Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı 1. Hamur

Fiyat:
3.150,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap             Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı 
Yazar             Abdurrahman Ceziri 
Tercüme        Mehmet Keskin 
Yayınevi        Çağrı Yayınları 
Kağıt - Cilt     1.Hamur - 8 Cilt takım 
Sayfa - Ebat   3.900 sayfa - 17,5x24,5 cm 
Yayın Yılı       2005 -  Yeni Baskı , 8.BaskıÇağrı yayınları, Abdurrahman Ceziri tarafından yazılan Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı adlı kitabı nı incelemektesiniz.
Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2
 


    Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı
 
Hanefi olsanız da, Şafii, Hanbeli, Maliki olsanız da bütün İslami meselelerinizin çözümü bu eserde.

Büyük Hanefî alimi Abdurrahman Cezeri başkanlığında seçkin alimlerden oluşan bir heyet tarafından hazırlanmıştır.

Şimdiye kadar yazılan eski ve yeni bütün fıkıh kitapları taranarak Hanefî, Şafiî, Malikî ve Hanbelî mezheplerinin kabul görmüş fetvaları bu kitapta bir araya getirilmiştir.

Temizlik, Taharet, Gusül, Teyemmüm, Namaz, Zekât, Hac, Haramlar ve Helâller, Giyim, Avcılık, Saç Boyama, Müzik, Resim, At Yarışları, Yemin, Keffaret, Adak, Alış-Veriş, Faiz, Rehin, Kira, Ortakçılık, Vekalet, Hibe, Vasiyet, Nikah, Boşanma, Ceza ve Kısas gibi yüzlerce konuya Dört Mezheb İmamı nın getirdiği İslâmi çözümleri içermektedir.
 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Keskin tarafından anlaşılır bir dille Türkçe ye tercüme edildi.

Eserin sonuna şahıs ve yer isimleriyle, fıkhî terimleri ihtiva eden genel bir indeks eklendi. Konuların alfabetik fihristi hazırlandı.

Hiçbir fıkıh kitabında bulunmayan, Türkçeleştirilemeyen fıkıh ıstılahları ( terimleri ) sözlüğü eserin sonuna ilave edilerek eser daha anlaşılır bir hale getirildi.
  
              SUNUŞ
 
Tefsir, hadis, fıkıh ve tarih gibi İslâm ilimlerinin ana konularına dair pekçok eserin orijinallerini yayınladık.
 
Ülkemizde şimdiye kadar neşredilen tefsirlerin en genişi, en kapsamlısı olduğu gibi, ansiklopedik özelliği ile de bu alanda ayrıcalıklı bir yer tutan 16 ciltlik " Hadislerle Kur'anı Kerim Tefsiri " nin neşrini gerçekleştirdik. Bugün ise sahasında büyük bir boşluğu dolduracağına inandığımız  Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı nı siz okuyucularımıza sunmanın sevinci içindeyiz.
 
Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı Abdurrahman Cezeri başkanlığında seçkin Mısır ulemâsından oluşan bir komisyonun uzun ve titiz çalışmasının ürünüdür. Kitap temizlik, namaz, oruç ve hac gibi ibadet konularından baş­ka hayatın hemen hemen bütün alanlarında karşılaştığımız problemlere, eh­li sünnet mezheplerinin Kur'ân, sünnet, icma ve kıyasa dayanan İslâmi çözümlerini toplamaktadır.
 
Kitapta her fıkhi mesele özel bir başlık altında ele alınmakta, konu ge­nel hatlarıyla açıklandıktan sonra, önce dört büyük mezhebin müşterek çö­zümlerine yer verilmekte, sonra da aynı bahis her mezhebe göre geniş ve herkesin anlayabileceği şekilde sade bir dille izah edilmektedir.
 
Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı kitabı Ahlat müftüsü olan MEHMET KESKİN  tarafından dilimize kazandırıldı. Tercümede sade bir dil kullanıldı. Türkçe'ye tercümesi mümkün olmayan deyimler dışında günümüz türkçesinde kullanılıp kolayca anlaşılan kelimelerin seçimine özen gösterildi. Ter­cüme edilmesi mümkün olmayan deyimler için kitabın sonuna bir lügatçe eklendi. Eserde delil olarak kullanılan âyet ve hadislerin asıl metinleri ko­nuldu. Kaynaklardaki yerleri de ayrı ayrı gösterildi. Kitabın kolay okuna­bilmesi İçin en uygun harf karakterlerini tercih ettik, baskı hususunda gerekli itinayı göstererek okuyucunun yorulmadan uzun zaman mütalâ etmesini sağ-
 
Kitaptan istifadeyi kolaylaştırmak için konuların genel alfabetik fihris­ti kitabın sonuna ilave edildi, isimler, deyimler indeksi konuldu.
 
Burada Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhının türkçeye kazandırılma­sında yılmadan çalışan mütercim Mehmet Keskin 'e, tercümeyi baştan sona gözden geçirerek redaksiyonunu yapan Yüksel Kanar'a teşekkür eder, kita­bın hayırlara vesile olmasını dilerim. ( 
Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, Abdurrahman Ceziri, Mehmet Keskin, 8 cilt islam fıkhı, tercümesi, çağrı yayınları islam fıkhı )
 
Şaban Kurt
 
                           MÜTERCİM'İN ÖNSÖZÜ
 
Allahü Teâlâ'nın engin lütuf ve keremiyle, dört büyük mezheb imamı­nın fıkhını tam bir vukûfiyetle ve sistematik bir biçimde ele alıp açıklayan "Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı" adlı bu kitabı dilimize aktarmış olmanın sevinç ve bahtiyarlığı İçindeyim.

Bu eser 1922'de Mısır Vakıflar Bakanlığı tarafından, özellikle camiler­de ders kitabı olarak okutulmak üzere Ezher Üniversitesi'nde oluşturulan bir komisyona havale edilerek hazırlattırıldı.
 
Kitabın ibadet bölümünü ihtiva eden ilk cildi 1928 yılında basıldı. Bir miktarı camilere ve kütüphanelere dağıtılan eser çok büyük ilgi gördü. Kısa zamanda tükendi.
 
Vakıflar Bakanlığı, ilim çevrelerinden gelen yapıcı eleştirileri de dikka­te alarak eserin yeniden gözden geçirilmesine karar verdi. Hanefî âlimlerin­den Abdurrahman Cezîrî başkanlığında yeniden ilmi bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda Mâlikî ulemâsından Şeyh Muhammed Semâlutî ve Şeyh Muhammed Abdülfettah Inânî, Hanefî ulemâsından Şeyh Muhammed Biblâvî, Hanbelî ulemâsından Şeyh Muhammed Sebî ve Şeyh Ebu Tâlib Haseneyn, Şafii ulemâsından Şeyh Muhammed el-Bahi vardı. Abdurrahman Ceziri ' nin son şeklini vererek kurula arzettiğİ bu yeni eser onaylandı, 1931 yılında ye­niden basıldı.
 
Kitabın ibadet bölümü dışındaki diğer bölümleri ise Abdurrahman Ce­zîrî tarafından hazırlandı ve komisyonun muvafakat gösterip onaylamasın­dan sonra, bu bölümler de kitabın müteakip ciltleri olarak yayınlandı.
 
Abdurrahman Cezîrî, esere yöneltilen eleştirileri de dikkate alarak kita­bı baştan sona, yeniden bir kez daha gözden geçirdi gerekli ilâve ve düzelt­meleri yaptı. Böylece son ve mükemmel biçimini alan kitap 1939 yılında bütün olarak basıldı.
 
İşte biz, tercümemizde bu son baskıyı esas aldık. Önemli bir fıkıh kita­ olan bu eseri akıcı bir üslupla eksiksiz ve doğru olarak tercüme etmeye çalıştık. Her şeye rağmen çevirinin kusurları bulunabilir. Bu konuda yapıla­cak tenkitleri şükranla karşılayacağımızı ve dikkate alacağımızı belirtmek İsterim.
 
Burada bu tercümenin yapılıp yayınlanmasını sağlayan Çağrı Yayınları sahibi Sayın Saban Kurt'a teşekkürü bir borç bilirim.
 
Mehmet KESKİN
(Müftü)
 
                                  ÖNSÖZ
 
Allah'a hamd u sena, efendimiz Hz. Muhammed ' e, O'nun aile efra­dına ve tüm ashabına da salat ü selâm olsun.
 
Bundan sonra diyeceğim şu ki: Diğer fıkıh kitaplarında bulunmayan meziyetleri içermekle beraber içinde bazı fıkhî yanlışlıklar ve bazı yerle­rinde lüzumundan fazla kısaltmalar olduğu gerekçesiyle birinci cilde tek­rar göz atmamı tavsiye mahiyetinde birçok yerlerden mektuplar aldım. Bu­nun üzerine kitabı derinlemesine inceledim. Bu görüşlerde bir hakîkat payı bulunduğunu anladım. Yukarıda sözü edilen hataların asıl sebebi şundan ileri gelmektedir: Kitabın yazılışının temel amacı, İslâm Fıkhı'nın konula­rını, cami imâmı olan din görevlilerimiz için kolay anlaşılır bir hale getir­mekti. Çünkü onlar önlerine çıkan mübhem ve birkaç mânâya gelebilen kelimeleri açıklığa kavuşturmakla yükümlüdürler, işte bütün bunları da­ha fazla anlaşılır hâle getirelim derken sayfaların üst tarafındaki metinle­rin dizilişindeki düzeni kaçırdık. Dolayısıyla bu tür hatâlar doğmuş oldu. Farkına vardıktan sonra da bu hatâları giderip bütün muğlak ifâdeleri açık­lığa kavuşturma imkânını elde ettim.
 
Bunun üzerine kitabı baştan sona yeniden gözden geçirdim. Diğer fıkıh kitaplarına da müracaat ederek aşağıda sıralanan şu düzeltmeleri yaptım:
 
1- Her konu için özel başlık koydum. Fihriste bakan bir kişi, istedi­ği konuyu kolaylıkla bulabilir. Daha önce ise bunun tersine, konular birbi­rine karışmış vaziyette olduğundan herkes aradığını kolayca bulamıyor­du.
 
2 - Sayfaların üst taraflarına iki mezheb arasında üzerinde ittifaka varılan hükümleri yazdım. Ki bu iki mezheb, hatâya yer bırakmayacak şe­kilde aradan çıksın. Bu yöntemi uygulamakla daha önceki uygulamaları­mızın hatalı olduğu, sözgelimi namaz kısmında; kıble, hayız, cebîre ve daha diğer konularda açığa çıkmış oldu. Okuyucu kitaba baktığında bunu açık­ça görecektir.
 
3- Daha önceki baskıda, sayfaların alt tarafındaki konuları işlerken fıkıh kitaplarına müracaat ettim. Çoğunlukla farz ve sünnetleri mücmel ola­rak anlattım. Bu hususta herhangi bir hatâ yoksa da bu mücmel ifâdeleri vuzuha kavuşturdum.
 
 4 - Kapalı görünebilecek konuların açıklamasına daha geniş yer ver­dim. Ki kitaba bakan bir kişi, istediği maksadı kolayca elde edebilsin. Hac ve oruç kısımlarındaki meseleleri işlerken özel bir itinâ sarfettim. Böylece okuyanlar, büyük bir güçlük çekmeksizin kolaylıkla anlayabilsinler.
 
5- Mümkün olduğu kadar birçok mevzuun teşriî hikmetini de anlat­maya çalıştım. Bunu bütün mevzulara genellemeyi çok isterdim. Ne var ki o zaman kitap çok daha hacimli olacak ve güdülen amaç heder olacak­tı.
 
6- Her dört imâmın delillerini sahîh hadîs kitaplarından aktarmayı ve her birinin görüş açılarını ayrı ayrı belirtmeyi zorunlu telakkî ettim.
 
Özetleyecek olursak deriz ki: Bu kitap için çok emek harcadık. Gü­zel bir kompozisyon içinde sunduk. Konuların özel başlıklarını koyarak ince bir tertiple dizdik. Artık okuyucuya kitaba müracaat edip dilediğini kolay­ca elde etmek kalıyor.
 
Allah'ın înâyetiyle de okuyucunun bu yolu izlemekle hatâya düşmeyeceğinden emîn bulunmaktayız. İnşâallah Rabbim, müslümanları bu kitaptan faydalandırır.
 
Abdurrahman el - Ceziri


 
Çağrı yayınları Abdurrahman Ceziri Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı kitabı nı  incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok Kodu9789755540033
MarkaÇağrı Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789755540033
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.