• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Kabir Hayatı, İmam Suyuti

   Fiyat:
   44,00 TL
   İndirimli Fiyat (%40,9) :
   26,00 TL
   Kazancınız 18,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap             Sahihu Şerhis Sudur, Kabir Hayatı    
   Yazar            İmam Suyuti
   Yayınevi        Mercan Kitap
   Tercüme       Seyfullah Erdoğmuş
   Kağıt - Cilt     2,Hamur Kagıt
   Sayfa - Ebat  340 sayfa, 13.5x21 cm
   Yayın Yılı       2016


    
   imam suyuti kabir hayatı kitabı nı incelemektesiniz.
   Mercan kitap kabir hayatı kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    
    
   İmam Suyutî rahimehullah'ın "şerhu's-Sudur" adlı kitabı, İslam akidesinin önemli bir kısmını oluşturan ölüm, berzah hayatı, kabir azabı, ruh gibi konularda en geniş kapsamlı eserlerin başında gelmektedir. Zira İmam Suyuti, bu konuda eser telif etmiş olan Ibn Ebi'd-dunya, Ibn Mende, Mervezi, İbn Kayyım, İbn Kesir, İbn Receb rahimehumullah ve diğerleri gibi ilim ehlinin kitaplarından faydalanmak suretiyle bu eseri hazırlamıştır.
    
   Lakin kitapta zikredilen rivayetlerin büyük bir kısmı zayıf, bir kısmı da uydurmadır. Bu yüzden kitapta zikredilen bütün rivayetlerin isnadlarını araştırarak sıhhat durumlarını tespit etmeye çalıştım ve dipnotlarda belirttim. İmam Suyuti rahimehullah mukaddimesinde şöyle der: Bu kitap, berzah alemi hakkında gönüllerin şiddetli arzusuna şifa veren bir kitaptır. Bu kitapta şu konuları işledim:
    
   Ölümün fazileti ve şekli, ölüm meleğinin ve yardımcılarının özellikleri, sekeratta ölünün başına gelen durum; ruhun bedenden ayrılıp Allah'a yükselmesinden sonraki hali, ruhun diğer ruhlarla bir araya gelmesi ve bundan sonra nerede yerleşeceği. Kabrin durumu, ölüyü sıkıştırması, fitnesi, azabı, genişliği ve darlığı, Kabirde kula fayda verecek şeyler.
    
    
      MUKADDİME
    
   Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamd eder, O'ndan yar­dım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidâyet verdiğini kimse saptıramaz. O'nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez.
    
   Şahadet ederim ki, Allah'tan başka ibadete layık hak ilâh yok­tur. O, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şahadet ederim ki, Muhammed Allah'ın kulu ve Rasûludur.
    
   "Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz." (Al-i İmran; 3/103)
    
   "Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşi­ni var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadınlar türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir." (en-Nisâ; 4/1)
    
   "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve dosdoğru söz söy­leyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günah­larınızı da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur." (el-Ahzâb; 33/70-71)
    
   Bundan sonra,
   Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah'ın Kelam'ı, yolların en hayır­lısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İşlerin en kö­tüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bidattir ve her bidat sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir.
    
   İmam Suyutî rahimehullah'ın "Şerhu's-Sudûr" adlı kitabı, İs­lam akidesinin önemli bir kısmını oluşturan ölüm, berzah hayatı, kabir azabı, ruh gibi konularda en geniş kapsamlı eserlerin başında gelmektedir. Zira İmam Suyuti, bu konuda eser te'lif etmiş olan İbn Ebi'd-Dunya, İbn Mende, Mervezî, İbn Kayyım, İbn Kesir, İbn Receb rahimehumullah ve diğerleri gibi ilim ehlinin kitaplarından fayda­lanmak suretiyle bu eseri hazırlamıştır. Lakin kitapta zikredilen rivayetlerin büyük bir kısmı zayıf, bir kısmı da uydurmadır. Bu yüz­den kitapta zikredilen bütün rivayetlerin isnadlarını araştırarak sıhhat durumlarını tespit etmeye çalıştım ve dipnotlarda belirttim.
    
   Bu kitap daha önce Bahaddin Sağlam tarafından tercüme edil­mişti. Benim tekrar tercüme etmemin sebebi ise, hem kitabın farklı nüshalarında geçen ziyadelerin, Bahaddin Sağlam tarafından esas alınan nüshada eksik kalmış olması, hem bazı tercüme hatalarını tashih etmek hem de rivayetlerin sıhhat durumlarını tespit etmek­tir. Böylece Şerhu's-Sudur kitabının ciddi bir tahkikini ilk defa ger­çekleştirmeyi Allah bana nasip etti. Hamd ve minnet O'nadır. Sonra kitabın sadece sahih ve hasen rivayetlerini ayrı bir kitapta derleye­rek "Sahihu Şerhi's-Sudur" adıyla çıkardım.
    
   Kitabın el yazma nüshaları ve İmam Suyuti'ye nispeti hakkın­da kısa bilgilerle beraber müellifin hayatı hakkında daha önce ha­zırladığım bilgileri de kitabın giriş kısmına ekledim. Allah Azze ve Celle'den bu kitabı bana ve ümmete faydalı kılmasını dilerim.
    
   Ebû Muâz Seyfullah Erdoğmuş (el-Çubukâbâdî)
   Çubuk/Ankara
    
    
   Kitabın İsminin Tahkiki
    
   Elimizde bulunan bu kitabı âlimler şu isimlerde zikretmişler­dir:
    
   Şerhu's-Sudur Bi Şerhi Hali'l-Mevta ve'l-Kubûr
   Asıl nüshada kitap bu şekilde isimlendirilmiştir. Mektebetu'l-Esed'de bulunan nüshada ve Kral Faysal kütüphanesinde bulunan nüshada da bu şekilde geçmektedir. Kitabın şimdiye kadar yapılan baskılarında da bu isim kullanılmıştır.
    
   Suyuti, Husnu'l-Muhâdara'da (1/291) bu kitabı hakkında bu ismi kullanmıştır. Keşfü'z-Zünun'da (2/1042) Katip Çelebi de Suyuti'ye nispet ederek bu isimde zikretmiştir.
    
   Şerhu's-Sudûr Bi Şerhi Hâli'l-Mevt ve'l-Kubûr
   Paris Milli Kütüphanesi'nde bulunan nüshada kitabın ismi bu şekilde geçer.
   Şerhu's-Sudûr Bi Şerhi Hâli'l-Mevtâ Fi'l-Kubûr
   El-Haremu'l-Mekkîeş-Şerif Kütüphanesi'nde bulunan nüshada kitap bu isimde geçmektedir. Yine Hâşiyetu't-Tahtâvî Alâ Merâki'l-Felâh kitabında (1/379) bu isimde zikredilmiştir.

    
   Kitabın İmam Suyuti'ye Nispeti
    
   Birçok yerde Şerhu's-Sudûr Bişerhi Hâli'l-Mevtâ ve'l-Kubûr ki­tabı İmam Suyuti'ye nispet edilmiştir.
    
   Kitabın musannifinin bu kitabın kendisine ait olduğuna işa­ret etmesi:
    
   Suyuti, Husnu'l-Muhadara kitabında Şerhu's-Sudur kitabının kendisine ait olduğunu zikretmiştir.[1]
    
   Nesai'nin sünenine yaptığı şerhte Şerhu's-Sudur kitabına işa­ret etmiştir.[2]
    
   Merfu: Söz, fiil veya takririn Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e ait olduğu hadisdir. Merfu hadis sahih veya hasen bir isnad ile gel­mişse dinde delildir.
    
   Mevkuf: Söz veya fiilin sahabiye ait olduğu hadisdir. Mevkuf bir haber sahih olsa da şayet kitap ve sahih sünnetin nassına yahut başka bir sahih mevkuf habere aykırı ise delil olmaz.
    
   Maktu: Söz veya fiilin tabiinden veya daha sonrakilerden bi­rine ait olduğu hadisdir. Maktu bir haberin isnadı sahih olsa dahi dinde delil olmaz.
    
   Mürsel: Tabiinden birinin sahabi ismini zikretmeden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadistir.
    
    
   Müellifin Mukaddimesi
    
   Şeyh İmam, Allame Celaleddin es-Suyuti dedi ki:
   Dilediğini gaflet uykusundan uyandıran, kendisiyle karşılaş­mak isteyeni yüce derecelere yükselten, yükünü ondan alan Allah'a hamd olsun.
    
   İhlas gömleğine bürünmüş bir şahitlikle şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur, O birdir, ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki: Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O'nun kulu ve rasulüdür. Onu en şerefli bir din ile göndermiş ve en değerli dostlu­ğunu ona has kılmıştır. Allah'ın salat ve selamı ona, yüce ailesine ve ashabının üzerine olsun.
    
   Bu kitap, berzah âlemi hakkında gönüllerin şiddetli arzusuna şifa veren bir kitaptır. Bu kitapta şu konulan işledim:
    
   Ölümün fazileti ve şekli,
   Ölüm meleğinin ve yardımcılarının özellikleri
   Sekeratta ölünün başına gelen durum;
   Ruhun bedenden ayrılıp Allah'a yükselmesinden sonraki hali,
   Ruhun diğer ruhlarla bir araya gelmesi ve bundan sonra nere­de yerleşeceği
   Kabrin durumu, ölüyü sıkıştırması, fitnesi, azabı, genişliği darlığı,
   Kabirde kula fayda verecek şeyler
    
   Bütün bu konular, ölüm hastalığının başlamasından sûra üf­lenmesine kadar; merfu43 hadisler, mevkuf44 ve maktu45 eserler nak­ledilmek suretiyle genişçe açıklanmıştır. Bunun için hadis kitapları­nı ve bu konuda muteber olan hadis imamlarının sözlerini araştır dım. Kurtubi'nin et-Tezkira adlı eserinde bu konuyla ilgili kısmı alı değerlendirdim ve rivayetlerini tahriç ettim. Ayrıca onun kitabına almadığı bazı kısımları da ekledim.
    
   Bu kitaba "Şerhu's-Sudur Bi Şerhi Hâli'l-Mevtâ Fi'l-Kubur:
    
   Kabirlerdeki Ölülerin Durumunun Açıklanmasıyla Gönüllerin Geniş­lemesi" ismini verdim.
   İnşaallah ömrüm olursa, bu kitaba kıyamet alametleri, ölüm­den sonra diriliş halleri, kıyamet, cennet ve cehennemi genişçe ele aldığım diğer bir kitabı daha eklemeyi ümit ediyorum.46 Allah, bere­ket ve keremi ile bunu gerçekleştirmeyi nasip etsin. Âmin.
    
   Ebu Nuaym, Mücahid47 rahimehullah'dan, şöyle dediğini riva­yet etmiştir:
    
   "Arkalarından dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır"
    
   (Muminun 10) ayeti hakkında: "Berzah; ölüm ile diriliş arasındaki zaman dilimidir."48
   Merfu hadis: Bizzat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenen söz, işlenen fiil veya huzurunda yapılanları onaylamasına dair hadisler­dir.
   Mevkuf: Sahabeye nispet edilen söz ve fiillerdir.
   Maktu: Tabiin ve daha sonrakilere nispet edilen söz ve fiillerdir.
   Bahsettiği kitap: el-Buduru's-Safira Fi Umuri'l-Ahira adlı eseridir.
   Ebu'I-Haccac Mucahid b. Cebr el-Mekkî el-Mahzumî: Tefsirde ve ilim­de imam, güvenilir bir ravidir. Bkz.: et-Takrib (1/520) el-Cerh vet-Ta'dil (8/319) Tehzibu'l-Kemal (27/228)
   Maktu, isnadı hasendir. Hennad es-Seri, Zühd (314) Şeceri, Emali (1/496) Ebu Nuaym, Hilye (3/920) İbn Receb Ahvalu'l-Kubur (s.15)   ( İmam Suyuti Kabir Hayatı, İmam Suyuti, Sahihu Şerhis Sudur Mercan Kitap, Seyfullah Erdoğmuş, kabir sonrası hayat, imam suyuti ölüm sonrası, kabir hayatı ve azabı )

    
   İÇİNDEKİLER
    
   Mukaddime      
   Kitabın İsminin Tahkiki              
   Kitabın İmam Suyuti'ye Nispeti
   El Yazma Nüshaları       
   İMAM SUYUTİ (r.a) doğumu ve Ailesi ve Hocaları;         
   Öğrencileri       
   İlimle İştigali    
   ÂLİMLERİN İMAM SUYUTİ'YE ÖVGÜLERİ       
   Sufilik Hakkında;           
   İctihad meselesi             
   Vefatı;  
   Kitabın Tahricinde Kullandığım Bazı İstılahların Açıklamaları 
   Müellifin Mukaddimesi
    
   ÖLÜMÜN BAŞLANGICI            
   Mal Ve Bedene Bir Zarar Geldiği Zaman Olumu Temenni Etmek ve Bunun İçin Dua Etmenin Yasaklanması    
   Allah Teala'ya İtaat İle Geçen Uzun Ömrün Fazileti        
   Dini Bir Fitne Korkusundan Dolayı Ölümü Temenni
   Etmek ve Bunun İçin Dua Etmenin Caiz olması 
   Ölümün Fazileti             
   Ölümü Hatırlamak Ve ona Hazırlanmak              
   Ölümü Zikretmeye Yardımcı olan şeyler             
   Allah'a Güzel Zanda Bulunmak ve Ondan Korkmak        
   Ölümün Habercisi         
   Güzel Sonun Alametleri              
   Eceli Yaklaşan Kimsenin Durumu,
   Ölümün Şekli ve Şiddeti
   Bir Uyarı
    
   Bir Faide       
   Ölüm Hastalığında Kişinin Söyleyeceği ve Onun Yanında Okunacak Şeyler, Ölmek Üzere Olanın Yanında Söylenmesi Gerekenler, Telkin Vermek, Kişi Öldüğü ve Gözünü Kapadığı Zaman Söylenecek şeyler      
   Ölüm Meleği ve Yardımcıları Hakkında Gelen Hadisler         
   Eceller Her Sene Tayin Edilir       
   Ölmek Üzere Olan Kimsenin Yanında Duran Melek ve Başka Varlıklar, Gördüğü ve Ona Söylenen Şeyler
   Müminin Müjdelenmesi ve Kafirin Korkutulması        
   Kulun Tevbesinin Kabul Edilmediği An 
   Ölenin Ruhunu Diğer Ruhların Karşılamaları ve Bir araya Gelip Soruşturmaları  
   Ölünün Kendisini Yıkayanı, Teçhiz Edeni Tanıması, Hakkında Söylenenleri İşitmesi ve Cenazesiyle Yürüyenleri Bilmesi        
   Meleklerin Cenazelerle Yürümesi Ve Söyledikleri Şeyler       
   Yer ve Göğün Ölen Mümine Ağlaması   
   İnsanın, Yaratıldığı Toprağa Defnedilmesi        
   Defin ve Telkinde Söylenecek Sözler      
   Kabir Herkese Daralır       
   Bir mesele    
   Kabirde Kula Arkadaşlık Edecek Ameller          
   Kabirin Ölüye Hitabı         
   Kabir Fitnesi ve Meleklerin Sorgusu       
   Enes radıyallahu anh Hadisi:       
   El-Bera radıyallahu anh Hadisi:   
   Cabir radıyallahu anh Hadisi:      
   Huzeyfe radıyallahu anh Hadisi: 
   Damra rahimehullah Hadisi:        
   İbn Amr radıyallahu anhuma Hadisi:     
   İbn Mes'ud radıyallahu anh hadisi:          :
   Osman radıyallahu anh Hadisi:   
   Ömer radıyallahu anh Hadisi:  
   Amr b. El-As radıyallahu anh Hadisi:   
   Ebu'd-derda radıyallahu anh Hadisi:   
   Ebu Said radıyallahu anh Hadisi:          
   Ebu Katade radıyallahu anh Hadisi:     
   Ebu Musa radıyallahu anh Hadisi:        
   Ebu Hureyre radıyallahu anh Hadisi:   
   Esma bt. Ebi Bekr radıyallahu anha Hadisi:      
   Esma bt. Umeys radıyallahu anha Hadisi:         
   Aişe radıyallahu anha Hadisi   
   Tabiinden ve Sonrakilerden Gelen Eserler
                 
   Bazı Faydalı meseleler
   Birinci mesele: Kaç Melek Sorgular?    
   İkinci mesele: Neler Hakkında Sorgulanır?       
   Üçüncü mesele: Sorgu Kaç defa olur?  
   Dördüncü mesele: Defnedilmeyen Ölüler Nasıl Sorgulanır?     
   Beşinci mesele: Kafirler Kabirde Sorgulanır mı?           
   Altıncı mesele: Kabir Sorgusu Bu Ümmete Özel midir?
   Yedinci mesele: Sorgu Meleklerinin İsimleri Hakkında
   Sekizinci mesele: Sorgu Meleklerinin Bütün Ölüleri Sorgulaması         
   Dokuzuncu mesele: Müminin Kabrinin Genişliği           
   Onuncu mesele: İbn Hacer'in Fetvaları              
   On Üçüncü mesele: Soru Hangi Dilde Yapılır? 
   On Dördüncü mesele: Sorgu Nerede olur?        
   Kabirde Sorguya Çekilmeyenler            
   Kabrin Korkunçluğu, Mümine Kolaylığı ve Genişliği    
   Kabirde Fayda Veren Şeyler     
   Kabir Hesabı, Kıyamet Hesabından Korur         
   Kabrinde Deccale İman Edecek Olanlar             
   Kabir Azabı      
   Faide   
   Kabir Azabından Kurtaran şeyler          
   Ölülerin Kabirdeki Halleri ve Kabre Alışmaları: Ölüler
   Kabirde Namaz Kılar mı? Kur'an okurlar mı? Ziyaretleşir mi? Elbiseler giyinirler mi?           
   Ölüler Ziyaretleşirler mi? 
   Cennetliklerin Giysileri     
   Kabir Ziyareti, Ölülerin Ziyaretçileri Tanıması ve Onları Görmesi  
   Önemli Bir Mesele 
   Kabir Ehline Selam Vermek         
   Ölülerin Selamı       
   Ruhların Karargahı, Berzah Alemi          
   Şehitlerin Dışındaki Müminlerin Ruhlarının Karargahı         
    
   RUHUN DURAKLARI      
   Kaybolan Cesetler  
   Ölünün Cennet veya Cehennemdeki Yerinin Her Gün Ona Gösterilmesi  
   Dirilerin Amelleri Ölülere Arz Edilir     
   Ruhu Güzel Makamından Alıkoyan Şey 
   Ölüler ile Dirilerin ruhları rüyada görüşür        
   Ölüleri Rüyada Görüp Hallerini Soranlar          
   Ölüler Dirilerin Sövmesinden Eziyet Görürler 
   Ölü Üzerine Ağlanmasıyla Eziyet Görür
   Ölünün Eziyet Gördüğü Diğer şeyler      
   Kabirde Ölüye Fayda Veren şeyler          
   Kabre Ağaç Dikme Meselesi         
   Ölüm İçin En güzel olan Vakitler
   Ölümden Hemen Sonra Cennete girmeye Vesile olan Ameller         
   Peygamberler ve Onlar Gibi Olanlar Dışındaki Ölülerin Cesedi Çürür ve Vücutları Kokuşur        
   Ruhla ilgili Bazı Meseleler
    

      

   [1]Husnu'l-Muhadara (1/291) et-Tehaddus bi Nimetiliah (s.105)
   [2]Şerhu's-Suyuti Li Süneni'n-Nesai (1/31)

    
   mercan yayınları imam suyuti sahihu şerhis sudur kabir hayatı kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786054908332
   MarkaMercan Kitap
   Stok DurumuVar
   9786054908332

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.