• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Talimul Muteallim

   Fiyat:
   65,00 TL
   İndirimli Fiyat (%46,2) :
   35,00 TL
   Kazancınız 30,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap           Talimul Muteallim İslamda Öğrenci ve Öğretmen İlişkileri     
   Yazar           Burhanuddin Ez-Zernûcî   
   Yayınevi      Öz Ensar - Fatih Enes Yayınları
   Tercüme      Adem Şener, Tedkik Kontrol: Mehmet Talu
   Kağıt Cilt      2.Hamur - Kalın Plastik Ciltli
   Sayfa Ebat   256 sayfa - 16,5x23,5 cm
   Yayın Yılı      2017            Burhanuddin Ez Zernûcî Talimul Muteallim kitabını incelemektesiniz.    
   Öz Ensar Fatih Enes Yayınları Talimul Muteallim kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2       Yayıncıdan

   Bismillahirrahmanirrahim

   Hamd yalnız Allah'a, salat ve selâm Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ve ashabının üzerine olsun.
   İlim bir metodlar manzumesidir. İlim önce kendi metodunun ilmini ortaya koyarak ilim olur. Bugün dünya üniversitelerinde ilim tarihi ve metodolojisi köprüleri bulunmaktadır.

   Büyük İslâm âlimleri bu metodu Avrupadan çok önce ortaya koy­muşlardır. Onlara öncülük etmişlerdir. Burhanuddin Ez-Zernûcî'nin "Ta'limü'l-Müteallim" adlı kitabı bu seçkin eserlerden biridir. Uzun yıllar İslâm medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Bugün dahi aynı tazelikte asrımızın nice yuvalarında istifade edilmektedir. Gerek hocalara gerekse talebelere ışık tutmaktadır. Hoca ve talebe kardeşlerimize medre­sede yardımcı kitap olarak bu güzide eseri tercüme ettirdik. Bu tercüme değerli hocalarımız tarafından kontrol edildi. Ve ilmi bir eser olarak ya­yma hazırlandı.

   Bu kitaptaki hata ve noksanlarımızı bize bildirirseniz memnun olu­ruz.
   Gayret bizden, tevfık ve takdir Allah (c.c.)'dan. Allah'ın rahmet ve bereketi tüm insanlığın üzerine olsun.

      Ahmet BOZER
    
       Teşekkür

   İmam Burhanuddîn Ez-Zemûcî'nin değerli eseri Ta'lîmü'l-Müteal-lim adlı eserinin baskı öncesi tercüme ve şerh kontrolünü üstlenip de­ğerli vaktini bu eseri titiz bir şekilde kontrol ederek ilmî bir eser ol-masında büyük katkısı bulunan Sayın Mehmet TALU hocamıza (Kayseri İlahiyat Fakütesi Arapça Öğretim Üyesi) sonsuz teşekkürle­rimi sunarım. Hayatının geri kalan kısmında İslâm'a ve tüm müslüman kardeşlerimize hizmetlerinin devamını yüce Allah (c.c.)'tan dua ve niyaz ederim. Saygılarımla.

   Ahmet BOZER


      Teşekkür

   İmam Burhanuddîn Ez-Zerhûcî'nin değerli eseri Ta'lîmü'l-Müteallim adlı eserini aslından Türkçeye çevirip hoca ve talebe kardeşlerimize büyük bir hizmette bulunan eğitimci yazar Sayın Adem ŞENER hocamıza teşekkürle­rimi bir borç bilir, gayretli çalışmalarında başarılar dilerim. Saygılarımla.


        Eseri Takdim


   Hamd, âlemlerin Rabbi Allahu Teâlâ'ya, salât ü selâm Resulullah'a, Allah'ın rızası da bi'l-cümle mü'minlerin üzerine olsun. Âmin.
   Aydınlık karanlığı, Hak batılı, iman küfrü nasıl yok ediyorsa; bunun gibi gerçek ilim de cehaleti öylece yok eder. İlmin olduğu yerde cehalet mikropları barınamaz.

   İşte bunun içindir ki yüce dinimiz İslâm, ilme ve ilim tahsiline bü­yük önem vermiştir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e gelen ilk vahiy:

   "Oku!... Yaratan Rabbinin adıyla. O, insanı bir aşılanmış yu­murtadan yarattı. Oku!.. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir ki O, kalemle yazı yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini O öğretti."[1] âyet-i kerimeleridir.

   İlk insan ve ilk Peygamber Adem (a.s.)'den günümüze kadar insan­lık tarihini incelediğimiz zaman görürüz ki, meydana gelen felaketlerin ve huzursuzlukların kaynağı genelde cehalet teşkil etmiştir. Cehalet, ka­ranlıkların en korkuncudur.

   Cehalet insanı, insanlık meziyetlerinden uzaklaştırır. İnsanlık şeref ve haysiyetini yok eder.

   Cehalet karanlığından kurtulmanın tek çaresi ilim öğrenmektir. İlim öğrenmek dinimizde farz kılınmıştır. Fahr-i Âlem Hz. Muhammed Aley-hisselam bir hadis-i şeriflerinde:

   "İlim öğrenmek her Müslüman kadın ve erkek üzerine farz-dır."[2] buyuruyor.

   Bundan 14 asır evvel insanlığı cehalet karanlığından kurtaran işte bu ilahî düsturlardır, o gün insanlık, İslâm'ın eşsiz hükümlerini tatbik ederek
    
   yolunu aydınlatmış, huzur ve saadete ermiştir. Bugün de, yarın da, insan­lık cehalet karanlığından ancak İslâm'ın hükümlerini tatbik etmekle kur­tulabilir.
    
   1. isra Sûresi, 36.
   2. Muhammed (Kıtal) Sûresi, 19. .

   Dinimizin üç cüz'ünden (İlim, amel, ihlâs) biri olan "ilim" ancak şu üç şarta riayet edilmekle öğrenilebilir:
   1. İstikamet üzere olmak, yani şeriat üzere yaşamak...
   2. Ulemaya özellikle hocasına saygı göstermek...
   3. İlim tahsilinde'ciddî, kararlı ve devamlı olmak. Muhterem Okuyucu!

   Elinizdeki bu kitap; hoca ve talebeyle ilgili çeşitli meseleleri ele alan, bu arada eğitim-öğretimle ilgili muhtelif konulara yer veren kıymet­li eserlerimizden en derli-toplu ve faydalı olanlarından birisidir. Bu yüz­dendir ki, kaleme alındığı andan itibaren İslâm dünyasında önemli yeri olmuştur. Bahsettiğimiz bu eser, İmam Burhanuddin ez-Zernûcî'nin: "Ta'lîmü'l-Müteallim tarika't-Teallüm = Öğrenciye öğrenme yolunu öğretmek" isimli eseridir, kitabın metni kısa olup 13 bölümden ibaret­tir.

   İşte bu değerli kitab Adem ŞENER hocaefendi tarafından güzel bir ifade ile tercüme edilmiş, ayrıca şerh de edilerek istifadesi artırılmıştır. Kitabın tercüme ve şerhinde yer alan âyet-i kerimelerin sûreleri, hadis-i şeriflerin kaynakları da ilmî usullere göre dipnotlarda belirtilmiş olması, yine metin ve tarihte adı geçen büyüklerimizin, ulemanın hâl tercümelerine yer verilmesi de kayda değer bir husustur. Bu sebeble de mütercim kardeşimizi tebrik ediyorum.

   Burada kitapla, kitabın muhtevası ile ilgili başka bir değerlendirme yapmak istemiyorum. İlim erbabını, ilim talebelerini onunla başbaşa bı­rakarak, değerlendirmeyi onlara havale etmek istiyorum.

   Eserden büyük ölçüde istifade edileceğine inanıyorum. Bu vesile ile mütercimi, yayınevini tebrik ediyor ve devamını bekliyoruz. Rabbim mu­vaffak eylesin. Âmin.

   Mehmed TALÛ
   1996 İstanbul


        Takdim

   Bismillahirrahmanirrahim.

   Varlık aleminde insanın müstesna bir yeri vardır. İnsan bu kıymetini ilim ve marifet yolundaki görevleriyle elde etmiştir. Cenab-ı Hak insanın yaratılış hikmetini kendisine ibadet etmek olarak açıklamaktadır.
   İbadet ise ancak ilim ve marifet ile yapılabilen bir görevdir. Çünkü İslam, sözü söylemeden ve harekete geçmeden önce bilgiyi farz kılmaktadır.

   Rabb imiz şöyle buyuruyor: "İlmin olmadığı bir şeyin ardına düşme..."(l)
   Yani hakkında kesin bilgiye sahip olmadığın bir konuda ne konuş, ne de harekete geç. Bu ölçü ilim ehli arasında şöyle bir deyimle meşhur olmuştur: "İlim, söz ve hareketten öncedir". Bu söz dahi bir ayet-i kerimenin tertibinden istinbat edilerek ortaya konmuştur.

   O ayet-i kerimede yüce Mevlamız buyuruyor ki: "Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve günahına af dile..."(2) Dikkat edersek ayette önce bil diyor, sonra da söz ve hareket et diye emrediyor.

   Her şeyin bir esası ve metodu olduğu gibi, ilim elde etmenin de esasları vardır. Tercüme ve açıklamaları yapılan "Ta'lîmü'l-Müteallim" adlı eser, ilim elde etmenin yollarını ve hoca-talebe ilişkilerini kendi ilmi ve tecrübesine göre anlatmaktadır. İstifade etmek isteyenler elbette birçok faydalı bilgi ve tecrübeyi bu kitapta bulabilirler. Kendi 
   şartlarına uymayan tecrübe ve malumatları da yazarın kendi görüşleri olarak değerlendirmek gerekir.

    
   İmam Burhanuddin Ez-Zernûcî'nin Ta'lîmü'l-Müteallim adlı eser­inin tercüme ve açıklamasında esas kabul edilen nüsha: 1301 hicri yılında Mısır'da basılmış olan ve Şeyh İbrahim b. İsmail tarafından şerh edilen nüshadır. Ancak o şerhde geçen bazı uzun izahlara yer verilme­miştir. Başka şerhlerden de yararlanılmıştır. Hepsine teşekkür bir sorumluluktur.

   Kitabın yazılmasında, tercüme ve açıklamalarının yapılmasında ve basılmasında emeği geçen kardeşlerimizin niyetleri üzere karşılığını almalarını yüce Mevlamızdan niyaz ederiz.


   Adem ŞENER    
    
   [1]Alâk Sûresi, 1-5.
   [2]İbn-1 Mace; Mukaddime, 17.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786054058075
   MarkaFatih Enes Yayınevi
   Stok DurumuVar
   9786054058075

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.