El Müsned Hadisler İmam Şafii SAĞLAM

Fiyat:
500,00 TL
İndirimli Fiyat (%41) :
295,00 TL
Kazancınız 205,00 TL
Havale / EFT:
286,15 TL
82,60 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap             El Müsned Hadisler       
Yazar            İmam Şafii
Yayınevi        Sağlam Yayınevi
Tercüme        Seyfullah Erdoğmuş  
Kağıt - Cilt     2.Hamur , Kalın Ciltli
Sayfa - Ebat  776 sayfa, 17x24 cm.İmam Şafii El Müsned Hadisler kitabını incelemektesiniz.
Sağlam yayınları El Müsned Hadisler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
 
MÜTERCİMİN TAKDİMİ

 
Bismillahirrahmanirrahim
 
Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamd eder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O'nun saptırdı­ğını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın kulu ve Rasûlüdür.
 
«Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun ve siz ancak müslümanlar olarak ölünüz." (Al-i İmran; 3/103)
 
"Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adı­na birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir." (en-Nisâ; 4/1),
"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur." (el-Ahzâb; 33/70-71)
 
Bundan sonra, Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah'ın Kelam'ı, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlardır. Her sonradan çıkarılan şey bid'attir ve her bid'at sapıklıktır. Her sapıklık ta ateştedir.
 
Tercümesini sunduğum İmam Şafiî rahimehullah'ın Müsnedi, kendisi­nin te'lif ettiği kitaplarda kendi isnadlarıyla rivayet ettiği hadisler ile bunun haricinde isnadlı olarak rivayet ettiği hadislerin Rebî b. Süleyman el-Muradi
 
tarafından derlenmesiyle meydana getirilmiştir. Kitabın bana kadar ulaşan isnadları şu şekildedir:
 
Birinci Senedim:

Ebu Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî; Bize; Seyyid Muhammed b. Alevî el-Mâlikî el-Hasenî umumî icazetle rivayet etti,
O, babası es-Seyyid b. Alevî b. Abbas el-Mâlikî'den,
O, es-Seyyid Abbas'tan,
O, şeyhi es-Seyyid Ebu Bekir Şattâ'dan,
O, Seyyid Ahmed Zeynî ed-Dahlân'dan,
O, Şeyh Osman b. Hasen ed-Dimyâtî'den,
O, Muhammed b. Ali eş-Şenevânî'den,
O, Hicrî 1099'da vefat etmiş olan Şeyh Muhammed el-Munîr es-Semânhûdî'den,
O, Muhammed b. Muhammed el-Bedîrî'den,
O, Molla İbrahim'den,
O, Hicrî 1071 yılında vefat etmiş olan Safiyuddin Ahmed b. Muhammed el-Medenî'den,
O, eş-Şems Muhammed b. Ahmed er-Ramlî'den,
O, Zekeriyya b. Muhammed el-Ensârî'den,
O, Hafız Ahmed b. Ali b. Hacer'den,
O, es-Salah İbn Ebî Ömer'den,
O, el-Fahr İbni'l-Buharî'den,
O, Ebû Cafer Muhammed b. Ahmed es-Saydalanî'den,
O, Hicrî 515 yılında vefat etmiş olan Ebû Ali el-Hasen b. Ahmed el-Haddad'dan,
O, Hicrî 430 yılında vefat etmiş olan Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillah el-İsbehânî'den,
O, Hicrî 346 yılında vefat etmiş olan Ebu'l-Abbas Muhammed b. Ya'kûb el-Esam'dan,
O, Hicrî 270 yılında vefat etmiş olan er-Rebî b. Süleyman el-Murâ-dî'den,
O, Hicrî 204 yılında vefat etmiş olan İmam Ebû Abdillah Muhammed b.
 
İdris eş-Şafiî rahimehullah'tan rivayet etmiştir.
 
 
İkinci Senedim:

Muhammed Mutî' el-Hafız b. Muhammed Vasıl b. Şeyh el-Hafız Abdur-rahim,
Hicrî 1380 yılında vefat etmiş olan Şeyh Muhammed Ebu'l-Hayr el-Meydânî'den icazetle rivayet etti.
O, Hicrî 1324 yılında vefat etmiş olan ez-Zahid Selim el-Musve-tî'den,
O, Hicrî 1262 yılında vefat etmiş olan muhaddis şeyh Ahmed Müslim el-Kizebrî'den,
O, Hicrî 1218 yılında vefat etmiş olan asrının müsnidi Ahmed b. Abd el-Attâr'dan,
O, Şam muhaddisi Şeyh İsmail el-Aclûnî'den,
O, el-Fahr İbnu'l-Buharî'ye ulaşan isnadıyla;
Kadı Ebu'l-Mekârim Ahmed b. Muhammed el-Lebbân ve Ebu Cafer Muhammed b. Ahmed es-Saydelânî'den,
Onlar, Ebu Ali el-Hasen b. Ahmed el-Haddâd'dan,
O, Hafız Ebu Nuaym Ahmed b. Abdillah el-İsbehânî'den,
O, Ebu'l-Abbas Ahmed b. Ya'kûb el-Esam'dan,
O, er-Rebî b. Süleyman el-Muradî'den,
O da İmam Muhammed b. İdris eş-Şafiî rahimehullah'tan rivayet etti.
 
 
Tercümede Esas Aldığım Müsned Neşirleri
 
1-Bulak el-Emiriyye Nüshasından tashih edilen Hindistan baskısı esas alınarak çıkarılan ve Hicrî 1400 yılında Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye tarafından yapılan neşri. Bu neşrin sonunda şu açıklanmıştır: "Şam diyarındaki en eski nüsha olan Emiriyye nüshası ile karşılaştırılmıştır. Meşhur muhaddis imam­ların dinledikleri kayıtlı olan bu nüshanın tarihi Hicri 784'tür."
 
2-Eyyub Ebu Haşrif'in tahkiki, Ahmed b. Yusuf ed-Dekkak'ın kontro­lü ve Abdulkadir el-Arnaut'un takdimi ile Hicrî 1423 (2002] yılında Daru's-Sekafeti'l-Arabiyye tarafından basılan neşri
 
3-Ebu Umeyr Mecdi b. Muhammed el-Mısrî el-Eserî tahkiki, Şeyh Muk-bil b. Hadi'nin takdimi ve es-Sindî'nin tertibi ile Hicrî 1416 yılında Mektebetu İbn Teymiyye'de yayınlanan "Şifâu'l-İyyi Bitahrici ve Tahkiki Müsnedi'ş-Şafiî Bitertibi'l-Allâmeti's-Sindî" adlı neşri
 
4- Ve İmam Suyutî'nin: "eş-Şafiu'l-Iyyi Ala Musnedi'ş-Şafiî" adlı şerhine Abdurrazzak b. Es'adullah el-Buhari tarafından h.1429 yılında master tezi olarak yapılan tahkiki esas alınmıştır.
 
Bab başlıklarında ve hadis numaralarında İmam Muhammed Âbid es-Sindî'nin tertip ettiği nüshayı esas aldım. Parantezler arasında İmam eş-Şafii'nin Müsned'ine; Ahmed b. Yusuf ed-Dekkak tarafından yapılan tahkik­teki numaraları ekledim. Şafii'nin Sünen'indeki numaraları ise dipnotlarda verdim. Hadislerin sıhhatine veya zayıflığına dair hükümlerini ve tahricini genelde Ebu Umeyr Mecdi el-Eseri'nin tahkikinden ve ed-Dekkak'ın tahricinden istifade ederek hazırladım.
 
Es-Sindî'nin tertibi olan nüshanın baskılarında kitap; İbadetler kısmı ve Muamelat kısmı olarak ikiye taksim edilmiş ve her kısımda numaralandırma yeniden başlatılmıştır. Bu sebeple kitabın orjinalindeki numaralandırmayı aynen takip ettim.
 
Ancak kitabın sonunda es-Sindî'nin tertibinde geçmeyip de Müsned baskılarında yer alan ziyade rivayetleri, "Ziyadeler" başlığı al­tında kitabın sonuna, numara sırasını takip ederek ekledim. Bunun dışında, Müsned baskılarında farklı numaralarla mükerrer olarak gelen rivayetleri numara vermeksizin, ilgili bölümlere aldım ve Müsned neşrindeki numarası­nı parantez içinde belirttim.
 
Allah Azze ve Celle'den bu çalışmamı hayra vesile kılmasını dilerim.
 
Seyfullah Erdoğmuş
Çubuk-Ankara
 
 
İmam Şafiî Rahimehullah'ın Kısaca Hayatı
 
Hamd, âlemlerin rabbi olan Allah'a aittir. Allah'ın salat ve selamı da Muhammed'e, ailesine ve bütün ashabının üzerine olsun.
 
Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman b. Şafii b. Saib b. Ubey b. Abdiye-zid b. Haşim b. Muttalib b. Abdimenaf b. Kusay el-Kuraşi el-Muttalibî. Saib b. Ubeyd, Bedir savaşında Müslüman olmuştu. Oğlu Şafii b. Saib, küçük yaştaki sahabelerdendi.
 
İmam Şafiî'nin annesi Ezdiye'dir. Kendisine hamile kaldığında, rahmin­den Müşteri yıldızının çıktığını ve Mısır'a gidip indiğini görmüştü. Sonra her beldeye onun ışıkları yayılmıştı.
 
İmam Şafiî, Gazze'de doğdu. Askalan'da veya Yemen'de doğduğuna dair bazı rivayetler de vardır. Doğum tarihi hicretin 150. senesidir. Kendisi küçük yaşta iken babasını kaybetti. Annesi, nesebi zayi olmasın diye onu iki yaşında iken alıp Mekke'ye götürdü. Mekke'de yetişti, yedi yaşında iken Kur'ân oku­du, on yaşında iken Muvatta'ı ezberledi. On beş yaşında iken fetva vermeye başladı. Başka bir rivayette anlatıldığına göre ise on sekiz yaşında iken fet­va vermeye başlamıştır. Fetva vermesine şeyhi Müslim b. Halid ez-Zencî izin vermişti.
 
Lügat ve şiirle ilgilendi. Huzeyl kabilesi arasında on sene kadar kaldı. Huzeylîler'den Arap lügatlerini ve fesahatini öğrendi. Şeyhlerden ve imam­lardan oluşan bir cemaatten çok hadis dinledi. Ezberlediği Muvatta'ı İmam Malikin huzurunda okudu. İmam Malik, onun okuyuş ve gayretini beğenip takdir etti.
 
Müslim b. Halid ez-Zencî'den sonra, İmam Malik'ten Hicazlıların ilmini öğrendi. Birçok kimseler de kendisinden rivayetlerde bulundular.
 
İbn Ebi Hatim'in rivayetine göre İmam Şafii, Yemen'e bağlı Necran'da hakimlik yapmıştır. Sonra bazı kimseler, ona karşı taassuba yeltenerek Ha­run Reşid'e jurnallediler ve hilafete niyeti olduğunu söylediler. Bunun üzeri­ne zincire vuruldu ve katıra bindirilerek, hicretin 184. senesinde, otuz yaşın­da iken Bağdat'a, halife Harun Reşid'in huzuruna götürüldü.
 
Halifenin huzurunda Muhammed b. Hasen ile münazara yaptı. Muham­med b. Hasen, onun hakkında güzel sözler söyledi. Harun Reşid de kendisine yapılan isnadların asılsız olduğunu anlayarak suçsuzluğuna karar verdi.
 
Muhammed b. Hasen, onu alıp kendi yanında konuk etti. Ebu Yusuf, bun
 
dan bir sene önce vefat etmişti. Muhammed b. Hasen İmam Şafiî'ye ikramda bulundu. İmam Şafii de bir deve yükü ağırlığınca ondan nakiller yazdı. Sonra Harun Reşid, ona iki bin dinar verdi.
 
Sonra İmam Şafiî, Mekke'ye döndü. Elde ettiği paraları akrabalarına, amcazadelerine ve hısımlarına dağıttı. Sonra hicretin 195. senesinde Irak'a döndü.
 
Bu defa aralarında Ahmed b. Hanbel, Ebu Sevr, Hüseyin b. Ali el-Kerabisî, Haris b. Şureyh el-Bakkâl, Ebu Abdirrahman eş-Şafiî, Za'feranî ve diğerle­rinin de bulunduğu bir âlimler topluluğu etrafında toplandı. Buradan da Mekke'ye döndü. Mekke'den, hicretin 198. senesinde tekrar Bağdat'a döndü. Bağdat'tan da Mısır'a intikal etti ve hicretin 204. senesinde vefat edinceye kadar Mısır'da kaldı.
 
Mısır'da, "el-Ümm" adlı kitabını tasnif etti. Bu, onun cedid kitaplarındandı. Çünkü bu kitap, Mısırlı Rebi' b. Süleyman'ın rivayetindendir. İmamu'l-Haremeyn ile diğerlerinin iddiasına göre ise bu kitap kavl-i kadimdendir. Ama bu, doğruluktan uzak bir ifade ve yadırganacak bir iddiadır. Doğrusunu Allah bilir.
 
Aralarında Abdurrahman b. Mehdi'nin de bulunduğu birçok büyük imam, İmam Şafiî'yi övmüşlerdir. Abdurrahman, usulle ilgili bir kitap yaz­masını ondan istemiş, o da onun bu isteğine uyarak "er-Risale"sini yazmıştı. Abdurrahman, her namazdan sonra onun için dua ederdi.
 
İmam Şafiî'nin üstadları şunlardır: Malik b. Enes, Kuteybe b. Said (bu, İmam Şafiî'nin imam olduğunu söylerdi), Sufyan b. Uyeyne, Yahya b. Said el-Kattan (bu da namazlarında İmam Şafii için dua ederdi), Ebu Ubeyd (bu da; İmam Şafiî'den daha fesahatli, daha takvalı birini görmedim demiştir), Yahya b. Eksem el-Kadî, İshak b. Rahuye, Muhammed b. Hasen ve daha başkaları.
 
İmam Ahmed b. Hanbel, kırk sene kadar bir süre namazlardan sonra İmam Şafiî için dua ederdi.
 
Yahya b. Maîn, İmam Şafii'den bahsederken; "O, çok doğru sözlü bir kim­seydi. Onda sakıncalı hiçbir durum yoktur" demiştir. Yine bir başka defasın­da Yahya b. Maîn onun hakkında şöyle demiştir: "Eğer yalan söylemek İmam Şafii için mutlak surette mubah olsaydı bile mürüvveti, onu yalan söylemek­ten men ederdi."
 
İbn Ebi Hatim, babasının şöyle dediğini nakletmiştir: "Şafiî, bedenen fakihti, lisanen de doğru sözlüydü."
 
Ravinin biri Ebu Zür'a'nın şöyle dediğini nakletmiştir: "Şafiî'nin bildik
 
lerinde, içinde yanlışlık bulunan bir hadis yoktur." Ebu Davud'dan da buna benzer bir söz nakledilmiştir.
 
İmamlar imamı Muhammed b. İshak b. Huzeyme'ye: "Şafiî'ye ulaşma­yan bir sünnet var mıdır?" diye sorduklarında: "Hayır" diye cevap vermişti. Bu demektir ki: Sünnet, bazen senediyle ona ulaşmış; bazen mürsel olarak ulaşmış, bazen de kitaplarında mevcut olduğu gibi münkatı olarak ona ulaş­mıştır. Doğrusunu Allah bilir.
 
Harmele, İmam Şafii'nin şöyle dediğini nakletmiştir: "Bağdat'ta, sünne­tin yardımcısı/Nasirus-sunne diye adlandırıldım."
 
Ebu Sevr dedi ki: "Şafiî'nin benzeri birini göremedik. 0 da kendi benzeri birini görememiştir." Za'feranî ile diğerleri de böyle demişlerdir.
 
İmam Şafii 'nin faziletleri ve üstünlükleri konusunda derlemiş olduğu kitabında Davud b. Ali ez-Zahirî şöyle demiştir: "Şafiî'de öyle üstünlük ve fa­ziletler vardı ki, başkalarında bu kadar üstünlük ve faziletler bir araya gelme­mişti. Nesebi yüksekti, dini sahihti. İnancı sağlamdı. Nefsi cömertti. Hadisin sağlam ve sakatlarını, nasihini, mensuhunu bilirdi. Kitab ve sünneti, halife­lerin yaşantılarını ezbere bilirdi. Güzel eserleri vardı. Arkadaşları ve öğren­cileri, sağlam kimselerdendi. Mesela İmam Ahmed b. Hanbel, onun, zahidlik ve takva bakımından, sünneti uygulama cihetinden eşi görülmemiş derecede sağlam arkadaşlarındandı."
 
Böyle dedikten sonra Davud b. Ali onun Bağdatlı ve Mısırlı arkadaşları­nın adlarını sıralamıştır. Ebu Davud, onun fıkıh öğrencileri arasında Ahmed b. Hanbel'i de zikretmiştir.
 
İmam Şafii, Kur'ân ve sünnetin manalarını en iyi bilenlerdendi Kur'ân ve sünnetten en iyi delil çıkaranlardandı. Doğru yol ve ihlaslı olma bakımından da insanların en ileri mertebede olanlarındandı.
 
Şöyle derdi: "İsterdim ki, hiç bana nisbet edilmeksizin insanlar bu ilmi öğrensinler, ben bundan sevap kazanayım, ama beni övmesinler."
 
Birçok kişi, onun şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih hadisini gördüğünüz zaman o hadise göre amel edin ve benim kavlimi bir tarafa bırakın. Çünkü siz o sahih hadisi benden duy­mamış olsanız bile, ben de o hadise göre amel etmek ve ona göre konuşmak mecburiyetindeyim. Beni taklid etmeyin, kavlime iltifat etmeyin. Sahih bir hadisi gördüğünüzde, benim kavlime ters düşüyorsa kavlimi duvara çalın. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine karşı benim kavlime itibar edilmez. Kulun şirk koşma dışında bütün günah çeşitleri ile Allah'ın huzuruna çıkması, onun kendi görüşüne ve hevesine uyması gibi bir kötü durumla Allah'ın huzuruna çıkmasından daha hayırlıdır."
 
Başka bir rivayete göre ise: "Kulun kelam ilmi ile Allah'ın huzuruna çık­masından daha hayırlıdır" demiştir.
 
Yine bir başka ravi tarafından anlatıldığına göre İmam Şafii şöyle demiş­tir: "Eğer insanlar kelamdaki görüşleri bilselerdi, aslandan kaçar gibi kelam ilminden kaçarlardı. Kelamcılarla ilgili olarak vereceğim hüküm şudur ki; onlar, hurma ağacının dalı ile dövülsünler, kabileler arasında dolaştırılarak teşhir edilsinler ve onların aleyhinde yüksek sesle ilan edilerek: "Bu, kitab ve sünneti terk edip kelama yönelen kimsenin cezasıdır!" denilsin."
 
Buveytî, Şafii'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Hadisçilere sarılın; çünkü onlar, insanlar arasında en doğru kimselerdir. Hadisçilerden birini görürsen, sanki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından birini görmüş gibi olursun. Allah onlara hayır versin, onlar bizim için dinin aslını muhafaza ettiler. Onlara minnet borçluyuz."
 
İmam Şafii 'nin bu manada şöyle bir şiiri vardır:
"Kur'ân'dan başka bütün ilimler insanı boş yere meşgul eder.
Sadece hadis ve dinin fikıh bilgisi hariç.
İlim dediğin; içinde "Bize rivayet etti ki..." ibaresi bulunandır.
 
Bundan başkası şeytanların vesveseleridir."
 
İmam Şafii şöyle derdi: "Kur'ân, Allah kelamıdır; mahluk değildir. Mah­luk olduğunu söyleyen kafirdir."
 
Rebi'den ve onun önde gelen arkadaşlarının birçoğundan rivayet olun­duğuna göre İmam Şafiî, Kur'ân-ı Kerim'de Allah'ın sıfatlarını anlatan ayet­lere ve bu konuda varid olan hadislere rastlandığında; bunları keyfiyetsiz, teşbihsiz, tahrifsiz bir şekilde selef metoduna göre kabul eder, hiçbir yoruma girmezdi.
 
Rebi', İmam Şafiî'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Rasulullah sallal­lahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en üstünü Ebu Bekir, ondan sonra Ömer, ondan sonra Osman, ondan sonra da Ali'dir. (Allah hepsinden razı ol­sun)"
 
İmam Şafii, Hicretin 204. senesinin receb ayının sonunda cuma günü (veya perşembe günü) Mısır'da elli dört yaşında iken vefat etti. Uzun boylu, beyaz tenli heybetli bir kimseydi. Saçına sakalına kına yakardı. Şiilere muhal
ifti. Allah ona rahmet etsin, makamını yüce kılsın. -1
 
1-Hafız İbn Kesir'in el-Bidaye ve'n-Nihaye kitabından özetlenmiştir.
 
 
Allame Muhaddis Mukbil b. Hâdî el-Vadiî'nin Mukaddimesi
 
- Şeyh Allame Muhaddis Ebu Abdirrahman Mukbil b. Hâdî el-Vadiî rahimehullah'ın, Ebu Umeyr Mecdi b. Muhammed el-Mısri el-Eserî tarafın­dan Musnedu Şafii tertibine yapılan tahkikine yazdığı mukaddimedir.
 
Alemlerin rabbi olan Allah'a hamd, Muhammed'e, ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür.
 
Bundan sonra, Allah için kardeşimiz Ebu Umeyr'in İmam Şafii nin Müsned'inin tertibine yaptığı tahkik ve tahricine baktım ve onun teşekkü­re layık bir çalışma yapmış olduğunu gördüm. Allah için kardeşimiz Ebu'l-Hasen'den bu kitabın müracaatını yapması için söz aldım. Allah ona hayırlı karşılık versin.
 
Ebu Umeyr kardeş - Allah onu hıfzeylesin - İmam Şafii rahimehullah'ın Müsned'i bizzat yazmadığını, Ta'cilu'l-Menfea mukaddimesinde belirtildiği gibi; Nisabur'lulardan birinin el-Umm kitabından ve er-Rebi'den münferid rivayetlerde bulunan Ebu'l-Abbas el-Asam'ın Mesmuat'ından hazırladığını söylemiştir.
 
İmam Şafii rahimehullah bazı hadislerde: "Bize sika birisi rivayet etti", bazen; "bize itham edilmeyen biri rivayet etti" der. Bu ifade hadis usulü ki­taplarında kararlaştırıldığı gibi, hadisin sahih görülmesine yeterli değildir. İmam Şafii rahimehullah yine İbrahim b. Muhammed ve Müslim b. Hâlid ez-Zencî'den de çokça rivayet etmiştir. İbrahim çürük bir ravidir. Hatta İmam Ahmed rahimehullah İbrahim b. Muhammed hakkında: "Cehmî, Kaderî, Rafizî, onda her belâ vardır" demiştir. Müslim ez-Zencî ise zayıf bir ravidir.
 
Durum böyle olduğunu göre kitabın çalışma yapılmasına ihtiyacı vardır. Nitekim Allah için kardeşimiz Ebu Umeyr - Allah onu hıfzeylesin - her hadi­sin hükmünü belirterek sahihi ile sakimini, illetli olanı ile salim olanını açık­lamıştır.
 
Kitapta yıldız gibi, hatta gün ortasındaki güneş gibi isnadlar vardır: İmam Şafii rahimehullah;
 
Sufyan b. Uyeyne-Amr b. Dinar- Cabir radıyallahu anh isnadı,
 
Malik-Nafi-İbn Ömer radıyallahu anhuma isnadı,
 
Sufyan b. Uyeyne-Eyyub-Ata-İbn Abbas radıyallahu anhuma isnadı,

 
Malik-İbn Şihab-Ebu Seleme-Ebu Hureyre radıyallahu anh isnadı, Sufyan-Zuhri-Salim-babası (İbn Ömer) radıyallahu anhuma isnadı, Malik Ebu Hazım-Sehl b. Sa'd es-Saidî radıyallahu anh isnadı, Malik-İbn Şihab-İbnu'l-Museyyeb-Ebu Hureyre radıyallahu anh isnadı, Malik-Ebu'z-Zinad-el-A'rac-Ebu Hureyre radıyallahu anh isnadı gibi isnadlarla rivayetlerde bulunmuştur.
 
Bunlardan öte yol yoktur. Nasıl böyle olmasın ki, İmam Şafii rahimehul­lah "Nasıru's-Sunne: Sünnetin yardımcısı" lakabıyla anılmıştır.
 
Son olarak diyorum ki; Allah Ebu Umeyr kardeşimize sünnete yaptığı hizmetten dolayı hayırlı karşılık versin. Allah'tan onu tertemiz sünnete hiz­met yolunda muvaffak kılmasını, ilmini İslam'a ve müslümanlara faydalı kıl­masını dilerim.
( imam şafii el müsned hadisler, imam şafii sahih hadisler, Sağlam Yayınevi,Tercüme Seyfullah Erdoğmuş, el müsned hadisler, müsned şerhi )
 
Ebu Abdirrahman Mukbil b. Hâdî el-Vadiî
 
 
İÇİNDEKİLER
 
MÜTERCİMİN TAKDİMİ           
İmam Şafiî Rahimehullah'ın Kısaca Hayatı  
 
İBADETLER KISMI
 
İman ve İslâm  
İlim Kitabı        
Kitap ve Sünnete Sarılma Kitabı           
Taharet/Temizlik Kitabı
Sular Babı          
Necasetler ve Bunların Temizlenmesi   
Kaplar ve Derilerin Tabaklanması   
Helâ Edepleri      
Abdest Alma Şekli     
Abdesti Bozan Şeyler
Gusül Hükümleri 
Mestlere Mesh Etmek
Teyemmüm 
Hayız ve İstihaza
 
Namaz Kitabı
Namaz Vakitleri  
Ezan     
Namazın Şartları
Mescidler     
Namaz Kılanın Sütresi     
Namazın Şekli    
Cemaat ve Namazda İmamlık Hükümleri     
Namazda Yasak Olan ve Mubah Olan Fiiller
Yanılma (Sehv) Secdeleri 
Tilavet Secdeleri 
Cum'a Namazı    
Bayram Namazları     
Kurbanlar     
Kusuf (Güneş Tutulması) Namazı  
Istiskâ (Yağmur Duası] Namazı      
Yağmur Duası    
Korku Namazı    
Seferî (Yolcu) Namazı      
Teheccüd (Gece Namazı)
Vitr 
Namazların Kazası    
Hastanın Namazı
Cenazeler ve Hükümleri
      
Zekât Kitabı
Zekâtın Emredilmesi, Terk Edenin Tehdid Edilmesi, Kimlere ve Ne Kadar Farz Olduğu
Kimlerden Zekât Alınıp Kimlerden Alınmayacağı 
Zekâtın Kimlere Verileceği ve Zekât Memurları   
Define ve Madenlerin Zekatı   
Fıtır Sadakası
      
Oruç Kitabı
Orucu Bozan ve Bozmayan Şeyler 
Nafile Oruç  
Yolcunun Oruç Tutması   
Oruç Hakkında Çeşitli Hükümler    
İtikaf     
 
Hac Kitabı
Haccın Farz Oluşu    
Zaman ve Mekân Olarak Hac ve Umre'nin Mîkatleri  
Mekke'nin Fazileti      
İhrama Giren Kimsenin İhram Giyme Esnasında
Uyması Gereken Şeyler   
İhrâmlıya Mubah Olan ve Haram Olan Şeyler İle /ş/enen Haramlardan Dolayı Terettüp Eden Hükümler
 
Mekke'ye Girdikten Sonra Nüsükleri Tamamlayıncaya Kadar
Hacının Yapması Gerekenler    
İfrâd, Kıran ve Temettü Haccı   
Umre Hakkında Gelenler
Hacdan Engellenen ve Haccı Kaçıranın Hükümleri           
Başkası Adına Hac Yapmak      
Hac Hakkında Çeşitli Rivayetler          
Medine'nin Fazileti ve Medine Hakkında Gelenler  
 
MUAMELÂT KISMI
 
Nikah Kitabı
Mehir Hükümleri   
Nikahta Velî Şartı Hakkında Gelenler 
Evlenmeye Teşvik, Dünürcü Olmak,
Nikâhın Haram Kıldığı Şeyler ve Diğerleri    
Süt Emme Hakkında Gelenler   
Kadınlarla Geçinmek ve Eşler Arasında Günlerin Taksimi         
Nesep Hakkında Gelenler          
 
Talâk Kitabı
Talâk Hükümleri Hakkında Gelenler   
İlâ Hakkında
Liân (Lanetleşme) 
Hulû' 
İddet 
İhdâd
Hıdâne (Çocuk Bakımı)   
Mefkûd (Kocası Kaybolan Kadın)       
Nafakalar     
Itk (Köle Azadı) Kitabı
Itk (Köle Azadı) ve Memluk Hakkında Gelenler       
Tedbîr (Kölenin Azadını Sahibinin Ölümüne Bağlamak)  
Mukateb ve Velâ   
 
Yeminler ve Adaklar Kitabı
Yemin

Adaklar
           
Hudûd (Had Cezalan) Kitabı      
Zinâ'nın Cezası      
Hırsızlığın Had Cezası      
Yol Kesicilik, Dinden Dönme, Büyücülük ve Diğer Hükümler,
İçki İçme Haddi
           
İçecekler Kitabı     
Diyetler         
Kasâme
           
Cihad Kitabı
Cizye Hakkında Gelenler  
Koruluk ve İktâ Hakkında Gelenler         
Boş Arazileri İhya Etmek   
Mezâlim Hakkında Gelenler         
İçme Suyu Kuyuları
 
Ziraat Kitabı
Lukata (Buluntu Mal) Kitabı         
Lakît (Buluntu Çocuk)       
Vakıf Kitabı 
Alışveriş Kitabı       
Satışı Yasaklanan Şeyler ve Diğer Hükümler  
Meclislerin Muhayyerliği   
Faiz Hakkında         
Selem
İflâs   
Rehin Kitabı
Şuf a Kitabı 
İcârât (Kiralamalar)
Hibe (Bağış) ve Umrâ (Ömürlük Bağış) 
Kırâz (Borçlanma)  
İstikraz (Borçlandırma)      
Avlanma ve Hayvan Kesimleri     
Tıp Kitabı    
Akdiye (Yargı) Hükümleri 
Şahitlikler     
El Müsned
 
Fitneler         
Rüya Tabiri  
Tefsir 
Nübüvvet Alâmetleri
Edep Kitabı 
Vasiyetler     
Ferâiz Kitabı           
Menkıbeler   
Ziyadeler      
İçindekiler

 
 
 
Sağlam yayınları İmam Şafii El Müsned Hadisler kitabını incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789759180942
MarkaSağlam Yayınevi
Stok DurumuVar
9789759180942
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.