• Tüm Kategoriler
  • Anlaşmalı kargo firmamız MNG ve PTT kargo dur. 

   Virüs Salgını nedeniyle, özellikle TESLİMATTA KAPIDA ÖDEME Şekliyle yapılan alımlarda ufak tefek teslimat sorunları yaşasak ta, genel itibariyle STOKLU çalıştığımız için GÖNDERİMLERİMİZ devam etmektedir. Havale veya kredi kartı ile alımlarda sorun daha az yaşanmaktadır.

   AYRICA PEŞİN FİYATINA VADE FARKSIZ 3 TAKSİT LE ALIŞVERİŞ BAŞLAMIŞTIR.     

   Abidler Yolu

   Abidler Yolu
   Görsel 1
   Fiyat:
   25,00 TL
   İndirimli Fiyat (%40) :
   15,00 TL
   Kazancınız 10,00 TL
   15.00 www.goncakitap.com.tr
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   5 Cilt, 2.Hamur Kağıt
   140,00 TL
   92,00 TL
   %34,3

   Kitap             Abidler Yolu 
   Yazar            İmam Gazali  
   Yayınevi       Uyanış Yayınevi
   Tercüme       Yaman Arıkan
   Kağıt - Cilt     2.Hamur kağıt, Karton Kapak Cilt
   Sayfa - Ebat  347 Sayfa, 14x20 cm
   Yayın Yılı       2012


   İmam Gazali Abidler Yolu kitabını incelemektesiniz.
   Uyanış Yayınları Abidler Yolu kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


   İlhamlarını doğrudan doğruya Kur'ân'dan ve peygamberin hayâ­tından alan gerçek İslâm âlimleri, sâdece kendi devirlerinin insanını aydınlatıcı birer ışık kaynağı olarak kalmazlar. Bıraktıkları değerli eser­lerle, yüzyıllar sonrası, hattâ kıya­mete kadar gelecek insanların ufuklarını da aydınlatırlar. İşte, elinizdeki kitap Âbidler Yolu da, büyük İslâm âlimi Gazâli 'nin asırlar öncesinden bize sunduğu, ufuk aydınlatıcı bir ışık kaynağıdır. Gelin onu dikkatle okuyalım ve insanlık ufkumuzu aydınlatalım...

   SEKİZİNCİ BASKIYI SUNARKEN

   Azîz okuyucularım,

   Birçoğunuzun hatırlayacağı gibi, bu eser, İmam Gazâli den benim ilk tercümemdir ve birinci baskısı 1968'de yapılmıştır. Hemen ifâde edeyim ki, aynı zamanda bu eser, İmam Gazâli nin eserlerinden benim ilk okuduğum eserdir de. Bunun, eserin ilk tercüme oluşunda rol oynadığım oku­yucularım herhalde tahmin edeceklerdir. Yine diyebiliriz ki, bu eser, Türkiye'de hemen hemen, İmam Gazâli den ilk ter­cüme edilen eser payesini de hâizdir. Zîrâ bizim bu eseri Türkçeleştirip neşrettiğimiz güne gelinceye kadar, Ga­zâli nin eserlerinden hiçbiri, esaslı olarak tercüme edilip yayınlanmadığı gibi, ufukda böyle bir belirti de yokdu. Vâktâ ki bizim bu tercümemiz yayınlanıp kısa zamanda hiç de küçümsenmeyecek satış rakamlarına ulaşınca bazı kişilerin iştahı açıldı. Öyle ki; tercümeden tercüme yapan; başkalarının tercümelerini noktasına, virgülüne, büyük harfine, küçük harfine kadar çalan; sözde tercüme ettiği eserin tercümesinin cümlelerini başkalarına düzelttiren; tercüme ettiği kitabın adım bile doğru olarak okuyamayan mütercimler zuhur etti. Tabîî bunlar, kendi seviye ve tînetlerine uygun naşir ve yayınevlerini de yardımcı olarak hemen yanlarında buldular.

   Elinizdeki bu kitabın, 1968 senesinde çıkan ilk baskısı ile bizzat kendim meşgul olmuş, her yönüyle kusursuz ve eksiksiz olması için gayret sarfetmiştim. Bu işe başladığımız o ilk yıllarda ne heyecanlar, ne idealler, ne büyük ümidler içindeydik. Kısaca ifâde etmek istersek, gayemiz, Türkiye'de, ASLÎ SAFİYETİNE UYGUN OLARAK İSLÂM'ın YENİDEN DOĞUŞU istikametinde faaliyet göstermek idi. Şimdi, aşağı-yukarı onbeş senelik bir aradan sonra, İmam Gazâli den bu ilk tercüme eserimin sekizinci baskısı ile yine bizzat kendim meşgul oluyorum.

   Buna, "tekrar onbeş sene önceki noktaya gelmek" mi demek lâzım, yoksa bu zamanı bir "fetret devri" olarak mı kabul etmek lâzım... Gerçek şu ki, bu devre, benim için bir çile devri oldu. Umumiyetle çile devrinin sonunda da olgunluk ve kemâl devri vardır. Çile devrinin sonunda gelen bu ilâhî nimetini bize lütfetmesi, Cenâb-ı Hak'tan halisane niyazımdır.

   Malazgirt zaferinin büyük kumandanı Gâzî Alp Arslan'ın da dediği gibi, biz Türkler temiz müslümanlarız. Bid'at nedir bilmeyiz. Bir işte Allah rızâsı düşüncesi hâ­kim değilse yâni ihlâs yoksa o işten hayır gelmez. Biz de bu eserleri hazırlarken, bizi ihlâstan ayırmaması için Rabbımıza yakarıyor, niyazlarda bulunuyoruz. Tâ ki, ha­zırlanan bu eserlerden, onları okuyan siz okuyucuları­mıza ilâhî lûtuflar ve feyizler bahşedilsin. Cenâb-ı Hakk'ın, bu çalışmalarımızda bizi ihlâsta sâbitkadem eylemesi için muhterem okuyucularımızın da dualarını eksik etmeyeceklerini umarız.

   Kalemlerimizden çıkan her eseri, her yaşta ve her sevi­yedeki insanımız, hiç zorlanmadan, gayet rahatlıkla ve zevkle okuyabilir, kolaylıkla anlayabilir. Hattâ yedi yaşın­daki çocuklar ve dağdaki çoban bile. Yeter ki okuyup-yazmaları olsun. Esasen eser yazmaktan maksat bu değil mi?

   Bu işe, yıllarca önce nail olduğumuz "İlâhî bir müjde" sonunda başlamıştık. Araya giren, pek de küçümsenme­yecek bir çile ve fetret devrinin sona ermiş bulunduğu ka­nâatine vardığımız şu günlerde, sizlere esas büyük hizme­timizi sunmanın hazırlığı ve heyecanı içindeyiz. Şimdiye kadarkiler, aslında bir başlangıç mahiyetindeydi. Ümidim odur ki, işin başında İlâhî lûtfunu bizden esirgemeyen Al­lah, sonuna kadar muvaffakiyet bahşedecektir.

   Hamd O'na, salât-selâm Resûlü'ne, dünyâ ve âhiret saadeti de mü'minler üzerine olsun.

   Yaman ARIKAN
   27 Mart 1983 Erenköy- İstanbul

   MUKADDİME

   Yalnız İslâm tefekkür fârihlnin değil, dünyâ tefekkür tarihinin de ön sırasında yer işgal eden Muhammed İmâmı Gazali nin şahsiyeti hakkında bilgi vermeğe ne be­nim kudretim yeter ve ne de değerli okuyucuların buna ihtiyâcı vardır.

   İlmin her dalında (kutbun) zirvesine ulaşan İmam Gazâlî; ulemânın ittifâkıyle ( Hüccetül İslâm ) unvanını iktisap etmişdir. Filhakika İslâmî ilimlerin şahikasına yükselen İmam Gazâlinin bir kütüphaneyi dolduracak eserlerinin her bi­risine benzer eser meydana getirmek çok güç ve hattâ muhaldir kanâatındayım. Her sözü ve fetvası hüccet te­lâkki edilen İmam Gazâlî'ye bu îtimâd; geniş bilgisine, fazilet, ihlâs ve cesaretine dayanmaktadır.

   İmam Gazâli yi ve filrirlerini geç de olsa Müslüman Türk hal­kına tanıtmak, dalâlete sapanları onun irşâd ve îkazlarıyle kurtarmak ve bütün insanlığa Yüce İslâm Dininin prensiplerini benimsetmek, yapılacak hizmetin değerini ifâde eder.

   Tercümesine muvaffak olunan İmam Gazâlinin ( Minhacül Abidin ) isimli eseri, yukarıdaki düşüncenin te'sîri altında büyük bir emek sarfedilmek suretiyle Millî Kütüphane­mize kazandırılmıştır.

   Tercüme, aslına sâdık kalınmak suretiyle yapılmıştır. Bu sadâkat kolay olmamıştır. Zira; çok zengin olan Arap lisânından, başka bir dile ve bilhassa bugünkü Türk dili­ne, İmam Gazâlî gibi bir mütefekkirin eserini tercüme etmek her lisân bilenin başaracağı iş değildir. İlmî mefhumların bil­hassa Türkçe karşılığını bulmak yüksek bir dağın zirve­sine tırmanmak kadar zordur. Bu zorluk mütercimin Arapça, Farsça ve Türkçe'ye tam vukufu sayesinde yenilmiştir.

   Müsveddelerim tetkik ettiğim bu değerli eserin Türkçeye tercümesinde ulaşılan başarı, pek yalandan tanıdı­ğım mütercimi daha fazla sevmeme ve kucaklamama vesi­le olmuştur.

   Sıra buraya gelmişken mütercimin ilmî hüviyetini muhterem okuyuculara tanıtmak isterim.

   Fakîr bir köylü ailenin çocuğu olan mütercim Yaman Arıkan, ilk tahsilini kendi köyünde yaptıktan sonra oku­ma aşkı ile 1950 yılında geldiği İstanbul'da tahsilini de­vam ettirebilmek için çalışmak mecburiyetinde kalmıştır. Kısa bir zaman içinde edindiği muhite kendini sevdirmiş, okuma aşkı yarımda terbiye ve nezâketi ile bıraktığı te'sîr himaye halkasını genişletmiştir.

   Mütercim, değerli ve âlicenap Tobbaş Meşinin sağla­dığı imkânlarla bir taraftan Kabataş Erkek Lisesinde Orta ve Lise tahsilini tamamlarken diğer taraftan kendisini tamamen ilme vakfetmiş, Arapçayı tanınmış âlimlerimiz­den Müderris merhum Ermenek'li Saffet Hoca'dan, Fars­ça'yı Türk - İran Kültür Derneği'nin ve İngilizceyi de İngiliz

   Kültür Derneğinin kurslarından öğrenmişdir. Küçük yaş-dan beri İslâm Dînine karşı gösterdiği sonsuz alâka iledir ki, Kur'ân-ı Kerim'i hıfzetmiş, İslâmî ilimlerin bütün branşlarında büyük bir vukuf sahibi olmuştur. Bu saha­daki müktesebâtıyla Müslüman Türk halkına hizmet et­mek üzere elinizdeki şu eserle fiilen işe başlamıştır.

   Adetâ vücûdunun her zerresini (İlim öğrenme) emel ve hırsı kaplayan mütercim, bir taraftan Arap, Fars ve İngi­liz dilleri üzerinde çalışmalarına devam ederken diğer ta­raftan müsbet ilimlere de eğilmiş, Riyaziye, Fizik, Kimya ve Geometri branşlarında lise bilgisini kâfi bulmamış, şahsî sa'y ve gayret ve üniversite seminerlerine devam et­mek suretiyle bilgisini arttırmışdır. Hâlen yüksek tahsili­ni tamamlamak yolunda ve azmindedir.

   Eserin müterciminin ilmî hüviyeti kısaca budur. Zan­nedersem gençlerimiz için iyi bir numunedir.

   Son sözüm; hidâyet yollarını arayan insanlık âlemine bu kitabı okumalarını tavsiyeden ibaret olacaktır. Hele yüce İslâm Dînine mensup olan Müslüman Türk ailele­rine mukaddes kitabımız Kur'ân-ı Kerîm'in yanı başında bu eseri de bulundurmalarını ve çokça okumalarını ve hi­dâyet yolunu bulmalarım yüce Allah'dan niyaz ederim.

   AVUKAT Yusuf TÜREL
   İlim Yayma Cemiyeti Başkanı
   20 Mayıs 1968 Heybeliada - İstanbul    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786056240164
   MarkaUyanış Yayınevi
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9786056240164
    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.