• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Siyeri Nebi

   Fiyat:
   50,00 TL
   İndirimli Fiyat (%66) :
   17,00 TL
   Kazancınız 33,00 TL
   Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda

   Kitap              Siyeri Nebi
   Yazar             Ahmet Gökdemir
   Yayınevi         Siyer Yayınları
   Kağıt  Cilt       2.Hamur Renkli Resimli , Karton kapak cilt
   Sayfa  Ebat    320 sayfa,  19.5x27  büyük boy
   Yayın Yılı        2017 
         


   Ahmet Gökdemir Siyeri Nebi kitabı nı incelemektesiniz.
   Siyer Yayınevi Siyer-i Nebi ders kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2   SİYER-İ NEBİ Liseler İçin Yardımcı Kaynak Ders Kitabı
   Liseler İçin Yardımcı Kaynak Ders Kitabı

   Ülkemizde siyer öğretimi, örgün ve yaygın eğitimin her düzeyinde artan bir ivme ile devam etmektedir. 2012 yılında "Hz. Muhammed'in (sas) Hayatı" adı ile başlayan -yapılan olumlu değerlendirmeler neticesinde bu yıl "Peygamberimizin (sas) Hayatı" olarak değişen-siyer dersleri ortaokul ve liselerin normal kısımlarında seçmeli, imam hatip meslek okullarında ise zorunlu dersler arasında yer almaktadır.

   Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen aradan geçen 5 yılın bir muhasabesini yaptığımızda ne yazık ki siyer öğretimi noktasında arzu edilen bir seviyeye ulaş(a)madığımız görülmektedir. Elbette bunun birbirinden farklı ve bağımsız pekçok amilleri ve nedenleri vardır. Biz burada bunlara değinecek değiliz. Yalnız bir hususa işaret etmek gerekirse: Gerek Siyer Vakfı'nın öncülüğünde çeşitli tarihlerde alanın uzmanı hocalar ile yapılan çalıştaylardan elde edilen sonuçlar olsun, gerekse zaman zaman hasbihal etme imkanımız olduğu siyer dersi öğretmeni dostlarımızdan edindiğimiz bilgiler, bizleri sahih kaynaklardan beslenen, görsellik noktasında zengin, dil ve uslub açısından muhatap kitleye tam anlamıyla hitap eden, içerdiği mesajlar ve kazanımlar bakımından kaliteli ders materyalleri eksikliği gerçeğiyle yüz yüze getirmiştir.

   Siyer yayınları, yukarıda kısaca değinmeye çalıştığımız eksikliği giderme adına değerli araştırmacı Dr. Ahmet Gökdemir hocamız ile yaklaşık bir yıl önce hazırlıklara başlamış ve nihayet bugün hem içerik hem de görsellik noktasında oldukça başarılı bir çalışmaya imza atmışlardır.

   TAKDİM

   Hz. Peygamber'in (sas) kutlu hayatı olan si­yer, bir Müslüman için gerçekten çok bü­yük ehemmiyet arz eden bir alandır. Kulluk için yaratılan insan, bu kulluğun en ideal halini el­bette peygamberlerden ve son peygamber olan Efendimiz'den (sas) öğrenecektir. Böyle olduğu için, Kur'ân'ın ve nübüvvet mesajlarının ilk mu­hatapları olan sahabe nesli, Hz. Peygamber'in (sas) dünyasına ait ne varsa, bu bilgileri çok önemsemiş, daha sonraki süreçte de bunla­rı talebeleri ve ikinci hayırlı nesil olan Tabiîn nesline aktarmış, onlar da kendilerinden son­ra gelenlere bu mirası ulaştırarak, o kıymetli hazinelerin günümüze kadar ulaşmasını sağla­mışlardır.

   Bu noktada Ehl-i Beyt'in neslinin önem­li şahsiyetlerinden Zeynelâbidin b. Ali'nin (ö. 94/712) şu ifadeleri siyerin ilk dönemlerden itiaren ne kadar ciddi ve önemli bir husus ola­rak ele alındığını göstermektedir. Şöyle der büyük imam: "Biz çocuklarımıza Kur'an'dan bir sûre öğretir gibi, Hz. ResûMlah'm savaşlarını/ hayatını öğretirdik."

   Hakikaten Hz. Peygamber'in (sas) kutlu ha­yatına dair bilgiler, tarihte hiçbir şahıs ve dö­nem ile kıyaslanmayacak kadar ciddi bir mük-tesebata ulaşmıştır. Şuan kütüphanelerimizde, o döneme dair binlerle, hatta yüzbinlerle ifade edilecek kadar kitap mevcuttur. Miladi VI. asır dediğimiz o döneme ait çalışmalar, sadece Hz.Peygamber'in (sas) hayatını anlatan doğrudan siyer kaynaklarından ibaret değildir. Bir şekil­de Hz. Peygamber'in (sas) hayatını daha doğru ve daha detaylı anlamamıza katkı sağlayacak her türlü çalışmanın siyer ile bir şekilde bağ­ları olmuştur.

   Bugün genelde tüm Kur'ân ilimlerinin, özelde ise tefsir ilminin, hadis ve sünnet ilim­lerinin, fıkıh ve hukuk ilminin, ahlak ve zühd alanına giren ilimlerin, akaid ve kelam ilminin ve daha nice alanların siyer ilmi ile ciddi bir irtibatı vardır. Hal böyle olunca, siyerin ehem­miyet ve değeri daha da artmaktadır. Böyle bir seviyede olmasına rağmen tarih boyunca siyer ilmi bazı sebeplerden dolayı bağımsız bir ilim dalı olarak ele alın(a)mamış, diğer ilimlerle olan sıkı irtibatın etkisi ile o ilimler içerisin­de yer almıştır. Özellikle Hadis ve İslam Tarihi içerisinde özel bir yer alan siyer, şimdi gelinen noktada daha fazla ağırlığını hissettirmiş ve bağımsız bir ilim dalı olarak değerlendirilmesi konusunda gündem olmaya başlamıştır.

   Ülkemizde siyer öğretimi, örgün ve yay­gın eğitimin her düzeyinde artan bir ivme ile devam etmektedir. 2012 yılında "Hz. Muhammed'in (sas) Hayatı" adı ile başlayan -ya­pılan olumlu değerlendirmeler neticesinde bu yıl "Peygamberimizin (sas) Hayatı" olarak deği­şen- siyer dersleri ortaokul ve liselerin normal kısımlarında seçmeli, imam hatip meslek okul
   larında ise zorunlu dersler arasında yer almak­tadır.

   Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen aradan geçen 5 yılın bir muhasabesini yaptığımızda ne yazık ki siyer öğretimi noktasında arzu edilen bir seviyeye ulaş(a)madığımız görülmektedir. Elbette bunun birbirinden farklı ve bağımsız pekçok amilleri ve nedenleri vardır. Biz bura­da bunlara değinecek değiliz. Yalnız bir hususa işaret etmek gerekirse: Gerek Siyer Vakfı'nın öncülüğünde çeşitli tarihlerde alanın uzmanı hocalar ile yapılan çalıştaylardan elde edilen sonuçlar olsun, gerekse zaman zaman hasbihal etme imkanımız olduğu siyer dersi öğretme­ni dostlarımızdan edindiğimiz bilgiler, bizleri sahih kaynaklardan beslenen, görsellik nokta­sında zengin, dil ve uslub açısından muhatap kitleye tam anlamıyla hitap eden, içerdiği me­sajlar ve kazanımlar bakımından kaliteli ders materyalleri eksikliği gerçeğiyle yüz yüze ge­tirmiştir.

   Siyer yayınları, yukarıda kısaca değinme­ye çalıştığımız eksikliği giderme adına değer­li araştırmacı Dr. Ahmet Gökdemir hocamız ile yaklaşık bir yıl önce hazırlıklara başlamış ve nihayet bugün hem içerik hem de görsellik noktasında oldukça başarılı bir çalışmaya imza atmışlardır.

   Rabbimizden duamız o dur ki, bu türlü ni­telikle eserin daha da artması ve en kısa zaman içinde ülkemizde siyer öğretiminin arzu edilen düzeye gelmesidir.

   Çaba ve gayret bizden, takdir ve tevfik Allah'tandır.

   Muhammed Emin Yıldırım
   Zilhicce 1438/ Ağustos 2017
   Eyüp-İstanbul

    
    
   ÖNSÖZ

   Kur'ân-ı Kerim hem dünya hayatında hem de ahirette bizim için huzur ve mutluluk kaynağıdır. Eğer Kur'ân-ı okuduğumuz halde huzurlu ve mutlu olamıyorsak; o zaman okuyuş tarzımızda bir problem var demektir. Problemin sebeplerinin başında okuduklarımızla yaşantı­mızın uyuşmazlığı gelir. Kur'ân okuyuşumuzla yaşantımız arasındaki uyumun en güzel şeklini, Hz Peygamber (sas) bizzat yaşantısıyla bize gös­termektedir.

   Kur'ân'da Müslümanın hem ferdî hem de toplumsal alanda sahip olması gereken birtakım prensiplerden bahsedilir. Bunlar, Müslümanın söz ve davranışlarında Allah ve Resûlünün be­lirttiği ilkeleri ihlal etmemesi, imanını Allah'a, Resûlüne ve diğer Müslümanlara minnet ko­nusu yapmaması, Resûlullâh'a (sas) karşı Müslümanların sahip olması gereken edebi ih­mal etmemesi, karşılaştıkları problemleri Kur'ân ve Sünnet'e arz ederek çözüme kavuşturmasıdır.

   Bu prensiplerin, Hz. Peygamber (sas) za­manında, en mükemmel şekilde, pratik hayatta uygulandığını görmekteyiz. Kur'ânı Kerîm'in akıbetinin önceki kitaplar gibi olmamasının en önemli sebeplerinden biri de Hz. Aişe'nin deyi­miyle yaşayan Kur'ân olan Hz. Peygamber'in şah­sında, Kur'ân'ın canlı bir şekilde, açıklanmasının yapılmasıdır ve sahabenin de bu açıklamalara tabi olup bizlere aktarmasıdır.

   Hz. Peygamber'in (sas) yaşantısıyla en gü­zel şekilde vermiş olduğu, Kur'ân'ın bir nevi açıklaması mahiyetindeki bilgilerin tespiti için öncelikle bir beşer ve devlet başkanı olarak Hz.Peygamber'in (sas) yaşadığı hayatın bilinmesi gerekir. Zira Hz. Peygamber'in yaşantısı, Kur'ân'la ilgili vermek istediği bilginin kendisidir. Bu de­mektir ki Kur'ân'la birlikte, Hz. Peygamber'in yaşantısını bizlere aktaran Resûlullâh'ın hadis­lerini ve siyerini de derinlemesine incelemek gerekir. Kitabımızın yazılış amacı da Kur'ân-ı Kerim'de belirtilen esâsları en güzel şekilde uy­gulayan ve Kur'ân'da bizim için en güzel örnek olarak gösterilen Hz. Peygamber'in (sas) bir be­şer ve devlet başkanı olarak uygulamalarını tes­pit etmektir. Bu kitap böyle bir düşüncenin ürü­nü olarak yazılmıştır.

   Son yıllarda okullara siyer derslerinin seç­meli olarak konulmuş olması bizler için sevin­dirici bir gelişmedir. Bu kitabın derlenmesinin sebebi de okullardaki siyer dersleri için katkıda bulunmaktır. Şöyle ki elinizdeki bu kitap siyer derslerine giren değerli öğretmenlerimiz için derste öğrencilere verilecek malumatlar açısın­dan bir nevi zenginlik vesilesi; öğrencilerimiz içinse edinecekleri bilgilerin daha güzel anlaşıl­ması açısından bir katkı sebebi olacaktır.

   Kitabın Konusu

   Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar Hz. Muhammed'in (sas) hayatı ile bir be­şer ve devlet başkanı olarak Hz. Peygamber'in (sas) örnek uygulamaları bölümleridir. Hz. Muhammed'in (sas) hayatı bölümündeki konu başlıkları Arap yarımadası, Arap yarımadası­nın sosyal yapısı, cahiliye dönemi, Arap yarı­madasında ticaret yolları, Hz. Peygamber'in doğumundan peygamberliğine kadarki süreç, 
   nübüvvetin başlangıcı, Hz. Peygamber'in (sas) devrinde Kur'ân-ı Kerîm, Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in Müslüman olmaları, Habeşistan ve Taif yolculukları ile Akabe biatları, Medine'ye hicret, Medine dönemi, Medine Sözleşmesi, hicret son­rası Medine'nin sosyal yapısı, Hz. Peygamber'in (sas) savaşları, Recî' ve Bi'r-i Mâune vakaları, Hz. Peygamber'in (sas) davet mektupları, Mekke'nin fethi, heyetler yılı, vedâ haccı, Hz. Peygamber'in (sas) vefatı, Hz. Peygamber'in kişisel özellikle­ri ve ailesi, Hz. Peygamber'in (sas) mucizeleri, sahâbenin gözünden Hz. Peygamber (sas) ve Siyer Kronoloj isidir.

   Bir beşer ve devlet başkanı olarak Hz. Peygamber'in (sas) örnekliği bölümündeki konu başlıkları ise Hz. Peygamber'e göre güzel ahlak ve haya (utanma duygusu), Müslümanların ara­larındaki eşitlik uygulamaları, Hz. Peygamber'in öğretilerine göre istişare, sağlıkla ilgili uygulama­lar, ölçülü-itidalli ve dengeli olmak, kardeşlik hu­kuku, Hz. Peygamber döneminde kadının konu­mu, Hz. Peygamber'in siyaseti, Hz. Peygamber'in ekonomi ile ilgili uygulamaları, İslâm toplumu­nun sahip olması gereken özellikler, toplumlar­da çürümeye ve milletlerin yok olmasına sebep olan durumlar, aile, Hz. Peygamber'in (sas) gayri müslimlerle ilişkileri, Hz. Peygamber devrinde uluslar arası hukuk, Hz. Peygamber'in eğitimle ilgili uygulamaları, Hz. Peygamber'in çocuklarla ilişkileri, Hz. Peygamber'in çevreyle ilgili düzen­lemeleri, Hz. Peygamber devrinde cami ve fonk­siyonları, Hz. Peygamber'in hayvanlar hakkında­ki tavsiyeleridir.

   İzlenen Metod

   Kitabın Hz. Muhammed'in (sas) isimli birinci bölümünde konular kendileriyle uyumlu tablo­lar, uygun resim ve haritalarla ele alınmıştır. Bir beşer ve devlet başkanı olarak Hz. Peygamber bölümünde ise ünite de denilebilecek her konu başında derse hazırlık mahiyetinde hazırlık so­ruları konulmuştur. Ayrıca ders içeriğinin zen­ginleştirilmesi açısından konuyla ilgili âyetler­den oluşan Kur'ân iklimi ve hadislerin bir araya getirilmesiyle nebevî sedâ tabloları oluşturul­muştur. Bunun yanında sahabe hayatından ör­neklerle her konuyla ilgili bir veya birkaç okuma parçası konulara dahil edilmiştir.

   Kitabın yazımında sözcük ve terimlerin ola­bildiğince güncel olanı kullanılıp bugüne hitap edilmeye çalışılmıştır. Bir konunun değişik yön­lerinden bahseden âyet, hadîs ve diğer kaynak­lardaki bilgiler aynı konuda ayrı ayrı maddeler halinde ele alınmıştır.

   Bunun yanısıra Hadislerin kaynaklarına ba­kılması işleminde kolaylık sağlaması açısından hadislerin bâb numaraları ile birlikte hadis nu­maraları da verilmiştir.

   Kaynaklar

   Kitap bir nevi derleme mahiyetindedir. Şöyle ki kitabın birinci bölümü "Siyer Atlası" kitabının bir nevi özeti mahiyetindedir. İkinci bölüm ise "İçimizden Bir Peygamber" ile "Devlet Başkanı Olarak Hz. Muhammed" adlı kitaplarımızdan is­tifade ile oluşturulmuştur. Kitaptaki okuma par­çaları Muhammed Emin Yıldırım'ın "En güzel Örneğin En Güzel Örnekleri I ve II" kitaplarından alınmış olup sondaki siyer sözlüğü ise Prof. Dr. Kasım Şulul'un "Son Peygamber Hz. Muhammed 'in Hayatı" kitabından istifade edilmek suretiyle hazırlanmıştır.
    

   Dr. Ahmet GOKDEMİR
   İstanbul/2017
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786052375174
   MarkaSiyer Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786052375174

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.