Hayatımıza Yön Veren Hadisler

Fiyat:
820,00 TL
İndirimli Fiyat (%41,5) :
480,00 TL
Kazancınız 340,00 TL
Havale / EFT:
465,60 TL
134,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

  Kitap               Hayatımıza Yön Veren Hadisler
  Tercüme         Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir
  Yayınevi          Tahlil Yayınları
  Kağıt  Cilt        2.Hamur, Kalın Cilt
  Sayfa  Ebat     982 sayfa - 16x23 cm
  Yayın Yılı         2021Tahlil Yayınevi Hayatımıza Yön Veren Hadisler kitabı nı incelemektesiniz.
Mehmet Yaşar Kandemir Hayatımıza Yön Veren Hadisler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı " alak "dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


Müslüman'ın günlük hayatını ve ibadet dünyasını ahlak, inanç, davranış ve alışkanlıklar açısından yönlendirecek hadisleri bir araya getiren bu eser bir yönüyle eğitim kitabı olabilmekte, diğer yandan içeriğiyle devamlı başucunda tutulacak sadelik ve toplayıcılık özelliği göstermektedir.

Kısa izahların takip ettiği bin kısa hadis, akılda kalacak hacimde ve ezberlenmeye müsait metinlerden seçilmiştir.


     ÖNSÖZ

Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Âlemlere rahmet olan Efendimiz'i bize hidâyet rehberi olarak gönde­ren yüce Rabbime sonsuz hamd ü senâlar olsun.

Dünyada nasıl yaşayacağımızı, âhirete nasıl hazırlanacağımızı hadîs-i şerîfleriyle öğreten sevgili Efendimiz e, onun âl ve ashâbına sayısız salât ü selâmlar olsun.

Biz Müslümanlar hayata Kur'ân-ı Kerîm'in ve hadîs-i şeriflerin ışığın­da bakarız.

Ciğerlerimizin temiz havaya nasıl ihtiyacı varsa ruhumuzun da âyet ve hadislere öyle ihtiyacı olduğunu biliriz.
Çünkü biz âyet ve hadislerle nefes alır, hayat bulur, yeniden diriliriz.

Ve şu gerçeğe bütün kalbimizle inanırız:

Allah Teâlâ'nın bu ümmete en büyük lütfü, Muhammed aleyhisselamı peygamber, Kur'ân-ı Kerîm'i de hayat rehberi olarak göndermesidir.

Peygamberimiz Efendimiz, Kur'ân-ı Kerîm'i ümmetine hem tebliğ et­miş hem de Rabbimizin onlardan yapmalarını istediği ve uzak durmalarını emrettiği konuları bir bir açıklamış, böylece hadisler Kur'ân-ı Kerîm'in ilk tefsiri olmuştur. Allah'ın Resûlü Kur'ân-ı Kerîm'de temas edilmeyen ko­nuları vahyin ışığında ümmetine öğretmiştir.

İşte bu sebeple Müslümanlar, özellikle de gençler bu fânî âlemde nasıl yaşayacaklarını, sonsuz bir hayata nasıl hazırlanacaklarını öğrenmek için hadîs-i şerifleri çok okumak hatta ezberlemek durumundadır.
Bazı İslâm büyükleri, hadis öğrenmekten daha üstün bir şey olmadığını, hadis öğrenmeyenlerde hayır bulunmadığını söylemiş, hadis okumayı Pey­gamber Efendimiz'in seçkin ashâbı ile beraber olmak diye nitelemişlerdir.

işte bu sebeple hadisleri öğrenmek ve ezberlemek isteyenlere kolaylık olmak üzere elinizdeki kitapta 1000 kısa hadis güvenilir kaynaklardan se­çilip bir araya getirildi.
Sevgili Efendimizin çok okuduğu, bize de okumamızı tavsiye ettiği "Seyyidul istiğfâr"[1] gibi, diğerlerine göre metinleri biraz uzun birkaç ha­dis de kitaba alındı.

Hadîs-i şeriflerin daha ilk bakışta ilgi çekmesi için onların her birine içeriğini yansıtan birer başlık konuldu.

Hadisleri açıklarken her cümleyi bir satırda ifade etmeye özen göste­rildi.

Önsöz un hemen ardından bir hadis kitabının nasıl okunması ve ha­dislerin nasıl ezberlenmesi konusunda bilgi verilmeye çalışıldı.

Bu kitabın ilk birkaç hadisini hazırlayınca, görüşlerini almak üzere on­ları sevgili kardeşlerim Nureddin Yıldız ve Prof. Dr. İsmail lütfi Çakan a gönderdim. Her iki dostum da bu kitabın Ümmet-i Muhammed'e çok fay­dalı olacağını belirttiler. Hatta İsmail Lütfi Bey yazdıklarımı yayımlanma­dan önce okumak istediğini söyledi. Ben de her bölümü yazdıkça kendi­sine gönderdim ve görüşünü aldım. Son bölümü de lütfedip okuyunca, şu sözleri teşekkür yerine kabul etmemi söyledi:

"Resûl-i ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irşâd ve reh­berliğinde imânla başlayıp fitneler ve kıyâmet alâmeleri ile sürdürülecek müstakim müslüman olma gayretinde Yüce Rabbim hepimizin yardımcısı olsun."

Her iki kardeşime verdikleri destek, gösterdikleri teveccüh dolayısıyla teşekkür eder, siz okuyucu kardeşlerimin de dualarını beklerim.

Mehmet Yaşar Kandemir
Ağustos 2021, Üsküdar


BİR HADİS KİTABINI NASIL OKUMALI?


Herhangi bir hadis kitabını okuyan bir Müslüman, okuduğu hadisler­den faydalanabilmek için aşağıda zikredeceğimiz bilgi ve donanıma sahip olmalıdır.

Dinimizi öğrendiğimiz iki ana kaynak vardır: Biri Kur'ân-ı Kerîm, diğeri hadîs-i şeriflerdir.


Hadîs-i şerifleri doğru anlamak, doğru yorumlamak ve onlardan fay­dalanabilmek için hadislere bu gözle bakmalı ve onları dürüst bir niyetle okumalıdır.


Hadisleri okuyup öğrenmenin ve ezberlemenin Allah'ın rızâsını ka­zanmaya vesile olduğunu bilmelidir.

Hadisleri Peygamber ahlâkını öğrenmek için okumalı ve okudukları­nı kendi hayatına uygulamaya çalışmalıdır.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilâhî denetim altında bulun­duğuna, onun söz ve davranışlarının vahyin süzgecinden geçtiğine bütün kalbiyle inanmalıdır.

 
Allah'ın Resûlü yanlış bir şey söylerse Cebrâil aleyhisselâmın hemen araya girip ona doğrusunu öğrettiğini unutmamalıdır.

Bir hadis kendi aklına ve anlayışına uymasa bile, "Bu hadîs-i şerifi Rabbimin âlemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Peygamberim söyle­miştir, bunda benim anlamadığım bir incelik vardır" diye düşünmeli ve o hadisi anlamaya çalışmalıdır.

Üzerinde yeterince düşünülmediği için bazen okunan hadisin bir âyete ters düştüğü zannedilebilir. O konu etraflıca araştırılınca söz konusu hadisi bir başka âyetin desteklediği görülebilir.

 
Şunu da hiçbir zaman unutmamalıdır ki Peygamber Efendimiz Kur'ân-ı Kerîm'in en yetkili ve ilk müfessiri, Kuran âyetlerinin ilk yorumcusudur. O konudaki bütün âyetler ve hadisler incelendiği zaman, zihne takılan hadîs-i şerifin mânâsı daha iyi anlaşılacaktır.

Hadislerin bir kısmı Kur'ân-ı Kerîm'in tefsiri, bir kısmı da Kur'an'da temas edilmeyen konularda Peygamberimizin koyduğu hükümlerdir.

Hadisleri Peygamber aleyhisselâmdan duyup bize nakleden sahâbî-ler bu ümmetin en seçkin neslidir. Nitekim Allah Teâlâ onları, "insanların iyiliği için yeryüzüne çıkarılan en hayırlı ümmet"1 diye övmüştür.

Ashâb-ı kirâm Resûlullah Efendimiz'i canlarından çok sevdiler. Ha­dîs-i şeriflere Peygamber emaneti gözüyle baktılar ve onları duydukları gi­bi aktarmaya özen gösterdiler. Hadisleri rivâyet ederken, yanlış yaparım korkusuyla alınları terler, boyun damarları şişer, gözleri yaşla dolardı.

İşte bu sebeple her Müslüman ashâb-ı kirâmı çok sevmeli, Kur'ân-ı Kerîm'den sonra en büyük servetimiz olan hadîs-i şerifleri bize ilettikleri için onlara minnet duymalıdır.

Sahâbeden sonra tâbiîn, onlardan sonra tebe-i tâbiîn gelir. Peygam­ber Efendimiz bu üç nesli "en hayırlı nesiller" diye övmüştür.

Hadis âlimleri, hadisleri rivâyet eden kimselerden, Kur'ân-ı Kerîm'in "yeryüzüne çıkarılan en hayırlı ümmet" diye övdüğü sahâbeyi tenkit dışı bırakmış, onlardan sonra gelen râvileri her bakımdan araştırmış, bu râvi-lerden güvenilir bulduklarının rivâyetlerini kitaplarına almışlardır.

1-Âl-i İmrân 3/110.
2-Hadisler ve onların bize gelmesi konusunda geniş bilgi edinmek için bk. Mehmet Yaşar Kandemir, "HADİS", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1997 XV 27-64.

Alimlerimizin okumamızı tavsiye ettiği hadis kitaplarında yer alan ha­dîs-i şerifleri gönül rahatlığı ile okumalıdır. Elinizdeki eserde bulunan hadîs-i şerifler, işte o güvenilir hadis kitaplarından seçilerek size sunulmuştur.2Kütüb-i Sitte
diye anılan altı hadis kita güvenilir hadisleri ihtivâ eder. Bu altı kitabın en güveniliri ise "el-Câmiu's-Sahîh" adlarıyla anılan 
Sahîh-i Buhârî ve Sahîh-i Müslim'dir. Bu iki kitaptaki bütün hadisler sa­hihtir.1

Bir hadis hem Sahîh-i Buharı de hem de Sahîh-i Müslim'de varsa, elinizdeki kitapta bunlarla yetinilmiş, başka kaynak verilmemiştir. Bir ha­dis bu iki eserden sadece birinde varsa, Kütüb-i Sitte'nin diğer eserleri de kaynak olarak gösterilmiştir.


Bir hadis
Sahîh-i Buhârî ve Sahîh-i Müslim'de yoksa, diğer hadis kitaplarından en az ikisi kaynak olarak gösterilmiştir.


Peygamber Efendimiz söylemediği hâlde, o söylemiş gibi rivayet edilen sözlere "mevzû" denir. Bu sözlerin içeriği çok güzel olsa bile onlara hadis denmez.2 Hadis diye uydurulan sözlerden uzak durmalı, onları baş­kalarına aktarmamalıdır.

Biz sahâbîlerden her birini, Allah ondan râzı olsun anlamında "radıyallahu anh" diye anarız. Hadisi rivâyet eden sahâbînin babası da sahâbî ise Allah her ikisindendejrâzçolsun anlamında "radıyallahu anhümâ" deriz.


Bu kitaptaki bir hadisi iki sahâbî rivâyet etmişse onlar için de "radı­yallahu anhümâ" tabiri kullanılmıştır. Bir hadisi üç ve daha fazla sahâbî rivâyet etmişse onlar için "radıyallahu anhüm" tabiri kullanılır. Biz böyle yerlerde Allah onlardan râzı olsun demeyi tercih ettik.


Bu kitapta her hadisin kaynağı gösterilmiştir. Hadis Kütüb-i Sitte dediğimiz altı hadis kitabından birinde geçmişse kaynağı, "Buhârî, Edeb 15" gibi bir ifade ile verilmiştir. Bunun anlamı, bu hadis Sahîh-i Buhârî nin Edeb bölümünde (kitabında), 15 numaralı babda geçti demektir. Bun­dan sonra verilen numara ise hadisin o kitaptaki sıra numarasıdır. Bu sıra numarasıyla hadis kolayca bulunur.


 
1-Sahîh-i Buhârî ve Sahîh-i Müslim hakkında geniş bilgi için bk. Mehmet Yaşar Kan­demir, "el-CÂMİlTS-SAHÎH", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1993, VII, 114-129.
Bu konuda geniş bilgi için bk. Mehmet Yaşar Kandemir, Mevzû Hadisler Menşei Ta­nıma Yolları Tenkidi, Ankara 1975; aynı müellif, "MEVZÛ", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2004, XXIX, 493-496. 
Kütüb-i Sitte dışındaki hadis kitaplarının kaynağı cilt ve sayfa numarası verilerek gösterilmiştir. Bu kitapların baskı yerini ve tarihini görmek isteyen "Bibliyografya"ya bakmalıdır.

 

[1]Bk. 133 nolu hadis.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786057850362
MarkaTahlil Yayınları
Stok DurumuVar
9786057850362
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.