• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Raşid Halifeler

   Fiyat:
   84,00 TL
   İndirimli Fiyat (%58,3) :
   35,00 TL
   Kazancınız 49,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap            Raşid Halifeler
   Yazar           Halid Muhammed Halid
   Tercüme       Osman Arpaçukuru
   Yayınevi       Beka Yayınları
   Kağıt  Cilt     2.Hamur Kağıt, Karton İnce Ciltli
   Sayfa  Ebat  666 sayfa, 13,5x21 cm  roman boy
   Yayın Yılı      2019

    
                           
    
   Beka Yayıncılık Raşid Halifeler kitabını incelemektesiniz.
   Halid Muhammed Halit 5 Raşid Halife kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    
    
   ONUN ADIYLA..
    
   Resûlullah'ın (s.a.v.) vefatının ardından Hz. Ebû Bekir'in (r.a.) halife ol­masıyla başlayıp Hz. Ömer (r.a.) ve Hz. Osman'la (r.a.) devam eden ve Hz. Ali (r.a.) ile son bulan ilk dört halifeye "Raşid Halifeler", yaygın bir diğer kulla­nımıyla "Hulefâ-yi Râşidîn" denilmektedir. Kelime yapısı olarak "Râşid Halife­ler/Hulefâ-yi Râşidîn" bir sıfat tamlaması olup, "doğru yolda olan, doğruya ve hakka sımsıkı sarılan, kemale ermiş halifeler" anlamına gelmektedir.
    
   Hz. Peygamberden sonra İslâm devletini yöneten ilk dört halifeye ve on­ların yönetiminde geçen döneme "râşid" sıfatının verilmesine sahabeden îrbâd bin Sâriye'nin (r.a.) Peygamber Efendimizden (s.a.v.) rivayet ettiği şu hadisin sebep olduğu söylenmektedir:
    
   "... Benim sünnetime ve benden sonra da Hulefâ-yi Râşidîn'in sünnetine sımsıkı sarılıp tutunun..."[1]
    
   Hadiste geçen "Hulefâ-yi Râşidîn" tabirinden maksadın, ilk dört halife olduğunu söyleyenler olmakla beraber Emevî halifesi Ömer bin Abdülaziz'in de (rah.a.) bu gruba girdiği görüşünü savunanlar olmuştur. Bu düşünceden hareketle Ömer bin Abdülaziz'in beşinci râşid halife olduğu söylenmiştir.2 Nitekim bu kitapta da Ömer bin Abdülaziz beşinci halife olarak yer almıştır. Bazı âlimler ise, "gerçek anlamda hilafetin 30 yıl süreceğini, daha sonra salta­nata dönüşeceğini"3 bildiren hadisi esas alarak, Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan'ı (r.a.) beşinci râşid halife kabul etmişlerdir.4
    
   ; Müsned, IV, 126 (17182, 17184, 17185); Dârimî, "Mukaddime", 16 (95); Ibn Mâce, "Mukaddime", 6
   (42, 43); Ebû Dâvûd, "Sünnet", 6 (4607); Tirmizî, "ilim", 16 (2676).. : Bu görüşü dile getirenlerden biri; Süfyan es-Sevrî'dir. Bkz. Ebû Dâvûd, "Sünnet", 8 (4631). 1 Ebû Dâvûd, "Sünnet", 9 (4646, 4647); Tirmizî, "Fiten", 48 (2226).
    
   Râşid Halifelerden Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ali, Medine halkının seçimiyle, Hz. Ömer ve Ömer bin Abdülaziz, halef bırakma suretiyle, Hz. Osman da şûra yoluyla halife olmuşlardır. Bunlardan hiçbiri ölümünden sonra yerine geçecek halifeyi belirlerken diğer halifelerin aksine kendi ailesinden birini düşünmemiştir. Bütün dünyada eski çağlardan beri uygulanmakta olan vera­sete dayalı aile iktidarı düzenine ilgi göstermemiş olmaları, dikkat çekici ve oldukça önemli bir durumdur. Nitekim diğer halifelerin ısrarla sürdürdükleri söz konusu iktidar sistemi, İslâm ümmetinin kaynaklarının bir avuç elit taba­kanın elinde toplanıp lüks ve şaşaalı bir hayat içinde tüketilirken halkı iç karı­şıklıklar ve buhran içinde bırakmıştır.
    
   İlk halife Hz. Ebû Bekir, İslâm'a ilk girenlerden, ashabın ileri gelenlerin­den ve cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Maddî ve manevî tüm varlığı­nı Hz. Peygambere adamıştır. H.11-13/m.632-634 yılları arasında halifelik görevinde bulunmuştur.
    
   İkinci halife Hz. Ömer çok zengin sayılmayan orta halli bir tacirdir. Güç­lü bir cengaver, usta bir binici, etkili bir hatiptir. Müslüman olduğu andan itibaren Resûlullah'ın vefatına kadar ondan ayrılmamış, hakkı yerine getirme­de son derece tavizsiz ve katı bir tutum sergilemiş, adaletli yönetimiyle insan­lık tarihine damgasını vurmuştur. O da h.13-23/m.634-644 yılları arasında halifelik görevini yürütmüştür.
    
   Râşid Halifelerin üçüncüsü Hz. Osman da ilk Müslümanlardan, aynı zamanda Hz. Peygamber'in ardı ardına iki kızıyla evlenme şerefine ermiş bir damadıdır. Daha çok İslâm uğrunda yaptığı cömert harcamalarıyla ve üstün haya duygusuyla tanınmıştır. Osman (r.a.), h.23-35/m.644-656 tarihleri ara­sında 11 yıl 11 ay 14 gün halifelik yapmıştır. Bu hilafetin yaklaşık ilk altı yılı istikrar üzere, ikinci altı yılı ise kargaşa ve fitnelerle geçmiştir. Aile ve akraba­sına duyduğu aşırı sevgi ve şefkatle onları devlet idaresinde çeşitli görevlere getirmesi, isyancılar tarafından önemli bir fitne malzeme olarak kullanılmış­tır. Vefatından sonra da ölümü isyancılar tarafından fitne malzemesi yapıl­maya devam edilmiştir.
    
   Dördüncü halife Hz. Ali, Hz. Osman'ın asilerce şehit edilmesinin ardın­dan asilerin sıkıştırması ve halkın ısrarı üzerine halife olmuştur. O, "çocuklar­dan Müslüman olan ilk kimse"dir. İlk dört Müslümandan biri ve aynı zaman­da Hz. Peygamberin bir diğer damadıdır. Ali (r.a.) h.35-40/m. 656-661 tarihle­ri arasında halifelik yapmıştır. Hz. Osman döneminde başlayan iç karışıklıklar ve fitneler onun zamanında sürüp gitmiş, iç güvenlik ve huzur bir türlü sağla­namamıştır. Onun dönemindeki önemli değişikliklerden biri de Hilafet mer­kezinin Medine'den Kûfe'ye taşınması olmuştur.
    
   Ömer bin Abdülaziz, bir Emevî halifesi olarak göreve getirilmiştir. O, Emevî halifelerinin ahlâk ve yaşayış bakımından en iyisi, en temizi, en onurlu ve izzetlisi, İslâm'ı yaşama ve yaşatma konusunda en çok gayret göstereniydi.
    
   O da h.99-101/m.717-720, tarihlerinde halifelik görevinde bulunmuştur. Devlet yönetimi görevini yürütürken kendisine atası Hz. Ömer'i (r.a.) örnek almış, özel yaşantısını da bu anlayış çerçevesinde düzenlemiştir. İyice bozulmuş olan hilafet sistemini 2 yıl gibi kısa bir zaman içinde Asrı Saadet'teki ve ilk dört halife dönemindeki aslî yapısına döndürmeyi ve yönetimi İslâmî temeller üzerinde sürdürmeyi başarmıştır.

   Bu sunuş yazısında onları uzun uzun anlatacak, şahsiyet kalıplarını şekil­lendiren, onların hakka ve doğruya sımsıkı sarılıp, kemale ermelerini sağlayan fazilet ve üstünlüklerini birer birer sayıp dökerek bu üstün insanları övmeye gerek duymuyoruz. Zira göreceğiz ki, kitabın yazarı bu övgüyü ilerleyen say­falarda hakkıyla yerine getirmektedir.
    
   Yazar kitabında, ayrıntılara girmeden sadece konunun ana teması ve önemli noktaları üzerinde yoğunlaşmakta; edebî ve duygusal bir anlatımla insanı ruh ve vicdanının derin noktalarından kavrayarak konuyla beraber sürüklemekte, olayın içine çekmekte, âdeta yaşatmaktadır. Derken insanı olayların akışından çekip alarak kendi iç dünyasına döndürmekte, öz eleştiri yapmaya zorlamaktadır. Bu durum da insanın ruh ve vicdanını bütünüyle kaplamış olan ve duygusal etkilenmenin dozunu ve şiddetini arttırmaktadır. Kitabın çevirisi esnasında zaman zaman göz pınarlarımıza hakim olamadığı­mızı belirtmenin, maksadımızı çok iyi anlatacağı kanısındayım. Tabiî bunun için gönül kapılarınızın ardına kadar açık olması gerekiyor.
    
   Kitabı, baskı öncesinde inceleme ve okuma imkânı bulan kimi insanların da okuma esnasında zaman zaman gözyaşlarını tutamadıklarını öğrenmemiz içerik ve anlatımdaki söz konusu duygusal yoğunluğun varlığını ve gücünü göstermektedir. Bunda yazarı kadar olmasa da acizane çeviride kullandığımız dilin de katkısının olduğu açıktır. Bundan dolayı Allah'a hamd ve şükrediyo­ruz. Yazarının iyi dileklerle yazıp, bizim de aynı iyi dileklerle Türkçeye ka­zandırdığımız bu kitabın inşallah öncelikle Allah'ı, Peygamberini ve sonra yazarını, mütercimini, okuyucusunu, yayıncısını ve tüm insanlığı memnun edecek güzel sonuçlar meydana getireceğine olan inancımız tamdır. Söz ter­cümeden açılmışken burada bir noktaya değinmek istiyorum. Kitapta yer alan dipnotların birkaç istisnası hariç tamamı bize aittir. Dipnotlarda bu durumu "Mütercim" kelimesiyle belirttik. Âyet meallerine ilişkin dipnotlarda bir görüş ve açıklama yer almadığı için bu kelimeye gerek görmedik. Yazara ait olan dipnotlarda ise "Yazar" kelimesi bulunmaktadır. Aynı şekilde tercüme esnasında yararlandığımız kaynakların genel listesi de kitabın sonunda bulunmak­tadır.
    
   Kitabı uzun uzun tanıtmaya gerek olmadığını hatta bunu hakkıyla ya­pamayacağımı düşünüyorum. Çünkü burada söz konusu olan, sıradan bir tarih veya biyografi değildir. Yine okuyucuya kazandırılmak istenen sadece tarih bilinci de değildir. En az bunlar kadar bir manevî haz ve etkilenme de söz konusudur ki, bu ancak açık bir gönülle kitabın dünyasına girmekle fark edilebilir ve anlaşılabilir. Bunun için de kitabı okumaya başlamak gerekir... Zaten bu satırları okuyor olmanız okumaya çoktan başladığınızı gösteriyor...
    
   Başta ve sonda hamd her zaman sadece Allah'adır. Onun kutiu Resulü, Hulefâ-yi Râşidîn'in yegane mürebbisi ve mürşidi, Sevgili Peygamberim Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve yine başta Râşid halifeler olmak üzere tüm ashab-ı kirama ve her mümine de selâm olsun...
    
   OSMAN ARPAÇUKURU
   Kartal, 23 Haziran 2006
    
   İslâm'ı her kime sundumsa, kabul etmekte tereddüt göstermiş ve ağırdan almıştır. Ancak Ebû Bekir hariç... O, ne tereddüt göstermiş ve ne de ağırdan almıştır...!!  (Tirmizî, Menakıb, 36ö2)
    
   Allah, hakkı Ömer'in diline ve kalbine koymuştur.  (Tirmizî, Menâkıb, 3683; Ebû Davud, Harâc 18, (2962))
    
   Allah'ım! Ben Osman'dan razı ve hoşnudum; sen de ondan razı ve hoşnut ol.  (Hadis)
    
   Ben kimin yardımcısı ve dostu idiysem, Ali de onun yardımcısı ve dostudur.  (Tirmizî, Menâkıb, 3714)
    
   ... Sonra Ömer bin Abdülaziz'e biat edildi. O, halkla görüşmek üzere yere oturdu...!!!  Tarihçiler
   5 Raşid Halifeler, Halid Muhammed Halid, Osman Arpaçukuru, Beka Yayınları, Yayın Yılı 2019, 5 halife kitabı, beka )
                                     
    
   İÇİNDEKİLER
   O'NUN ADIYLA         
   ...VE EBÛ BEKİR GELDİ      
      
   Giriş      
   Söz Mutlaka Yerini Bulacaktır          
   Eğer O Söylemişse, Mutlaka Doğrudur         
   Kurtlar Beni Paramparça Etseler Bile            
   Sizin Hayırlınız Olmadığım Hâlde  
   Anne! Koyun Sağan Adam Geldi
                  
   ÖMER'İN HUZURUNDA           
   Müminlerin Başkanı Müsaade Eder Mi?       
   Elbette Onlara Pek Çok İyilik Getirecektir     
   Yarın Rabbine Ne Cevap Vereceksin?         
   Tabiî Ya, Çünkü Sen Müminlerin Başkanının Oğlusun...
   Onu Dinlemeyecek Olursak, Bizde Hayır Yok Demektir            
   Ne Kendim Hilekârım, Ne De Bir Hilekâr Beni Aldatabilir
   Kocanı Bebekle Müjdele...!!             
    
   OSMAN! YOLUN AÇIK OLSUN           
   Giriş      
   İlk Muhacir           
   Daima Allah'a Yönelen, Çok Merhametli      
   Halifelerin Üçüncüsü Zor Yıllar        
   Cennet Misafiri...!!              
    
   ALİ'NİN GÖZETİMİNDE           
   Giriş      
   Çocuk ve Torun  
   Evlâtlık - İlk Müslüman Çocuk         
   Kahraman ve İnsaniyetli   
   Halife ve Örnek   
   Yolcu ve Mukim  
    
   İSLÂM'IN MUCİZESİ ÖMER BİN ABDÜLAZİZ .,
   Giriş      
   Olağanüstü Hâllerle Dolu Çocukluk Dönemi
   Hevesli Kişilik     
   Tecrübe
   Öldüren Tereke  
   Müjde   
   Mucize  
   Yöntem 
   Âhiret Yolcusu    
    
   KAYNAKLAR   
    
    
   Beka Yayınları, Halid Muhammed Halid 5 Raşid Halifeler kitabı nı incele diniz.
    
   [1] Bkz. Mustafa Fayda, TDV, islâm Ansikopedisi, "Hulefâ-yi Râşidîn" mad, XVIII, 325.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786052153772
   MarkaBeka Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786052153772

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.