Hadis Usulü, Prof. Dr. Talat Koçyiğit

Fiyat:
160,00 TL
İndirimli Fiyat (%34,4) :
105,00 TL
Kazancınız 55,00 TL
Havale / EFT:
101,85 TL
Aynı Gün Kargo

  Kitap             Hadis Usulü
  Yazar            Prof. Dr. Talat Koçyığit
  Yayınevi        Diyanet Vakfı Yayınları
  Kağıt - Cilt     2.Hamur , Karton kapak cilt
  Sayfa - Ebat  391 sayfa,  15.50x23.50 cm
  Yayın Yılı       2017 - 16. BaskıDiyanet vakfı yayınları tarafından hazırlanan Hadis Usulü kitabını incelemektesiniz. 
Talat Koçyığit Hadis Usulü kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
 Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


         ÖNSÖZ
 
Birinci hicrî asrın ortalarında müslümanlar arasında zuhur eden siyasî ihtilâflar, ikinci asırdan itibaren yabancı kültür akımlarıyle de beslenmeye başlayınca, akaide kadar varan sarsıntı, müslümanların tevhîd kelimesi üzerindeki vahdetini parçalayacak derecede şiddetini artırmış bulunuyordu. Daha üçüncü İslâm Halîfesi Osman İbn Affân'm öldürülmesiyle ortaya çıkan şî'a ve havâric fırkaları, birbirleriyle şiddetli bir mücadeleye girişmiş; havâric, Alî îbn Ebî Tâlib'i tekfir ederken, şî'a, onun tafdîlinde ifrata giderek Hazreti Peygamberin vasîsi ve vârisi olduğunu, hattâ bazıları da nü­büvvetini veya ulûhiyyetini iddia etmişlerdir [1] Bu mücadeleler, iki fırka arasında devanı edip giderken, ikinci asrın başlarında cehmiyye ve mu-şebbihe, cebriyye ve kaderiyye gibi felsefî - itikadî mezhebler zuhur etmiş, bunlar, kadîm Yunan felsefesinden aldıkları bir takım görüşlere İslâmî bir renk vererek onları müslümanlara mal etmeye çalışmışlardır.
 
Felsefî görüşlerin İslâm akaidi ile uyuşması, veya asıllarının Kurbân ve Sünnet'te bulunması elbette beklenemezdi. Fakat bu görüşleri benimsemiş olan ve onların müslümanlar arasında da yayılmasını ve benimsenmesini şiddetle arzu eden mezhebler, asılları Kur'ân ve Sünnet'te bulunmasa bile, bu görüşleri İslâmî bir renge sokmanın gerekli olduğuna inanıyorlardı. Bu inançlarını gerçekleştirmek için başlıca iki yol bulmuşlardı: Ya Kur'ân-ı Kerîm'de, dışarıdan aldıkları görüşe, çok uzaktan dahî olsa, benzer bir âyet bulmuşlarsa, bu âyete ancak tevîl yolu ile görüşlerine uygun manâlar ver­meye çalışmışlar, sonra da bunları delil olarak kullanmışlardır; yahutta gö­rüşlerine aykırı olarak gelen hadîsleri, tevîl zahmetine katlanmaksızın uy­durma olduklarını ileri sürerek reddetmişler ve eğer bir hadîse dayanmak lüzumunu hissetmişlerse, görüşlerine uygun hadîsler vazetmişlerdir, yâni uydurmuşlardır. Esasen hadîs vaz'ı, Hazreti Osman'ın şehîd edilmesinden sonra şî'a eliyle başlamış ve büyük bir süratle yayılmış bulunuyordu.
 
Kur'ân âyetlerinin aslına aykırı olarak manâlandırılması, Hazreti Pey­gamberin hadîslerinin de reddedilmesi ve yerine uydurma hadîslerin ko­nulması, Kitap ve Sunnet'e dayanan İslâm akaidi için son derece büyük bir tehlike teşkil ediyordu. Bu tehlikeye karşı elbette kayıtsız kalınamazdı. Ni­tekim îmam el-Gazâlfnin de dediği gibi, "Allah, kullarına Rasûlünün dilinde dîn ve dünyalarının selâmeti bakımından hak olan bir akîde ver­mişken, şeytan, mübtedi'anm kalbine, Sımnet'e muhalif şeyler üka etmiştir. Onlar şeytanın bu telkinleriyle hak olan akideyi teşviş etmek üzere iken, Allah mutekellimûn taifesini halkedip, dâvalarını Sunnet'in zaferi için ehl-i bid'atm telbîsatım çıkarıp atacak müretteb bir kelâm ile harekete ge­çirmiştir.[2]
 
Allah, İslâm akaidini mübtedi'anm teşvişinden korumak için kelâm eh­lini harekete geçirdiği gibi, Peygamberinin Sünnetini korumak için de muhaddisûn taifesini harekete geçirmiş ve ilk defa, cerh ve ta'dü imamları, hadîs râvileriyle isnadlar üzerinde daha fazla durmak lüzumunu his­setmişlerdir. Bu imamlar arasında Şu'be (Ö. 160 H.), Mâlik İbn Enes (Ö. 179 H.), Abdullah İbnu'l-Mubârek (Ö. 198 H.), Sufyân İbn Uyeyne (Ö. 198 H.), Yahya İbn Sa'îd el-Kattân (Ö. 198 H.) ve bunların talebeleri Yahya İbn Ma'în (Ö. 233 H.), Alî İbnu'l-Medînî (Ö. 234 H.), Ahmed İbn Hanbel (Ö. 241 H.) ve daha sonra el-Buhârî (Ö. 256 H.); Müslim (Ö. 261 H.), Ebû Zur'a (Ö. 264 H.) ve Ebû Hatim (Ö. 277 H.) gibi birçok hadîsçi, râviler hakkında geniş araştırmalara girişerek cerh ve ta'dîl ilmini geliştirmekle büyük şöhret ka­zanmışlardır.
 
Bu imamların her biri, Hicaz, Şâm, Mısır, Irak, Yemen ve Horasan gibi muhtelif beldelere mensûb oldukları için, her birinin hadîs cem'inde, bu hadîslerin tertip ve tanziminde, isnad ve râviler hakkında kendilerine hâs görüşleri bulunuyordu. Hafıza ve zabt yönünden derecelere ayırarak tasnif ettikleri râvilerin rivayetleri olan hadîsler de, kendilerine hâs tâbirlerle isimlendirilmişti. Hadîsçilerin, sahîh hadîsi, zayıf ve uydurma olanlarından ayırmak için başlattıkları bu yoğun faaliyet, İslâmî ilimlerin inşasında atı­lan ilk ve en önemli adım olmuş, bunun neticesinde, bir taraftan Hadîs İlmi zuhur ederken, bunu diğer îslâmî ilimler takip etmiştir.

Hadîsçiler, hadîs ilmini, rivayet ve dirayet yönünden iki kısma ayırmışlardır. Rivayet yö­nünden hadîs ilminin konusu, Hazreti Peygambere isnad edilen söz, fiil ve takrirlerin bilinmesi, zabtı ve rivayetidir. Dirayet yönünden hadîs ilmi ise, rivayetin hakikatini, şartlarını, çeşitlerini, hükümlerini, râvilerin hal ve şartlarını ve merviyyatm sınıflarım inceleme konusu yapmıştır. Bu tak­simden de anlaşılmaktadır ki, birincisi, Hazreti Peygamberin hadîslerinin zabt ve rivayetinden ibaret olduğu halde, ikincisi, zabt ve rivayet edilen hadîslerin sıhhatini inceleyen, sahîh olanlarla zayıf olanları birbirinden ayırmayı gaye edinen bir ilimdir. O halde, bu ikincisi olmaksızın, yâni hadîslerin tenkid ve tahlillerini yapıp sahîh olanlarını zayıf olanlarından ayırmaksızın onların zabt ve rivayetinden hiçbir fayda sağlanamaz. Bu sebepledir ki, dirayet yönünden hadîs ilmi, bu ilmin temelini teşkil eder ve hadîs ilmi denildiği zaman da, umumiyetle dirayete dayanan ilim anlaşılır. Nitekim hadîsçiler arasında maruf olan ilmu Dirayeti'l-Hadîs, Umu Mus-talahı'l-BacLîs, Umu Usûli'l-Hadîs veya kısaca ilmu'l-Hadîs tabirleri aynı manâda kullanılmış ve hepsi ile bu ilim kasdedilmiştir.
 
O halde, takdim ettiğimiz bu eser, ayrı ayrı hadîs ıstılahlarının da in­celendiği Umu Mustalahı'l-Hadîs veya Umu Usûli'l-Hadîs'e âit bir çalışma mahsûlüdür; kısaca ifade etmek gerekirse, bir Hadîs Usûlü kitabıdır.
 
Hadîs rivayetiyle bu rivayetin şartlarından, çeşitlerinden, râvilerin şart ve ahvalinden, merviyyatm sınıflarından bahseden ilme Usûlu'l-Hadîs veya Mustalahu'l-Hadîs denilmiş ve bu ilim ilk defa IV. asırda tedvin edil­miştir. Bu konuda İbn Hacer şu bilgiyi vermiştir: Hadîs ehlinin ıstılahlanyle ilgili ilk musannif, el-Kâzî Ebû Muhammed er-Râmahurmuzî (Ö.360 H.) olup telîf ettiği kitabına el-Muhaddisu'l-fâsıl beyne'r-râvî ve'l-vâ'î adını ver­miştir. Ancak bu kitap, hadîs usûlü ile ilgili bütün konuları içine almamıştı. Er-Râmahurmuzî'den sonra gelen ikinci musannif, el-Hâkim Ebû Abdillah en-Neysâbürî (Ö. 405 H.)'dir ve Ma'rifet ulûmi'l-hadîs [3] adlı kitabını telîf etmiştir. Fakat bu kitap da müretteb ve mühezzeb değildi. Bundan sonra gelen Ebû Nu'aym Ahmed îbn Abdillah el-Isfahânî (Ö. 430 H.), el-Hâkim'in yukarıda zikredilen kitabına bir mustahrac yapmış, fakat birçok meseleleri kendinden sonrakilere bırakmıştır. Ebû Nu'aym'den sonra el-Hatîb el-Bağdâdî (Ö. 463 H.) gelir.

Bu meşhur müellif, rivayet kaideleri üzerine tasnif ettiği kitabına el-Kifâye fi kavânînVr-rivâye [4]adını vermiş, bunu, ri­vayet âdabı ile ilgili bir başka tasnifi, el-Câmi' li-âdâbi'ş-şeyh ve's-sâmi' adındaki ikinci kitabı ve hadîs ilminin çeşitli bölümleriyle ilgili diğer ki­tapları takip etmiştir. El-Hatîb'ten sonra gelen bütün muhaddislerin kay­nağı, onun bu kitapları olmuştur. El-Hatîb'i takip eden diğer muhaddisler, el-Kâzî lyâz İbn Mûsâ el-Yahsubî (Ö. 544 H.), el-îlmâ' fi zabtı'r-rivâye ve's-semâ' (veya el-îlmâ' ft ma'rifet usûli'r-rivâye ve takyidi's-semâ'); Ebû Hafs Ömer ibn Abdi'l-Mecîd el-Meyâncî (Ö. 580 H.), Mâ lâ yesa'u'l-mukaddise cehluh adlı kitaplarıyle şöhret kazanmışlardır. Nihayet bunlardan sonra gelen Ebû Amr Osman İbn Abdirrahman eş-Şehrazûrî (Ö. 643 H.), Mu-kaddımet Îbni's-Salâh adiyle meşhur olan Ulûmu'l-hadîs [5] adlı kitabını, el-Eşrefiyye Medresesinde hadîs tedrisiyle görevlendirildiği bir sırada ta-ebelerıne imlâ ettiği derslerini bir araya getirmek suretiyle tasnif etmiştir, îgıde^bilhassa el-Hatîb'in dağınık   kitaplarını toplamış ve başka ilâveler de yapmıştır. Ancak bu kitap, bir nevi ders notlarından ibaret ol­duğu için, tertîbi istenilen mükemmeliyette olmamışsa da, diğerlerine nisbetle daha çok yayılmış ve şöhret kazanmıştır. Bu bakımdan, İbnu's-Salâh'tan sonra gelen ve bu konuda kitap yazan müelliflerin çoğu, mesa­îlerini Îbnu's-Salâh'ın bu kitabının şerh ve ihtisarına hasretmişlerdir.[6]
 
Bunlardan ez-Zeynu'l-Irâkî (Ö. 806 H.), Nazmu'd-Durar ft ılmVl-eser adını verdiği bir elfiyesinde, Îbnu's-Salâh'm mezkûr kitabını önce naz-metmiş, sonra da bu nazmım Fethu'l-muğîs bi şerhi Elfiyeti'l-hadîs adiyle şerhetmiştir. Yine aynı müellifin et-Takyîd ve'l-îzâh adındaki Mukaddime şerhi, büyük şöhret kazanmıştır.
 
Mezkûr kitabın ihtisarlarına gelince, bunlar arasında en meşhuru, İmam Şerefu'd-Dîn en-Nevevî (Ö. 676 H.) nin el-îrşâd ft ılmil-isnâd adlı ki­tabı olup, bilâhara bunu et-Takrîb ve't-teysîr li ma'rifetis-Sunenil-Beşîr en-Nezîr adiyle tekrar ihtisar etmiştir. Bu kitap üzerine ez-Zeynu'l-Irâkî'nin, es-Sehâvî'nin ve Hafız es-Suyûtî'nin şerhleri vardır. Es-Suyûtî'nin Tedrîbu'r-râvî şerh Takrîbi'n-Nevevî adlı kitabı, rivayet usûlünde telîf edi­len kitapların en mükemmelidir. Bu kitap, müteaddit defalar tabedilmiştir.
 
Hadîs usûlü ile ilgili diğer meşhur bir kitap da, îbn Hacer el-Askalânî (Ö. 852 H.)'nin Nuhbetu'l-fiker fi mustalahı ehlVl-eser adlı kitabıdır. Yine müellifi tarafından Nuzhetu'n-nazar fî tavzihi nuhbetVl-fiker adiyle şerh edilmiş ve konu ile ilgilenenler için dâima müracaat edilen değerli bir kitap olmuştur. Bu kitap üzerine Alî el-Kârî'nin Mustaîahâtu ehli'l-eser adiyle yaptığı bir şerh de şöhret kazanmış ve her iki kitap da tabedilmiştir.
 
Tedvin devrinden itibaren, hadîs usûlü ile ilgili olarak telîf edilmiş ki­taplardan bazılarını burada zikretmiş bulunuyoruz. Şüphesiz bunlar, bu ko­nuda telîf edilen pek çok kitaptan birkaçıdır ve hepsini de bu önsözde zik­retmek mümkün değildir. Bununla beraber, zikretmiş olduğumuz bu kitaplar dahî, Hazreti Peygamberin hadîslerini korumak için hadîsçilerin gi­riştikleri geniş ve semereli faaliyet hakkında bilgi vermeye yeterlidir.
 
Aynı konuyla ilgili olarak takdim ettiğimiz Hadîs Usûlü adlı bu ki­tabımıza gelince, daha önce hazırlanmış ve müteaddit defalar basılmış olan aynı adlı kitabın, Hadîs ıstılahları adı altında telîf edilip muhtelif baskıları yapılan kitabımızdan da faydalanılarak daha geniş ve daha farklı bir tertîble hazırlanmış yeni bir şeklidir.
 
Hadîs ıstılahları adlı kitabımızın Önsöz'ünde yer verdiğimiz ibareleri, burada da aynen tekrarlayarak sözümüze son vermek istiyoruz: Büyük hadîs imamı el-Buhârî, İslâm'ın Kur'ân-ı Kerîm'den sonra en güvenilir kitabı olarak kabul edilen Sahîftmi tasnif ettiği zaman, inneme'l-a'mâlu bi'n-niyât (ameller niyetlere göre değer kazanır) hadîsini tasnif yönünden yeri ol­mamakla beraber, kitabının başında zikretmiştir. Kendisi bu konuda her­hangi bir açıklama yapmamış ise de, bunun delâlet ettiği manâ çok ulvîdir ve kitabını tasnîf ederken sahip olduğu niyetteki samimiyyetini gösterir. Biz de bu kitabı takdim ederken, aynı hadîse işaretle niyetimizin hâlis olduğunu belirtmek isteriz. Bu itibarla, kitabımızın konu ile ilgilenenler için faydalı olmasını, rastlanacak kusurların bağışlanmasını dileriz. Tevfîk Allah'tandır. ( hadis usulü kitap , diyanet vakfı yayınları hadis usulü , Talat koçyiğit hadis usulü , kitabı , hadis usulü kitapları , diyanet yayınları )
 
 
Prof. Dr. Talât KOÇYÎĞÎT [7]
 
 Hadis Usulü kitabı nın içeriği
   
ÖNSÖZ
I. BÖLÜM
SÜNNET, HADİS, HABER
1. Sünnetin Lügat ve Istılah Manâsı
2. Söz, Fiil ve Takrir
3. Hadîsin Lügat ve Istılah Manâsı
4. Hadîs ve Sünnet Arasındaki Fark
5. Haberin Lügat ve Istılah Manâsı
BÖLUM
HABERLER VE HABER ÇEŞİTLERİ
A. MÜTEVÂTİR HABERLER
1. Mütevâtirin Lügat ve Istılah Manâsı
2. Mütevâtir Haberin Şartları ve Tarifi
3. Mütevâtir Haberin Çeşitleri
a) Mütevâtir Lafzî
b) Mütevâtir Manevî
B.ÂHÂD HABERLER
1. Ahâdın Lügat ve Istılah Manâsı
2. Ahâd Haberlerin Çeşitleri
a) Meşhur Haberler
b) Azîz Haberler
c) Garîb Haberler ve Çeşitleri
1) Ferd-i Mutlak
2) Ferd-i Nisbî
III. BÖLÜM
SIHHAT YÖNÜNDEN  HABER ÇEŞİTLERİ
Haberlerin Makbul ve Merdûd Olma Sebepleri
A. MAKBUL HABERLER
1. Sahîh Hadîsler ve Çeşitleri
a) Sahîh Li-Zâtihi
b) Sahîh Li-Gayrihi
2. Hasen Hadîsler ve Çeşitleri
a) Hasen Li-Zâtihi
b) Hasen Li-Gayrihi
3. Hadîste Ziyade
4. Mahfuz Hadîsler
5. Maruf Hadîsler
6. Mutâbi ve Şâhid Hadîsler
7. Muhkem ve Muhtelif Hadîsler
Nâsih ve Mensûh Hadîsler
B.MERDÛD HABERLER
1.Merdûd Haberin Tanımı
2. Haberin Merdûd Olma Sebepleri
3. İsnadda İnkıta ve Munkatı Hadîs Çeşitleri
a) Muallak Hadîsler
b) Mursel Hadîsler
c) Mu'dal Hadîsler
d) Munkatı Hadîsler
e) Mudelles Hadîsler
1) Tedlîsu'l-isnad
2) Tadlîsu't-tesviye
3) Tedlîsu'ş-Şuyûh
4) Tedlîsu'l-Atf
5) Tedlîsu's-Sukût
f) Mursel-i Hafi
4. Ravilerin Ta'n Edilmeleri ve Başlıca Ta'n Sebepleri
5) Râvinin Adaletine Taalluk Eden Ta'n Sebepleri
a) Kizbu'r-Râvi
b) İttihâmu'r-Râvi bi'1-Kizb
c) Bid'atu'r-Râvi
d) Fısku'r-Râvi
e) Cehâletu'r-Râvi
6.  Râvinin Zabtına Taalluk Eden Ta'n Sebepleri
a) Fuhş-ı Galatı'r-Râvi
b) Fuhş-ı Gafleti'r-Râvi
c) Muhalefetu'r-Râvi
d) Vehmu'r-Râvi
e) Sû-i Hıfzı'r-Râvi
7. Râvileri Adalet Yönünden Ta'n Edilmiş Hadîs Çeşitleri
a) Mevzu (Uydurma) Hadîsler
b) Mevzu Hadîslerin Zuhuru ve Hadîste Vaz Sebepleri
1. Siyasî ve İtikadî İhtilâflar
2. İslâm Düşmanlığı
3.Cinsiyet, Kabile, Mezheb Kavgaları
4.Va'z ve Hikâyeler
5. Halîfe ve Emirlere Yaklaşma Arzusu
6. Halkı Hayırlı İşlere Yöneltme Arzusu
c) Mevzu Hadîslerin Bilinmesi
1. Hadîs Uyduranın İtirafı
2. Râvide Bulunan Karineler
3. Hadîste Bulunan Karineler
8.Metruk Hadîsler
9. Râvileri Zabt Yönünden Ta'n Edilmiş Hadîs Çeşitleri
a) Şâz Hadîsler
b) Munker Hadîsler
c) Mu'allel Hadîsler
d) Mudrec Hadîsler ve Çeşitleri
1. Mudrecu'l-İsnâd
2. Mudrecu'l-Metn
e)  Maklûb Hadîsler
f) İsnadında Râvi Ziyâde Edilmiş Hadîsler
g) Metninde Ziyade Edilmiş Hadîsler
h) Muztarib Hadîsler
ı)  Musahhaf Hadîsler
i) Muharref Hadîsler
4. BÖLÜM
İSNÂD
1. İsnadın Lügat ve Istılah Manâsı
2. Hadîs Rivayetinde İsnad Tatbiki
3. İsnâd Çeşitleri
a) Âlî İsnadlar
l) Uluw-i Mutlak
2) Uluw-i Nisbî
b) Nazil İsnadlar
4. İsnada Müteallik Hadîs Çeşitleri
a) Merfû Hadîsler
b) Mevkuf Hadîsler
c) Maktu Hadîsler
d) Musned Hadîsler
V. BÖLÜM
HADÎS RÂVİLERİ VE RİVAYET ŞEKİLLERİ
A. SAHABÎLER
1. Sahabî Kimlere Denir?
2. Sahabîlerin Tabakaları
3.  Sahabîlerin Sayısı
4. Sahabîlerin Adaleti
5) Sahabîlerin, Rivayet Ettikleri Hadîs Sayısına Göre İki Gruba Ayrılmaları
B. TABİİLER
1. Tâbi'î Kimlere Denir?
2. Bazı Meşhur Tâbi'îler
3. Muhadramlar
4.Etbâ'u't-Tâbi'în
C. RÂVİLERDE ARANAN ŞARTLAR
1. Râvînin Adaleti
2. Râvinin Zabtı
3. Râvinin Akıl ve Bâhğ Olması
D.HADÎS RÂVİLERÎNÎN CERH VE TA'DÎLİ
1. Cerh ve Ta'dîl Ne Demektir?
2. Cerh ve Ta'dîlin Lüzumu
3. Cerh ve Ta'dîlin Bir Kavide Birleşmesi
4.Cerh Sebeplerinin Açıklanması
Cerhe Sebep Teşkil Eden Haller
6. Cerh ve Ta'dîlde Kullanılan Bazı Tabirler
E. HADÎS RÂVÎLERÎNİN ÂDÂB VE ERKÂNI
1. Hadîs Hâvilerinin Riâyet Etmeleri Gereken Hususlar
2. Hadîs Rivayetinin Başlangıç Tarihi
F. RÂVİLER TARİHİ
1. Vafeyât Kitapları
2. Tabakât Kitapları
G. RÂVÎLERİN ÎSÎM, KÜNYE VE LAKABLARI
1. Künyesiyle Şöhret Kazanan Râviler
2. İsimleriyle Şöhret Kazanan Râviler
3. Lakablar (Elkâb)
4. Mu'telif ve Muhtelif
5. Müttefik ve Mufterık
6. Müteşâbih
H. HADÎS RİVAYETİ VE ŞARTLARI
1. Rivayetin Mâhiyeti
2. Hadîs Rivayetinde Bazı Müteferri Hükümler
3. Hadîslerin Lafzen Rivayeti
4. Hadîslerin Manâ Üzere Rivayeti
5. Rivayetu'l-Akrân
6. Mudebbec
7.  Rivâyetu'l-Ekâbir Ani'l-Esâğır
8.  Rivâyetu'l-Âbâp Ani'1-Ebnâ'
9.  Rivâyetu'1-Ebnâ1 Ani'l-Âbâ1
10. Sabık ve Lâhık
11. Mühmel
12. Muselsel
VI. B ÖL Ü M
HADÎSLERİN ALINMASI
(Tahammulü'l-Hadîs)
1. Hadîs Toplamak İçin Yapılan Seyahatler
2. Hadîs Alma Yollan (Tahammulü'l-Hadîs)
a) Semâ
b) Arz - Kıra'a
c)  İcâze
d) Münâvele
e) Mukâtebe
f) İ'lâm
g) Vasıyye
h) Vİcâde
VII. BÖLÜM
HADÎSLERİN TOPLANMASI VE YAZILMASI
A. KİTÂBETU'L-HADÎS
1. Hadîsin İslâm Dinindeki Yeri
2. İlk Yazılı Hadîsler
3. Arap Yazısı, İlk Müslümanlar Arasında Yazı Bilgisi
4. Sahabîlerin Hadîs Yazmaktan Mene dilmeleri
5. Hadîs Yazan Bazı Sahabîler
a) Abdullah İbn Amr Ibnrl-As
b) Câbir İbn Abdillah
c) Ebû Hur ey re
d) Alî İbn Ebî Tâlib
e) Semura İbn Cundeb
f) Enes İbn Mâlik
B.HADÎSLERİN TEDVÎN VE TASNİFİ
1. Tedvin Ne Demektir?
2. Tedvîn Devrinin Başlangıcı
3. Hadîslerin Tasnifi
4. İlk Hadîs Eserleri
a)  Siyer ve Mağazî Kitapları
b)  Sünen Kitapları
c) Cami'ler
d) Musannaflar
e) Belirli Bir Konuya Tahsis Edilmiş Kitaplar
f) Mâlik İbn Enes ve Muvattâ' Adlı Eseri
5.Üçüncü Asirda Tasnif Faaliyetleri ve Hadîs Eserleri
a) Siyer ve Mağâzîler
b)Musnedler
c) Sunenler
1. En-Nesâ'î ve Sunen'i
2. Ebû Dâvûd ve Sunen'i
3. Et-Tirmizî ve Sunen'i
4. İbn Mâce ve Sunen'i
d) Musannaflar
e) Camı ler
1. El-Buhârî ve el-Câmi'u's-Sahîh'i
2. Müslim ve el-Câmi'u's-Sahîh'i
f) Cüzler
g) Belirli Konulara Tahsis Edilmiş Kitaplar
h) Mustahrecler
ı) Hadîs İlminin Çeşitli Konularına Tahsîs Edilmiş Kitaplar
BİBLİYOGRAFYA
 

Diyanet Vakfı Yayınları Talat Koçyığit Hadis Usulü kitabını incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789753892834
MarkaDiyanet Vakfı Yayınları
Stok DurumuVar
9789753892834
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.