Hikmet Gonceleri 500 Hadis-i Şerif RAVZA

Fiyat:
300,00 TL
İndirimli Fiyat (%48,3) :
155,00 TL
Kazancınız 145,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap           Hikmet Gonceleri 500 Hadis-i Şerif     
Yazar           Ömer Nasuhi Bilmen
Tercüme      Mustafa KASADAR
Yayınevi      Ravza Yayınları
Kağıt Cilt     Sarı Şamua kağıt, Kalın Ciltli
Sayfa Ebat  450 sayfa,  17x24 cm.
Hadis           500 Hadis-i Şerif Arapça metin ve Türkçe Açıklaması şerh yorumlarıRavza Yayınları, Hikmet Gonceleri 500 Hadis-i Şerif kitabını incelemektesiniz.  
Ömer Nasuhi Bilmen Hikmet Gonceleri 500 Hadis-i Şerif kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


SUNUŞ

Bismillahirrahmanirrahim.
Bizleri İslam ile şereflendiren Rabbimize hamd, Resûlüne ve onun bü­tün ashabına salat ve selam olsun.

Harf inkılabıyla birlikte bir gecede cahil bırakılan ve dinin kaynakla­rına ulaşması engellenen aziz milletimizin dinî hükümleri öğrenebilmesi konusunda en çok endişe duyan ve gayret eden son devir Osmanlı ulema­sından Ömer Nasuhi Bilmen hazretleri olmuştur. Özellikle "Büyük İslam İlmihali" isimli eseri uzun yıllar her yıl yüzbinlerce basılıp satılmış ve ala­nında yayınlanan kapsamlı tek eser olma özelliğini korumuştur.

Ömer Nasuhi Bilmen hazretlerinin eserleri uzun yıllar oğulları ve to­runları tarafından idare edilen Bilmen Yayınları tarafından yayınlanmış­tır. Ancak Bilmen Yayınları'nın kapanması ile birlikte bu eserlerin düzenli olarak basımı aksamıştır. Böylesine mühim eserlerin ilim talebeleri tara­fından aranıp da bulunamamasına gönlümüz razı olmadığı için merhum müellifin bütün eserlerini Ravza Yayınları'ndan neşretmeyi kendimize bir vazife bildik.

Şu ana kadar; Büyük İslam İlmihali, Hukuk-i İslamiye ve Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu (8 cilt), Büyük Tefsir Tarihi (2 Cilt), Sualli Cevaplı Dini Bilgiler, Muvazzah İlmi Kelam, İlmi Tevhid ve Hikmet Gonceleri (Beşyüz Hadisi Şerif) isimli eserlerini yayınladık. Sekiz ciltlik "Kur'an-ı Kerim'in Tefsiri ve Türkçe Meali Alisi" isimli eserinin yeniden dizilip ha­zırlanma işlemi ise devam etmektedir.

Elinizdeki Hikmet Gonceleri isimli bu eser, 500 Hadis-i Şerifin ter­cüme ve izahını ihtiva etmektedir. Seçilen Hadis-i Şeriflerin itikad, ibadet, ahlak ve sosyal konulara ait olduğu müellif tarafından yazılan önsözde be­lirtilmiştir. Hadis-i Şerifler başta Buhari, Müslim ve Ebu Davud olmak üze­re toplam yirmi bir kaynaktan alınmıştır. İlk baskısı 1965 yılında yapılan eser büyük ilgi görmüş ve birçok kurs ve medreselerde ders kitabı olarak takip edilmiştir.

Bilmen Yayınları tarafından yayınlanan nüsha esas alınarak yeniden hazırlanan eserde birçok yenilikler yapılmıştır. Kitap yeniden dizilerek tashih edilmiş, Hadis-i Şerif metinleri harekelenmiş, tahriçleri yapılmış, asıl nüshada yer alan yazım hataları düzeltilmiş, hadis-i şerif metinleri­nin manasına uygun başlıklar konulmuş ve bir de fihrist eklenmiştir. Bu şekilde kitaptan istifade en üst seviyeye çıkarılmıştır. Kitapta herhangi bir sadeleştirme yapılmamıştır.

Sözlerimizin sonunda başta merhum müellif Ömer Nasuhi Bilmen hazretleri olmak üzere tüm Ehl-i Sünnet âlimlerine Rabbimizden rahmet diliyoruz. Yüce Allah, bizleri kendi dinine hizmette muvaffak kılmasın.

24 Ekim 2017 (10 Receb 1438)
Mustafa KASADAR
Ravza Yayınları Genel Yayın Yönetmeni

   ÖNSÖZ

"Hikmet Gonceleri" ünvanını vermiş olduğumuz bu eser, beş yüz ha­dis-i şeriften müteşekkildir.

Malûm olduğu üzere Resûl-i Ekrem sallâllahü teâlâ aleyhi vesellem Efendimizin mübarek sözleri "Sünen-i Kavliye" zât-ı risâletpenahilerine muhasses olmayan bir kısım fiillerine "sünen-i fiiliye" ve bazı şeyleri gör­düğü halde men etmeyip de sükût buyurmuş olduğuna dair olan haber­lerden, rivayetlerden her birine de "sünnet-i takririye" denilirdi. Sünnetin cem'i "sünen"dir.

Sünnet-i kavliyeye "hadis-i şerif" de denir ki cem'i "ehâdîs-i şerîfe"dir. Maamâfih diğer sünen-i nebeviyeye de tağlib tarikile "ehâdîs-i şerîfe" de­nilmektedir.

İslâmiyet'in Kur'an-ı Azîmüşşân'dan sonra en büyük esaslarından biri de ehâdîs-i şerifedir. İtikadiyata, ahlâkiyata, içtimâiyata ve bilcümle mu­amelata dair yüzbinlerce ehâdîs-i şerîfe vardır. İslâm âlimleri bu hususta fevkalâde bir himmet ve gayret göstermiş, şark ve garbe intişar etmiş olan mübarek hadisleri tasavvurların fevkinden bir itina ile toplamış, bunlar­dan en muteber hadis kitaplarını vücude getirmişlerdir. Hatta bir hadis-i şerifin ne sûretle ve kimler vasıtasile nakledildiğini anlamak için şehir şe­hir seyahatte bulunan birçok ilim ve irfan sahibleriyle görüşüp hakikati tesbite çalışan bir nice İslâm âlimleri, muhaddisleri İslâm tarihine şeref-bahş olmuşlardır.

Bu gibi faziletli zatlar sayesindedir ki, İslâm âleminde hadis ilmi fev­kalâde bir inkişâfa mazhar olmuş, hafızalarını binlerce ehâdîs-i şerîfe ile tezyin etmiş olan birçok muhterem muhaddis yetişmiştir.

İşte biz de bu mübarek zatların meydana getirmiş oldukları pek mu­teber hadis kitaplarından istifade ederek bir gonce-i hikmet, bir kevbeke-i fazilet ve marifet olan bu beş yüz hadis-i şerifi iktibas etmiş bulunmakta­yız.

Bu bapta birinci mehazımız Sahîh-i Buhari, Sahîh-i Müslim ile Sünen-i Ebu Davud ve sairedir. Mahaza bu mübarek hadislerin kısmı âzami, İmam Süyutî'nin el-Câmiu's-Sagîr ve İmam Münâvî'nin el-Künûzü'l-Hakâik ünvanlı hadis kitaplarında münderiç bulunmaktadır. İsteyen zatlar bu meş­hur muhaddislerin hadis kitaplarına müracaat edebilirler.

İktibas ettiğimiz bu beş yüz hadis-i şerif; bizim itiyadımıza, ibadet­lerimize ahlâkiyatımıza, ictimâî varlığımıza, ruhumuzun îtilâsına ait pek mükemmel birer rehber mahiyetinde bulunmaktadır. Bunlardan her biri bir hikmet ve hakikat gül goncesidir ki, münkeşif oldukça bediî manzara-siyle, rûhânî letafetiyle bütün âfâkı tezyin ve tenvir eder.

Bizim âciz kalemimiz, bu yüksek hadislerin ihtiva ettiği hakikatleri lâyı-kiyle keşf ve izaha müstait değildir. Biz ancak bu mübarek hadislerin meal­leri ve bunlardan mülhem olabildiğim bir kısım izahat ve mütaleatı kayd ile iktifa etmiş bulunmaktayız.
Bununla beraber her hadis-i şerifin başlıca me'hazlerine işaret olun­muştur. Bir kısım me'hazler sarahaten gösterilmiş, bir kısım me'hazlere, nakillere de bir iki harf ile işaret edilmiştir.

Maamâfih bu muazzam hadislerin izahı vesilesiyle bazı zihinleri işgal etmiş bulunan bir kısım meselelerin hakikî mahiyeti, hikmet-i diniyesi hakkında mütâlâalar serdedilmiş, bazı yanlış düşünceler mahsulü olup diyanet-i İslâmiyeye mugayir birtakım yazıların da tashihi cihetine gidil­miştir.
 
İslâmiyet'in Kur'an-ı Azîmüşşân'dan sonra en büyük esaslarından biri de ehâdîs-i şerifedir. İtikadiyata, ah-lâkiyata, içtimâiyata ve bilcümle muamelata dair yüz-binlerce ehâdîs-i şerîfe vardır. İslâm âlimleri bu husus­ta fevkalâde bir himmet ve gayret göstermiş, şark ve garbe intişar etmiş olan mübarek hadisleri tasavvurla­rın fevkinden bir itina ile toplamış, bunlardan en mu­teber hadis kitaplarını vücude getirmişlerdir. Hatta bir hadis-i şerifin ne sûretle ve kimler vasıtasile nakledil­diğini anlamak için şehir şehir seyahatte bulunan birçok ilim ve irfan sahibleriyle görüşüp hakikati tesbite çalışan bir nice İslâm âlimleri, muhaddisleri İslâm tarihine şerefbahş olmuşlardır.

Ömer Nasuhi Bilmen
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786059261432
MarkaRavza Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.