• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Talim Tecvid ve Kıraat

   Fiyat:
   120,00 TL
   İndirimli Fiyat (%40) :
   72,00 TL
   Kazancınız 48,00 TL
   24,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo


   Kitap           Talim Tecvid ve Kıraat
   Yazar           Kurra Hafız Ramazan Pakdil
   Yayınevi       M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı ( ifav )
   Kağıt Cilt     2.Hamur - Karton Kapak İnce Cilt
   Sayfa Ebat  400 Sayfa - 16x23.5 cm         

   Marmara ilahiyat vakfı yayınları ( ifav ) Talim Tecvid ve Kıraat adlı kitabı incelemektesiniz.
   Ramazan Pakdil Talim Tecvid ve Kıraat kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


      TAKRİZ

   Hâfız Ramazan Pakdil üstadımızın, "Talim, Tecvid ve Kıraat" adlı eserini baştan nihayete kadar satır satır okudum. Uzun bir çalışmanın ve yorulmaz bir çabanın mahsulüdür. Çok hoşuma gitti. Çokça istifa­de ettim. Diğer tecvid kitaplarından farklı taraflarım gördüm. Otuz yılı aşkındır beraberiz. 33 yıldır beraber mukabele okuyoruz. Kur'ân-ı Kerîm'e olan saygı, sevgi ve hassasiyeti tartışılmaz. Kur'ân-ı Kerîm tilâvetindeki hassasiyetini bu güzel eserde de en ince noktasına kadar görmek mümkün. İnce eleyip, sık dokumuş, o güzel tilâvetini adeta esere nakşetmiştir.
   Kıraat ilminde üstad oluşu eseri daha da güvenilir kılmıştır. On bölümden meydana gelen eser, efradım câmi ağyarını mânidir.
   Ramazan Pakdil kardeşimi bu gayret ve meydana getirdiği ese­rinden dolayı kutluyorum. Cenâb-ı Allah'tan değerli yazarın bu kita­bıyla ümit ettiği Kur'ân'a hizmet gayesini gerçekleştirmesini, bu ese­rini kendisi için zâd-ı ahiret kılmasını ve Kur'ân yolunda hizmet edenlerin sayılarım artırmasını niyaz ederim.

   Prof. Dr. Nihat TEMEL 15.11.2012
   M.Ü. İlahiyat Fak. Kur'ân-ı Kerîm Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Başkanı


   Ö N S Ö Z

   Bizleri  varlıklar içinden seçip, eşref-i mahlukat insan olarak yara­tan; insanlar içinden seçip İslâm ve hidayet nimeti bahşeden; Müslü­manlar içinden seçip, içimize Kur'ân-ı Kerîm'i okuma ve okutma meyli, muhabbeti ve iradesi veren; Kur'ân okuyanlar içerisinden se­çip Kur'ân'ı güzel okuma kabiliyeti veren; Kur'ân'ı güzel okuyabilen­ler içerisinden seçip, hafız olabilme şerefini lütfeden, hafızlar içeri­sinden seçip kıraat ilmi, aşere-takrib-tayyibe ilimlerini ehil üstadlar-dan okuma, öğrenme, icazet alma imkânım bahşeden; mezun olduğu eğitim kurumunda (Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Dînî Yüksek İhtisas Merkezi Kıraat Bölümünde) 38 senedir ilm-i kıraat hocalığı makamında istihdam eden, bu vesilelerle sayısız nimetlerle beraber birçok talebeye ta'lim, tecvid ve ilm-i kıraat okutma lütuf ve ihsanın­da bulunan; seçilmişlerin en seçilmişi Muhammed Mustafa (s.a.v)'nın en büyük mirasına vâris kılan Rabb-i Rahîm'ime sayısız hamd ü sena ederek başlarız.

   O'nun Kutlu Elçisi, Kâinatın Efendisi, Peygamberlerin Sultam, beşer olarak Kur'ân'ın İlk Mübelliği, Muallimi, Müfessiri, Hafızı, Kârii, Mukrii, Nâşiri, Canlı Kur'ân Cenâb-ı Hazreti Muhammed

   Mustafa (s.a.v)'ya sayısız salât ü selâm olsun, deriz. Şefaat-i uzmasına nailiyyet niyaz ederiz.

   Bu salât ü selâmları, Peygamberimiz (s.a.v)'den günümüze kadar Kur'ân ve kıraat ilmini okuyarak, okutarak, eser yazarak, kitabî ve şifahî bizlere ulaştıran bilcümle kurrâ-i kiram hazeratının ve Kur'ân üstadlarımn ruhlarına, özellikle eserlerinden yararlandığımız kıraat âlimlerinin ve bunların içinde ülkemize kıraat ilmini taşıyan ve bü­yük eserler veren İmam İbnül-Cezerî Hazretlerinin ruhlarına, kendi­sine ulaşıp ilm-i kıraatin İstanbul tariki, sufî mesleğini kitabî ve şifahî ahzeylediğim üstadımız Reisül-Kurrâ Hafız Abdurrahman Gürses merhumun ruhlarına, bizlerin bu yoldaki tahsil hayatımıza maddî ve manevî katkıda bulunan bilcümle ehl-i himmet ve ashab-ı hayrâtın dahî ruhlarına gönderiyoruz. Rabbim ulaştırsın. "Selâm" ismiyle mukabelede bulunsun. Bu ism-i şerifi hürmetine dünya ve ahiret sa­adet ve esenliği lütfeylesin.

   İbnül-Cezerî Hazretlerinin Tayyibe'nin Mukaddimesi'nde ve Mukaddime'nin Mukaddimesi'nde de dediği gibi Rabb'imizin kitabını nazil olduğu gibi (tertil ve tecvid ile) okuyanlara da salât ve selâm olsun.                                                                 
   Kur'ân'ı okutanlara da salât ü selâm olsun. Hattâ Kur'ân'ı seven (Kur'ân hizmetlerine maddî ve manevî destek veren ehl-i himmet ve ehl-i hizmet kimse) lere de salât ü selâm olsun.
   Bimennihî Teâlâ, Rabbimizin lütuf ve ihsanıyla 1980 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi'nde kıraat hocalı­ğından itibaren gerek Haseki'de gerekse İstanbul'daki başka kurslar­da ve mahfellerde ta'lim ve tecvid okuttum. Tecvidi okuturken bir kitap takip etmezdim. Eski ve yeni kaynakları okur, onların özetini talebeye sunardım.

   Ta'lim ve tecvid okuttuğum mahfellerin birisinde hoca talebele­rimden Müslim Kaban ve Ali Güven hocalar da bana derslerde yar­dımcı olmak üzere bulundular. Tecvid dersini ilgi ile dinlediler, not aldılar. Daha sonra bana: "Hocam, siz bu bilgi ve birikiminizi bir ki­taba dökseniz, bir tecvid kitabı yazsanız..." diye müracaatta bulun­dular. Ben de eslâfın her şeyi yazdığım, benim yazacak bir şeyim ol­madığını, hocamın da bir tecvid yazmadığım, yazılan eserlerle iktifa ettiğini, benim de öyle yapmak istediğimi ifade ettimse de arkadaşla­rım: "Hocam herkes bu eserlere ulaşamaz, ulaşsa bile sizin gibi oku­yup, anlayıp özetleyemez. Meselâ biz, sizin anlattığınız tecvid notla­rından yararlanıyoruz, talebelerimize okutuyoruz. Şayet siz bir kitap yazmayacaksanız biz o notlarımızı kitaplaştırsak, siz de bir tashih etseniz, biraz daha derli toplu olsa, talebelere de dağıtsak..." gibi bir teklif sundular. Ben de makul buldum, kabul ettim. Kendi gayretleri, bazı hoca arkadaşlarımın ve seçkin becerikli talebelerinin yardımı, Kadıköy İmam Hatip Lisesi okul idaresinin, okul aile birliğinin ve bazı hayırsever velilerin desteği ile bizim tecvid anlatımlarımız "Tec­vid Notları" adı altında Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bir kültür hizmeti olarak kitaplaştırıldı. Ben de tashihini yaptım, sonun­da gerekli gördüğüm bir iki konuyu ilâve ettim. Birinci baskısı Ocak 2001'de, ikinci baskısı Şubat 2005'te yapıldı. İlk iki baskı bu hâliyle basıldı, dağıtıldı ve bitti.

   3. baskıda önemli gördüğümüz ve yine kendi araştırmalarımızın bir ürünü olan, "Dudak Talimi, Temsilî Okuma, İstiâze ve Besmele" konularım da ilâve ederek "ilaveli Tecvid Notları" adım verdik.

   4.baskıyı, âcizane kitabımıza olan rağbetten dolayı Kasım 2008'de tekrar isteklilerin hizmetine sunduk.
   4.baskıda ise zamanın getirdiği imkânlardan da istifade ettik. Teknolojiden yararlanacak olanlara tecvid bilgisini sesli ve görüntülü olarak okuduk. Kitabımızın Türkçe kısımlarım, alanında uzman sev­gili dostumuz Seyfullah Kartal okurken, örneklerin okunmasını biz­zat kendimiz yaparak dinleyenlerin ve görenlerin istifadesine sun­muş olduk. Sesli ve görüntülü çalışmamızın son bölümüne namaz duaları, namaz sûreleri, bazı kısa sûre ve aşırlar bizzat tarafımızdan okunarak istifadeye sunulmuştur.

   İmam-Hatip Liselerinin, Kur'ân Kurslarının, Diyanet İşleri Baş­kanlığı Tashih-i Huruf Kursları ve benzeri eğitim kurumlarının kita­bımıza duyduğu ihtiyaçtan dolayı, Ekim 2011'de 6. baskıyı yapmak zorunda kaldık.

   Elinizdeki bu baskı, eserimizin 11. baskısıdır. Burada tecvidimizi bir hayli genişlettik ve zenginleştirdik. Verdiğimiz bilgilerin kaynak­larını gösterdik. Ancak her tecvid kitabında bulunabilen bazı konula­rı ise malum olduğu için kaynak göstermeye gerek duymadık. Kay­nak gösterirken, en sağlam kaynaklardan İbnül-Cezerî merhumun kaynaklarına ağırlık verdik. Merhum hocam Hafız Abdurrahman Efendi, İbnül-Cezerî için "Sözü hüccet kabul edilen çok büyük bir zattır." derdi. Bizim tecvidimiz de hüccetli olsun diye, İbnül-Cezerî'nin mensur eserlerinin yamnda manzum eserlerine de müra­caat ettik. Her konunun sonuna o konu ile ilgili İbnül-Cezerî'nin Mukaddime'sinden veya Tayyibe'sinden bazı babların ya da seçme beyitlerin hem metinlerini aynen aldık hem de tercüme ettik. Bundaki gayemiz yalmz delil getirmek değildir. Bunun yanı sıra bu beyitleri okuyucunun nazar-ı dikkatine sunarak onun çok sağlam bir tecvid ve kıraat kaynağı olduğunu bilmelerini sağlamaktır. Ayrıca böyle sağ­lam bir kaynağı ezberlemelerini tavsiye ve temin etmektir. Çünkü bu ilimlerin şiire dökülüş gayesi, bunları ezberleyerek bu ilme ait çok önemli konuları hafızaya almaktır. Yeri geldiğinde bunları, ayet ve hadis gibi hüccet (delil) olarak da kullanmaktır.
   Bu geniş çalışmamızı konularına göre 10 bölüme ayırdık. Her bir bölümün içeriği, içindekiler kısmında görülecektir. Kitabımızın so­nuna da müracaat ettiğimiz kaynakları ekledik.

   "Tecvid Notları" kitabımızın 5 ve 6. baskılarındaki sesli ve gö­rüntülü okumalarımızı da bu çalışmamızda genişlettik. İmam Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Tashih-i Huruf Kurslarının ezber müfredatlarını kapsayacak şekilde tanzim ettik. Bunu yaparken, Kur'ân'nı sürat yönünden üç okunuş usulü (bir kıs­mım tahkik, bir kısmım tedvir, bir kısmım hadr) ile okumaya özen gösterdik.

   Kitabımızın -usulüne uygun kullanıldığı takdirde- hem hoca meslektaşlarımıza hem talebe kardeşlerimize yararlı olacağı, her iki grubun da işlerini büyük oranda kolaylaştıracağı kanaatindeyiz. Uy­gulamaları doğru anlayabilmek ve verebilmek için seslendirmeler takip edilmeli, dinlenmeli ve talebelere oradan alındığı gibi verilme­lidir. Elbette bunlar talebeye verilirken, talebenin kavrama kapasite­sinin dikkate alınması ve seviyelerine inilmesi önem arzeder. Bunun için, bazı uzun konular hoca tarafından özetlenebilir veya can alıcı noktaların altı çizilerek talebeden o bilgileri öğrenmesi ve doğru ola­rak uygulaması beklenebilir. Talebenin seviye ve kapasitesi uygunsa, -beyitlerin ezberlenmesi başta olmak üzere- geniş bilgi talebeye akta­
   rılmalıdır. Burada talebenin seviyesi ve kapasitesinin tespiti, hocanın tecrübesiyle doğru orantılıdır.

   Harflerle ilgili mahreç ve sıfat bilgileri verildikten sonra harflerin harekelerinde, sükûnlarında, şedde ve idğâmlarında ağız ve dudak şekillerine değinildikten sonra harf ta'limi uygulamasına ağırlık ve­rilmelidir. Harflerin önce resimleri, isimleri, müsemmâları iyi öğre­tilmelidir. Sâkin, şeddeli ve harekeli, hattâ medli okunuşları hoca tarafından uygulamalı olarak gösterilmelidir. Sonra doğru telaffuzlar alınana kadar talebeyle beraber okunmalı, daha sonra diğer okumala­ra geçilmelidir. Diğer tecvid konuları da sırasıyla bunlardan sonra parça parça işlenmelidir.

   Merhum hocamız Hafız Abdurrahman Gürses, harf ta'limine ağırlık verir: "Bu işin temeli budur, eslâfımız bunu böyle yaptılar, ben de önüme gelen talebenin seviyesi ne olursa olsun bunu okuturum." der bizlere de öyle tavsiye ederdi. Biz de senelerce ta'lim çalışmala­rımızda öyle yaptık ve şöyle bir vecize geliştirerek, "Bu işin hafriyatı, harfiyatıdır" dedik.

   Velhâsıl elinizdeki bu kitap ve sesli dokümanlar değişik tür ye­mek malzemeleri gibidir. Talebenin durumuna, seviyesine göre Kur'ân sofrası hazırlamak hocanın işidir. Hoca sofrayı hazırlayacak, küçüklü büyüklü talebe bebelerin veya babaların hazmedeciği, kav­rayıp algılayabileceği şekilde talebeye sunacaktır. Talebeler de bu kitabı ve konularım tekrar tekrar okumalı, seslendirmeleri dinlemeli, anlayamadıkları noktaları hocaları veya bilen biriyle müzakere etme­lidir. Her tekrar okuyuşta daha iyi kavrayacakları, kendilerini gelişti­recekleri muhakkaktır.

   Bu vesileyle talebe-hoca bu kitabı ve dokümanları okuyan herke­se başarılar diliyorum, güzel Kur'ânımızı nazil olduğu gibi güzel okumalarını, mecur olmalarını, Kur'ân-ı Kerîm'in şefaatine nail olma­larım ve olmamızı yüce Mevlâ'dan niyaz ediyorum.
   Anlatılanlar, anlatılması istenenler, bizim de hizmet amacıyla an­latmak istediklerimiz biraraya gelince, "Tecvid Notları" kitapçığımız birazcık büyüdü. Tecvidimizin adım da istişare ile, bütün konularını kapsayacak şekilde "Ta'lim, Tecvid ve Kıraat" koyduk.

   Baştan beri bu eserin hazırlanmasında teşvikleri ve destekleri olan herkese; aile efradım ile beraber özellikle Müslim Kaban, Ali Güven, Faruk Salman, Ali Hüsrevoğlu, Burhan Öztürk, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretim kadrosundan, okul aile birliğin­den, talebelerinden, eserin bu güne gelmesinde katkısı olan herkese; eser yayma girmeden önce bilgilerinden, eserlerinden ve tecrübele­rinden yararlandığım bütün hocalarıma özellikle Marmara Üniversi­tesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. İsmail KARAÇAM hocama ve ayrıca hoca arkadaşlarıma; hususen talebem olduğu hâlde somadan mesai arkadaşım olan ilmine güvendiğim her fırsatta konuları kendisiyle müzâkere ettiğim Haseki Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Kıraat Hocası Talip Akbal Bey'e; eserin tashihi için gözden geçiren yine Haseki hocalarından Abdullah Yücel Bey'e, Ka­dıköy İ.H.L. öğretmenlerinden Faruk Salman Bey'e, Marmara Üni­versitesi İlahiyat Fakültesi Kur'ân-ı Kerîm Okuma ve Kıraat ilmi Anabilim Dalı Başkam Prof. Dr. Nihat Temel Bey'e ve talebemiz Mehmet Şimşek Bey'e, Hüseyin Uzun Bey'e, ilk baskılarından itiba­ren kitabın oluşmasında büyük katkısı olan ve son baskıyı dijital or­tama aktarabilmek için 8-9 aydır yoğun hizmetleri arasında bu işe
   vakit ayıran benim dijital kâtipliğimi yapan Müslim Kaban kardeşi­me ve ona destek olan hoca ve talebe kardeşlerimize, yavrularına, yavrularımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyor, ecirlerinin zayi olma­masını, ahirette Kur'ân-ı Kerîm'in hepsine ve hepimize sahip çıkma­sını, şefaat etmesini Cenab-ı Erhamür-Râhimîn Allah'ımdan niyaz ediyorum.

   Kurrâ Hâfız Ramazan PAKDİL
   28 RebiuT-Evvel 1434 / 9 Şubat 2013 Sahrayıcedit - Kadıköy / İstanbul


   KURRÂ HÂFIZ RAMAZAN PAKDİL

   1949 yılında UşakTn merkez Bağbaşı köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Hıfzını Uşak Kur'an Kursunda bitirdi. 1965 yılında İzmir'de Kestanepazarı İmam-Hatip ve İlahiyatta Öğrenci Yetiştir­me Derneği Yurdu'na yerleşti. 1971 yılına kadar orada kalarak, İmam-Hatip Lisesi'nin orta kısmını dışarıdan bitirdi. Lise kısmını içeriden okuyarak, 6. sınıfta Karşıyaka İstasyon Mescidi'nde ilk imamet görevine atandı. İki sene burada imamlık ve tahsil hayatını beraber sürdürdü. 1973 yılında, kıraat okuyabilmek için görevini ve okulunu İstanbul'a naklettirerek tahsil hayatını İstanbul'da sürdürdü. 1973 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi'ni bitirdi. O yılın yaz tatilinde Bayezit Camii Baş İmamı Reisül-Kurrâ Hafız Abdur-rahman Gürses merhumdan Kıraat-ı Aşere okumaya başladı. Aynı yıl, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü kazanarak, Aşere ve Enstitü tahsilini beraber götürdü. 1977 yılında ikisini beraber bitirdi. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'ne müracaat ederek, imtihanla Takrib kısmına kabul edildi. 1979 yılında Haseki'nin ilk mezunları ile birlikte Takribi de bitirerek icazet ve sertifika aldı. 1980 yılında aynı kuruma asistan hoca olarak görevlendirildi. Bununla birlikte Kadıköy Müftülüğü'ne bağlı Kireçhane, Haserenler ve Tüccarbaşı camilerinde imam-hatiplik, Erenköy Kur'an Kursu'nda öğretmenlik ve son olarak Osmanağa Camii'nde imamlık yaptıktan sonra, 1992 yılında Haseki Eğitim Merkezi'ne kıraat öğretmeni olarak atandı. 2002 yılına kadar da sadece öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu. Hâlen aynı kurumda, yeni adıyla Haseki Dinî Yüksek İhtisas Merkezi'nde fahrî Kıraat Öğretmeni olarak hizmetinin yanında, çevredeki Kur'an Kurslarında ta'lim, tashih-i hurûf ve kıraat dersleri vermektedir. Otuz sekiz senedir ilm-i kıraat okuttuğu ve yöresinde kıraat okutan en kıdemli kurrâ hâfız olduğu için kendisine ŞEYHU'L KURRA ünvanı da verilmiştir. Evli ve dört çocuk babasıdır.


    

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789755483054
   MarkaM. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları İFAV
   Stok DurumuVar
   9789755483054

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.