Hz. İbrahim (A.S) Ali Muhammed Sallabi

Fiyat:
500,00 TL
İndirimli Fiyat (%54) :
230,00 TL
Kazancınız 270,00 TL
Havale / EFT:
223,10 TL
64,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap          Hz. İbrahim (A.S) Tevhid ve İslam Davetçisi Güzel Örnek   
Yazar         Prof. Ali Muhammed Sallabi   
Yayınevi     Ravza Yayınları
Kağıt Cilt     2.Hamur, Karton kapak cilt
Sayfa Ebat  816 sayfa,  16x23.5 cm.


 

Ali Muhammed Salllabi Hz. İbrahim kitabı nı incelemektesiniz.   

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2TAKDİM

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah Teâla ya mahsustur. Salât ve selam, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v)'e, O'nun pey­gamber kardeşlerine, temiz ailesine, ashabının tamamına ve kıyamete kadar onun yoluna uyanların üzerine olsun...

Allah Teâlâ Hz. ibrahim (a.s.)'a çok büyük ayrıcalıklar bahşetmiştir. Bunların en önemlisi iki muazzam ayet-i kerimede peygamberlerin so­nuncusu Habib-i Ekrem (s.a.v)'e ve onun ümmetine Hz. İbrahim (a.s)'a uymalarını emretmesidir. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: "İbrahim'de ve o-nunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, "Biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi ta­nımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir" demişlerdi. Yalnız İbrahim'in, babasına, "Senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sa­na gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez" sözü başka. Onlar şöyle dediler: "Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır."[1] Ardından bu önderliğin ve rehber oluşun kapsamlı olduğunu şöyle vurgulamıştır: "Andolsun, onlarda (İbra­him ve beraberindekilerde) sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu eden­ler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Allah her ba­kımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır."[2]
18 Halilu 'r-Rahman Hazreti İbrahim Aleyhisselam

Kuşkusuz Hz. İbrahim (a.s)'ın güzel bir örnek ve rehber olmakla ayrıca­lığa sahip olması pek çok anlamlar, işaretler ve nice nice aydınlatıcı mana­lar taşır. Başlıcaları şöyledir:
  1. Hz. İbrahim (a.s)'ın tevhid inancım isbat etmede takip ettiği metot sağlam fitrada, güçlü kanıdar ve sağlam delillerle uyumlu, kalıcı, sü­reğen bir metottur. Bu aynı zamanda Habib-i Ekrem (s.a.v)'in meto­dunun bizzat kendisi olup getirdiği din fıtrata uygun ve sağlam delil­lerle desteklenen bir dindir.
  2. Hz. İbrahim (a.s)'ın metodu, ümmetine hatta ve hatta tüm insan­lığa karşı merhametli olmaya, kolaylaştırma ve müjdeleme ilkeleri­ne dayalı bir metottur. Allah Teâlâ ondan bahsederken buyuruyor ki: "Rabbim! Çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, şüp­hesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin."[3] Bu Hz. Peygam­ber (s.a.v)'in de bizzat takip ettiği bir metottur. Mesela, Bedir gaz­vesinde Kureyş'li esirlere ne yapılacağı konusunda önce ashabıyla is­tişare etti. Hz. Ömer (r.a) hepsinin öldürülmesini önerdi. Hz. Ebu-bekir (r.a) ise fidye vermeleri karşılığında hepsinin affedilmesini ö-nerdi. Hz. Peygamber (s.a.v), Hz. ibrahim (a.s)'ın metodunu takip ederek fidye karşılığında affetmeyi ve merhameti, yıkıcı olmayı de­ğil yapıcı olmayı seçti. Nitekim Hz. Ebubekir (r.a)'ı Hz. ibrahim (a.s)'e benzeterek şöyle buyurdu: "Ey Ebubekir! Sen tıpkı ibrahim gibisin."[4]
  3. işte, Allah Teâlâ Hz. Peygamber (s.a.v)'in peygamberliğini âlemlere rahmet olarak, şeriatını da kolaylık ve zorluğu defetmek ilkelerine sa­hip olma vasıflarıyla özedemiştir. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: "Al­lah, size kolaylık diler, zorluk dilemez."[5] Hz. ibrahim (a.s)'ın şeriatı da kuşatıcı bir surette idi.
Prof. Dr. Ali Muhammed Saüabî | 19

Bu Kitap Hem Bir Biyografi Hem Tarih Yolculuğu Kitabıdır

Araştırmacılara ve okurlara takdim etmekte olduğumuz bu kıymetli ki­tap değer ve kıymetini, ele aldığı konusundan almaktadır. Nitekim denil­miştir ki: "Inne şerefe'l-ilmi bi şerefi mevdûihi" "ilmin değer ve kıymeti ko­nusunun şeref ve kıymetiyle bilinir." Bu kitabın konusu da Allah Teâlâ'nın başlı başına bir ümmet olarak vasfettiği Hz. ibrahim (a.s)'dır. Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: "Gerçekten İbrahim (tek başına) bir ümmetti; Allah'a gönülden yönelip itaat eden bir muvahhidi ve o müşriklerden değildi. Al­lah'ın nimetlerine şükredici idi. (Allah) onu seçmiş ve doğru yola iletmiş­ti."7 Allah Teâlâ onu müminlere bir önder, tüm insanlara da imam kılmış­tır. Zira buyuruyor ki: "Ben seni insanlara önder yapacağım."* O aynı za­manda Allah Teâlâ'nın kendisine deliller verdiği Halilullah'tır. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: "İşte kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimiz. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir."9
Kitabın yazarı değerli kardeşim Dr. Ali Muhammed Sallabi , bilgisi, tecrübesi ve titiz çalışması ile peygamberlerin babası üzerine yaptığı araş­tırma ile peygamberler tarihinin özetini ortaya çıkarmaya muvaffak ol­muştur. Şöyle ki, konuyu detaylıca ele almış ve faydalı malumatlar ortaya koymuş, buradan dersler ve ibretler çıkarmak suretiyle bir hayli mesai harcamıştır. Hazreti ibrahim'in peygamberler kervanındaki biyografisin­den ve Kur'an-ı Kerim'in çeşitli sure ve ayetlerde ondan bahsetmesinden ve babası, oğlu, halkı, melekler, krallar ile diyaloglarını vb. konular üze­rinde durmuştur.
Kitabı farklı kılan yönü eğitici yönüdür. Çünkü kitapta, hidayet ve dalalet, kurtuluş ve zafer, ölüm ve sıkıntı ve çocuk yetiştirme gibi konu­larda bir dizi ders, hikmet ve Yüce Allah'ın bu hususlardaki yasaları çıka­rılmıştır. Şöyle ki, Hz. ibrahim (a.s) iki oğlunu çok başarılı bir şekilde yetiştirmişti. Allah Teâlâ bu sayede her iki oğlunu da peygamberler zümresine dâhil etmiştir. Hz. ibrahim (a.s) torunlarını yetiştirmede ve onlara vasiyetinde de başarıya ulaşmıştı. Onlardan çok sayıda resuller ve nebiler çıktı. O, gerçekten resuller ve nebilerin babasıdır.

Nahl Suresi, 120-121. Bakara Suresi, 124. tnam Suresi, 83.
20 Halilu'r-Rahman Hazreti İbrahim Aleyhisselam


Yine yazarın, Hz. ibrahim (a.s.)'ın sahifelerinden Hanif dinine (İs­lam'a) dair çıkardıklarının yanı sıra, rüya, tövbe, şükran, dua, ibadet, kalp huzuru, bina inşası, kutsal ev, misafire karşı misafirperverlik vb. hususla­ra dair çıkarımlar da kitabı ayrıcalıklı kılan hususlardandır. Kitap gerçek­ten gerek ilmi zeminde gerekse eğitici ve tarihi yönüyle bir ansiklopedi ni­teliği taşımaktadır. Özellikle peygamberlerin babası Hz. ibrahim hakkın­da gerçekleri araştırmak isteyenler için olmazsa olmaz bir eserdir. Bu ki­tabın önemini artıran bence en önemli yönü vermiş olduğu bilgilerin ka­hir ekseriyetinin "Ona ne önünden ve ne de ardından hiçbir batıl girmez. O, hikmet sahibi ve hamde layık olan Allah tarafından indirilmiştir"™ vasfına sahip Allah'ın kitabından ve "O, arzusuna göre de konuşmaz. O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir" u denilen Sünnet-i Seniy-ye'den alınmış olmasıdır.

Bize düşen görev; bir müfessir, tarihçi ve araştırmacı olan değerli kardeşi­miz Dr. Ali Sallabi'nin, peygamberlerin en büyüklerinden olan Hz. ibrahim (a.s.) hakkındaki bu büyük çalışmasını kabul etmesi için, islam ve Müslü­manların bu çalışmadan faydalanması için ve müellifinin de daha fazla hayır ve bereketlere ulaşması için Allah Teâlâ'ya dua ve niyaz etmektir. Amin.

Son duamız âlemlerin rabbi olan Allah'a hamd olsun. Salat ve selam da Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) ve al ve ashabı üzerine olsun.

10  Fussilet Suresi, 42.
11  Necm Suresi, 3-4.Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadâğî
(Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri) H. 27 Şevval 1442 / M. 27 Haziran 2021GİRİŞ

Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla...

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ'ya mahsustur. O'na hamd eder, O'ndan yardım ister ve O'ndan bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrin­den ve amellerimizin kötülüğünden Allah Teâlâ'ya sığınırız. Allah Teâlâ'nın hidayet ettiği kişiyi kimse saptıramaz; Allah Teâlâ'nın saptırdığı kişiyi de kimse hidayete erdiremez. Şahitlik ederim ki, Allah Teâlâ'dan başka ilah yoktur, tek ilah O'dur. O'nun ilahlıkta ortağı yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed sallahu aleyhi ve sellem O'nun kulu ve resulüdür.

"Ey iman edenler! Allah Teâlâ'dan, O'na yaraşır şekilde korkun ve an­cak Müslümanlar olarak can verin."12
"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah Teâlâ'dan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzeri­nizde gözetleyicidir."13
"Ey iman edenler! Allah Teâlâ'dan korkun ve doğru söz söyleyin. (Böy­le davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Al­lah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur."14

Âli İmrân, 102. Nisâ, Sûresi, 1. Ahzâb Sûresi, 70-71.

Mümtehine Suresi, 4.
Mümtehine Suresi, 6.
[3] ibrahim Suresi, 36.
[4] Müslim, Had. No: 1762; Ayrıca bkz: İmam Nevevf nin hadis şerhi için 12, 86-87.
[5] Bakara Suresi, 185.

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786258081657
MarkaRavza Yayınları
Stok DurumuVar
9786258081657
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.