Esbabı Nüzul, 15 Cilt Set

Fiyat:
3.475,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


  Kitap             Esbab-ı Nüzul
  Yazar            H.Tahsin Emiroğlu
  Yayınevi        Yasın yayınevi
  Kağıt - Cilt     Sarı Şamua, Ciltli, 15 cilt takım
  Sayfa - Ebat  8.271 sayfa, 16.5x23.5 cm
  Yayın Yılı       2016
 

Yasin Yayınevi tarafından hazırlanan Esbab-ı Nüzul kitabını incelemektesiniz.
15 Cilt Esbabı Nuzul kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

  
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
  
 
Esbabı Nüzul Kuran Ayetlerinin İniş Sebepleri ve Tefsirleri
 
  
       ÖNSÖZ 

Son kırk sene içinde Kur'an-ı kerimin tercüme ve tefsirine dair birçok eserler kaleme alınmış ve neşredilmiş bulunmaktadır. Bunların çoğu Kur'anın aslından tercüme ve tefsir olduğu gibi içlerinden bazıları da Kur'an-ı Kerimin başka dillere yapılmış tercümelerinden dilimize çevrilmiş eserlerdir. Bunların birçoğu Müslüman Türk gençliğine faydalı olsun diye hüsn-ü niyetle yazılmış eserler olmakla beraber içlerinde hüsn-ü niyete mukârin olmayan ve sırf ticaret maksadıyla yazılmış eserlerin bulunduğu da söylenmektedir. Şüphesiz bunların hepsi de faydalı olmakla beraber hüsn-ü niyetle yazılmayan eserler itimada layık olmadığından bunların faydala­rından ziyade zararları olduğunu itiraf etmek lazım gelir. Bu eserlerin hepsi de ya Kur'an-ı Kerimin tercümesi veya tefsiri halindedir. Bunların arasında Kur'an-ı Kerimin surelerinin ve ayetlerinin sebeb-i nüzullerine dair yazılmış Türkçe bir eser mevcut değildir. Yalnız sebeb-i nüzullerden bir kısmı ayet-i celilelerin tefsirleri esnasında tefsir kitaplarına dercedilmiş ise de bunlar da tam değildir. Gerçi, bu hususta yazılmış ve basılmış bazı Arapça eserler varsa da onlar hem kısa, hem de ayetlerin tefsiri olmadığından ve sebeb-i nüzullere tatbiki bulunmadığı yönlerden okuyanları tatmin edecek durumda değillerdir. Aynı zamanda bunlar Arapça yazılmış olduğundan herkes bun­lardan faydalanamamaktadır. Bu cihetleri göz önünde tutarak mü'minlere daha faydalı olmak amacıyla haddimizin dışında olan böyle önemli bir eseri yazmaya cür'et etmiş bulunuyoruz. Bu eserin adına "Esbab-ı Nüzul (İnme Sebepleri)" dedik. Bu kitaba sadece ayet-i celilenin sebeb-i nüzulleri yazıl­makla kalınmamış, aynı zamanda surelerin ve ayetlerin tercüme ve tefsirleri de dercedilmiştir.
 
Kur'an-ı kerimin bütün sureleri ve ayetleri, hâdiseler veya vak'alar se­bebiyle nazil olmuştur. Fakat bu hadiseler ve vak'alar tamamen zaptedilerek bize kadar intikal ettirilmiş değildir. Bilhassa İslamiyetin ilk zamanlarında bunların zaptı çok güç olmuş ve hatta bazı hâdise ve vak'alar tamamen meçhul kalmıştır. Bunun sebebi, İslamiyetin ilk zamanlarında Müslümanla­rın adedi çok azdı. Aynı zamanda müşrikler müminler üzerine şiddetli baskı yaptıklarından dolayı ashab her zaman peygamberin yanında bulunamı­yordu. Ayet-i Celileler nazil olurken peygamberin yanında sahabe bulun­duğu zamanlarda sebebi nüzuller hıfzedilmiş. Allanın Resulünün yalnız bu­lunduğu anlarda nazil olan ayetlerin sebebi nüzulü peygamber tarafından söylenmiş ise hıfzedilmiş, söylenmemiş ise meçhul kalmıştır. Birde o za­manlar, Resûlullah tarafından hadislerin yazılmasına izin verilmemesi sebebi nüzullerin meçhul kalmasına sebep olmuştur. Çünkü Allah'ın Resulü, İslamiyetin ilk zamanlarında ayetlerle hadislerin birbirine karışmamaları için hadislerin yazılmasını men etmişti. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in sure ve ayet­leri böyle olmadı. Çünkü her ne zaman, her nerede bir sure veya bir ayet nazil olsa Allah'ın Resulü vahiy katiplerini çağırır, nazil olan ayetleri onlara yazdırır, müminler de bunları bellerlerdi.
 
 
Sebebi nüzullere gelince : Onlar böyle olmamıştır. Sure ve ayetler nazil olurken peygamberin yanında sahabe varsa onlar hadîse veya vak'aları hıfzemişler, sahabenin bulunmadığı zamanda nazil olan ayetlerin sebebi nüzulleri icap ettiyse veya ashab tarafından sorulduysa Allah'ın Resulü an­latmış, değilse olduğu gibi kalıp gitmiştir. İşte böylece ashab tarafından bili­nen ve hıfzedilen sebebi nüzuller bize kadar gelmiş, sahabe tarafından bi­linmeyen veya hıfzedilemeyen sebebi nüzuller ise meçhul kalmıştır.
 
Hazret-i Ömer'in imanından sonra Müslümanların adedi artmış, ashab. Allah'ın Resulünün etrafında toplanmış, nazil olan ayetlerle beraber sebebi nüzuller hıfzedilmeye başlanmış olmakla durum tamamen değişmiştir. Bil­hassa hicretten sonra ashab, Allah'ın Resûlü'nün etrafını tamamen sarmış olup peygamberlerini bir an bile yalnız bırakmaz hale gelmişlerdir. Hele ashab-ı suffe denilen zevat bütün yokluklara rağmen peygamberlerinin ya­nından asla ayrılmaz olmuşlardır. Bundan sonra böylece nazil olan ayetler ve sebebi nüzuller ashab tarafından hıfzedilir olmuştur. Peygamberin ya­nında bulunmayıp da sonradan gelen ashab da berikilerden sorarak öğre­nirler ve hıfzederlerdi. Durum bu hale geldikten sonra artık, Kur'anı Kerim ayetlerinin sebebi nüzulünden hiç bir hâdise meçhul kalmaz oldu. Böylece hıfzedilen hâdiseler ve sebebi nüzuller bütün tafsilatı ile nakledildi ve sonra­dan telif edilen kitaplara geçti. Bütün teferruatıyla bizlere kadar intikal etmiş oldu.
 
Yukardaki izahtan da anlaşılacağı veçhile bu kitaba sebebi nüzulleri bi­linen ayetler dercedilmiş, bunun dışında kalan ayetler kitaba alınmamıştır. Bir ayeti celile hakkında çeşitli sebebi nüzuller varsa, kuvvetli olanlarla yek-diğerinden farklı olanlar alınmış ve birbirine benzeyenlerden biri alınmış zayıf olanlarla diğerleri kitaba alınmamıştır. Bunlardan başka, nüzul sebep­leri açık olmayıp da manasından sebebi nüzulü anlaşılan ayeti celileler de kitaba alınarak sebebi nüzulü izah edilmiştir. Ancak, sebebi nüzulleri malum olmayan ve manasından da sebebi nüzulü anlaşılamayan ayetler kitabın muhteviyatı dışında kalmıştır. Bundan dolayı kitabımız, bir tefsir kitabı değil bir esbabı nüzul kitabıdır.
 
Yazılış şekli: Bir surenin sonunda iki sure arasındaki münasebet belir­tilmiş, surenin başında varsa surenin umumu hakkındaki sebebi nüzul izah edilmiş ve sureye ait bilgiler yazılmış, sonra ayeti celilerin asıllarının klişeleri yapılmış, Türkçe anlamları yazılmış, sebebi nüzulleri dercedilmiş. daha sonra ayetlerin tefsir ve izahları ve en sonra da naçiz müellifinin anlayış ve mütaleası ile netice veya özetler yapılmıştır.
 
Kitabın yazılışında mümkün olduğu kadar sadeliğe riayet edilmiş, ifa­delerin kolayca anlaşılmasına itina gösterilmiş ve bu hususta lazım gelen bütün gayretler sarfedilmiştir.
 
Kitapta esas amacın sebebi nüzuller olması, sebebi nüzullerin ise çeşitli vak'alar ve hadiselere dayanması hasebiyle okuyanlar için kitabın çekici olacağı umulmaktadır. Bundan dolayı bu naçiz eserin herkes için faydalı olabileceğine, bilhassa vaizler, İmam-Hatipler ve İmam-Hatip okulu öğren­cileri, Yüksek İslam Enstitüsü ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri ve gençler için daha faydalı olacağına kani bulunuyoruz.
 
Kitabın diğer bir özelliği de ayeti celileler vakıalarla izah edildiği için manaları ve tefsirleri daha kolay anlaşılabileceği ve hükümlerinin de daha açık ve daha vazıh olacağı umulmaktadır.
 
Kitabın yazılma zamanları ve müddeti: Allah'ın yardımına sığınarak 1954 yılı yaz tatilinde kitabın yazılmasına başlandı. Lehül-hamd vel-minne 1963 yılı yazında 01.09.1963 de Derbent'te sona erdi.
 
Bu aciz kuluna böyle önemli bir işi yapma cesaretini ve fırsatını ihsan eden ve bunda muvaffak olma şerefine nail eyliyen büyük halikıma sonsuz minnet ve şükranlarımı arz ederken, bu naçiz kulunun naçiz amelini kabul buyurmasını ve bu kitabı mümin kardeşlerime faydalı kılmasını ruhumun derinliklerinden gelen tazarru ve niyaz ile Rabbimin lütfü kereminden dile­rim. ( esbabı nuzül , Yasin yayınları esbabı nuzul kuran tefsiri , esbabı nuzül tefsir , en geniş esbabı nüzul kitap , tercümesi, 15 cilt takım )
  
 
H. TAHSİN EMİROĞLU
Konya Müftüsü

 
  
    YAYINEVİNİN NOTU
 
 
Bilindiği üzere Esbab-ı nüzul kitabı yazılırken sebebi nüzulleri belli olan ayetler kitaba alınmış belli olmayan ayetleri müellif almamıştır. Fakat kitap neşredilip halk tarafından okunup tanınmaya, ilgi görmeye başlayınca bütün ayetlerinin tefsirinin de kitaba konması hususunda okuyucular ta­rafından mektuplar ve istekler gelmiştir.
 
Bunun üzerine müellif, okuyucuların arzularına uyarak önceki tertibi bırakıp bütün ayetleri Esbab-ı Nüzulünü kitabına almaya başlamıştır. Böyle­likle kitap aynı zamanda bir tefsir kitabı haline gelmiştir. Bazı cildlere alın­mayan Ayetlerin tefsirleri ise 15-16 cildlere alınmış idi. Biz yayınevi olarak ayetleri sıralı şekilde yerlerine koyarak 14 cildde tamamlamış olduk. 15.cildi ise lügatçe ve fihrist olarak yayınlamaya karar verdik.
 
 
 
 
Yasin Yayınevi H. Tahsin Emiroğlu Esbab-ı Nüzul kitabını incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786053460558
MarkaYasin Yayınevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786053460558
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.