el Mucemus Sağir HÜNER

Fiyat:
231,00 TL
İndirimli Fiyat (%35,1) :
150,00 TL
Kazancınız 81,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Kitap          el Mucemus Sağir

Yazar           İmam Taberani
Tercüme       İshak Doğan
Yayınevi       Hüner Yayınevi
Kağıt Cilt      Ivory kağıt - Tek Cilt, Kalın Ciltli
Sayfa Ebat   560 Sayfa - 17x24 cm
Hadis Sayı  1.198 adet hadisi şerif Arapça metinli ve Türkçe açıklamasıHüner Yayınları, İmam Taberani, el Mucemus Sağir adlı kitabı incelemektesiniz.
İmam Taberani, el Mucemus Sağir kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2Ebul-Kasım Musnidu'd-dunya Süleyman bin Ahmed bin Eyyub bin Mutayr el-Labmi eş-Şami et-Taberani hicri 260 yılının Safer ayında Akka'da doğdu. Taberani, el-Mu'cemu's-Sağir adlı eserde alfabetik olarak sıraladığı 1767 bocasının rivayetlerinden birer veya ikişer örnek kaydetmiştir. Eserde 77*78 hadis yer almaktadır.

Çok sayıda esere sahip olması onun engin ilmini gösterir. Taberani hadis toplama uğrunda otuz yıl hasır üzerinde yatmaya katlanarak ilmi seyahatler yaptığını söylemiştir.

Zehebi, onun 'Müsnedu'd-dünya olduğunu söylerken, Suyuti: "O, Müsnedu'd-Dünya ve hadis ilminin kahraman süvarilerinden biridir' der. Zehebi ayrıca, el-İber'de: "...O, doğru sözlüydü, engin bir ilme sahipti. Hadislerin illetlerini, ravilerini ve bablarını bilirdi...' der.

Taberani zamanının hadis hafızı diye nitelenmiş, hadis, ensab ve tarih bilgisiyle döneminin en önde gelen âlimlerinden olmuştur. Hicri 360 yılının Zilkade ayında vefat etmiştir. Taberânî'nin hadis, tefsir ve tarih alanında 707 eseri vardır. En önemli eserleri şunlardır: el Mucemul Kebir, el-Mu'cemu'l-Evsat, el Mu'cemu's Sağir.

Hamd, Allah'adır. Ona hamd eder, O ndan yardım ve ba­ğışlanma diler, O'na tevbe ederiz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah, kimi hidayete eriştirirse, onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa, onu hi­dayete ulaştıracak yoktur. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed (sav), O'nun kulu ve rasûlüdür. O'na, âline ve as­habına salât ve selâm olsun...

Zamanının hadis hafızı Taberani, el Mucemus Sağîr adlı elinizdeki bu kitab, alfabetik olarak sıraladığı 1161 hocasının rivayetlerinden birer veya ikişer örnek kaydetmiştir. Muham­med Şekûr Mahmûd el-Hâc Emir eseri, çeşitli nüshalarını kar­şılaştırıp rivayetlerin sıhhat derecesini belirterek er-Ravzu'd-dânî ile'l-Mu'cemi's-Sağîr li't-Taberânî (el-Mektebu'l-İslamî, Beyrut-1985) adıyla iki cilt halinde yeniden neşretmiştir. Biz, tercümede bu eseri esas aldık.

Eserde 1198 hadis yer almasına rağmen, Türkçe'ye çev­rilen daha önceki baskıda kimi hadisler yer almamıştır (817 hadis). Biz ise, herhangi bir tasarrufta ve ihtisarda bulunmak­sızın eseri Taberânî'den günümüze ulaşmış olduğu şekliyle çevirmeye çalıştık. Sadece gerekli yerlerde açıklama yaptık ve 
tahkike kalkışmadık. Okunabilirliğini arttırmak için hadis­lerde geçen sened zincirinin sadece ilk râvisini zikrettik, her­hangi bir bölüm ve başlık kullanmaktan da kaçındık.

Rasûlullah (sav), "Allah, bizden bir söz işitip de onu baş­kasına ulaştırıncaya kadar muhafaza eden kimsenin yüzünü ak etsin! Çünkü ulaştıran birçok kimse onu işitenden daha iyi korur" buyurmuştur.

Bu kitabın tercümesi ile bizim hedefimiz de, Rasûlullah'ın (sav) hadislerinin ve ahlâkının yayılmasına katkıda bulun­mak, bu müjdede pay sahibi olabilmektir.

Gayret bizden, başarı Allah'tandır...

İshak DOĞAN
Konya – 2019


    İMAM TABERÂNÎ

Ebu'l-Kâsım Müsnidü'd-dünyâ Süleymân bin Ahmed bin Eyyûb bin Mutayr el-Lahmî eş-Şâmî et-Taberânî (ö. 360/971).

Taberânî, hicrî 260'ın Safer ayında Akkâ'da doğdu.

Eğitimi ile babası ilgilendi, küçük yaşlarda ilim yolcu­luğuna başladı. îlk olarak hicrî 273'de henüz on üç yaşında iken hadis eğitimine başladı. Hicri 274'de Kudüs'e, 275'de Kaysâriye'ye yolculuk yaptı. Muhammed bin Yûsuf el-Fir-yâbî'den hadis öğrendi. Sonra Humus, Cebele ve Şam'ın di­ğer şehirlerini gezdi. Haccettikten sonra Yemene gitti. Ora­dan Mısır, Rakka ve Irak'a geçti. Hicrî 290'da îsfehan'a geldi. Oradan tekrar Hicaz, İran topraklarını gezdikten sonra yine îsfehan'a döndü ve oraya yerleşti. Hayatının son altmış yılını îsfehan'da geçirdi.

Hocaları

Taberânî, bin veya daha fazla hocadan ilim öğrenmiştir. Hâşim bin Mirsed et-Taberânî, Ebu Zür'a ed-Dımeşkî, İshak bin İbrahim ed-Deberî, İdris el-Attâr, Bişr bin Mûsâ, Ali bin Abdulaziz el-Beğavî, Nesâî, Abdullah bin Ahmed bin Hanbel ve Yahya bin Eyyûb el-Allâf bu hadis âlimlerinden bazılarıdır.

Kendisinden Ebu Halife el-Cumahî, İbn Ukde, Ebu Bekr bin Merdûye, Ebu Nuaym, Ebu'1-Fadl Ahmed bin Muham­
med el-Cârûdî, Ebu'l-Huseyn bin Fâzşâh ve İbn Rize rivayette bulunmuşlardır.

Çok sayıda esere sahip olması onun engin ilmini göste­rir. Zehebî, onun 'Müsnedu'd-Dünyâ' olduğunu söylerken, Suyûtî: "O, Müsnedu'd-Dünyâ ve hadis ilminin kahraman süvarilerinden biridir" der. Hafız Ebu'l-Abbas Ahmed bin Mansûr eş-Şirâzî: "Taberânî'den naklen üç yüz bin hadis yaz­dım" der. Taberânî bu kadar hadisi toplama uğrunda otuz yıl hasır üzerinde yatmaya katlanarak ilmî seyahatler yaptığını söylemiştir.

Zehebî, el-İber'de: "...O, doğru sözlüydü, engin bir ilme sahipti. Hadislerin illetlerini, râvilerini ve bâblarını bilirdi. Birçok esere sahiptir..." der.

Taberânî zamanının hadis hâfızı diye nitelenmiş, hadis, ensâb ve tarih bilgisiyle döneminin en önde gelen âlimle­rinden olmuştur. Şiî hadis hâfızı Ebu'l Abbas ibn Ukde, Taberanî'nin bir benzerini daha görmediğini söylemiş, Büveyhî Veziri Ebu'l-Fazl İbnu'l-Amîd de huzurunda gerçekleşen bir müzakerede Taberânî'nin Ebu Bekir İbnu'l-Ciâbî'ye üstün gelmesi üzerine, "Şu an keşke vezir değil Taberânî olsaydım" demiştir.

Taberânî kaynaklarda sika, sebt ve âdil olarak nitelen­miş, onun kuvvetli hâfızasına ve dindarlığına vurgu yapıl­mış, hadisin "sıdk ve emânet sıfatlarına sahip süvarileri'n-den biri kabul edilmiştir. Hanbelî mezhebine mensup olan ve müfessir olarak da tanınan Taberânî'nin büyük bir tefsir yazdığından söz edilmektedir. Kıraat ilmini Ali bin Abdulazîz el-Begavî ve Ahfeş ed Dımaşki'den öğrenmiş, Ali bin Yahyâ bin Abdkûye ve Ebu Nuaym el-İsfahânî gibi âlimlere kıraat hocalığı yapmıştır.

Taberânî'nin hadisle meşgul olan Muhammed adında bir oğlu, Fâtıma adında bir kızı vardı. Güzel ahlâkı, ölçülü ko­nuşması ve talebelerine karşı güzel muamelesiyle bilinen Ta­berânî, Selef akidesini benimseyerek hayatı boyunca ehl-i ha­dîsin düşünce çizgisinden uzak çevrelerle mücadele etmiştir. Ehl-i beyt'e ve Hulefâ-yi Râşidîn'e büyük saygı duyardı. Bir sohbet sırasında İsfahan Valisi İbn Rüstem'in Hz. Ebu Bekir ile Ömer aleyhinde bazı sözler sarfetmesi üzerine oradan ay­rılmış ve bir daha yanına uğramamıştır

Taberânî, hicrî 360'ın Zilkade ayında vefat etmiştir. Me­dine kapısında, şehid sahabi Humeme bin Ebu Humeme ed-Devsî'nin yanına defnedilmiştir. Cenaze namazını Ebu Nuaym el-İsbehânî kıldırmıştır.

Eserleri

Taberânî'nin hadis, tefsir ve tarih alanında 107 ese­ri vardır. En önemli eserleri şunlardır: el-Mu'cemu'l Kebîr, el-Mu'cemu'l-Evsat, el-Mu'cemu's-Sağîr, Kitabu'd-Dua, Kita-bu's-Sünne, Müsnedu'ş-Şâmiyyîn, Mekârimu'l-Ahlâk, el-Ehâ-disu't-lıvâl, es-Sülâsiyyât, Delâilu'n-Nübüvve, en-Nevâdir, el-Ferâiz, Fadl-u Ramazan, Fadl-u Remy ve Ta'lîmih.

Diğer Özellikler
Stok Kodu9786057891044
MarkaHüner Yayınevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.