerin hem dünyada birlik ve beraberlik içinde güçlü ve mutlu yaşayabilmeleri, hem de âhirette ebedî kurtuluşa ermeleri ancak sağ­lam bir imânla mümkündür.

   Hiç kuşku yok ki biz İslâm'ın bağlıları olarak bu konuda ayrıca insanlık dünyasına karşı da sorumluyuz. Gerçeklere en doğru şekilde inanmayı bütün insanlara anlatmakla, Kur'ân'ın mesajını, dünyanın en uzak köşelerine kadar ulaştırmakla mükellef bir ümmetiz.

   Yayınevimiz bu büyük görevin idraki içinde şimdiye kadar ver­diği hizmetlerin bir yenisini elinizdeki bu eserle sunmaktadır. Ferit Aydın tarafından hazırlanan bu kitabın okuyucuya faydalı olmasını umuyoruz.

   KAHRAMAN YAYINLARI

    
    
   İKİNCİ BASKIYI SUNARKEN

   Bir Kaynağın aranır olması, şüphesiz ona karşı duyulan rağbeti göste­rir. Nitekim nüshalarının kısa bir süre içinde tükenmesi, bu kitabın toplu­mumuz tarafından kabul gördüğünü kanıtlamış ve akaid konusunda hal­kımızı bilgilendirici önemli bir eser olduğunu ortaya koymuştur.

   Dolayısıyla kitaba bundan sonra da duyulacak ihtiyacı karşılamak için işbu ikinci baskı gerçekleştirilmiş ve değerli okuyuculara sunulmuştur.

   İslamda İnanç Sistemi adlı bu kitabımız ikinci baskıya hazırlanır­ken birinci baskıdaki küçük bazı dizgi hataları düzeltilmiş, birçok yer­de ifadeler daha akıcı hale getirilmiş ve kitap, genel içeriği ile güncellenmiştir.

   Bu konuda şimdiye kadar kaleme alınmış olan hemen bütün eserler, sadece «Akaid» adı altında yayınlanmış olmasına karşın bu kitaba verdi­ğimiz «islâm'da inanç Sistemi» ismi, dikkat çekmiş, ender de olsa bazı okuyucular tarafından temkinle karşılanmıştır. Bu tereddüdü gidermek için şu açıklamayı yapmakta yarar vardır:

   Hiç şüphe yok ki; evrensel bir inanış, yaşam ve yönetim biçimi olan İslâm, bütüncül bir ilâhî sistem olarak gelmiştir. Bütün kurumları, kural I a-n ve ilkeleri sistematiktir. Yani birbiriyle sıkı ilintili ve birbirine bağlıdır. İslâmın temel kurumlarından olan imân da İslâm'ın aynen ameli ve tatbi­ki müesseseleri gibi kendi içinde mükemmel bir sistemdir. Şartlarının her biri, olmazsa olmazdır. Kişinin vicdanında imânın tekâmülü, bütün şartla­rının sistematik olarak var olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, bu gerçeği çok öz ve çarpıcı bir ifadeyle vurgulayarak okuyucunun idrakine sunmak için bu isim uygun görülmüştür.

   Bu ikinci baskının da tüm insanlığa hayırlı mesajlar vermesini, hidâyetin yaygınlaşmasında, ümmetin birlik ve beraberliğinin gerçekleş­mesinde etkili olmasını Allah Tealâ'dan diliyoruz.

   Ferit AYDIN

       ÖNSÖZ
    
   Akim en büyük görevi, kendisini yaratan Allah'a inanmaktır. Çünkü ALLAH (cc) «En Büyük Gerçek»'tir. Bütün peygamberler tarih boyunca aklı bu göreve çağırmışlardır. Bu görevin Kur'ân'daki adı ise «İmân» dır.

   İmân, birbirini tamamlayan temel prensiplerin, oluşturduğu bir inanç sistemidir. Bu sistem bir bütündüı-. Bilim dilinde inancın bir başka adı da «akîde» dir; Çoğulu «Akâid» dir.

   İslâm Tarihinde ilmin, zihinden yazıya dökülmeye başladığı çağ­dan günümüze kadar çeşitli konularda olduğu gibi, akaid konusunda da değerli eserler verilmiştir. Bu kaynaklar, her zaman İslâm Ümme­tine ışık tutmuş, Kur'ân ve Sünnet'in sınırları içinde onun, inançları­nı korumasına yardım etmiştir.
   Mükemmel bir süreklilikle birbirini izleyen söz konusu çalışma­larda çok yönlü ve hayırlı amaçlar güdülmüştür.

   Bunlardan biri ezcümle; tarihin akışı içinde İslâm'ı kabul etmiş olan millet ve toplulukların, eski batıl inanışlarından tamamen sıy­rılmalarına yardımcı olmak; kusursuz, güçlü ve tevhidi bir imana sa­hip olmalarını sağlamak; keza, tarih boyunca dış kültürlerin etkisi al­tında İslâm Ümmetinin zaman zaman yozlaşmaya yüz tutan anla­yış, düşünce ve değer yargılarını ıslah etmek, bu suretle de toplumun İslâm'dan kopmasını önlemek olmuştur.
   Bu çalışmamızın da temelinde aynı niyet ve gayretin bulundu­ğunu vurgulamak isteriz.

   Çünkü son zamanlarda bazı odaklar, zihin bulandırıcı ve saptırıcı birtakım felsefi, mistik ve ideolojik düşünceler ortaya atarak, halkın vicdanı üzerinde yönlendirici etkiler bırakmaya çalıştılar. Çabalarını yoğunlukla sürdüren bu çevrelerin ısrarlı, sinsi ve yıkıcı eylemlerine 
   karşı Mü'minleri uyarmak ve onları aydınlatmak, ilme hizmet eden­lerin elbette kaçınılmaz görevidir. İşte buradan hareketle kaleme alın­mış olan bu kitabın temel amacı: İslâm'ın ve Kur'ân'ın bir bütün ol­duğunu zihinlere kazımak ve bir insanın, eğer gerçekten bu bütünlü­ğe inanıyorsa ancak mü'min sayılabileceğini, aksi halde İslâm'la hiç­bir ilişkisinin bulunamayacağını kanıtlamak ve bunu hatırlatmaktır.

   Kitabın önemli bir amacı daha vardı; O da bir insanın, -birbiriyle çelişen ve birbirini yalanlayan- iki farklı inancı, iki farklı dini -aynı zamanda- kabul edemeyeceğini, bunu yapanların ise esasen bilinç­siz değil, bilâkis sinsi ve maksatlı olduklarını su yüzüne çıkarmaktır!

   Belirtmek gerekir ki nifakın yeni bir türü olan bu eğilim son za­manlarda yaygınlık kazanmış ve imân konularında yeterli bilgiye sahip olmayanları tehlikeli yanılgılara düşürnüştür. Bu nokta göz önünde bulundurularak imânî ve felsefi kavramlar analitik açıklama­larla sunulmuş, böylece İslâm İnanç Sistemi'ne hiçbir hilenin asla karıştırılamayacağı bir kez daha ortaya konmuştur. Dolayısıyla yüz­yıllar önce İslâm'a bağlı toplulukların yaşamadığı çağdaş vicdanî so­runlara, tabiatıyla yer vermemiş bulunan eski akâid kitaplarının bu konudaki boşluğunu doldurmak kitabın temel amacıdır.

   Ayrıca, Lâikçilik, Solculuk, Pozitivizm, Darvinizm ve Hümanizm gibi çağımızın materyalist sapkın akımları karşısında toplumun yaşa­dığı değişimler ve evrensel değerlerin uğradığı yıkımlar göz önünde bulundurularak kitapta, din sosyolojisine de yer verilmiş, önemli ilgi­ler ve çağrışımlarla doyurucu açıklamalar yapılmıştır.
   Metod olarak üç bağlamdan oluşan kitabın her bölümü, temel konudan ayrıntılara doğru açılan bir yelpaze şeklinde sunulmuş, böy­lece okuyucunun, aradığını rahatça bulabileceği bir yöntem izlenmiş­tir.

   Bu ana bölümlerin birincisinde din ve imân kavramları ile imansızlığın çeşitli şekilleri olan küfür, şirk, nifak, zındıklık ve

   İrtidâd kavramları ele alınmış, bu terimlerin içerdiği çok yönlü an­lamlar derinlemesine işlenmiştir. Özellikle Darvinizm, Pozitivizm, Marksizm ve Mitüdizm (Milli Türk Dini) gibi çağdaş, felsefî ve ide­olojik düşünce akımlarının neden olduğu sapmalara yer verilerek bu yabancı ve tehlikeli akımların toplum psikolojisi üzerinde yaptığı et­kiler ve birçok yanıltıcı noktalar açıklığa kavuşturulmuştur.

   İkinci Bölümde kısaca «Amenttt» olarak bilinen imânın altı il­kesi işlenmiş, gerçek tevhidin ne olduğu geniş açıklamalarla sunul­muştur.

   Üçüncü Bölümde ise insan psikolojisini yönlendirmede etkili olan büyü, kehânet ve meditasyon gibi konularla ruh, cin ve şeytan gibi aklın izah edemediği metafizik gerçekler üzerinde bilgi vermeye çalışılmış, bu konuların imânla olan ilişkilerine açıklık getirilmiştir.

   Bu kitabın herkese yararlı olmasını diliyoruz. Özellikle İslâm(kısmen de olsa) inkâr edici bir düşünce ya da ideolojiye bağlanan, bununla birlikte Mü'min olduğunu sanan, ancak böyle bir inanış ve kanaat biçimiyle mü'min ve müslim olduğunu hiçbir zaman kanıtla-yamayacak olan insanlar için bu kitabın iyi bir klavuzluk edeceğine inanıyor, vicdanlarda batıl inanışların değil, gerçeklerin yer alması için Allah'a dua ediyoruz.

   FERİT AYDIN1

   Yazarın asıl adı Feriduddin AYDIN'dır; Muhitinde kısaca Ferit AY­DIN olarak tanınmaktadır.4


   İÇİNDEKİLER
   BÖLÜM-I
   İSLÂM İNANCINDA TEMEL KAVRAMLAR 17
   DİN KAVRAMI VE ÇOK YÖNLÜ AÇIKLAMASI (Rûhânî ve sekliler yaşam) 19

   Din, imân, amel ve ahlâk kavramları arasındaki ilişki 25
   İman 25
   İslâm 26
   Amel 29
   Ahlâk 32

   DİN OLGUSUYLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ KAVRAMLAR 33
   Din ve Şeriat 33
   Din ve Kutsallık 34
   Din ve İlahiyat 38
   Dindarlık ve Takva 39
   Dindaşlık (Din Kardeşliği) 40
   Din adamı Sıfatı ve Dinî Hiyerarşi 41
   Dinsizlik 43
   Din ve Yobazlık 45
   Din ve Teokrasi 46
   Din ve Sentezcilik 51
   DİNLER (İnanç Kurumlan) 55

   BÜYÜK İNANÇ KURUMLARI 56

   1-HAK (VAHYE DAYALI) DİNLER (SEMAVİ DİNLER) 56
   a) Makbul ve Geçerli Din 57
   b) Muharref (Çarpıtılmış) Dinler 57

   2-BATIL (VAHYE DAYANMAYAN GEÇERSİZ) DİNLER 61

   DİN HÜKMÜNDEKİ SİYASİ-RUHANİ VE SİYASİ - FELSEFİ AKIMLAR 63

   1-İslâm'dan Kopan Kamplar 64
   İsmaîlîlik 65
   Dürzîlik (Dürzülük) 67
   Nusayrîlik 67
   Râfizıylik 68
   Kadiyânîlik 69 Bahaîlik 70
   Tamamen İslâm Dışı Çağdaş Düşünce ve İdeolojiler 72
   Rasyonalizm 78
    
   Darvvinizm 80
   Pozitivizm 82
   Sosyalizm 86

   İMÂN KAVRAMI 87
   Sözlük Anlamı 87
   Sosyal ve Toplumsal Faktör Olarak İmân 88
   İmân Sözcüğünün, Terimsel Anlamı ve İmân Vicdan Sorunu 92
   îmânın Niceliği 93
   -Taklidi İmân 97
   -Tahkıkî İmân 98
   -Makbul İmân 98
   -Merditd (Reddedilmiş) İmân 98  
   Masam (Korunmuş) İmân 98
   -Matbu İmân 99
   -Mevkuf İmân 99
   îmân ve Gayb, İnanabilme Yeteneği 100
   İmân ve Diyalektik 103
   Kelâmcı Kamplar 107
   Mut'ezilîler 107
   Mürcie 110
   İmân Açısından Kâinata Bakış 111
   Varlık Realitesi ve Kâinat Tablosunda İnsan 112
   Madde ve Hayat 116
   İmân-Amel İlişkisi 120
   îmân Amelin Bir Parçası mıdır, İmân Azalır, Çoğalır mı ? 120
   Kur'ân'ın Bütünlüğü İlkesi ve İmân 124
   İmân Şuuru 127
   îmân Şuuru ve Sorumluluk 128
   İmân Şuuru Nedir 131
   Genel Çizgileriyle İmansızlık (Küfür) 135

   İMÂNIN KARŞITLARI 137
   Küfür Kavramı 137
   Küfre Neden Olan Söz, Kanaat Ve Davranışlar 137
   Çeşitli Küfür Suçlarına Örnekler 141
   a)Allah (cc) ile İlgili Yanlış Düşüncelerden Kaynaklanan Küfür Suçları 141
   b)Peygamberlerle İlgili Yanlış Düşüncelerden Kaynaklanan Küfür Suçları 143

   c)Semavî Kitapların Birinci Derecedeki Gerçekleriyle İlgili Yanlış Düşüncelerden Kaynaklanan Küfür Suçlarına Örnekler   146
   d)Semavî Kitapların İkinci Derecedeki Gerçekleri   ile İlgili Yanlış Düşüncelerden Kaynaklanan Küfür Suçlan 149
    
   e)Meleklerle İlgili Yanlış Düşüncelerden Kaynaklanan Küfür Suçlan 150
   f)Âhiret Hayatı ile İlgili Yanlış Düşüncelerden Kaynaklanan Küfür Suçlar 151
   g)Çeşitli Konulardaki Yanlış Düşüncelerle İlgili Küfür Suçları  151
   Kur'ân-ı Kerîm Kâfirleri Ve Küfrü Nasıl Arılatıyor 153

   KÜFRÜN ÇEŞİTLERİ 155

   1-Küfr-i Cehlî 155
   2-Küfr-i İnâdî   156
   ŞİRK KAVRAMI 158
   Şirkin İçyüzü ve Müşrik Kişinin Psikolojisi 159
   Şirkin Tarihsel Kökeni 161
   Şirk Çeşitleri 164
   1-Animizm (Ruhlara Tapma İnancı) 166
   2-Fetişizm (Büyü Ve Korku Dini) 169
   Fetişizmin İçyüzü 172
   Müslüman Toplumlarda Fetişist Eğilimler 175
   Batıl İnançların Kaynakları ve Yayılma Şekilleri 178
   a)Her Türlü Büyü 180
   b)Fal ve Her Türlü Kehânet 181
   c)Ermişliğe Bağlanan Kehânet 181
   d)Ölüyü ya da Fâniyi Tanrılaştırma 182
   e)Eşya ve Olaylarda Bir Takım Kutsal Gizemlere İnanmak 184 3-

   DÜALİZM (Seneviyye = Çift Tanrılı Din) 184
   Kur'ân-I Kerîm'de Şirk Ve Müşrikler 186
   Kur'ân-ı Kerîm'e Göre Şirk Koşan İnsanın Ruhsal Yapısı 187
   Kur'ân-ı Kerîm, Müşriklerin Kinci Olduklarını Haber Veriyor 188
   Kur'ân-ı Kerîm, Müşrik Anne Ve Babaların, Mü'min Çocuklarına Ne Diyor 190
   Kur'ân-ı Kerîm, Çok Açık Bir İfade İle: "MÜŞRİKLER SIRF PİSLİKTİR!" diyor 191

   NİFAK KAVRAMİ 194
   Nifak Kelimesinin Sözlük ve Terimsel Anlamı 194
   «Nifak» ile «Takiyye» Arasındaki Fark 194
   Takiyyenin Meşrulaştığı Şartlar Var mıdır? 196
   İslâm Tarihinde İlk Münafıklar 198
   Kur'ân-ı Kerîm Münafıklar Hakkında Ne Diyor 200
   Nifakın İçyüzü ve Münafık İnsanın Kişiliği 202
   ZENDEKA (Zındıklık) KAVRAMI 207
   «Zındık» Kelimesinin Sözlük ve Terimsel Anlamı 207
   Zındık Sözcüğü İslâm Tarihinde İlk Defa Ne Zaman Kullanıldı 208
   «Zındıklık» Sözcüğüne Yüklenen Farklı Anlamlar 209
    
   islâm Dünyasında Zındıklık Nasıl Başladı, Nasıl Gelişti 210
   Günümüzde Zındıklık 221
   İRTİDAD (Veya Riddet) KAVRAMI 228
   «İrtidâd» Kelimesinin Sözlük ve Terimsel Anlamı 228
   Geniş Anlamda İrtidâd ya da Riddet Nedir 228
   Kur'ân-ı Kerîm Mürtedler Hakkında Ne Diyor 231
   İrtidâd, Aynı Zamanda Bir İslâm Hukuku Konusudur 233

   BÖLÜM-II İMÂNIN TEMEL İLKELERİ 235

   Bilgi Araçları ve îmân 236
   ALLAH'a İMÂN 245 TEVHİD 245
   Tevhid ve Ahlâk 247
   Allah Tealâ'nın Sıfatlan 250
   Kur'ân-ı Kerîm Allah Tealâ'yı Bize Nasıl Anlatıyor 252
   Vücûd (Varlık) 253
   Vahdaniyet (Birlik) 254
   Muhâlefe'tün Li'l-Havâdîs (Hiçbir Şeye Benzememe) 257
   Kıyam Bizatihi (Yetkinlik) 259
   Hayat (Hepdirilik) 260
   İlim (Hepbilme) 261
   İrade (Hepdileme) 262
   Kelâm (Söyleme) 263
   Basar (Görme) 264
   Sem'(Duyma) 265
   Kudret (Yeterlilik, Yapabilme, Güç Yetirebilme) 265
   Tekvin (Yaratma) 269
   Kıdem (Öncesizlik, Öncesi Olmamak) 270
   Baka (Sonsuzluk, Sonsuz Kalıcılık) 271
   Allah Tealâ'nın Güzel İsimleri (Esmai  Husnâ) 271
   Allah Tealâ'yı Görmek Mümkün müdür 273
   Arş ve Kürsi 274

   MELEKLERE İMÂN 275
   Kur'ân-ı Kerîm Melekleri Nasıl Anlatıyor 277

   KİTAPLARA İMÂN 285
   Kur'ân-ı Kerîm'le İlgili İnancımız Nasıl Olmalıdır 292
   Kur'ân-ı Kerîm Mucizelerle Doludur 295
   Levh-i Mahfuz 296

   PEYGAMBERLERE İMÂN 297
   Peygamber, Nebi, Rasûl Ve Mürsel Sözcüklerinin Terimsel Anlamları 297
    
   Neden Peygamberlere inanmalıyız 298
   Peygamberlerin Kişiliği Ve Peygamberlik 302
   Peygamberlerin Sayıları, Mücadele Ve Çileleri 307
   Mucize 310
   Son Peygamber Olarak Hz. Muhammed Mustafa (sav)'nın Kişiliği Misyonu 310
   İsra ve Mirâc 317

   AHİRET GÜNÜNE İMÂN 319
   Kıyamet Nedir 319
   Kıyamet Ne Zaman Kopacaktır 323
   Neden Âhirete İnanmalıyız 324
   Âhiret, Bilimsel Açıdan da Ölümün Çağrıştırdığı Bir Gerçektir 328
   Kur'ân'da Ahiret 329
   Cennet ve Cehennem 332

   KADERE VE KAZAYA İMÂN 333
   Kader Kavramı 333
   Kaderin Anlaşılmasındaki Zorluğun Nedeni 334
   Kader ve İrâde 338
   İyilik, Kötülük ve Sorumluluk 340
   Kaderîler'in (Mu'tezilîler) İrâdeye İlişkin Görüşleri 341
   Cebrîler (fatalistler)'in İrâdeye İlişkin Görüşleri 342
   Kaza Kavramı 343
   Kader ve Rızık 345
   Kader ve Tevekkül 348
   Ecel ve Kader 353
   Ecel ve Ömür 355
   Ecel Değişir mi ? 356
   Bedâ ve Kader 358

   İTİKADLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ KONULAR 361
   BÜYÜ, KEHÂNET, MEDİTASYON 362

   Büyünün İçyüzü 362
   Kehânet 368
   Meditasyon 369
    
   RUH, CİN VE ŞEYTAN 370
   Ruh 370
   Cin 373
   Şeytan 377

   İNSAN İLİŞKİLERİNDE İNANCIN BELİRLEYİCİ ROLÜ 379

   Mü'minin İnsanlara Karşı İçsel Tutumu 381
    
   Müvâlât (Velâ) 383
   Hazer 384
   Müsâleme 385
   Mü'minin İnsanlar Hakkındaki Kanaati 386
   Tahsin 386
   Te'vil 386
   Tefsîk 387
   Tekfir 388
   SONUÇ 389
   Kitaptaki Konuların Ve Kavramların Ayrıntılı Ve Alfabetik Dizini 391
   Şahıs Adları Dizini 395

    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789757954460
   MarkaKahraman Yayınları
   Stok DurumuVar
   9789757954460

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.