Fıkhi Suallere Cevaplar, 2 Cilt Takım Şamua Kağıt

Fiyat:
300,00 TL
84,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap              Lalegül Fm ve Lalegül Tv de Yöneltilen Fıkhı Suallere Cevaplar  
Yazar             Hüsamettin Vanlıoğlu, Fatih Kalender
Takriz Tedkik  Cüppeli Ahmet Ünlü    
Yayınevi         Lalegül Neşriyat  
Kağıt Cilt        Sarı Şamua , Citli, 2 Cilt Takım
Sayfa Ebat     1073 Sayfa - 17x24 cm.
Yayın Yılı        2017


 
Lalegül Fm ve Lalegül Tv de Yöneltilen Fıkhı Suallere Cevaplar kitap seti ni incelemektesiniz.   
Lalegül Neşriyat 2 Cilt Lalegül Fm ve Lalegül Tv de Yöneltilen Fıkhı Suallere Cevaplar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. (Hucurat/6)

Ömer b. Hattab anlatıyor: Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdular: Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey ağzı laf yapan münafıktır. (Ahmed b. Hanbel - Müsned)

Her türlü bilginin çeşitli iletişim vasıtalarıyla insanlara ulaştırıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Böyle bir dönemde Müslüman kardeşlerimizin tertemiz beyinlerini sahih kaynaklarımızdaki Ehl-i Sünnet görüşleri doğrultusunda bilgilerle doldurmazsak, bilin ki; birileri, her alanına nüfuz ederek yalan-yanlış bilgilerle o tertemiz beyinleri tahrip edeceklerdir.

Allah Teâlâ, bilgi kirliliğinin yoğun bir şekilde yaşandığı bu dönemde Müslüman kardeşlerimizi her türlü fitneden muhafaza eylesin


     TAKDİM VE TAKRİZ

Bütün hamdler bizi İslâm dînine eriştiren Allâh-u Te'âlâ'ya mahsustur. Sonsuz salât-ü selamlar bize dînimizle ilgili fıkhî me­seleleri öğreten Rasûlüllâh Efendimiz'in, Ehl-i Beyt'inin ve bü­tün ashâbının üzerine olsun.
Şu bilinsin ki; fıkıh kelimesinin lügat mânâsı anlayış demek­tir.
Din ıstılâhı (kullanımı)nda ise fıkıh ilmi, şerî'at ahkâmını ve dînî hükümleri bilmekten ibârettir ki farz-ı ayn ve farz-ı kifâye olmak üzere iki kısma ayrılır.

Fıkhın farz-ı ayn olan kısmı, evvelâ doğru itikat (inanç)lan bilmektir.

Dînin hükümleriyle ilgili ise tahâret, namaz ve oruç hüküm­leri gibi her mükellefe gereken konuların bilinmesidir.
Yine böylece şerî'atın bir insana gerekli kıldığı her ibâdetle ilgili ahkâmı öğrenmesi de o insan üzerine farz olur. Meselâ malı olanın, zekâtla ilgili meseleleri, üzerine hac farz olanın hac hü­kümlerini bilmesi farzdır.
Ayrıca ticâretle uğraşan ve yerlerini kirâya veren kimselerin hangi alış-veriş akitlerinin sahih, hangisinin fâsid olduğunu ve dahî fâizle ilgili hükümleri bilmeleri gerekir.
 
İşte Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen:
"İlim tahsili her Müslüman erkek (ve kadın) üzerine farz­dır " (İbnü Mâce, Mukaddime: 17, noc224, 1/81; Taberânî, el-Mu'cemul-Kebîr, No:10439, 10/195, Beyhakî, Şuabml-îman, No:1666,1667,2/254) hadîs-i şerîfl bu ilimden bahsetmektedir ki aynı zamanda buna "İlmihal" de­nir.
Sindi (Rahimehullâh), bu hadîs-i şerîf hakkındaki yorumları şöyle naklediyor: Abdullâh ibni Mübârek (Radıyallâhu Anh)dan bu hadîs-i şerîfîn açıklamasını istediklerinde:
"Hadîsin manası halkın sandığı gibi değildir. Maksat; kişinin dînî bir mesele hakkında müşkilatı olduğu zaman bunu hallet­mek için soruşturup doğruyu öğrenmesinin farz olduğunu açık­lamaktır" demiştir.

Sevrî (Rahimehullâh) ise: "Bu ilimden maksat; bilmemesi ha­linde kulun mazur sayılmadığı meselelerdir" demiştir.

Bu izahlar arasında en benimsenecek görüş, farz olan bu ilimden, İslâm'ın beş şartını öğrenme manasının kastedilmiş ol­masıdır. Tabî ki namaz ve oruç, zengin-fakir demeden herkesi ilgilendirdiği için onlar hakkındaki hükümleri bilmek her Müs-lümana farzdır.
Hac ve zekatın farziyetinde ise, zengin olmak, sağlıklı olmak ve yol güvencesi bulunmak gibi birtakım şartlar mevcut oldu­ğundan, bu şartları hâiz olan kimselerin bunlarla ilgili hükümleri de öğrenmeleri farz olur.

Ayrıca ticaret yapmak isteyenin de o işe başlamadan evvel alış-verişle ilgili meseleleri öğrenmesi, yine böylece evlenecek kimsenin, nikâhla ilgili meseleleri bilmesi kendisine farzdır.

Ama farzlar arasında da bir tertip vardır. Zira amelden evvel ilim farz olduğu gibi, ilim ve amelin içinde de ihlaslı olmak gibi bir farz mevcuttur, amelden sonra da korku ve ümit arasında ol­mak farzdır. (Aliel-Kârî, Mirkâtü'l-mefâtîh, 1/477)
Fıkhın farz-ı kifâye olan kısmına gelince; o da kişinin fetvâ verme derecesine hattâ ictihad rütbesine ulaşıncaya kadar bu ilme çalışmasıdır.
Bir belde ahâlîsi derin mânâda fıkıh öğrenmeyi hep birlikte terk ederlerse hep birlikte günahkâr olurlar.
Ama her şehirde bir kişi dahî bu vazîfeyi deruhte edip ilim tahsil ederek fetvâ verme derecesine ulaşırsa diğerlerinden bu farz düşer. Bu durumda herkesin başlarına gelen hâdiselerde bu kişiyi taklit etmeleri gerekir.

İşte Mahmud Efendi Hazretlerimiz'in yetiştirdiği seçkin ulema sınıfından özellikle Hüsameddin Vanlıoğlu Hocaefendi ile Fatih Kalender Hocaefendi günümüzde yeni yeni ortaya çı­kan birçok fıkıh meseleleri hakkında derin araştırmalara sahip bulunduklarından bu hususta taklit edilmeleri zaruri olan şahsi­yetlerdendir.

Bâhusus Fatih Kalender Hocaefendi siz değerli cemaati­mizin Lalegül fm ve Lalegül TV'ye yönelttiğiniz birçok suâli yıl­lardır cevaplandırarak Allâh rızası için siz cemaatimize hizmet etmektedir.

 Ama "Söz uçar, yazı kalır" atasözümüze göre ve şâirin: "Kağıtta olmayan her ilim zâyidir,

 

İki kişiyi geçen her sır da şâyidir" sözü üzere Fatih Hocaefendi' nin yıllardır cevaplandırdığı bunca suâliniz işte bu eliniz­deki eserde yazıya dökülerek sizlere kalıcı bir hizmet sunulmuş­tur.

Ancak bu eser Hocaefendi'nin yaptığı konuşmaların bir çö­zümü olarak hazırlandığı için, edebî cümlelerden ziyade sizin anlayacağınız tarz tercih edilmiş ve dolayısıyla yazı dilinden çok konuşma dili ağır basmıştır. Bundan dolayı bu eserdeki bazı cümleler yazı diline göre devrik gibi görünse de maksat sorduğu­nuz meselenin cevabını doğru bir şekilde anlayabilmek olduğun­dan bu husus gözardı edilerek esas gaye olan, muhatabın doğru şekilde anlaması hedeflenmiştir.

Bu vesileyle siz okurlarıma şunu taahhüd edebilirim ki bu eserde bulunan fetvalarla amel edenler yarın âhirette ilgili konu­larda azabı mûcib bir durumla karşılaşmayacaklardır.

Madem fıkhî konularda bilgisiz konumdayız, cehâletin şifâsı da hadîs-i şerifte belirtildiği üzere ancak sorgu-sual etmektir, o zaman bizler şüphelendiğimiz her konuyu mutlaka sormalı ve al­dığımız cevapla amel etmeliyiz ki âhirette Rabbimizin azabından kurtulabilelim.
Doğru şekilde sorma ve mûcebince amele erişme gayreti bizden, Tevfık ise Cenâb-ı Hakk'tandır. Rabbim amellerimizi bu eserde beyan edilen ilimlere uyarlamayı cümlemize müyesser eylesin. Âmîn!

12-Rebîulevvel-1437
23-Arahk-2015
Ahmet Mahmut ÜNLÜ
(Cübbeli Ahmet Hoca Efendi)

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786059531061
MarkaLalegül Neşriyat
Stok DurumuVar
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.