• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Kuranı Kerim Meali, Arapça Metinli, Küçük Boy

   Fiyat:
   90,00 TL
   İndirimli Fiyat (%44,4) :
   50,00 TL
   Kazancınız 40,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Ciltli, 1.Hamur, 986 Sayfa
   175,00 TL
   KDV Dahil 92,00 TL
   %47,4
   Mühürlü, Ahmed Husrev Hattı, Şamua, 2 Renk
   100,00 TL
   KDV Dahil 64,00 TL
   %36
   6 Cilt, 1.Hamur, 3.520 Sayfa
   450,00 TL
   KDV Dahil 267,00 TL
   %40,7

   Kitap               Kuranı Kerim ve Meali, Arapça Metinli
   Meal Yazarı     Mustafa Öztürk
   Hat                  Muhammed Abay
   Yayınevi          Ankara Okulu Yayınları
   Kağıt - Cilt       Şamua,  Lüks Termo Deri Cilt
   Sayfa - Ebat    860 sayfa - 11x16.5 cm, küçük boy, Çanta Boy
   Yayın Yılı         2016  Son baskı,  Arapça Metinli   Ankara Okulu Yayınları Mustafa Öztürk ün mealini yazdığı Kuranı kerim meali adlı Kuranı Kerim kitabını incelemektesiniz.
   Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri
   Kuranı kerim meali kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    
        Kuranı Kerim Meali - Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri
    
               SUNUŞ

   Kur'an-ı Kerim, yirmi iki-yirmi üç yıllık bir zaman diliminde Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Allah tarafından vahyedilmiş bir kelamdır. Arap dilinde, "süratli ve gizli bir şekilde bildirimde bulunmak" anlamına gelen vahiy, terimsel olarak Allah'ın insanla iletişim kurmasını ifade eder. Bu iletişimde Allah bir dil-lisan aracılığıyla peygambere, dolayısıyla insanoğluna hitap eder. Fakat bu ilahî hitabın ilk planda peygambere nasıl iletildiği meçhulümüzdür. Diğer bir deyişle, Allah ile peygamber arasındaki vahiy iletişiminin nasıl gerçekleştiği son derece gizemlidir ve bu nokta­daki sır perdesini kaldırmak pek mümkün gözükmemektedir. Bu yüzden denebilir ki Kur'an'ın Allah kelamı olduğu rasyonel düşünce, bilgi ve bilimin değil inancın konusudur. Diğer bir deyişle, bu konuda her şeyden önce iman ve imancılık ko­nuşur; dolayısıyla biz Müslümanlar için Kur'an'ın ilahîliğini ispata gerek olmadığı gibi, bunu tartışmanın anlamı da yoktur.
    
   Seksiz şüphesiz imanımıza göre Kur'an Allah tarafından Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kalbine/zihnine peyderpey vahyedilmiştir. Peygamber efendimiz de kendisine vahyedilen ayetleri çevresindeki insanlara şifahen tebliğ etmiştir. Bu demektir ki Kur'an aslında yazılı değil sözlü bir metindir. Ancak Kur'an bugün elimizde yazılı bir metin olarak bulunmakta ve bu keyfiyet çoğu zaman onun bilindik anlamda bir kitap olduğu yanılgısına yol açmaktadır. Oysa Kur'an, Hz. Peygamber'in kendisi, etrafındaki müminler, müşrikler, Yahudiler ve Hıristiyan topluluklardan oluşan ilk hitap çevresinde farklı zamanlarda, farklı mekânlarda, farklı olaylar ve muhataplarla ilgili olarak peyderpey vahyedilmiştir.
    
   Şu halde, Hz. Peygamber'in vefatından sonra iki kapak arasında toplanarak Mushaf haline getirilen Kur'an masa başında yazılmış bir kitap gibi algılanmamalı, bilhassa muhtelif konularla ilgili ayet gruplarını içeren Bakara, Nisa, Mâide gibi geniş kapsamlı surelerde tematik bütünlük yahut ayetler ve/veya pasajlar arasında sarih anlam ilişkisi aranmamalıdır. Kur'an'ın farklı zamanlar, farklı mekânlar ve farklı olaylar üzerine canlı bir diyalog zemininde indirildiği dikkate alındığında ayetler arasında anlam kopukluluğu, tekrar ve hatta çelişki gibi gözüken hususların as­lında Kur'an'ı bilindik anlamda bir kitap gibi algılama hatasından kaynaklandığı kendiliğinden anlaşılmış olacaktır. Bu noktada denebilir ki Kur'an'ı sağlıklı biçimde anlamanın en temel koşullarından biri ve belki de birincisi, vahyin nazil olduğu tarihsel süreci ve ilk hitap çevresini dikkate almaktır. Keza sağlıklı bir Kur'an çevi­risinin imkânı da öncelikle bu olguyu dikkate almaya bağlıdır.
    
   Bununla birlikte, Kur'an'ı hiçbir anlam kaybına ve estetik ziyana uğratmadan Arapçadan başka bir dile tercüme imkânı yoktur. Daha açıkçası, Kur'an'ı harfi harfine tercüme etmek imkânsızdır. Çünkü bu tür tercüme bir dildeki metni başka bir dilde aynıyla üretme iddiası taşır. Bu iddiayı realize etmek, Kur'an gibi son derece edebî bir metin şöyle dursun, sıradan metinler için bile söz konusu değildir. Kaldı ki Kur'an sözlü bir metindir; dolayısıyla sözlü metinde ya da şifahi bir hitaptaki jest, mimik, tonlama gibi birçok hususiyeti yazı diline aktarmak pek mümkün değildir. Bu sebeple, Kur'an metnini başka bir dile çevirmenin ancak meal düzeyinde mümkün olduğu söylenebilir. Meal ise bir metindeki anlamın kusurlu ve kusurlu olarak eksik aktarımı demektir. Meal aynı zamanda bir tür yorumdur. Dolayısıyla her Kur'an meali de belli ölçüde yorum katkılı bir çeviridir. Zira Kur'an'daki yüzlerce ve hatta binlerce ibare gramatik olarak iki veya daha fazla sayıda farklı mana takdirine açıktır. Ayrıca birçok ayetteki kimi kelime, terkip ve tabirlere kesin bir anlam takdirinde bulunmak neredeyse imkânsızdır. Mesela, 89/ Fecr 3. ayette geçen şef'-vetr kelimeleriyle ne kastedildiğine dair tam yirmi farklı görüş bildirilmiştir [Bkz. Ebû'l-Ferec İbnü'l-Cevzî, Zâdü'l-Mesîr, Beyrut 1987, IX. 104]. Kur'an'da onlarca farklı anlam takdirine konu olan daha birçok kelime ve tabir mevcuttur. Takdir edileceği üzere, herhangi bir kelimenin içerdiği muhtelif manalardan birini tercih etmek düpedüz bir yorumdur. Dolayısıyla her meal aslında bir tefsir ya da yorumdur.
    
   Bununla birlikte, sözgelişi Kur'an'da sıkça zikri geçen "hak" kelimesini mütedavil Kur'an çevirilerinin birçoğunda olduğu gibi "hak" şeklinde aktarmak ise ne tercümedir ne de mealdir. Çünkü söz konusu kelime çeşitli ayetlerde Allah, İslam, adalet, tevhid, doğruluk vb. on sekiz farklı manada kullanılmıştır [Bkz. Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî, Nüzhetü'l-A'yüni'n-Nevâzır, Beyrut 1985, s. 265-269]. Şu halde meal, "hak" kelimesinin hangi ayette hangi manada kullanıldığını belirtmek olmalıdır. Kuşkusuz bu bir yorumdur. Haliyle, yorumdan arındırılmış bir Kur'an çevirisi, daha önce de belirttiğimiz gibi pek mümkün değildir. Kaldı ki bugün meal diye isimlendirilen ama aslında harfi harfine tercüme çabasının ürünü olan onlarca Kur'an mealinde birçok ayete takdirî manalar verilmiştir. Sözgelişi, "Şayet kendi­siyle dağların yürütüldüğü veya yeryüzünün paramparça edildiği yahut ölülerin diriltildiği bir Kur'an olsaydı" [13/Ra'd 31] anlamındaki şart cümlesine, ayette hiçbir lafzî karşılığı bulunmamasına rağmen mevcut meallerin hemen hepsinde, "o Kur'an da yine bu Kur'an olurdu" veya "kâfirler yine de iman etmezlerdi" gibi cevap cümleleri takdir edilmiştir. Mütedavil meallerde bunun gibi daha yüzlerce yorum örneğine rastlamak mümkündür.
    
   Sözün özü, bize göre yorumdan arındırılmış bir Kur'an çevirisi imkân dâhilinde değildir. Bu yüzdendir ki meal çalışmamızda Kur'an'da "ne dendiği"nden (lafız ve mantûk) ziyade "ne denmek istendiği"ni (mana ve mefhum) aktarmaya çalıştık. Dolayısıyla kaynak metinden ziyade amaç metne yönelen işlevselci çeviri kura­mından hareketle anlam merkezli tercüme (tefsiri tercüme) tekniğini esas aldık. Ancak bu noktada kişisel kanaatimize veya modern zamanlarda yaygın ve yerleşik kabul gören anlayışlara itibar etmek yerine Kur'an'ın vahyedildiği döneme oldukça yakın zamanlara tanıklık eden müfessirlerin görüşlerine mutlak önem ve öncelik atfettik. Rivayet malzemesinin kimi zaman karışık, çelişkili ve hatta anakronik bilgiler içermesinden dolayı vahyin nazil olduğu süreçleri, Mekkî-Medenî gibi dönemsel özellikleri göz önünde bulundurduk.

   Anlam takdirinde İslam'ın ilk asırlarında ortaya konan görüş ve yorumlara özel bir önem ve öncelik atfetmemiz aynı zamanda Kur'an'ı konuşmadığı konularda konuşturmanın düpedüz bir tahrif olduğu inancımızdan kaynaklanmaktadır. İşte tam bu noktada Kur'an'ın, dolayısıyla bu mealin okuyuculara teknoloji, finans sektörü, enflasyon, sibernetik, nükleer enerji vb. konular ile demokrasi, laiklik gibi meselelere dair herhangi bir şey söylemediğini belirtmek durumundayız.
    
   Hâl böyleyken çağdaş dönemdeki popüler Kur'an araştırmalarının hatırı sayılır bir kısmında ilahî kelamın birçok bilimsel bilgi ve buluşa doğrudan veya dolaylı atıfta bulunduğu tezi savunulmaktadır. Bu bilimselci tefsir tezi her ne kadar Kur'an'ın tüm zamanlara meydan okuyan en büyük mucize olduğunu cümle âleme gös­termek gibi bir iyi niyete mebni olsa da kesinlikle yanlış ve yanıltıcıdır. Doğrusu şu ki Kur'an'ın bilimle alıp veremediği yoktur; ama bilimsel bilgi vermek gibi bir gayesi de yoktur. Kur'an, birçok ayette de açıkça belirtildiği gibi insanoğluna bir öğüt, bir uyarıdır. Muttakiler, yani Allah'a karşı saygıda kusur etmekten korkan, O'na itaatsizlikten sakınan herkes için bir hayat rehberidir. Kısacası Kur'an, iman ve ahlak temelinde evrensel ve tarih-üstü bir mesajdır. Burada sözü edilen ahlak "salih amel" diye de ifade edilebilir. Kur'an'da çok önemli bir yer tutan "salih amel" kavramı ise mümin bir kişinin, imanının gerektirdiği davranışlar sergilemesi ya da imanına yaraşır güzellikte işler yapmasıdır. Bu da kelimenin tam anlamıyla kulluk/ ibadet demektir. İbadet ise hayatın tümünü kapsayan bir muhtevaya sahiptir. Diğer bir deyişle, mümin insanın Allah'a karşı sorumluluk bilinci içerisinde gerçekleştirdiği her faaliyet, söylediği her söz bir ibadettir. Dolayısıyla namaz, oruç, hac, zekât gibi bilindik ibadetler, müslümanlığın yani Allah'a teslimiyetin sadece bir kısmı ama aynı zamanda olmazsa olmazlarıdır.
    
   Kur'an'ın temel hedefi insanoğluna Allah'ın hoşnut olacağı bir hayat yaşatmak, dolayısıyla yarın bir gün hesap vermek üzere O'nun huzuruna çıktığında helak ve hüsrana mahkûm olmamasını sağlamaktır. İnsanoğlunu var eden, ona sayısız nimet lütfeden kuşkusuz Allah'tır. Bu yüzden, insanın Allah'a çok büyük bir şük­ran borcu vardır ve bu borcunu iman ve itaat üzere ödemek durumundadır. İşte Kur'an'ın en temel mesajı budur. Şu halde, böyle bir ilahî mesajın ne bilimsel bilgi vermek, ne tarihte olup bitenleri bir tarihçi titizliğiyle aktarmak, ne de tarihin tüm uğraklarında aynışekilde uygulanabilecek nitelikte spesifik hukuk kodları sunmak gibi bir amacı olabilir. Aslında Kur'an'ın tabiata, tarihe, hukuka ve sair konulara dair tüm atıfları sırf Allah'a teslimiyet ve kulluk temelinde iman ve güzel ahlak sahibi insanlar olmamız, dolayısıyla dünyada salaha, ahirette felaha kavuşmamız gerektiğiyle ilgilidir.
    
   Kur'an'ın inanç ve ahlakla ilgili tüm mesajları evrensel ve tarih-üstüdür; ancak bu mesajların sunulduğu kalıplar, zarflar ve şartlar yerel ve tarihseldir. Örneğin, başta Allah'a karşı nankörlük olmak üzere kibir, zulüm, adaletsizlik, dünya malına aşırı düşkünlük ve dünyevileşme gibi hususlar insanoğlunun tarih boyunca farklı şekillerde tezahür eden en ciddi ahlak sorunlarıdır. Nitekim Kur'an da bütün bu sorunlara birçok ayette işaret etmekte, ancak ilgili ayetlerdeki tarih-üstü mesajlarını tarihin belli bir döneminde yaşanmış olaylar üzerinden vermektedir. Dolayısıyla Kur'an, ilk hitap çevresine-tabir caizse-"Kızım sana söylüyorum" derken, sonraki kuşaklara da "Gelinim sen anla" demektedir. Bununla birlikte, Kur'an'da sırf ilk hitap çevresiyle ilgili olan, dolayısıyla günümüzde herhangi bir karşılığı bulun­mayan bazı konular da mevcuttur. Mesela, kimi ayetlerde Kur'an'ın vahyedildiği dönemdeki Arap toplumuna özgüîlâ, liân ve zıhar gibi birtakım geleneklerden bahsedilmektedir [Bkz. 2/Bakara 227-228, 24/Nûr 6-9, 58/Mücâdile 2-4]. Kimi ayetlerde ise kölelikten, cariyelikten, çok eşlilikten, kadının kocası tarafından tedip maksadıyla dövülebileceğinden söz edilmektedir.

   Bu tür konularla ilgili ayetlerdeki muhtevayı evrensel ve tarih-üstü mesajlar şeklinde telakki etmek pek isabetli olmasa gerektir. Bizce, anılan konularla ilgili ayetleri kendi tarihinde okumak, dolayısıyla Kur'an'ın vahyedildiği dönemdeki topluma özgü örf, âdet ve uygulamalara ilişkin yerel ve tarihsel atıflar olarak de­ğerlendirmek daha isabetli bir yaklaşımdır. Sırası gelmişken şunu da belirtelim ki günümüzdeki bazı hâkim değer yargılarından -ki bugünün hâkim değer yargıları ya da çağdaş paradigmalar sabit ve/veya ideal olanın kendisi değildir ve zaman içerisinde şu veya bu şekilde değişip dönüşmesi mukadderdir- hareketle Kur'an'da kölelikten, cariyelikten, çok eşlilikten söz edilmesini kimi zaman irtica kavramına atfen eleştiri konusu yapmak hem anlayışsızlık hem de saygısızlıktır.

   Her şeyden önce şunu bilmek gerekir ki kimi ayetlere konu teşkil eden kölelik-cariyelik, çok eşlilik gibi hususlar Kur'an tarafından ihdas edilmiş değildir. Tam tersine bunların hepsi Kur'an'ın Hz. Peygamber'e vahyedilmesinden önce Arap toplumunda mevcuttur. Haliyle, Kur'an da bütün bu konulara bir realite olmasından dolayı yeri geldikçe değinmiştir. Ancak Kur'an'ın bütün bu konular hakkında söyledikleri romantik, ütopik değil gerçekçidir. Dolayısıyla söz konusu meselelerle ilgili ayetlerdeki içeriği dinî-ahlaki çerçevede ideal ve evrensel bir mesajın dile getirilmesi şeklinde telakki etmek yerine olgusal çerçevede birtakım sorunlara o devirdeki toplumsal ve tarihsel şartları da dikkate alan çözümler getirilmesi şeklinde değerlendirmek gerekir. Diğer bir deyişle, ilgili ayetleri Kur'an'ın nazil olduğu dönemdeki verili durum çerçevesinde anlamak, bunu anlayıp kavrarken de ilk hitap çevresindeki toplumun zihin, kavram ve kültür dünyasıyla mümkün mertebe duygudaşlık kurmaya çalışmak gerekir.

   Esasen Kur'an'da bazı konulara olgusal ve/veya verili durum bağlamında atıf­ta bulunulmuş olduğu gerçeği birçok ayetten de açıkça anlaşılmaktadır. Mesela Kur'an'ın nazil olduğu dönemde Hz. Peygamber'e savaş ve her türlü saldırının geleneksel olarak yasak sayıldığı aylarda [haram aylarda] savaşmanın hükmünü sormuşlar, Allah cevap vermiştir. Ayın niçin kimi zaman bir ip gibi incecik kimi zaman da yusyuvarlak biçimde görüldüğünü sormuşlar, Allah cevap vermiştir. Bu tür sorular ve cevaplarla ilgili ayetlerin tarihsel bir hüviyete sahip olduğu açıktır. Tam bu noktada denebilir ki Kur'an'daki tüm ayetler Allah'ın kelamı olmakla birlikte her ayet aksiyolojik düzeyde ya da mesaj ve anlam yükü itibarıyla eşit değerde değildir. Sözgelişi, Mekkeli müşriklerin putperestliğe özgü birtakım batıl inanç ve uygulamalarından söz eden 6/En'âm 136-139. ayetlerdeki muhteva ile Fatiha süre­sindeki veya "Ayetü'l-Kürsî" diye bilinen 2/Bakara 255. ayetteki muhteva ve mesaj aynı değerde olmasa gerektir. Nitekim bu husus klasik dönem İslam âlimlerince de kabul edilmiş ve bilindiği üzere sahabiler bazı ayet ve surelerin faziletleri hakkında Hz. Peygamber'den çeşitli hadisler nakletmişlerdir.

   Tarihsellik ve yerellik olgusu Kur'an'ın metin yapısı için de söz konusudur. Şöyle ki Kur'an, birçok ayette de ifade edildiği üzere Arap diliyle vahyedilmiştir. Dil canlı bir organizma gibidir, zaman içerisinde değişip dönüşür. Bu itibarla, Kur'an'daki dil on beş asır önceki Arapların kullandığı dildir. Dolayısıyla Kur'an metni o dönemdeki Arap dili ve edebiyatına ait özellikler taşımaktadır. Kur'an metninin çok büyük bir edebî değeri haiz olduğu müsellemdir, ancak söz konusu dönemin Arap dili ve edebiyatına özgü hemen bütün hususiyetleri yansıttığı da bir gerçektir. Sözgelişi, birçok sureye gece, gündüz, güneş, ay vb. birçok farklı varlığa yeminle başlanması aslında Kur'an'ın nazil olduğu dönemdeki Araplarca yaygın biçimde kullanılan bir üslup tarzını yansıtmaktadır. Keza, ayetlerin son kelimelerindeki seci (nesir kafiyesi) de dönemin Arap dilinde mevcut olan bir hususiyettir.

   Seci aslında manaya pek katkısı olmayan, daha çok metnin lafzî yapısını este-tize eden bir unsurdur. Mesela, 43/Zuhruf 33-34. ayetlerin sonunda ve-meârice 'aleyha yezharûn (üzerine çıktıkları merdivenler), ve-süruran 'aleyhâ yettekiû(üzerine kuruldukları koltuklar) şeklinde iki ibare yer almaktadır. Aslında bu iba­relerin ilgili ayetlerdeki mana ve mesaja bir katkısı yoktur. Çünkü merdiven zaten üzerine çıkmak ya da basmak, koltuk da üzerine kurulup oturmak içindir. Şu halde, mezkûr ayetlerdeki yezharûn ve yettekiûn ibareleri fasılaya riayet ya da önceki ve sonraki ayetlerin son kelimeleriyle ses uyumu (seci) sağlamak için zikredilmiş olmalıdır. Ne var ki bu ibareler çeviriye yansıtıldığında Türkçe açısından anlatım bozukluğuna yol açmaktadır. Fakat gerek kaynak dil ve orijinal metne sadakat, gerekse "Kimi ayetler eksik tercüme edilmiş" şeklindeki muhtemel bir eleştirinin önünü almak gibi saikler anılan özellikteki ibarelerin çeviriye yansıtılmasını bir bakıma kaçınılmaz kılmaktadır.
    
   Kur'an hakkındaki bu genel mülahazalardan sonra mealimizin belli başlıözel­likleri hakkında bilgi vermeye geçebiliriz. Öncelikle şunu belirtelim ki bu meali okuyanlar, kimi ayetlerin çevirisinde "ezber bozucu" denebilecek türden birçok anlam ve yorumla karşılaşacaktır. Ancak altını çizerek belirtmek isteriz ki "ezber bozucu" nitelikteki anlam takdirlerimizin tümü klasik tefsir geleneğinden tedarik edilmiştir. Daha açıkçası, bu mealde klasik tefsir literatüründe karşılığı olmayan hiçbir anlam ve yorum mevcut değildir.
    
   Diğer taraftan şunu da belirtmeliyiz ki burada söz konusu olan ezber bozma, büyük ölçüde birbirlerinden iktibas edilen, dolayısıyla zihnimizde sabit ve standart anlamlar oluşturan meallere öteden beri aşinalık ve alışkanlık kesbetmiş olma­mızla ilgili bir durumdur. Kabul etmek gerekir ki bugün elde dolaşan meallerin önemli bir kısmı Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsirinin meal kısmından ve bilhassa Hasan Basri Çantay'ın Kur'ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm adlı mealinden istifadeyle hazırlanmıştır. Merhum Çantay ise mealini büyük ölçüde Beyzâvî'nin (ö. 685/1286) Envâru't-Tenzîl, Nesefı'nin (ö. 710/1300) Medârikü't-Tenzü, Hâzin'in (ö. 741/1340) Lübâbü't-Te'vüve Celâleddîn el-Mahallî(ö. 864/1460) ile Celâleddîn es-Suyûtî'nin (ö. 911/1505) Tefsîru'i-Ceiâleyn diye bilinen tefsirlerindeki yorumlardan istifadeyle hazırlamıştır. Oysa anılan tefsirlerin tümü Kur'an'daki birçok kelime ve kavrama mezhebî-siyasi anlamlar yükleme sürecinin çoktan kemale erdiği dönemlerin ürünüdür. Üstelik bu tefsirler özellikle kelamî ve fıkhi tartışmalara mesnet gösterilen ayetlerin tümünde Sünni yorumun mutlak isabetli olduğu fikrini telkin ve teyit eden bir dil dizgesine sahiptir.

   Ehl-i Sünnet'in genellikle itidal çizgisini temsil eden bir mezhep olduğunu teslim etmekle birlikte Mutezile ve Şia gibi diğer mezheplerin her konuda yanlış düşündükleri de iddia edilemez. Bu sebeple, meal çalışmamızda kullandığımız tefsir kaynaklarında belli bir mezhebe aidiyet kaygısı taşımadık. Bilakis mez­heplerin oluşumundan önceki dönemlere ait görüş ve yorumların daha sağlıklı olduğu düşüncesinden hareketle özellikle Mukâtil b. Süleyman'ın Tefsîru Mukâtil (nşr. Şehhâte, Beyrut 2002) ile Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî'nin (ö. 310/923) Câmiu'l-Beyân (Beyrut 1999) adlı tefsirlerindeki sahabe ve tabiûn müfessirlerine ait yorumlardan çokça istifade ettik. Bunun yanı sıra filolog müfessir Ferrâ'nın (ö. 207/822) Me'âni'l-Kur'ân (Beyrut 1955), Zemahşerî'nin (ö. 538/1143) el-Keşşâfan Hakâiki't-Tenzü(Beyrut 1977) ve Ebû Hayyân el-Endelüsî'nin (ö. 745/1344) el-Bahru'l-Muhît (Beyrut 2005) isimli tefsirlerinden yararlandık. Ayrıca İmam el-Mâtüridî'nin (ö. 333/944) Te'vUâtü Ehli's-Sünne (Beyrut 2005), İbn Atıyye'nin (ö. 541/1147) el-Muharrerü'l-Vecîz (Beyrut 2001), Ebü'l-Hasen el-Vâhidî'nin (ö. 468/1076) el-Vasît (Beyrut 1994), Ebû Ali et-Tabersî'nin (ö. 548/1153) Mecmau'l-Beyân (Beyrut 1997), Fahreddîn er-Râzî'nin (ö. 606/1210) Mefâtîhu'l-Ğayb (Beyrut 2004) ve Kurtubî'nin (ö. 671/1273) el-Câmi'UAhkâmi'l-Kur'ân (Beyrut 1988) adlı tefsirlerine de sıkça müracaat ettik.

   Sahabe ve tâbiûn müfessirlerine ait yorumları kısa ve derli toplu biçimde muh­tevi eserler olmasından dolayı Ebü'l-Hasen el-Mâverdî'nin (ö. 450/1058) en-Nüket ve'l-Uyûn (Beyrut 2007) ve Ebû'l-Ferec İbnü'l-Cevzî'nin (ö. 597/1201) Zâdü'l-Mesîr (Beyrut 1987) adlı tefsirlerini de sürekli elimizin altında bulundurduk. Öte yandan, farklı bağlamlarda farklı manalarda kullanılan hüdâ, hak, salât vb. birçok kelimeye anlam takdirinde bulunurken Râğıb el-İsfahânî'nin (ö. 502/1108) el-Müfredât fi Garîbi'l-Kur'ân (İstanbul 1988), İbnü'l-Cevzî'nin Nüzhetü'l-A'yüni'n-Nevâzır (Bey­rut 1985), Semîn el-Halebî'nin (ö. 756/1355) Umdetü'l-Huffâz (Beyrut 1993) ve Fîrûzâbâdî'nin (ö. 817/1415) Besâiru Zevi't-Temyîz (Beyrut trs.) adlı eserlerinden faydalandık.

   Bütün bunların yanı sıra son dönemde telif edilen tefsirlerden Muhammed Abduh ve Reşîd Rızâ'nın Tefsiru'l-Kur'ânil-Hakîm/Tefsîru'l-Menâr'\\\\ (Beyrut 1999), Muhammed Tâhir b. Âşûr'un et-Tahrîr ve't-Tenvîr1] (Tunus, trs.), Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili-Yeni Meâlli Türkçe Tefsir1 (İstanbul 1935) ve bir ko­misyon tarafından telif edilen Kur'an Yolu (Ankara 2003) gibi eserlere de zaman zaman müracaat ettik. Bütün bu kaynaklara rağmen 2/Bakara 102, 5/Mâide 106-107, 15/Hicr 90-91, 32/Secde 5, 53/Necm 5-18, 72/Cin 1-19, 77/Mürselât 1-6, 79/Nâzi'ât 1-5 ve 98/Beyyine 1 vb. birçok ayete anlam takdirinde gerçekten çok zorlandık, çok yorulduk. Ancak bu durumu yadırgamamak gerekir; çünkü bazı ayetlerde kastedilen anlamı vuzuha kavuşturmak, Vâhidî'nin 98/Beyyine 1. ayetin tefsirinde, İbn Atıyye'nin 5/Mâide 106-107. ayetlerin tefsirinde belirttikleri gibi büyük âlimler için de çok zor bir iş olarak görülmüştür 

   Meal çalışmamızda Prof. Dr. Suat Yıldırım'ın Kur'ân-ı Hakîm'in Açıklamalı Meali (İstanbul 2004), Abdulkadir Şener-M. Cemal Sofuoğlu-Mustafa Yıldırım'ın Yüce Kur'an ve Açıklamalı-Yorumlu Meali (İzmir 2009), Ömer Rıza Doğrul'un (ö. 1952) Tanrı Buyruğu (İstanbul 1955) ve Muhammed Esed'in (ö. 1992) Kur'an Mesajı: Meal-Tefsir (İstanbul 1996) adlı eseri ile Esed'in temel kaynaklarından biri olan ve fakat kendisi tarafından zikredilmeyen Mevlana Muhammed Ali'nin (ö. 1951) The Holy Qur'an with English Translation and Commentary (Lahor 1935) adlı meal-tefsirinden de faydalandığımızı belirtmeliyiz. Bu bağlamda değerli hocamız Suat Yıldırım'a ait mealin Kur'an'daki birçok terkip ve tabirin günümüz Türkçesindeki karşılıklarını ifade bakımından gayet başarılı bir çalışma olduğunu belirtmemiz gerekir. Yine değerli hocalarımız Abdulkadir Şener-M. Cemal Sofuoğlu ve Mustafa Yıldırım'ın Yüce Kur'an ve Açıklamalı-Yorumlu Meali'nin dil ve üslup güzelliğinin yanı sıra bilhassa siyak-sibak bütünlüğünü yansıtan anlam takdirlerindeki isabetlilik yönünden mütedavil mealler arasında özel bir yere sahip olduğu bilinmelidir.
    
   Bu vesileyle çalışmamızın gözden geçirilmiş ve kimi zaman uzun sayılabilecek açıklama notlarıyla zenginleştirilmiş bu ikinci baskısında, zikri geçen Kur'an mealleri arasında bilhassa Şener, Sofuoğlu ve Mustafa Yıldırım tarafından hazırlanan mealin güzel Türkçesinden çokça faydalandığımızı ilmî ve ahlâkî sorumluluk mucibince belirtmeliyiz. Mealde nelere dikkat ettiğimiz, çeviride nasıl bir yöntem izlediğimiz meselesine gelince, bu konuda şunları zikredebiliriz:
    
    
   •     Bu mealin kendine özgü hususiyetlerinden biri ve belki de birincisi, yediden yetmişe hemen herkesin gayet kolay bir şekilde okuyup anlayabileceği bir dil ve üsluba sahip olmasıdır. Bu bağlamda, mevcut Kur'an meallerinin pek çoğu­nun harfi harfine tercüme gayretiyle hazırlanmış olmasından dolayı oldukça bozuk bir Türkçeye sahip olduklarını, dolayısıyla Kur'an'ı ister istemez sıkıcı bir metin haline getirdiklerini belirtmemiz gerekir. Oysa Kur'an'da kuru, zevksiz, duygusuz ve didaktik bir dil değil, çoğu zaman lirik ve özellikle kıssalarda epik bir dil ve üslup hâkimdir. Bu çarpıcı dili meale yansıtmaya çalışmak son derece önemlidir.
    
   •  İşte bu düşünce uyarınca mealde kullandığımız dil ve üslupta Kur'an'ın özellikle şifahi bir hitap olmasıyla ilgili hususiyetleri mümkün mertebe dikkate aldık. Bu bağlamda birçok ayetteki ifadeleri devrik cümle kalıplarıyla çevirirken, birçok ayetteki vurguları da üç nokta, ünlem, parantez arası ünlem gibi noktalama işaretleriyle belirttik. Ayrıca tevbih, taaccüp, istifham-ı inkâri vb. ifade kalıplarını da "Ya!", "Demek... ha!", "Öyle mi!", "Belli ki..." gibi farklı şekillerde karşıladık.
    
    •   Mealdeki dilin tercüme kokmamasına azami gayret gösterdik. Bu hassasiyetin ve aynı zamanda ayetleri daha anlaşılır kılma gayretinin bir sonucu olarak lafız değil anlam merkezli çeviriyi esas aldık. Dolayısıyla birçok ayete serbest tercüme çerçevesinde mana verdik. Bu çerçevede, 2/Bakara 16, 36/Yâsîn 67 ve diğer birçok ayetin mealinde de görüleceği üzere pek çok ayette ne denildiğinden (mantûk) ziyade ne denilmek istendiğini (mefhûm) aktarmaya çalıştık ve bunu yaparken de bilhassa erken dönem müfessirlerin yorumlarını dikkate aldık.
    
   •   Birçok ayetin çevirisinde kimi zaman nüzul sebebiyle, kimi zaman da mananın tavzihiyle ilgili açıklama notlarına yer verdik ve bir kısmı "yani" kelimesiyle başlayan bu notları köşeli ayraç içinde kaydettik. Bununla birlikte lafızda zikre-dilmeksizin anlaşılan manaları ayraçsız olarak kaydettik. Sonuçta birçok ayette köşeli ayraç içinde açıklama notlarına yer vermiş olmakla birlikte kimi açıklama notlarını ayraçlı veya ayraçsız olarak kaydetme konusundaki tereddüdümüz yüzünden bu hususta maalesef bir standart oluşturamadık. Bunu bir eksiklik olarak kabul ettiğimizi ve dolayısıyla bu yöndeki muhtemel eleştirileri sineye çekmemiz gerektiğini açık yüreklilikle belirtmek isteriz.
    
   •   Bu noktada özellikle belirtmek gerekir ki klasik tefsirlere kayıtsız kalarak meal hazırlamak mümkün olmadığı gibi hiçbir açıklama notu içermeyen bir Kur'an çevirisini meal diye nitelemek de pek isabetli değildir. Kaldı ki yorumdan, açıklama notlarından arındırılmış bir mealin Kur'an'daki birçok ayeti -tabir caizse- bilmeceye dönüştürmesi mukadderdir ve nitekim bugün elde dolaşan birçok meal de bu gerçeği teyit etmektedir. Ayrıca, açıklama notları içermeyen bir mealin okuyucuyu çok kere istifhamlara boğacağı da müsellemdir. Mesela, 2/Bakara 158. ayetin ilk kısmı yalın şekilde şöyle çevrilebilir:
     
   Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın işaretlerindendir. Böylece kim Evi hacce­der veya umre yaparsa, bu ikisini tavaf etmesinde kendisi için bir sakınca yoktur.
    
   Bu çeviriyi okuyan kimsenin, "Allah'ın nişanelerinden ve/veya işaretlerinden olduğu bizzat Allah tarafından bildirilen Safa ile Merve'yi Hac veya umre esna­sında ziyaret etmek sevap olması gerekirken niçin ayette 'sakınca veya günah yoktur' denilmiştir?" diye sorması kuvvetle muhtemeldir. İşte böyle bir soruyu bertaraf etmek için ayeti açıklama notlarıyla birlikte şöyle çevirmek gerekir:
    
   [Ey Müminler!] Safa ve Merve [adlı iki tepe her ne kadar İslam öncesi dö­nemlerde İsaf ve Naile adlı putların bulunduğu mekânlar olsa da] Allah'ın değer atfettiği birer nişane, birer semboldür. Bu yüzden, hac veya umre yapan kişinin bu iki tepe arasında sa'y etmesinde [ibadet maksadıyla hızlıca gidip gelmesinde] sakınca yoktur.
    
   •  Ayetlerde çoğu zaman zamirler, ism-i mevsuller ve ism-i işaretlerle müphem şekilde belirtilen kişi, yer ve nesne isimlerini çoğu zaman tasrih ederek aktardık. Sözgelimi, hüm zamirini "onlar" şeklinde çevirmek yerine, "o müşrikler" veya "o kâfirler" şeklinde tercüme ettik. Bu bağlamda birçok ayetin başına da ayraçlı olarak, "Ey Peygamber!", "Ey Müminler!", "Ey Müşrikler!" gibi hitaplar ekledik ve böylece ayetin kimlere yönelik olduğu noktasındaki müphemliği gidermek istedik. Gerçi Allah Kur'an'da kâfirlere, "Ey Kâfirler!" veya "Ey Müşrikler!" şek­linde bir hitap (muvacehe hitabı) yöneltmemiş, sadece 109/Kâfirûn 1. ayette böyle bir hitapta bulunmuş, ancak bu hitabına "Kul" (De ki) lafzıyla başlamak suretiyle Hz. Peygamber'i aracı kılmıştır. 66/Tahrîm 7. ayetteki doğrudan hitap ise kıyamet-ahiret ahvali bağlamında zikrolunmuştur. Evet, Allah Kur'an'da kâfirler ve müşriklere doğrudan hitapta bulunmamıştır; çünkü bu hitap tarzı değer verme (teşrif) manası taşır. Biz bu inceliğin farkında olmakla birlikte, ilgili ayetlerin kime ve/veya kimlere yönelik olduğunu tasrih etmek amacıyla, "Ey Müşrikler/Kâfirler!" şeklinde hitaplara yer verdik. Bu konuda da yine klasik tefsirlerdeki rivayet malzemesinden istifade ettik.
    
   •   Kur'an'daki "Ehl-i Kitap" tabiri çoğu zaman sadece Yahudilere, kimi zaman da sadece Hıristiyanlara işaret ettiği için bu tabirin medlulünü siyak-sibakı ve ilgili ayetin muhtevasını dikkate alarak yerine göre "Yahudiler", yerine göre de "Hıristiyanlar" şeklinde belirledik. Böylece sırf Yahudiler veya sırf Hıristiyanlarla ilgili bir konudan söz edildiği sarih olan bir ayetin okuyucunun zihninde her iki dinî topluluğa yönelik bir muhteva taşıdığı fikri oluşmasın istedik.
    
   •   Bu vesileyle belirtmek gerekir ki Kur'an'ın Ehl-i Kitapla ilgili beyanları tüm Yahu­diler ve Hıristiyanlara yönelik sanılmamalı, dolayısıyla bu konuda genellemeler yapılmamalıdır. Nitekim 3/ÂI-i İmrân 133. ayette de Ehl-i Kitab'ın tümüyle aynı kategoride değerlendirilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Genellemeden kaçın­mak gerektiği hususu Kur'an'ın ümmîlere, yani nüzul dönemindeki Araplara yönelik beyanları için de geçerlidir. Sözgelimi kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesinden söz eden ayetler, vahyin nazil olduğu dönemdeki tüm Araplara teşmil edilebilecek bir cinayet değildir. Hatta Kur'an'ın kıyamet ve ahiret gününü inkâr edenlere yönelik ifadelerini de genelleme yoluyla anlamak problemlidir. Zira güvenilir bir ravi ve ensab âlimi olarak tanınan İbn Habîb'in (ö. 245/860) verdiği bilgilere göre cahiliye döneminde Arapların birçoğu ölümden sonra dirilişe inanmaktaydı. Keza hesap ve ceza günü inancı da mevcuttu.

   Mesela cahiliye devri şairlerinden Ahnes b. Şihâb et-Temîmî bir şiirinde, "Biliyorum ki Allah hesap günü kulunu en güzel ameline göre mükâfatlandıracak" (ve-alimtü ennellâhe câze abdehû yevme'l-hisâbi bi'ehsani'l-a'mâl) ifadelerine yer vermiştir. Cahiliye şairlerine ait divanlarda ve İslam öncesi Arap tarihiyle ilgili temel kaynaklarda buna benzer birçok bilgiye rastlamak mümkündür. Dahası, İslam öncesi dönemin Arap toplumunda gusül abdestinden cenaze namazına, hac ve umreden Arafat'ta vakfe ve şeytan taşlamaya, hırsızlık suçunu el kes­meyle, hirâbe (eşkıyalık) suçunu idamla cezalandırmaktan üç talaka varıncaya değin, Kur'an'da ve İslam şeriatındaki hemen bütün hükümlerin mevcut oldu­ğu bilinmektedir (Bkz. Ebû Câ'fer Muhammed b. Habîb, el-Muhabber, Beyrut trs., s. 309-328). Bu sebeple, İslam öncesi dönemin büsbütün bir karanlık çağ olduğuna ilişkin söylem, oldukça romantik ve aynı zamanda ideolojiktir. Böyle bir söylemin genel kabul görmesi ise bir yönüyle temel kaynaklardaki bu bilgilerden haberdar olmamaya, diğer yönüyle de İslam'ın ne kadar yüce olduğunu anlatmak için cahiliye dönemini alabildiğine karanlık bir çağ olarak tasvir etmek gerektiği düşüncesine dayanmaktadır.
    
   •    Kur'an'ın özellikle ahkâm konusunda "ibtidâen şer' isbatı" ya da yeni hüküm icadı denebilecek türden hemen hiçbir hüküm içermediği, bilakis gerek cahiliye devrindeki Hanif geleneğinden gerek Musa şeriatından tevarüs edilen hüküm­lerin birçoğunu ibka, bir kısmını ıslah, diğer bir kısmını da ilga ve iptal ettiği inkâr edilemez bir gerçektir. Aynı keyfiyet ibadetler konusunda da geçerlidir. Bununla birlikte Kur'an bilhassa ibadetlerin Allah'a özgü kılınması gerektiğini bildirmektedir. Nitekim 2/Bakara 196. ayetteki ve-etimmû'l-hacce ve'l-umrete lillâh ifadesi de hac ve umrenin bu ayetle birlikte ibadet hüviyeti kazandığını değil, cahiliye döneminde şirk unsurlarıyla özünden saptırılan bu ibadetlerin tevhid inancı doğrultusunda ve dolayısıyla yalnız Allah'ın belirlediği ölçüler dâhilinde ifa edilmesi gerektiğini belirtir.
    
   •   Birçok ayetin başında yer alan yâ eyyühe'n-nâs [Ey İnsanlar!] hitabını gerek Kur'an'ın nazil olduğu tarihsel zemin, gerekse klasik tefsirlerde kayıtlı olan "Ehl-i Mekke" şeklindeki izah dikkate alındığında, "Ey Mekke halkı!", "Ey Müşrik/Kâfir halk" şeklinde çevirmek gerekir. Nitekim bu mealin ilk iki baskısındaki çeviri de bu şekildedir. Ancak Kur'an mesajının evrenselliğini zedelediği/zedeleyeceği vehmedilen bu çeviriyi genel okuyucu kitlesinin kahir ekseriyetine izah etmek neredeyse muhalle eşdeğerdir. Oysa Gazâlî'nin (ö. 505/1111) el-Mustasfâ'sı, Fahreddîn er-Râzî'nin (ö. 606/1610) el-Mahsûl'ü, Seyfeddîn el-Âmidî'nin (ö. 631/1233) el-İhkâm'ı, Bedreddîn ez-Zerkeşî'nin (ö. 794/1392) el-Bahru'l-Muhît’i gibi klasik fıkıh usûlü kitaplarının umum-husus bahislerine ve bu bahisler kapsamında serdedilen muvacehe hitaplarıyla ilgili izahlara göz atılmış olsa "Ey Mekke halkı!" şeklindeki çevirinin ilmî/usûlî gerekçesi anlaşılır; ancak bu gerekçeyi "avâm-ı nâs"a izah imkânı şimdilik yoktur. İşte bu nedenle ya da "def-i mefâsid celb-i menâfiden evladır" şeklindeki Mecelle kaidesinin mucibince,yâ eyyühe'n-nâs hitaplarını bu baskıda, "Ey İnsanlar!" diye çevirdik. Bununla birlikte birçok ayette geçen ve-mine'n-nâsl men ibaresini "şu halkın içinde/arasında öyle kimseler var ki..." diye tercüme ettik. Yine birçok ayetin sonunda yer alan ve-lâkinne eksera'n-nâsi ibaresini, "Mekke halkının müşrik/kâfir çoğunluğu" şeklinde tercüme ettik. Buna mukabil yine birçok ayetin sonunda yer alan ve kâfirlikte direnenler zümresine atıfta bulunan "ekserühüm/ekserahüm" (onla­rın çoğu) lafzını ise kimi zaman ilgili ayetin kendi iç bağlamını dikkate alarak "onların hepsi" diye çevirdik ve bu çeviriyi söz konusu lafzın İslam davetine muhalefette direnen kâfirler/müşrikler zümresinin tümüne karşılık geldiği yorumuna dayandırdık.
    
   •     Diğer taraftan, 89/Fecr 15-16,100/Âdiyât 6-8 gibi kimi ayetlerde Allah'a karşı nankörlüğüne, dünya malına aşırı düşkünlüğüne atfen el-insan şeklinde geçen "insan" kelimesini de diğer meallerdekinden farklı olarak "kâfir/nankör insan" diye çevirdik. Zira bu kelime meale genel manada "insan" ya da "insanoğlu" anlamında aktarıldığı takdirde, başta Hz. Peygamber olmak üzere Allah'ın bir­çok güzel sıfatla övdüğü mümin, muttaki, muhsin ve salih vasfını haiz bütün insanları başka bir varlık kategorisine dâhil etmek gerekecektir.
    
   •     Bazı lafızlara anlam takdirinde, ilgili lafzın ve türevlerinin diğer ayetlerdeki muh­telif anlam ve kullanımlarını dikkate aldık. Mesela, 6/En'âm 151. ayetteki harrame fiili, bilebildiğimiz kadarıyla tüm meallerde "haram kıldı" şeklinde çevrilmiştir. Bu ayetin, "De ki: 'Gelin size rabbinizin neleri haram kıldığını bildireyim; O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin" şeklindeki yaygın çevirisi­ne göre Allah ana-babaya iyi davranılmasını -hâşâ- haram kılmış olmaktadır. Oysa buradaki harrame fiili, 21/Enbiyâ 95. ayette geçen harâmun kelimesinde olduğu gibi, vücub/zorunluluk anlamına gelmektedir. Dolayısıyla söz konusu ayetteki harrame kelimesi bağlam dikkate alındığında bildik anlamda "haram kılmak"tan öte, "harîm (dokunulmaz), olmazsa olmaz, dolayısıyla farz kılmak" manasındadır.
    
    
   •     Kur'an'daki kelime ve kavramlara anlam takdirinde çok titiz davrandık. Çünkü Kur'an'ın kendine özgü bir dil ve kavram dünyası vardır. Mesajını doğru anlayıp kavramak için özellikle Kur'an'daki anahtar kavramlara doğru anlamlar yük­lenmesi gerekir. Bu noktada kitab, te'vil, fıkıh (tefakkuh), ilim, halife gibi birçok kelime ve kavramı tarih içerisinde kazandıkları teknik ve terimsel içeriklerden soyutlamaya özen gösterdik.
    
   •    Diğer taraftan, Kur'an'da çok sık geçen mümin, kâfir, müşrik ve münafık gibi birkaç kelime ve kavramı gerek Türkçede tek kelimeyle karşılamanın zor olması, gerek zihinde uyandırdığı etkili çağrışımın kayba uğramaması ve gerekse öz­gün yapılarının bozulmaması gerektiği düşüncesiyle orijinal formlarıyla meale aktarmayı ve içerdikleri manaları burada kısaca açıklamayı uygun gördük.
    
   Kur'an terminolojisinde mümin, kâfir, münafık ve müşrik kelimeleri ilahî davete verdikleri karşılık bakımından dört ayrı insan tipini ifade eder. Mümin, en kısa tarifiyle, Allah'a ve ayetlerine yürekten inanan, O'na güvenen kimse demektir. Allah Kur'an'da müminleri kimi zaman muttakiler (Allah'ı sevip sayan, O'na itaatsizlikten sakınanlar), kimi zaman muhsinler (Allah'a kulluk görevlerini içtenlikle ifa edenler) şeklinde de tanımlamakta; yine bu çerçevede "Allah'a teslimiyet gösteren kimse" anlamında "müslim" (müslüman) kelimesini de kullanmaktadır.
    
   •   Kâfir aslında "nankör" demektir. Kur'an'da ise çoğunlukla Allah'ın ayetlerine imanı olmayan, peygamberleri yalancı sayan kimse anlamında kullanılmıştır. Aslında Allah'ın ayetlerini ve elçilerini reddetmek en büyük nankörlüktür. Bu anlamda kâfirlik ya da nankörlük oldukça geniş bir muhtevaya sahip olup bunun farklı tezahürleri vardır. Bunlardan biri Allah'ın ayetlerine inanmış gözükmek ama gerçekte inanmamak anlamındaki münafıklık ya da iki yüzlülüktür. Kâfirliğin Kur'an'da çokça vurgulanan bir diğer şekli de müşrikliktir. Bu da Allah'ı Allah olarak bilmek ama aynı zamanda O'nun yanı sıra birtakım putlara yahut başka birtakım varlıklara tanrılık yakıştırıp tapınmaktır. Allah'a şirk (ortak) koşmak diye tabir edilen bu inanç tarzını benimseyenler Kur'an'da çoğu zaman müşrikler, kimi zaman da mücrimler ve zalimler şeklinde tanımlanmıştır. Bununla birlikte "zalim" kelimesi birçok ayette insanın kendine yazık etmesini, günah işlemesini, hak ve adaletten sapmasını ifade etmek için de kullanılmıştır.
    
   •   Kur'an'ın amel-i salih, ihsan gibi bazı temel kavramlarının içini boşaltmama, amorflaştırmama konusunda da özen gösterdik. Sözgelişi, ellezîne amilu's-sâlihât ibaresini "iyi/güzel işler yapanlar" şeklinde değil, "imanlarına yaraşır güzellikte davranışlar sergileyenler" diye çevirdik. Çünkü "iyi iş yapmak" ifadesi muhteva itibarıyla muğlâk ve dolayısıyla yanlış anlaşılmaya müsaittir. Oysa Kur'an'a göre iyilik namına yapılan, fakat imandan bağımsız olan, kısaca Allah'ın rızası hesaba katılmadan yapılan hiçbir işin Allah nezdinde değeri yoktur. Nitekim habt-ı amel, yani iman sahibi olmayanların iyilik namına yaptıkları bütün her şeyin boşa gittiğini/gideceğini bildiren ayetler bunun en müşahhas delilidir.
    
    
   •   Zalim, mücrim, hüdâ, hidayet, dalâl, dalalet, hikmet, hak gibi bazı kelime ve kavramlara tarihsel ve metinsel bağlamı dikkate alarak anlam verdik. Mesela özellikle Mekki surelerde geçen mücrimûn kelimesini "müşrikler", "kâfirler" veya "günaha batmışlar" şeklinde karşıladık. Zira mücrim kelimesi sözlükte "suçlu" anlamına gelmektedir. Fakat bu anlam kelimenin Kur'an'daki içeriği­ni tam olarak ifade etmemektedir. Diğer taraftan, hemen bütün meallerde Kur'an'daki kullanıldığı şekliyle Türkçeye aktarılan zulüm ve zalim kelimelerine mana verirken gerek kelimenin sözlük anlamını, gerekse 31/Lokmân 13. ayet­teki, "Allah'a şirk/ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir zulümdür" ifadesini dikkate aldık. Zulüm kelimesinin "bir şeyi ait olduğu yerden başka bir yerde konumlandırmak" şeklindeki sözlük anlamından hareketle "zalim" kelimesine kimi zaman ilgili ayetteki konuya uygun bir mana takdir ettik. Örneğin, 12/ Yûsuf 23. ayetin sonundaki ez-zâlimûn kelimesine, "iyiliğe hıyanetle karşılık verenler" şeklinde bir anlam verdik.
    
   •     Öte yandan, birçok ayetin sonunda Allah'ın isim-sıfatı olarak geçen hakîm kelimesini "hikmet sahibi" diye karşılamanın gerçekte ne tercüme ne meal olduğu düşüncesinden hareketle, "her hükmü ve fiili mutlak isabetli olan" ve/ veya "her şeyi yerli yerince yapıp eden" şeklinde çevirmeyi yeğledik. Benzer şekilde, Allah'ın isim-sıfatları arasında çokça zikredilen aziz kelimesini çoğu zaman "üstün kudret sahibi", kimi zaman, "gücü sonsuz", kimi zaman da "izzet, kudret sahibi, mutlak galip" diye çevirdik.
    
    
   •     Kur'an'daki deyimlerin günümüz Türkçesindeki tam karşılıklarını aktarmaya özen gösterdik. Mesela hemen bütün meallerde "odun hamalı" diye tercüme edilmiş olan hammâlete'l-hatab tabirine klasik tefsirlerdeki filolojik izahlar uyarınca "dedikoducu, laf taşıyan" [111/Tebbet-Mesed 4] manası verdik. Diğer taraftan, Türkçede hiçbir anlamlı karşılılığı bulunmayan, fakat mütedavil meal­lerin birçoğunda sıkça rastlanan, "uzak sapıklık" {dalâlün ba'îd), "açık büyücü" {sâhirün mübîn) gibi tuhaf tabirlere asla yer vermedik.
    
   •     Kur'an'da özellikle Hz. Musa ve Hz. İsa'ya atfen denizin yarılması, kayadan su fışkırması, ölünün diriltilmesi, çamurdan kuş maketinin canlı bir kuşa dönüş­türülmesi gibi olağanüstü hadiselerden söz edilmiştir. Bunlar İslami gelenekte hissî mucize olarak kabul edilmektedir. Bu konudaki düşüncemiz, Kıssaların Dili adlı eserimizde de görüleceği gibi, geleneksel inanış ve anlayıştan çok farklı olmakla birlikte ilgili ayetlerin birçoğunu lafza uygun şekilde çevirdik. Çünkü birçok ayette olağanüstü hadiselerden bahsedildiği açıktır; ancak birçok ayette de din dilinin ifade ve anlatım tekniğinden kaynaklanan ve bu yüzden olağan bir hadise olduğu halde olağanüstü ya da hissi bir mucize olduğu sanılan hu­suslardan bahsedildiği de aşikârdır. Bizce Kur'an'ın olağanüstü hadiselerle ilgili tüm ifadelerini kimi zaman zorlama tevillerle rasyonelleştirmeye çalışmak ve bu yorumları meale yansıtmak yerine kıssaların dili ve dolayısıyla mucize kavramı üzerinde durulmalıdır; ancak bu konu meale taşınmamalı, ayrı bir çalışmada ele alınmalıdır. Bununla birlikte biz, din dilinin ifade kalıpları içinde veciz bir şekilde anlatılan bazı hususları, sözgelimi ve-li süleymâne'r-rîh [21/Enbiyâ 81; 34/Sebe 12] ifadesini, "Süleyman'ı uçan halıya bindirdik" şeklinde anlaşılmasına mahal vermemek için -ki klasik tefsirlerde böyle anlaşılmıştır- dipnotta kısaca izah yoluna gittik.
    
   •     Bilindiği gibi Kur'an'da "Allah dilediğini dalalette bırakır/doğru yoldan uzaklaş­tırır; dilediğini hidayete/doğru yola ulaştırır" mealinde birçok ifade mevcuttur. Kur'an'ın kavram dünyasına vukufiyeti olmayan pek çok insan, Allah'ın dilemesini -hâşâ- keyfi tasarruflarda bulunması, dolayısıyla insanoğlunun bu sınırsız ira­denin elinde bir oyuncak olması şeklinde anlamakta ve böyle bir yanlış anlama neticesinde de ister istemez neyi niçin yaptığı bilinmeyen, herhangi bir ahlaki ilkesi bulunmayan bir Tanrı'yla karşı karşıya oldukları vehmine kapılmaktadır. Oysa gerçek durum böyle değildir. Burada öncelikle şunu belirtelim ki, "Allah dilediğini doğru yoldan uzaklaştırır; dilediğini doğru yola ulaştırır" şeklindeki ifadeler Arap dilindeki gramer kuralları çerçevesinde, "Allah dileyeni doğru yoldan uzaklaştırır; dileyeni doğru yola ulaştırır" şeklinde tercüme etmeye de elverişlidir. Nitekim Muhammed Esed Mu'tezilî düşünce paralelinde söz konusu ibareyi bu şekilde çevirmiştir. Fakat Kur'an'da Allah'ın dilemesinden bahseden pek çok ayet böyle bir çevirinin her zaman imkân dâhilinde bulunmadığını, dolayısıyla pek isabetli olmadığını göstermektedir. Sonuçta, söz konusu çeviri bahse konu olan anlama sorununu çözmemektedir. Bizce, "Allah dilediğini doğru yoldan uzaklaştırır; dilediğini doğru yola ulaştırır" şeklindeki ifadeleri Kur'an bütünlüğü çerçevesinde, "Allah müstahak gördüğünü doğru yoldan uzaklaştırır; layık gördüğünü doğru yola ulaştırır" şeklinde anlayıp yorumlamak gerekir.
    
   Birçok ayette Allah'ın her şeye kadir olduğu, dilediği her şeyi yaptığı bildirilmek­tedir. Ancak bu ifadeler Allah'ın iradesinde keyfilik olduğu, keyfî tasarruflarda bulunduğu anlamına gelmemektedir. Bilakis Allah, bizzat kendi beyanıyla sabit olduğu üzere adildir ve kullarına asla zulmetmez. O halde, Allah'ın dalalette bırakmasında/doğru yoldan uzaklaştırmasında müstahak görme, hidayete/ doğru yola ulaştırmasında ise layık görme söz konusudur. Diğer taraftan, "Allah dilediği her şeyi yapar." mealindeki ayetleri okurken Kur'an'ın Allah-merkezli bir dil dizgesine sahip olduğu unutulmamalıdır. Allah-merkezli dilin ne anlama geldiğini 8/Enfâl 17. ayet çok güzel bir şekilde ortaya koymaktadır. Allah bu ayette mealen şöyle buyurmaktadır:
    
   [Ey Müminler!] Bedir'de o müşrikleri gerçekte siz katletmediniz, Allah katletti. [Bu yüzden, "Ben filancayı şöyle katlettim." diye övünmeyin; çünkü size bu imkân ve cesareti Allah verdi].

   [Ey Peygamber!] Bedir'de düşmana karşı [ok, taş, toprak gibi] birtakım şeyler attığın zaman da aslında sen atmadın, Allah attı. Allah bütün bun­ları müminlerin [hem büyük bir zafer kazanmak hem de birçok ganimet sahibi olmak suretiyle] güzel bir imtihan kazanmalarını sağlamak için yaptı. Şüphesiz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.
    
   İşte bu ayetten de anlaşılacağı üzere, Allah-merkezli dil, her şeyde ve her yerde öncelikle Allah'ın hesaba katılması gerektiğini tembihleyen bir dildir. Bununla birlikte, söz konusu dil insanoğlunun özgür iradesini asla nefyetmemektedir. Tam aksine insan her şeyi özgür iradesiyle yapıp etmektedir. Bu yüzden de yap­tıklarının hesabını verecektir. Kısacası, ilâhî azapta da mükâfatta da insan için bir hak ediş vardır. Bunun içindir ki mevcut meallerin birçoğunda, "Andolsun, biz cinlerin ve insanların çoğunu cehennem için yarattık" [7/A'râf 179] diye çevrilen
    ayete, "Andolsun ki yarattığımız insanlar ve cinlerin çoğu, [yaratılış gayelerine uygun davranmadıkları için] cehennemlik olmayı hak etmiştir." şeklinde tercüme ettik. Zira ayetteki bu ifadenin hemen ardından, "Çünkü böylelerinin akılları vardır hakikati idrak etmez, gözleri vardır hakikati görmez, kulakları vardır ama hakikat çağrısını işitmez. İşte bunlar [yollarını şaşırmışlık bakımından] davar sürüsü gibidirler ve hatta davar sürüsünden de beter haldedirler. İşte bunlar tam bir aymazlık içinde olan kimselerdir." buyrulmuştur.
    
   •     Kur'an'daki birçok kelime çeşitli anlamlar içermekte, dolayısıy la Arap dilindeki kök anlamı aynı olmakla birlikte farklı ayetlerde farklı manalara gelmektedir. Örneğin, h-d-y kökünden türemiş kelimeler Kur'an'da genellikle, "doğru yola erişmek/doğru yola eriştirmek" anlamına gelmekle birlikte kimi ayetlerde de "umduğuna kavuşmak/kavuşturmak" manası taşır. Örneğin, Kur'an'da sıkça geçen, innellâhe lâ yehdi'l-kavme'l-kâfirîn ve benzeri ibareler, "Allah kâfirler güruhunu doğru yola ulaştırmaz" şeklinde çevrilebileceği gibi, sözün gelişine göre "Allah kâfirler güruhunu umduklarına kavuşturmaz" şeklinde de çevrilebilir. Aynı şekilde, mühtedî ve mühtedûn gibi kelimeler de sözün gelişine göre hem "doğru yola erişen kimse[ler]", hem de "emellerine kavuşan kimse[ler]" şeklinde karşılanabilir. Örneğin, münafıkların gerçekten iman etmek yerine iman etmiş gözükmelerinin kârsız bir alışverişe benzetildiği 2/Bakara 16. ayetteki ve-ma kanu mühtedîn ibaresi, doğru yola erişemeyenlere değil, umduklarına kavu­şamayanlara işaret etmektedir. Çünkü münafıklar ikiyüzlü tavır sergilemenin kendileri açısından çok avantajlı olduğunu düşünmüşlerdir. Ne var ki Allah bu tutumu kârsız bir ticarete benzetmiştir. Sonuçta münafıklar böyle bir ticaretten hiç kâr etmemişler, yani umduklarına erişememişlerdir. ( kuranı kerim meali kitap , Mustafa Mustafa öztürk kuranı kerim meali  , kur’anı kerim meali fiyat , kuranı kerim Mustafa öztürk , mustafa öztürk meali , kuran ve meali mustafa öztürk )
    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789944162975
   MarkaAnkara Okulu Yayınları
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9789944162975

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.