• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   On Dört Müfessirden Büyük Kuran Tefsiri

   Fiyat:
   1.000,00 TL
   İndirimli Fiyat (%57) :
   430,00 TL
   Kazancınız 570,00 TL
   143,33 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.

   Kitap            On Dört Müfessirden Büyük Kuran Tefsiri
   Yazar           Heyet
   Tercüme       Heyet
   Yayınevi       Karınca Polen Yayınları       
   Kağıt Cilt      Sarı Şamua - Lüks Ciltli, 5 Cilt takım, Türkçe Tefsir  
   Sayfa Ebat   3.432 Sayfa - 17x24 cm
   Yayın Yılı      2020 Yeni Baskı
      


   Polen Yayınları On Dört Müfessirden Büyük Kuran Tefsiri kitabı nı incelemektesiniz.
   5 cilt On Dört Müfessirden Büyük Kuran Tefsiri hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2   On Dört Müfessirden
   Büyük Kur'ân Tefsîrî - Muhtasar
   Fatiha ve Bakara Sûresi 


   Mukatil b. Süleyman
   Taberi
   Ebubekir el Cessas
   Beğavi
   İbn Atiyye
   İbnul Cevzi
   Kurtubi
   Beydavi
   İbn Teymiyye
   İbn Kayyim el Cevziyye
   İbn Kesir
   Şevkani
   Âlusi

   Şinkıti


   EDİTÖRÜN ÖNSÖZÜ

   Okuyucunun, Allah'ın kelamını daha iyi anlamasını ve bu konuda daha çok geniş bir perspektife sahip olmasını sağlama açısından bize bu eseri hazırlamayı nasip eden Allah'a hamd olsun. Salât ve selam, Allah'ın kelamını tebliğ edip açıklayan Allah Rasûlü'nün, onun âlinin ve ashabının üzerine olsun. Asıl konuya gelince;

   Kur'ân, âlemlerin rabbi tarafından insanlara bir rahmet, öğüt, hidayet, müj­de ve uyarı olsun diye apaçık bir Arapçayla indirilmiş nurlu ve eşsiz bir kitaptır. Allah Rasûlü (s.a.v.), onun açıklamasını vahiy yoluyla öğrenmiş ve ashabına öğ­retmiştir. Müslümanlar, geçen zamanla birlikte Arap dilinin değişime uğraması, yabancı milletlerin Müslüman olması, yeni kültürlerle karşılaşılması ve felsefe kitaplarının Arapçaya tercüme edilmesi gibi nedenlerden dolayı sahabe döne­mine nazaran Kur'ân'a yabancılaştılar ve onun ayetlerini kavramada zorlandılar. Bunun üzerine tefsir âlimleri, Kur'ân'ın kapalı yerlerinin izah edilmesi, bidatçi-ler ve zındıklar tarafından ortaya atılan şüphelerin giderilmesi, aralarında çelişki varmış gibi görülen ayetlerin uzlaştırılması gibi amaçlarla tefsir eserleri kaleme almaya başladılar.

   Bu konuda yazılan eserler, kimi zaman bazı ayetlerin tefsiri ile sınırlı tutul­muş, kimi zaman da Kur'ân'ın tefsirini bütünüyle kapsamıştır. Geçen zamanla birlikte tefsir ilmi gelişip sistemleşince sonradan gelen her bir müfessir, önceki tefsir eserlerini bazı yönlerden eleştirerek, eksik ve hatalı gördüğü yönlerini ta­mamlamak ve düzeltmek amacıyla bir tefsir eseri kaleme almıştır. Kimi zaman da bir müfessir, ömrü boyunca Allah'ın kelamı ile ilgili elde ettiği birikimini ortaya koymak amacıyla bu ilim dalında eser telif etmiştir.

   Böylece günümüze dek farklı yöntemlerle yazılan tefsirler, Allah'ın kelamına daha geniş bir perspektiften bakılmasını, "mezhep taassubu, Arap dilinin de­ğişime uğraması, coğrafi ve siyasi faktörler" gibi nedenlerden dolayı Kur'ân'ın 
   selefin anlayışına ve yöntemine göre tefsir edilmesi noktasında yaşanan görüş ve yöntem sapmalarının ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. Geçen zamanla birlikte Kur'ân ile ilgili ortaya atılan şüphelerin giderilmesinde rol oynamıştır.
    
   Bu açıdan geçmişten günümüze dek değişik yöntemlerle ve farklı mezheple­re/görüşlere sahip önde gelen müfessirler tarafından kaleme alınan tefsir eserleri­nin okunup incelenmesi ve karşılaştırılması, Allah'ın kelamının selefin anlayışına ve yöntemine göre anlaşılmasına yardımcı olacak, bu alanda selefin çizgisinden meydana gelen sapmaların ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. Yine fıkhi mesele­lerle ilgili yaşanan ihtilafların kaynaklarının öğrenilmesine ve ilgili konuda sahih delile dayalı doğru görüşün tespit edilmesine vs. katkıda bulunacaktır.

   Biz de söz konusu faydaları okuyucunun hizmetine sunmak amacıyla geç­mişten günümüze dek kaleme alınan birbirinden değerli on dört tefsir eserini bir araya getirdik. Birbirinden değerli olan bu eserler şunlardır: Mukâtil'in Tefsîr-i Kebîr i, Taberî'nin Câmi'u'l-Beyânı, Cessâs'ın Ahkâmul-Kur'ânı, Beğavî'nin Me'âlimu't-Tenzîr'ı, ibn Atiyye'nin el-Muharrarul-Vecîzı, IbnuT-Cevzî'nin Zâdu'l-Mesîr i, Kurtubî'nin el-Câmi'u li-Ahkâmi'l-Kur'ânı, Beydâvî'nin Enuâru't-Tenzîrı, Ibn Teymiyye'nin Dekâiku't-Tefsîrı, Ibn Kay­yım el-Cevziyye'nin Bedaiu't-Tefsîrı, Ibn Kesîr'in Tefsîru'l-Kur'âni'l-'Azîm'ı, Şevkânî'nin Fethul-Kadîri, Alûsî'nin Rûhu'l-Meânî ve Şinkîtî'nin Edvâu'î-Beyân'ı. Seçilen tefsirler, akidevi ve fıkhi açıdan farklı mezheplere ve görüşle­re sahip müfessirler tarafından kaleme alınmıştır.

   Örneğin Taberî, Beğavî, Ibn Teymiyye, Ibn Kayyim el-Cevziyye, Ibn Kesîr, Şevkânî, Alûsî ve Şinkîtî, selef akidesinin çizgisine bağlı kalır iken, Beydâvî ve Kurtubî Eş'arî ekolüne tabi ol­muştur. İbnu'l-Cevzî, Allah'ın kimi isim sıfatlarının teviline başvurmuştur. Kimi müfessirler de farklı ithamlara maruz kalmıştır. Örneğin Mukâtil'in mücessime ve Cessâs'ın Mu'tezile mezhebine mensup olduğu söylenmiş, Eş'arî müfessir kabul edilen Ibn Atiyye ise bazı konularda Mu'tezile'ye uymakla itham edilmiştir. Yine söz konusu müfessirler, farklı fıkhi mezheplere mensuptur.

   Örneğin İbnu'l-Cevzî, İbn Teymiyye ve İbn Kayyim el-Cevziyye Hanbeli, Beydâvî ve İbn Kesîr Şâfiî, Cessas ve Alûsî Hanefi, İbn Atiyye ve Kurtubî Mâlikî mezhebine mensuptur. Bah­si geçen eserlerin arasından İbn Atiyye'nin, Şevkânî'nin, Şinkîtî'nin ve Alûsî'nin eserleri dışındakiler farklı yayınevleri tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir.   Bu eserle amaçlanan bazı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:   1- Okuyucunun, ayetlerin akidevi ve fıkhî yönleri ile ilgili yaşanan ihtilafa muttali olması ve bu konuda tarafların öne sürdükleri delillerin karşılaştırılması.
   1. Allah'ın, kendilerini ve kendilerine uyanları övdüğü selefin anlayışına ve yöntemine göre Kur'ân'ın anlaşılması, selefin çizgisinden meydana gelen sapma­ların açığa çıkarılması.
   2. İslam tarihi boyunca Kur'ân ile ilgili ortaya atılan şüphelerin izah edilme­si.
   3. Müfessirler in, içtihada açık konularda mezhep taassubu gibi farklı neden­lerle savundukları hatalı-zayıf görüşlerin farkına varılması, ilgili konudaki değişik görüşlerin karşılaştırılıp doğru görüşün ortaya çıkarılması.
   4. Kimi müfessirlerin eksik veya kapalı bıraktığı yerlerin, diğer müfessirler aracılığıyla tamamlanması ve açıklanması.
   5. Tefsir tarihi boyunca tefsirlerde izlenen yöntem değişikliklerinin, siyaset ve coğrafya gibi etkenlerin Kur'ân tefsirine etkisinin farkına varılması.
   6. Okuyucunun, bir ayetin tefsiri için farklı tefsir kitaplarını araştırıp bulmak zorunda kalması yerine, pek çok tefsir eserini bir arada tek bir kitapta bulmasının sağlanması.


   Burada söz konusu edilen faydaları içermesinin yanında sözü edilmeyen pek çok yararı da kapsayan bu eseri hazırlarken izlediğimiz yöntemi şu madde­lerde özetleyebiliriz:
   1. Geçmişten günümüze dek Müslümanlar tarafından kendilerine rağbet edilen tefsir eserlerinin arasından neredeyse her yüzyıla özel bir tefsir eseri denk gelecek şekilde seçimde bulunuldu. Müfessirlerin, farklı bakış açılarına sahip ol­malarına ve değişik coğrafyalarda yaşamış bulunmalarına özen gösterildi. Çalış­maya konu olan tefsirler, hem rivayet hem de dirayet tefsir yöntemleriyle yazılan tefsir eserleri arasından seçildi.
   2. Müfessirlerin bir ayetle ilgili açıklamaları; uzun olduğu takdirde özetle­nerek, müfessirin sözlerine sadık kalınarak ve bu konuda hiçbir eklemede bu-lunulmayarak aktarıldı. İlgili açıklamaların kısa olması hâlinde de açıklamalar, tamamen tercüme edildi.
   3. Müfessirlerin özetlenen açıklamalarında onların, tefsir eserlerinde izledik­leri yöntemin yansıtılmasına özen gösterildi.
   4. İmkân nispetince tefsirlerin arasındaki farklılıklar ortaya çıkarılmaya çalı­şıldı. Örneğin bir ayet ile ilgili diğer eserlerde bulunmayıp da bir eserde yer alan açıklamaların tercüme edilmesine özen gösterildi.
   1. Ayetlerde geçen mücmel kavramların anlaşılması için Sa'dî'nin tefsirin­den, sûrelerin gayelerinin belirlenmesi ve ilgili âyetlerin bütününden elde edile­bilecek mesajların/faydaların öğrenilmesi amacıyla bir grup tefsircinin hazırladığı ve "Kur'ân Araştırmaları ve Tefsir Merkezi" tarafından yayınlanan "el-Muhtasar fi Tefsîri'l-Kur'âni'l-Kerîm" adlı eserden, surelerin eyleme dönük içerdiği dav­ranışsal hedefler ile surelerin ve ilgili ayetlerin eğitim açısından ihtiva ettikleri hususların belirlenmesi amacıyla Enver el-Bâz'ın "et-Tefsîru't-Terbevî" adlı ese­rinden alıntılar yapıldı.
   2. Tefsirlerin sunumundan önce müfessirlerin biyografilerine ve eserlerinde izledikleri tefsir yöntemlerine yer verildi.
   3. Nadir de olsa gerekli görülen yerlere ilgili konunun anlaşılması amacıyla dipnot düşüldü
    
   Bu amaçlarla ve yöntemle hazırladığımız bu eseri, katında kabul edilen ihlâslı amellerden sayması için rabbimize niyaz ederiz. Allah, hem bizi hem de okuyu­cuları bu eserden yararlandırsın. Son sözümüz, "âlemlerin rabbi olan Allah'a hamd olsun" dur.

   Dr. Murat ORAL


    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786257948210
   MarkaKarınca Polen Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786257948210

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.