• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Riyazüs Salihin, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

   Fiyat:
   150,00 TL
   İndirimli Fiyat (%34,7) :
   98,00 TL
   Kazancınız 52,00 TL
   32,67 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

     Kitap                Riyazüs Salihin
     Yazar               İmam Nevevi
     Tercüme          Prof. Dr. Emin Özafşar, Prof. Dr. Bünyamin Erul
     Yayınevi           Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
     Kağıt - Cilt        Kuşe kağıt, Lüks Sert Cilt, 3 cilt takım
     Sayfa - Ebat     1.472 sayfa, 16.5x24.5 cm
     Yayın Yılı          2020, Son Baskı
    

   Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Riyazüs Salihin kitabını incelemektesiniz.
   3 Cilt Riyazüs Salihin kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı "alak" dan yarattı. Oku ,Senin Rabbin en cömert olandır.Alak 1-2

        
     Riyazüs Salihin Metin ve Çeviri

       SUNUŞ
    

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

   İslâmî ilimlerin tedvin ve tasnif dönemlerinden itibaren bugüne kadar hadis sahasında binlerce eser telif edilmiş ve bunların pek çoğu günümüze ulaşarak önemli bir yekûn teşkil etmiştir. Bu eserleri genel olarak temel kaynaklar ve derleme eserler olmak üzere iki sınıfta değerlendirmek mümkündür.

    

   Hadis edebiyatının oluşumunda ilmî ve fikrî hareketlerin, kelâmı ve fıkhî gö­rüşlerin oldukça büyük etkisi olmuştur. Bu itibarla hadis kitaplarında inanç, iba­det ve muamelât ile ilgili hadisleri toplamaya ağırlık verilmiştir. Ayrıca hadislerin isnad ve metinleriyle alâkalı teknik bilgiler daima ilgi kaynağı olmuştur. Bu ne­denle erken dönemde yazılan eserlerin çoğunluğu temelde hadis uzmanlarına has özel ilmî mülahazalarla kaleme alınmıştır. Kütüb-i Sitte ( altı hadis kitabı) adıyla meşhur ana hadis kaynakları temel kaynaklar olarak değerlendirilebilir.

    

   Hadis edebiyatı içinde sünnetin insan davranışına örnek teşkil edecek nu­munelerini içeren müstakil eserler de bulunmaktadır. Halkın eğitimi, irşadı, ye­tiştirilmesi ve yönlendirilmesi açısından oldukça önemli olan bu eserlerde özel­likle bireysel ve toplumsal hayatın çeşitli alanlarıyla ilgili olan hadisler bir araya getirilmiş ve Müslümanların itikad, ibadet, ahlâk ve muamelat sahasında İs­lâm'ın yüksek umdelerine göre davranmalarını sağlamak hedeflenmiştir, irşad, tebliğ ve davet mahiyetindeki bu eserler arasında İmam Buhârî'nin (256/870) el-Edebü'l-müfred’i, Tirmizi’nin (279/892) Şemaili, Ebu'l-Leys es-Semerkandî'nin (373/983) Tenbihü'l-ğâfilini, Kudâî'nin (454/1062) Şihâbü'l-ahbâr’ı, İbnü'l-Cev-zî'nin (597/1201) Bustânü'l-vâizîn ve Saydü'l-hâtır’ı ile Süyûtî'nin (911/1505)

   Tahzirü'l-eykâz'ı sayılabilir. Ayrıca müstakil konulu çeşitli hadis risaleleri, seçkiler, kırk hadisler, mekârim-i ahlâk kitapları da bu cümledendir.


   Ebû Zekeriyya en-Nevevî'nin (676/1277) İslâm ahlâkını ve âdabını öğretmek maksadıyla derlediği ve 1.900 hadisi on sekiz bölüm hâlinde topladığı Riyâ­zü's-sâlihin adlı eser de tarih boyunca geniş halk kitleleri tarafından büyük ilgi görmüş; iman, ibadet, ahlâk, âdâb ve muamelât konularındaki hadisleri içeren muhalled bir eserdir. Birey ve toplumun ihtiyaçlarına islâm'ın iki ana kaynağı ışığında çözüm üretme yollarını anlatması bakımından insanlar için bir rehber olan bu eser, asırlarca İslâm dünyasında Müslümanların el kitabı olma özelliğini korumuş, bu sebeple olsa gerek Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan kitap olduğu ifade edilmiştir. Eserin İslâm dünyasında bu derece revaç bulmasında elbette hem derlenen hadislerin hem de yazarın kişiliğinin, ihlas ve samimiye­tinin rolü büyük olmuştur.

    

   Telif edildiği günden beri hem İslâm dünyasında hem de ülkemizde hakkın­da pek çok çalışma yapılan Riyâzü's-sâlihin, Diyanet İşleri Başkanlarından Hasan Hüsnü Erdem ile Müşavere Kurulu Üyesi Kıvâmüddin Burslan tarafından dilimize tercüme edilmiştir. Ahmet Hamdi Akseki, eser için sünnet, hadis ve hadis tarihi­ne ilişkin muhtasar ve faydalı bir mukaddime yazmıştır. Eser, Akseki'nin ifadesiy­le bilhassa vaizlerin elinde sahih ve itimada şayan bir hadis kitabı bulundurmak maksadıyla yayımlanmıştır. Bugüne kadar on yedi baskısı yapılan eserin, zaman içerisinde dilinin nispeten eskimesi nedeniyle yeniden tercümesine ihtiyaç du­yulmuş, elinizdeki çeviri böyle bir ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

    

   Bu vesileyle başta Riyazü's-sâlihin'in tercümesini gerçekleştiren Diyanet İşle­ri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. M. Emin ÖZAFŞAR ile Din İşleri Yüksek Kurulu Üye­si Prof. Dr. Bünyamin Erul olmak üzere eserin yayına hazırlanması süreçlerinde emeği geçen Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz Ünal, Din işleri Yük­sek Kurulu Uzmanı Dr. Mahmut Demir, Diyanet işleri Uzmanları Elif Erdem ve Hale Çerçibaşı, Diyanet işleri Uzman Yard. Rukiye Aydoğdu'ya teşekkür ediyor; çevirinin din görevlilerimize, halkımıza kaynak teşkil etmesini, sahih referans­larla buluşmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

    

   Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

   Diyanet İşleri Başkanı

    

            ÖNSÖZ

    
   Türkçemizin bilhassa son elli yılda çok hızlı değiştiği herkesin malumudur. O kadar ki, Cumhuriyet döneminde yayımlanan çok kıymetli birçok eser bu­günkü kuşaklar tarafından anlaşılamaz hale gelmiştir. Genç Cumhuriyetin iki klasikleşmiş eseri olan Elmalılı Tefsiri ile Tecrid-i Sarih Tercümesi bunun en ilginç örneklerini oluşturur. Nitekim Elmalılı Tefsiri, sadeleştirilerek iki farklı yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Dahası henüz müellifleri hayatta olan bazı eserlerin dahi sadeleştirilmesine ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu durum din dilinin kullanıldığı ilahiyat ve Diyanet kaynaklı eserlerde daha fazla karşımıza çıkmak­tadır, işte elinizdeki bu tercüme de böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur. Nevevî'nln eseri Riyâzü's-Sâlihîn adlı kitabın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından daha ev­vel 17 kez baskısı yapılmış ve yayımlanmıştır. Ancak Hasan Hüsnü Erdem ve Kıvamüddin Burslan tarafından çevrilen bu eserin dili de eskimiş ve anlaşılmaz hâle gelmiştir. Bundan birkaç yıl önce   dönemin Diyanet İşleri Başkanı olan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun "bu mahfazalı eseri" anlaşılmayan kelimeleri sade­leştirerek yeniden neşredilmesi isteği üzerine hızlı bir sadeleştirme deneme­si yapıldı. Ancak sadeleştirme sonucunda eski her kelimeden sonra parantez içinde bir iki kelime yazmış olmakla eserin anlaşılması şöyle dursun, okunma­sının dahi imkansız hâle geldiği görüldü. Sonra metin ve muhteva sadeleştirilmesi şeklinde ikinci bir deneme yapmaya karar verildi. Bunu yaparken aslında işin sadeleştirmeden daha öte bir şey olduğu görüldü ve eserden günümüz kuşaklarının tam olarak yararlanabilmeleri için onu yeniden, ideal bir çeviri tekniği ve anlaşılır bir dil ile tercümenin çok daha faydalı olacağı düşünüldü ve sonunda elinizdeki bu tercüme ortaya çıktı.

    

   Çeviride kullanılan dil, olabildiğince bugün konuşulan dildir.Özellikle günümüz okurları tarafından anlaşılmayacak eski dil yerine daha anlaşılır bir üs­lup tercih edildi. Ancak aslı Arapça veya Farsça olsa bile dilimizde halen çok yaygın olan ve halkımız tarafından yabancı görülmeyen ve kolayca anlaşılan kelime ve kavramları kullanmaktan kaçınılmadı. Zira eski kelimeleri tamamen terk etmek, dili fakirleştireceği gibi, metnin çevirisini karşılamada da yetersiz kalmasına sebep olacaktı.

    

   Nevevi 'nin her başlık altında naklettiği âyetler bazen tam olarak verildiği gibi bazen de sadece konuyla ilgili kısım verilmiştir. Bu şekilde yarım verilen âyetlerdeki kesintiler üç noktayla gösterilmiştir. Âyetlerin tercümeleri Diyanet işleri Başkanlığı yayını Kur'ân-ı Kerim mealinden alınmıştır. Hadis metinlerinde geçen âyetler dipnotlarda gösterilmiştir. Âyetlerin kaynak gösterimi "sûre adı, sûre no/âyet no" (Bakara, 2/22) şeklinde düzenlenmiştir.

    

   Hadislerin çevirisinde harfî ve lafzî bir tercümeden ziyade, metindeki mana­yı okuyucuya en uygun dil ile aktarmayı esas alan bir yaklaşım tercih edilmiştir. Arapçanın tesiriyle yapılan ağır ve dolambaçlı tercüme yerine, düz ve akıcı bir çeviri yapılmaya çalışılmıştır.

    

   Dua ve zikir cümleleri içeren rivayetlerin tercümelerinde bu kısımlar, ezber­leneceği ihtimaliyle yeni harflerle okunuşları ve anlamlarıyla birlikte verilerek italik hâle dönüştürülmüştür.

    

   Hadisteki manayı tespit ederken sebeb-i vürûd rivayetlerinin yanı sıra mana ile nakledilen farklı rivayetlerde dikkate alınmıştır. Ayrıca klâsik hadis şerhle­rine, garîbu'l - hadis kitaplarına ve "Hadislerle İslam" kitabındaki çevirilere de başvurulmuştur.

    

   Okuyucunun yanlış anlayabileceği yahut konuyla ilgili muhtemel soruları dikkate alınarak bazı hadislerle ilgili açıklayıcı ve yönlendirici kısa dipnotlar dü­şülmüştür. Bu dipnotlarla o hadisin, İslâm'ın temel ilkeleri çerçevesinde doğru anlaşılması amaçlanmıştır. Hadislerin anlaşılmasıyla ilgili metodik araştırmala­ra dayalı olan bu kısa açıklamalar, Hz. Peygamber ve onun sünnetinin daha doğru okunmasına yardımcı olacaktır.

   Dört yüze yakın başlıktan (bab) oluşan eser, on yedi ana bölüme ( kitap ) ay­rılmaktadır. Ancak bu bölümlerin birçoğunda sadece birkaç başlık veya hadis yer aldığı için eserde geçen bölüm başlıkları "İçindekiler" kısmında bold olarak göstermekle yetinilmiştir.

    

   Nevevî 'nin koymuş olduğu bab başlıklarının bazıları çok uzun, bazı başlıklar­da verilen hükümler ise aslında altındaki âyet ve hadis ile tam uyum arz etme­mektedir. Bir kısmında ise konular tekrarlanmasına rağmen birbirine çok yakın anlam taşıyan başlıklar göze çarpmaktadır. Bu nedenle, kimi bab başlıklarında bazı tasarruflarda bulunuldu. Tekrar gibi duran başlıklar azaltıldı. Uzun olan başlıklar kısaltıldı. Bazı konu başlıklarında içerikleriyle birlikte konu bütünlüğü dikkate alınarak takdim-tehirler yapıldı. Altındaki âyetler ve hadislerle uyumlu olmadığı düşünülen başlıklar ise daha nötr konu başlığı hâline dönüştürüldü.

    

   Hadisleri ağırlıklı olarak Buhârî ve Müslim'den ve diğer Sünenlerden nak­leden Nevevî, hadisi naklettikten sonra "müttefekun aleyh" yahut "Ebû Dâvûd ve Tirmizî nakletmiştir" demesine rağmen hangi kaynağı esas aldığını belirtmemektedir. Bazı yerlerde hadis Müslim'de bulunmasına rağmen mesela Buhârî'de; Tirmizî'de bulunmasına rağmen Ebû Dâvûd'da bulunmamaktadır. Zaman zaman metinlerde bazı tasarruflar görüldüğü gibi, mana ile rivayeti an­dıran kimi farklar da göze çarpmaktadır. Hatta muhtelif kaynaklardaki benzer metinlerin birleştirilmesi gibi bazı sorunlar da görülebilmektedir. Bu durum, Nevevî'nin kullanmış olduğu nüshalarla bugün mevcut olan nüshalar arasın­daki farklardan kaynaklanabileceği gibi Nevevî'nin mana ile veya ezberinden nakletmesinden de kaynaklanmış olabilir. Bu tür durumlarda şayet Riyazüs Salihin deki metin ile asıl kaynaktaki metin arasında fark varsa çoğunlukla kay­nak esas alınmıştır. Özellikle lafzî ihtilaflar varsa, bu noktada Müslim rivayetleri tercih edilmiştir. Şayet Nevevî'nin nispet ettiği kaynakta bulunmayan bilgiler söz konusu ise bu hususta not düşülmüştür. Nesâî'nin kaynak gösterildiği bazı rivayetlerin, Kütüb-i Sitte içerisinde yer alan Sünen (Müctebd)'dan değil Sünen-i Kübrâ adlı eserden nakledildiği tespit edilmiş ve oraya atıfta bulunulmuştur. ( Riyazüs Salihin kitap , Diyanet İşleri başkanlığı yayınları , diyanet yayınları riyazüs salihin , 3 cilt riyazüs salihin kitabı , diyanet yayınevi hadis kitabı , diyanet yayınları riyazüs salihin, kapıda ödemeli hadis kitabı )

   Esere kullanım kolaylığı sağlaması için Kaynakça eklenmiştir.

    

   Prof. Dr. M. Emin ÖZAFŞAR

   Prof. Dr. Bünyamin ERUL

    

   1. CİLT İÇİNDEKİLER
    
   Sunuş...........................................................
   Ön Söz.........................................................
   Musannif ve Eser Hakkında......................
   Musannifin Ön Sözü...................................
   İhlâs ve İyi Niyet..........................................
   Tövbe............................................................
   Sabır.............................................................
   Doğru Söylemek (Sıdk).............................
   Her An Allah ile Beraber Olma Bilinci (Murakabe)      
   Sorumluluk Bilinci (Takva)........................
   Allah'a Kesin İman (Yakîn) ve O'na Dayanmak (Tevekkül )
   Dürüst Olmak (istikâmet)...........................
   Yaratılıştaki İhtişamı Düşünmek..............
   Hayırlı işlere Koşmak.................................
   Allah İçin Çalışmak....................................
   Ömrün Sonlarına Doğru Hayır Hasenatı Artırmak       
   Hayır Yollarının Çokluğu...........................
   ibadette Ölçülü Davranmak......................
   Amellerde Devamlılık................................
   Sünnete ve Âdaba Uymak........................
   Allah'ın Hükmüne Boyun Eğmek............
   Dinde Yenilik (Bid'at).................................
   İyi veya Kötü Çığır Açmak........................
   Hayra Aracılık, Hidayete Çağrı................
   İyilikte ve Takvada Yardımlaşmak..........
    
    
   Samimiyet (Nasihat).................................................
   iyiliği Teşvik, Kötülükle Mücadele Etmek (Emr-i Bi'l-Ma'rûf Nehy-i Ani'l-münker )
   İyiliği Emredip Kötülükten Nehyettiği Hâlde Aksini Yapmak           
   Emanete Riayet Etmek............................................
   Haksızlık (Zulüm).....................................................
   Müslümanlar Arası Hukuk......................................
   Kusurların Örtülmesi................................................
   İhtiyaçların Giderilmesi............................................
   Aracılık Etmek...........................................................
   İnsanların Arasını Düzeltmek................................
   Yoksullar....................................................................
   Muhtaçları Himaye Etmek
   Hanımlara İyi Davranmak
   Kocanın, Eşi Üzerindeki Hakları 
   Ailenin Geçimini Sağlamak        
   Malın En iyisinden infak Etmek............................
   Aile Fertlerine Allah'a İtaat Şuuru Vermek.........
   Komşu Hakkı............................................................
   Anne Babaya İyilik Etmek, Akrabayı Gözetmek.
   Anne Babaya İsyan Etmek ve Akraba ile ilişkiyi Kesmek
   Anne Babanın Dostlarına, Yakınlara ve Eşe iyilik Etmek
   Ehl-i Beyt'e Saygı Göstermek
   Âlimlere, Büyüklere ve Fazilet Ehline Saygı Göstermek
   Hayırlı insanları Ziyaret Etmek
   Allah İçin Sevmek
   Allah'ın Kulunu Sevmesi...................................... „
   Başkalarına Eziyet Vermemek
   İnsanları Yaptıklarına Göre Değerlendirmek, İç Hâllerini Allah'a
   Allah'tan Korkmak (Havf)
   Allah'tan Yana Ümitvar Olmak (Recâ)
   Ümitvar Olmanın Sevabı
   Korku ile Ümit Arasında Yaşamak
   Allah Korkusuyla Ağlamak
   Dünyaya Meyletmemek (Zühd)
   Sade Yaşamak
   Kanaat veTokgözlülük
   İstenmeden Verilen Sadakanın Alınması
   El Emeğiyle Geçinmek
    
    
   CİLT İÇİNDEKİLER
    
   Cömertlik
   Cimrilik
   Başkasını Kendine Tercih Etmek (îsâr)
   İyilikte Yarışmak
   Helâl Kazanıp Helâl Yolda Harcamak
   Ölümü Hatırlamak
   Kabir Ziyareti
   Ölümü Temenni Etmemek
   Günahlardan Korunmak ve Şüpheli Şeylerden Sakınmak (Vera')
   İnsanlardan Uzaklaşarak Tek Başına Yaşamak (Uzlet)
   İyiliklerden Yana Olmak ve Fenalıklardan Kaçınmak
   Tevazu ve Şefkat
   Kibir ve Gurur
   Güzel Ahlâk
   Yumuşak Huylu Olmak (Hilm) ve Ölçülü Hareket Etmek (Teenni)
   Affedici Olmak
   Eziyetlere Katlanmak
   Dinî Konularda Hassas Olmak
   Yöneten Yönetilen İlişkilerinde Ölçü
   Adaletli Yönetici
   Yöneticilere İtaatte Ölçü
   İdareciliğin İstenmemesi
   Yönetimde İstişare ve İşbirliği
   İdareciliğin Hırslılara Verilmemesi
    
   Edeb
   Haya
   Sır Saklamak
   Ahde Vefa ve Sözünde Durmak
   Hayırlı İşleri Sürdürmek
   Güler Yüzlü ve Tatlı Sözlü Olmak
   Anlaşılır Şekilde Konuşmak
   Dinleme Âdabı
   Öğüt Vermede Ölçü
   Ağırbaşlılık (Vakar)
   İbadet Yerlerinde Saygılı Davranmak
   Misafir Ağırlamak
   İyi İşleri Müjdelemek
   Yolcunun Vedalaşması
   İstihare ve İstişare
   İbadet Yerlerine Gidiş Geliş Âdabı
   İyi İşlere Sağdan Başlamak
   YEMEK ÂDABI
   Yemeğe Besmele ile Başlamak, Hamd Ederek Bitirmek
   Yemeğe Kusur Bulmamak
   Nafile Oruç Tutan Kimsenin Yemek Davetine Katılması
   Yemeğe Davet Edilen Kimsenin Yanında Başkalarını da Götürmesi
   Sofra Âdabı
   Birlikte Meyve Yerken Ölçülü Davranmak
   Yemeği Yemek Kabının Kenarından Yemek
   Yaslanarak Yememek
   Sofra Âdabı
   Yemek Yeme
   İçeceklerle ilgili Âdâb
   Büyük Su Kabının Ağzından Su içmemek
   Su Kabına Liflememek
   Su İçme Âdabı
   Su içilecek Kaplar
   GİYİM KUŞAM ÂDABI
   Giyim Tarzı
   Gömlek Giymek
   Giyeceklerin Uzunluğu ve Kısalığı
    
   Giyimde Abartıya Kaçmamak
   Kişinin Durumuna Uygun Giyinmesi
   İpekli Giyinmek
   Yırtıcı Hayvanların Derisini Kullanmamak
   Yeni Elbise ve Ayakkabı Giyildiğinde Dua Etmek
    
   UYKU ÂDABI
   Uykuya, Topluluk içerisinde Oturup Kalkmaya ve Rüyaya Dair
   Oturma Âdabı
   Topluluk İçinde Oturma Âdabı
   Rüya
   SELAMLAŞMA ÂDABI
   Selâmlaşmak ve Selâmı Yaymak
   Selâm Verme Usûlü
   Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi
   Çocuklara Selâm Vermek
   Hanımlarla Selâmlaşmak
   Farklı İnanç Kesimleriyle Selamlaşma
   Topluluktan Ayrılan Kimsenin Selâm Vermesi
   İzin İsteme Âdabı
   Aksırma ve Esneme Âdabı
   Tokalaşma ve Kucaklaşma Âdabı
   HASTA ZİYARETİ
   Hasta Ziyareti ve Cenazeyi Kaldırma
   Hastalara Dua Etmek
   Hasta Yakınlarına Hastanın Durumunu Sormak
   Hayatından Ümidini Kesen Kimsenin Duası
   Hastanın Hâlinden Şikâyet Etmesi
   Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime-i Tevhidi Hatırlatmak
   Ölünün Gözünü Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz
   Ölmek Üzere Olan Hastanın Yanında Söylenebilecek Sözler
   Ölen Kimse için Ağlamak
   Cenazenin Olumsuz Yönlerini Anlatmamak
   Cenaze Namazına Katılmak
   Cenaze Namazına Katılanların Çok Olması
   Cenaze Namazında Okunacak Dualar
    
    
   Kabir Başında Öğüt Vermek
   Kabir Başında Dua Edip Kur'an Okumak
   Ölen için Sadaka Vermek ve Dua Etmek
   Ölmüş Kimseleri Hayırla Anmak
   Küçük Çocuğu Ölenlere Verilecek Sevap
   Helak Edilen Kavimlerin Kalıntılarından ibret Almak
   YOLCULUK ÂDABI
   Yolculukta Yardımlaşmak
   Yolculukta Okunacak Dualar
   Yolcunun Duası
   Korku Hâlinde Okunacak Dua
   Konaklama Esnasında Okunacak Dua
   Yolculuktan Dönüş Âdabı
   Hanımların Yalnız Başına Yolculuğu
   FAZİLETLER
   Kur'an-ı Kerim Okumanın Fazileti
   Kur'an-ı Kerim'i Sık Okumak ve Unutmamak
   Kur'an-ı Kerim'i Güzel Sesle Okumak
   Belirli Sûre ve Âyetleri Okumak
   Birlikte Kur'an Okumak
   Abdestin Fazileti
   Ezanın Fazileti
   Namazların Faziletleri
   Sabah ve ikindi Namazlarının Fazileti
   Cemaatle Namaz İçin Camilere Gitmenin Fazileti
   Camide Namazı Beklemenin Fazileti
   Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti
   Sabah ve Yatsı Namazlarında Camiye Gitmek
   Farz Namazlara Devam Etmek
   Namazı İlk Safta Kılmanın Fazileti, Safları Tamamlayıp Düzgün Tut
   Sünnet Namazların Fazileti
   Sabah Namazının Sünneti
   Öğle Namazının Sünneti
   İkindi Namazının Sünneti
   Akşam Namazının Sünneti
   Yatsı Namazının Sünnetleri
   Cuma Namazının Sünneti
    
    
   Sünnet Namazları Evde Kılmak
   Vitir Namazı
   Kuşluk Namazı
   Tahiyyetü'l-Mescid Namazı
   Abdest Aldıktan Sonra İki Rekât Namaz Kılmak
   Cuma Gününün Fazileti ve Cumaya Hazırlık
   Şükür Secdesi
   Gece İbadet Etmenin Fazileti
   Teravih Namazı
   Kadir Gecesini ihya Etmenin Fazileti
   Ağız ve Diş Temizliği
   Zekâtın Farziyeti ve Fazileti
   Ramazan Orucunun Farziyeti ve Fazileti
   Ramazan Ayında İyilik Etmek
   Şa'ban Ayında Tutulan Oruç
   Yeni Ay Görüldüğünde Yapılacak Dua
   Sahurun Fazileti
   İftarı Geciktirmemek ve İftardan Sonra Yapılacak Dua
   Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
   Oruç
   Bazı Mübarek Aylarda Tutulacak Orucun Fazilet
   Zilhiccenin İlk Onunda Tutulan Orucun ve Diğer iyiliklerin Fazileti
   Arefe Gününde ve Muharrem'in 9 ve 10. Günlerinde Tutulan Orucun Fazileti
   Şevval Ayında Altı Gün Oruç Tutmanın Fazileti
   Pazartesi ve Perşembe Günlerinde Oruç Tutmanın Fazileti
   Her Aydan Üç Gün Oruç Tutmanın Fazileti
   İftar Vermenin Fazileti
   İTİKÂF
   HACCIN FARZİYETİ VE FAZİLETİ
   CİHADIN FAZİLETİ
   Şehitliğin Fazileti
   Köle Azat Etmenin Fazileti
   Kölelere iyi Davranmanın Fazileti
   Kölelerin Sorumluluklarını Yerine Getirmesi
   Fitne ve Karışıklık Zamanlarında ibadet Etmenin Fazileti
   Alışverişte ve Ödemelerde Kolaylık Göstermenin Fazileti
    
    
   İçindekiler 3
    
   İLMİN FAZİLETİ
   ALLAH'A HAMD VE ŞÜKRETMEK
   RESÛLULLAH'A SALAVÂT GETİRMEK
   ALLAH'I ANMAK (ZİKİR)
   Allah'ı Her Durumda Anmak
   Yatarken ve Uyanınca Yapılacak Dua
   Zikir Meclislerine Katılmak
   Sabah Akşam Allah'ı Zikretmek
   Uyumadan Önce Okunacak Dualar
   DUANIN FAZİLETİ
   Başkasına Gıyabında Dua Etmenin Fazileti
   Dua Âdabı
   Allah Dostlarının Keramet ve Faziletleri
    
   YASAKLAR
   Gıybet
   Gıybet Edenleri Dinlememek
   Sakıncası Olmayan Gıybet
   Laf Taşımamak (Nemime)
   İnsanları Gammazlamamak
   İkiyüzlülük
   Yalan
   Yalan Söylenebilecek Yerler
    
    
   Bilinçli ve Doğru Konuşma
   Yalancı Şahitlik
   İnsanlara ve Hayvanlara Lanet Etmemek
   Günahkârlığı Telin Etmek
   Müslümana Hakaret Etmenin Günahı
   Ölülere Sövmemek
   İnsanlara Eziyet Etmemek
   Kin Gütmemek, ilişkiyi Kesmemek ve
   İnsanlara Sırt Çevirmemek
   Kıskançlık
   Başkalarının Ayıplarını Araştırmamak
   Sû-i Zanda Bulunmamak
   Müslümanı Küçümsememek
   Müslümanın Başına Gelen Plakete Sevinmemek
   İnsanların Soylarına Dil Uzatmamak
   Hile ve Aldatma
   Ahde Vefasızlık
   İyilikleri Başa Kakmamak
   Böbürlenmemek ve Haddini Aşmamak
   Üç Günden Fazla Küs Durmamak
   Başkalarının Yanında Birisiyle Gizli Konuşmamak
   İşkence Etmemek
   Canlıları Yakmamak
   Borcunu Ödemeyi Geciktirmemek
   Hibeden Vazgeçmek
   Yetim Malı Yememek
   Faiz (Riba) Yememek
   Gösteriş (Riya) Yapmamak
   Riyayı Andıran Şeyler
   Harama Bakmamak
   Nâmahrem Bir Kadınla Başbaşa Kalmamak
   Karşı Cinse Benzemeye Çalışmamak
   Başka Milletlere Özenmemek
   Saçları Siyaha Boyamamak
    
    
   Peruk Takmamak, Dövme Yaptırmamak ve Estetik Amaçla Dişleri Seyrekleştirmemek
   Saç ve Sakaldaki Beyaz Kılları Koparmamak
   Sağ Elle Taharetlenmemek
   Ayakkabı Giyme Âdabı
   Yangına Karşı Tedbir Almak
   İşleri Zora Koşmamak
   Cenazenin Ardından Yas Tutmak
   Kâhin, Falcı, Medyum ve Benzerlerine İnanmamak
   Canlı Resmi Yapmamak
   Hayvanlara Çan Takmamak
   Pislik Yemeye Alışmış Hayvana Binmemek
   Mescitleri Kirletmemek
   Mescit Âdabı
   Kötü Kokularla Camiye Gitmemek
   Hutbe Dinlerken Oturma Âdabı
   Hacılara Benzemek İçin Zilhiccenin Başından İtibaren Kurban Kesinceye Kadar Saçın ve Tırnakların Kesilmem
   Yasaklanan Yeminler
   Bilerek Yalan Yere Yemin Etmemek     
   Yemin Kefareti       
   Boş Yere Yapılan Yeminler İçin Kefaretin Olmaması
   Alışverişte Yemin Etmemek        
   Allah İçin İstemek  
   Yöneticilere Hitap Tarzı    
   Fasık ve Zalimlere Hitap Tarzı     
   Hastalıklara Sövmemek   
   Rüzgâra Sövmemek         
   Horoza Sövmemek
   Yağmurun Yağmasını Başka Sebeplere Bağlamamak
   Müslümana Kâfir Dememek       
   Kötü ve Çirkin Söz Söylememek
   Konuşma Âdabı     
    
   Kendi Nefsini Aşağılamamak       .
   Kötü Şeylere İyi İsimler Vermemek
   Kadınların Güzelliklerini Başkalarına Anlatmamak     
   Dua Üslubu
   "Allah ve Falan Kimse Dilerse" Dememek
   Yatsıdan Sonra Sohbet Etmemek
   Kadının Kocasına Karşı Yükümlülükler
   Hanımın, Kocasından İzinsiz Nafile Oruç Tutmaması
   İmamdan Evvel Rükû veya Secdeye Gitmemek
   Namazda Eli Böğre Koymamak
   Yemek Hazırken veya Tuvalet İhtiyacı
   Varken Namaza Durmamak
   Namazda Göğe Bakmamak
   Namazda Sağa Sola Bakınmamak
   Kabre Doğru Namaz Kılmamak
   Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmemek
   Namaz için Kamet Getirildikten Sonra
   Nafile Namaza Başlamamak
   Sadece Cuma Gününü Oruçla
   Gecesini İbadetle Geçirmemek
   Visal Orucu Tutmamak
   Kabir Üstüne Oturmamak
   Kabirler Üzerine Yapı Yapmamak
   Efendisinden Kaçan Kölenin Durumu
   Cezalarda Ayrımcılık Yapmama
   Topluma Rahatsızlık Veren Şeylerden Sakınmak
   Çocuklara Bağış Yaparken Eşit Davranmak
   Kadının Yas Tutması
   Alışverişle İlgili Bazı Yasaklar
   Meşru Olmayan Yerlere Harcama Yapmak
   Müslümana Silah Çekmemek
   Ezan Okunduktan Sonra Camiden Çıkmamak
   İkram Edilen Güzel Kokuyu Geri Çevirmemek
   İnsanları Yüzlerine Karşı Övmemek
   Karantina
     
   Büyü
   Zarar Görebileceği Yerlere Kur'an'ı Götürmemek
   Altın ve Gümüş Kapları Kullanmamak
   Erkeklerin Giyimi
   Gün Boyunca Susmamak
   Başkasını Kendi Babası Kabul Etmemek
   Allah ve Peygamber'in Yasaklarını işlememek
   Yasakları Çiğneyenin Tövbesi Muhtelif Konularda Hadisler
   Af Dileme (İstiğfar)
   Allah'ın Müminlere Cennette Hazırladığı Nimetler    
    Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 3 Cilt Riyazüs Salihin kitabı nı incele diniz. 

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789751955578
   MarkaDiyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
   Stok DurumuVar
   9789751955579

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.