Hukuki İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, Şamua

Fiyat:
1.500,00 TL
İndirimli Fiyat (%43,3) :
850,00 TL
Kazancınız 650,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap             Hukuki İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu
Yazar            Ömer Nasuhi Bilmen
Yayınevi        Ravza Yayınevi
Tercüme        Sadeleştirilmemiş
Kağıt  Cilt      Şamua kağıt, 8 Cilt takım
Sayfa  Ebat   3,335 Sayfa, 17x24 cm.
Yayın Yılı       2018 son baskı

            

 
Ravza Yayınları 8 Cilt Hukuki İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu kitabını incelemektesiniz.
Ömer Nasuhi Bilmen Şamua Kağıt Hukuki İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
 
   BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ
 
Malûmdur ki, islâm hukukuna dair arapça yazılmış muhtasar ve mufassal binlerce eser vardır. Fakat bu hukuka dair bütün aksamım ihtiva etmek üzere türkçe yazılmış kitaplar yok gibidir.
 
Vakıa bazı arapça fıkıh kitaplarının türkçe tercümeleri vardır. Fa­kat bunlar bir nisbe pek muhtasar şeylerdir ve muntazam bir tertibe tâ­bi değildirler. Mecelle-i Ahkâmı Adliye, islâm hukukunun yalnız mua­melâta ait bir kısım ahkâmım muhtevi bulunmuş, bunun üzerine muh­tasar ve. mufassal olmak üzere birkaç türkçe şerh de yazılmıştır. Fakat bu kıymetli eserler de —arz olunduğu üzere— yalnız bir kısım muame­lâta ait mesaili muhtev' olup islâm hukukunun sair kısımlar ile alâka­dar bulunmamıştır.
 
İslâm hukukunun birer şubesi olan ibadetlere, vakıflara, vasiyet­lere, mirasa, cihada, kısas ve hududa müteallik ahkâma dair de türkçe müstakil eserler yazılmıştır. Lâkin bunlar da yalnız bu muayyen, mah­dut mevzulara aittir.

İslâm hukukunu türkçe bir lisan ile kısmen ihtiva eden kıymetli eserlerden bir takımı da fetva kitaplarıdır. Fakat bunlar da hâdiselere göre vakit vakit verilmiş şer'î cevaplardan müteşekkil olup islâm huku­kunun her kısmını tam bir tertip dahilinde muhtevi bulunmamaktadır.
 
Maamafih bütün bu türkçe eserler, Hanefi fıkhına ait olup bunlar ile sair mezahibi fıkhiyyemiz hakkında malûmat verilmesi iltizam edil­memiştir.
 
Şeyhülislâm Hayri Efendi merhum, meşihatı zamanında islâm hu­kukunun münakehata, müfarekata, muamelâta, ukubata dair ve Ha­nefî mezhebine ait aksamını bir mecellei külliyye halinde cami bir eser meydana getirilmesine lüzum görmüştü. Fetva Emanetinde de Mecelle sarihi Ali Haydar Efendi merhum bulunuyordu. Âcizleri de mülga Fetvahane-i Alide heyeti telifiyye âzasından bulunuyordum. Bu eseri vücuda getirmek vazifesi, Meşihat Dairesinde bir heyeti ilmiyyeye havale edildi, âzasından bulunduğum bu heyet, kendisine tahsis edilen dairede bir müddet çalışarak bilhassa münakehat ve müfarekata ait birçok fık­hı mesailin arapça nakillerini topladı. Hindiye fetvası esas ittihaz edil­mişti. Bunların tercüme edilmesini de Ali Haydar Efendi ile âcizleri de­ruhte etmiştik. Münakehatın bir kısmına dair bin altı yüz madde kadar tercüme ettim, Haydar Efendi merhum da birçok tercümeler yaptı. Fa­kat Hayri Bey Efendi Meşihatten infisal etti, heyetimizin mesaisi de, derhal akim kaldı. Yalnız Ali Haydar Efendinin tercüme etmiş olduğu nafaka ahkâmı tebyiz edilerek, tab' ve neşredildi.
 
Muahharan Hukuk İlmini Yayma Kurumu, âcizlerile bazı zevata islâm hukukuna ait bir kısım ıstılahları bir lügatçe halinde yazdırdı. İs­lâm hukukuna dair ayrıca «Kamus» unvanile bahislerden müteşekkil bir eser yazmamızı da teklif etti. Âcizleri hisseme düşen «Ceza ahkâmı» nı bir iki sene çalışmak sureti ile ihzar ederek Kuruma gönderdim. Fakat İslâm hukukunun sair ahkâmı galiba yazılmadığından Kurumun da bu teşebbüsü bir neticeye iktiran etmedi.
 
Teşebbüs edilen hayırlı bir işin noksan kalmasına gönlüm razı ol­madığından aczime bakmaksızın böyle bir kamusu —noksan bir hâlde de olsa— vücude getirmek azminde bulundum, senelerce çalıştım, bu sı­rada islâm fıkhının ibadetlere ait olan kısmını «Büyük İslâm Îlm-i Hal» unvan ile yedi yüz küsur sahifeden ibaret olmak üzere ayrıca neşre mu­vaffak oldum. İslâm hukukunun yazmakta bulunduğum diğer aksamı­nı da inayet-i Hakla altı cilt olmak üzere başkaca yazıp bitirdim. Bu suretle işbu «Hukuku islâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye» adındaki eser vü­cude gelmiş oldu.
 
İstanbul Üniversitesi Rektörü muhterem Ordinaryüs Profesör Sıddık Sami Onar, böyle bir eserin tedvini hususunda mütevali teşviklerini ibzal buyurmuşlardır. İstanbul Hukuk Fakültesi muhterem Dekanı Pro­fesör Doktor Hüseyin Nail Kübalı ve Hukuk Fakültesi Dekanı bulunduk­ları sırada eserin tab'ı imkânım temin etmiş olan muhterem Ordinaryüs Profesör Doktor Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ve Fakülte muhterem heye­ti tedrisiyesi de bu kitabın mühmel kalmaması hususunda pek kıymetli lûtuflarını diriğ etmediler. O sayede eserin tab'ına başlanılmış öldü. Bu muhterem, yüksek hey'eti ilmiyyeye samimî teşekkürlerimi arzetmeği bir borç bilirim. Eserin bütün ciltlerinin tab'ını ikmale muvaffakiyeti de atıfeti ilâhiyyeden beklerim.
 
Ömer Nasuhi BİLMEN
 
 
     ÖNSÖZ
 
«Hukuki İslâmiyye ve Istılahatı fıkhiyye» ünvanı ile yazmış olduğum eser-i âcizi 1949 tarihinde İstanbul Hukuk Fakültesi tarafından altı cilt olmak üzere tab ve neşr edil­mişti. Bilâhare 1955 tarihinde birinci cildi yine Fakülte ta­rafından tekrar tab ettirilmişti.
 
Birçok zevad ise bu islâm Hukukuna ait mufassalca ese­rin tekrar tamamen tab edilmesini arzu etmekte bulundukla­rından «Bilmen Yayınevi» tarafından «yedi cilt» olmak üze­re yeniden tab'ına mübaşeret olunmuştur. Milletimizin ilmî varlığına âcizane bir hizmette bulunmak nimetine mazhar ol­mak ümidiyle bu eserimizin tekrar tab edilmesi iltizam edil­miştir.
 
Hak Tealâ Hazretlerinden muvaffakiyetler niyaz eyle­rim.
 
 
Em. Diyanet İşleri Reisi ÖMER NASUHÎ BİLMEN
 
 
 
( Hukuki İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu ) unvanı ile yazılan bu kitap, İslâm Hukukunun başlıca bütün aksamını ihtiva etmektedir. Bu kısımlar, en zi­yade Hanefî mezhebi üzerine müdevven mesail ve ahkâmı muhtevidir. Çünkü İslâm muhitinde asırlardan beri tatbik sahasında bulunan mezabibi fıkhiye ara­sında Hanefî mezhebine ait olan hukukî meseleler, hükümler daha büyük bir vüs'at ve inkişafı haiz ve İslâm âleminin daha çok yerlerinde carî bulunmuştur.
 
Maahaza bu mesail ve ahkâmı müteakip sair mezahibe ait hukukî mesele­lerin hükümlerin mühim bir kısmı da « () işaretile kavisler içinde yazılmış, bu suretle hukukî meslekler arasındaki ittifak ve ihtilâf noktaları gösterilmiş, bun­ların arasında mukayeseler yapılabilmesi gayesi takip edilmiştir.
 
Bu eserde mündemiç fıkhî meselelerin istinat ettiği şeri deliller, ciltler vücude getirecek kadar büyük bir vüs'ati haiz, «İlm-i Hılâf» da ve mufassal fıkıh kitaplarında yazılı olduğundan bunlardan bahsedilmemiştir. Yalnız mesailin es­babı mucibesi mesabesinde olan ve hikmeti teşriiyesini teşkil edip «İkili Fıkhiyye» ve «Menatı Hüküm» adını alan bir kısım aklî, içtihadı delillere, mülâhaza­lara işaretle iktifa olunmuştur.
 
Biz, bu usulü iltizam etmekle müçtehidini kiramın nazar noktalarını gös­termiş, fikr-i hukukînin inkişafına ve muhtelif hukukî meslekler arasında muka­yeseler yapılması imkânını temine hizmet etmiş bulunmaktayız.
 
Bu eserin pek cemiyetli olan muhteviyatı için en muteber fıkıh kitapları me'haz teşkil etmektedir. Bazı meselelerin me'hazleri yanı başlarında gösteril­miş ise de kısmı âzaminin me'hazleri hemen yanıbaşında gösterilmemiştir. Çün­kü bu meselelerden birçokları için müttehit, müteaddit, hukuk erbabınca ma­lûm me'hazler mevcut olduğundan her meselenin altında me'hazlerini göstermek zait ve külfetli olacaktır. Bu cihetle her kısmın nihayetinde başlıca me’hazların gösterilmesile iktifa olunmuştur.
 
Bu eserde yazılan meseleler, kolayca zapt ve ihata edilebilmek maksadilc muhtelif serlevhalar altında tertip ve tasnife tâbi totulmuş, bu hususta en ziya­de «Kitabi Bedayiissanayi fi Tertibişşerayi» unvanlı muazzam eserden istifade olunmuştur.
 
Bu kamusta «Mecellei Ahkamı Adliye» deki bütün mesail, münderiç bu­lunmuş, hukuka ait bir çok ıstılahatı fıkhiyye, madde madde yazılmış, hakların­da lâzımgelen izahat verilmiş, bunlardan bir çoklarının lûgavî mânâları da ya­zılarak aralarındaki münasebetlere işaret olunmuştur.
 
İslâm hukukunun ne gibi esaslara istinat ettiğini gösteren ve hukuka mü­teallik kanunların, nizamların ilmî bir surette anlaşılmasına yardım edip hukuk fikrinin inkişafım temine, hadim' bulunan «usulü fıkıh» ilmine dair de biraz ma­lûmat verilerek bu da eser için bir methal olarak tertip edilmiştir.
 
İslâm hukukunun esaslarından olup hukukî kabiliyetin artmasına ve tat­bikatın kolaylaşmasına hizmet eden, Mecellece de kabul edilmiş bulunan (99) kaidei fıkhiyede bu methal kısmında yazılmış ve bunlar kâfi derecede izah edil­miştir.
 
İslâm hukukçularını teşkil eden ve kudreti ilmiyelerine göre muhtelif tabakata ayrılmış bulunan büyük müçtehitlerin, fakıhların teracimi ahvaline dair de muhtasarca malûmat verilerek bununla da methal kısmına bir «Tabakatülfuka» faslı ilâve edilmiştir.
 
Bütün bunlar ile eserin heyeti umumiyesi, bir methal ile müteaddit kitap­lardan müteşekkil, altı cildi havi bulunmuş olmaktadır. Eserin sonuna bütün mündericatına dair hecâ harfleri tertibile bir cetvel de ilâve edilecektir.
 
Şunu da arz edeyim ki, bizim bu eserde (Hukuki İslâmiyye) den maksadı­mız, muamelâta —yâni; ukubata, münakehata, müfarekata vesair medenî, ikti­sadî muamelelere— müteallik ahkâmı şer'iyenin heyeti mecmuasıdır.

İslâm uleması, hukuk yerine fıkıh, ilmi hukuk yerine ilmi fıkıh tâbirlerini ihtiyar etmişlerdir. Maahaza aralarında fark vardır. Şöyle ki: Hukuk ve ilmi hu­kuk ile nâs arasında carî muamelâta müteallik bir ilim kast olunur. Fıkıh veya ilmi fıkıh ise hem bu muamelâta, hem de dinî vezaif ve vecaibe, —başka tâbir ve ahkâmı ibadâte — müteallik bir ilimdir. Bu cihetle ilmi fıkhın sahası daha geniş bulunmaktadır.
 
Nâçiz kaleminle tedvinine muvaffak olduğum bu eserin hukuk namına bir hizmet sayılabilmesi şerefine nailiyetimi feyyazı kerim olan Haktealâ Hazretle­rinden niyaz eylerim. ( hukukı islamiyye ve ıstılahatı fıkhiyye kamusu, ömer nasuhi bilmen, hukuku islamiye kamusu, hukuku islamiye ve ıstılahatı fıkhiyye kamusu kitabı, ömer nasuhi bilmen islam hukuku, islam fıkhı, 8 cilt takım, şamua kağıt, 1.kalite, sadeleştirilmemiş, orjinal )
 
Ve minallahittevfik.
 

8 cilt ömer nasuhi bilmen şamua kağıt hukukı islamiyye ve ıstılahatı fıkhiyye kamusu kitabı nı incele diniz
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054818228
MarkaRavza Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786054818228
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.