İslam Dini, Ahmet Hamdi Akseki RAVZA

Fiyat:
120,00 TL
İndirimli Fiyat (%51,7) :
58,00 TL
Kazancınız 62,00 TL
Havale / EFT:
56,26 TL
Aynı Gün Kargo

  Kitap             İslam Dini
  Yazar            Ahmet Hamdi Akseki
  Editör            Mustafa Kasadar
  Yayınevi        Ravza Yayınları
  Kağıt  Cilt      2.Hamur,  Karton Cilt
  Sayfa  Ebat   384 sayfa, 16,5x23,5 cm
 
 
Ravza Yayınevi tarafından hazırlanan İslam Dini kitabını incelemektesiniz.
Ahmet Hamdi Akseki İslam Dini kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
  
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 

 
   İslam Dini, İtikat İbadet Ahlak Ahmet Hamdi Akseki
 
 
İslâm Dînî nin îtikad ibâdet ve ahlâk bahislerinin ve ayrıca dinler ve mezhebler hakkında da bir hülâsayı ihtiva eden bu kitap, İmam ve Hatîb Kurslarında okunacak din dersleri müfredat programına da uygun görüldüğünden, Bakanlıkça, İmam ve Hatîb Kurslarına da tavsiye edilmiştir.
 
Kitap dört bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde dinler ve mezhep­ler hakkında umûmî bilgiler verilmiş, ikinci ve üçüncü bölümler­de bilinmesi gereken îtikad ve ibâdet mes'eleleri yazılmıştır. Dördüncü bölümde de kısaca islâm ahlâkından bahsedilmiştir.

Okuma bilen her insan, itikad, ibâdet ve ahlâk mes'elelerini bu kitaptan kolayca ve kimseye muhtaç olmadan öğrenebilecektir.
 
 
     EVKAF UMUM MÜDÜRLÜĞÜNE
 
 
Heyet-i Müşaveremiz -Azasından Aksekili Ahmed Hamdi Efendi tarafından " İslâm Dini - İslâm Itikad ve İbâdeti" namıyle yazılmış olan kitab, bu hususta bilin­mesi lâzımgelen mesaili cami ve imam ve Hatibler için fevkalade lüzumlu olduğu bittetkik anlaşılmış olmakla eğer mümkin ise makamınızca tabedilerek imam ve hatiblere tevzii münasip olacağı beyan olunur efendim.
 
 19.7.1933
Diyanet İşleri Reisi RİFAT
 
 
(1) Evkaf Umum Müdürlüğü'nün gösterdiği lüzum ve isteği üzerine tarafımdan yazılan ve Riyaset Yüksek Makamınca da ayrıca tetkik edil­miş olan işbu kitabın, ehemmiyetini ve tab'ı lüzumunu bildiren kıymetli tezkerenin bir suretini teberrüken ilk sayfaya koymayı münasip gördüm.
 
Hamdi AKSEKİ
 
 
          ÖNSÖZ
 
İmam ve Hatiblerin her şeyden önce îtikad ve ibâdet mes'elelerini iyi bilmeleri gerektir. Bunları bilmeyenlerin imamlık yapmaları caiz değildir. Bununla beraber köylüye ve halka dince çok lüzumlu olan şeyleri öğretecek olan da bunlar demektir. Halbuki, onların bu şeyleri topluca ve kolayca öğrenebilmeleri için bir kitap yoktur. Ger­çi, bu hususta Arapça yazılmış pek çok kitaplar vardır. Fakat her imam ve hatibin onları elde etmesi ve bütün bu mes'eleleri onlardan anlayıp öğrenmesi haylice zor ve hatta bugünkü imamların çoğu ve yarınkilerin hemen hepsi için mümkün değildir. İşte bu ihtiyacı çok­tan beri düşünür ve bu gibi imam ve hatîblere sağlam bir kılavuz ol­mak üzere bir kitap yazmak isterdim. Aynı ihtiyacı duymuş ve anla­mış olan Evkaf Umum Müdürü bir gün bu mes'eleyi bana açarak, böyle bir kitap yazmamı rica ve "Mümkün olursa bunun kendileri ta­rafından bastırılarak imam ve hatîblere meccanen dağıtılacağınıda” ilave etti. Müdîr-i Umuminin mütalaasını uygun bulduğum için bu kitabı yazıp kendilerine verdim. Diyanet işleri Reisliğince îcâb eden tetkikat yapıldı ve basılmasına karar verildi. islam dini ahmet hamdi akseki
 
Kitap dört bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde dinler ve mezhep­ler hakkında umumî bilgiler verilmiş, ikinci ve üçüncü bölümlerde bilinmesi gereken îtikad ve ibâdet mes'eleleri yazılmıştır. Dördüncü bölümde de kısaca islâm ahlâkından bahsedilmiştir.
ikinci bölüm için başlıca şu kitaplar esâs tutulmuştur: İmâm-ı A'zam'ın El-Fıkhü'l-Ekber adındaki kitabı ile Vasiyetname'si; Nesefî'nin, Tahavî'nin ve Senûsî'nin akaid kitapları: Emâlî, Nuniye Cevhe­re, Bâcûrî, Şeybâniye, Harîde, Vesiletü-l-Âbid; Birgivî'nin Ravzatü'l - Cennât namındaki muteber metinleri; Maturîdî'nin ve Aliyyü'l-Kaari'nin Fıkh-ı Ekber şerhleri; İbni-i Kayyim'in Şifâü'l-Alîl'i.
 
Esâs tuttuğumuz metinler yalnız mes'eleleri yazarak onların de­lillerinden uzun uzadıya bahsetmediklerinden biz de öyle yaptık. Esasen böyle olması bellemek ve akılda tutmak için daha kolaydır. İbâdet kısmı için de başlıca Nûrü'l-îzâh, Tenvîrü'l-Ebsâr, Kenz me­tinleri ile Nûrü'l İzah Şerhi ve Tahtâvî esâs tutulmuştur. Mısır'da imam ve hatîblere tevzi edilmek ve okutmak üzere Evkaf Nezâreti ta­rafından son zamanlarda mütehassıslara yazdırılan ve şimdiye kadar iki cildi çıkmış olan Dört Mezhebe Göre Fıkıh adındaki mühim ki­taptan da istifade ettim.
 
Şunu da söylemeliyim ki: İmam ve hatibler için düşünülmüş olan bu kitaptan Türkçe bilen her müslüman istifade edebilecektir.
 
Okuma bilen her insan, îtikad, ibâdet ve ahlâk meselelerini bu ki­taptan kolayca ve kimseye muhtaç olmadan öğrenebilecektir. ahmet hamdi akseki islam dini kitap
 
Kitap kısa bir metin olmakla beraber, bu hususta bilinmesi lâzım olan mes'eleler tamamen mevcuttur. Bunların izahlarını, incelikleri­ni, felsefelerini, hikmet-i şer'îyyelerini, istinat ettikleri şer'î ve aklî delilleri, mezheb ve müctehidler arasındaki ihtilafları ve bunlardan elde edebileceğimiz faydaları bu kitaba şerh olmak üzere hazırla­makta olduğum büyük kitaba bıraktım. Allahu Teâla'nın izni ve yar­dımı ile yakında onu da bastıracağımı umarım.'1' Tevfik ve hidâyet yalnız Allah'dandır.
 
Ahmet Hamdi AKSEKİ
 
¹Bunun büyük bir cildi “İslam” adıyla yayınlanmıştır.
 
 
      İKİNCİ TAB’IN ÖNSÖZÜ
 
15 sene evvel basılmış olan bu kitabın, birkaç ay içinde mevcudu tükenmiş ve o günden beri her taraftan sorulmakta, istenilmekte ol­masına rağmen bugüne kadar bastırılamamıştı.
 
Birinci tab'ın önsözünde de belirtildiği veçhile bilhassa İmamlar ve Hatîbler için hazırlanmış olan bu kitap; aynı zamanda her Müslümanın da okuyup istifade edeceği mühim bir kitaptır.
 
İslam Dini 'nin îtikad, ibâdet ve ahlâk bahislerini ve ayrıca dinler ve mezhebler hakkında da bir hülasayı ihtiva eden bu eser, İmam ve Hatîb Kurslarında okunacak din dersleri müfredat programına da uygun görüldüğünden, Bakanlıkça İmam ve Hatîb Kurslarına da tav­siye edilmiştir.
 
Eserin bu (ikinci) tab'ı bazı düzeltmeler ve ilavelerle daha zengin­leştirilmiştir.
 
Hazırlanmakta olduğunu ve basılacağını o zaman vadettiğimiz büyük kitabın birinci kısmı 1942'de yayınlanmış, diğer kısımları da hazırlanmıştır. İnşâallah onun da bu sene yayınlanaca­ğını ümit ederim.
 
 
Diyanet işleri Eski Başkanı
Ahmet Hamdi AKSEKİ
 
 
ALFABETİK İÇİNDEKİLER FİHRİSTİ
 
-A-
Abdesti Bozan Şeyler 
Abdestin Farzları 
Abdestin Faziletleri      
Abdestin Mekruhları    
Abdestin Sünnetleri     
Abdestin Tarifi      
Abdestsiz Helâl Olmayan Şeyler       
Açıkta Olan Mallar, Gizli Mallar  
Adaletin Muktezâsı Olan Vazifelerle İhsandan Doğan Vazifeler
Arasında Fark      
Adamak (Nezir)    
Âdi ve Maddî Şeylere Tapınmak
Âhiret Günü Ne Demektir? 
Ahiret Gününe îmân    
Âhiret Gününe İnanmanın Amelî Hayatta Kıymeti   
Ahlâk İlmi      
Ahlâki Vazifeler    
Ahlâki Vazifelerin Aksamı   
Aile Ne Demektir ve Bunun Ehemmiyeti   
Aile Vazifeleri       
Aile Vazifelerinin Aksamı    
Akıl 
Aklın Hükümleri    
Akşam Namazının Vakti     
Akşam Namazı    
Allah'a Karşı Ahlâkî Vazifelerimiz      
Allah'ın Kitaplarına îmân     
Allah'ın Sıfatları    
Allahu Teala Hazretlerine îmân 
Amel ile îmân Arasındaki Münasebet
Amelî Hükümler ve Bunlardan Maksat     
Ana ve Babanın Çocuklarına Karşı Vazifeleri 
Ateşe Tapınmak   
 
B -
 
Bâlig Olmayan Çocukların da İzinsiz Giremeyeceği Vakitler           
Başkalarına Yardım Etmek ve islâmda Bunun Mühim Mevkii        
Başkalarını Kötü Sanmak
Batıl Din ve itikadlar, Ne Suretle Çıkmıştır?     
Bayram Namazı Nedir?    
Bayram Namazının Geriye Kalması      
Bayram Namazları
Bazı Hayvan veya Nebatata Tapınmak 
Bedende ve Elbisede Bulunan Pislik ve Onlardan Temizlenmenin Usulü         
Beş Vaktin Namazları ile Vâcib ve Nafile Namazlar  
Beşeriyet için Dînin Lüzumu      
Bir Dinin Tabiî Olabilmesi için Aranılacak Şartlar       
Bütün Erkân ve Âdabına Riayet Edilerek Gusletmek
Bütün Hayvanlara Karşı Şefkat  
Büyük Havuz ve Hükmü  
Büyüklere Hürmet, Küçüklere Şefkat ve Merhamet   
 
     c - ç- 

Camiye Giderek Cemaatla Namaz Kılmağa Mâni' Olan, Cemaata Gitmemeyi Mubah Kılan Özürler
Cemaatla Namazın Hükmü        
Cenaze Bahsine Taallûku Olan Bazı Meseleler         
Cenaze Namazı     
Cenaze Namazı Şartları   
Cenazeyi Yıkamak
Cömertlik     
Cuma Namazı        
Cuma Namazının Farz Olmasının Şartları       
Cuma Namazının Sahîh Olmasının Şartları    
Cuma Namazının Vakti    
Çocukların Ana ve Babalarına Karşı Vazifeleri           
 
-D-
 
Develer için Zekât Nisabı 
Dilini Terbiye ve islâh etmek       
Din Beşeriyetle Doğmuş ve Onunla Devam Edecektir         
Din-i Hak, Din-i Tevhid     
Dîn-i Tabiî Nâmiyle Ortaya Atılan Esasların Kıymeti  
Dînin Mahiyeti        
Dînin Menşei Nedir? Aklın Vazifesi       
 
Dinler ve Mezhepler Hakkında Umumî Malumat     
Dinlerin Tekâmülü
Durgun ve Akar Suların Hükmü 
Duygularımızı İşimizle Kuvvetlendirmek  
Duygunun Düşünceye Te'sîri    
Duygunun İşe Te'sîri   
Düşünce ve Muhakemenin işe Te'sîri      
Düşüncenin His ve Duyguya Te'sîri 
 
-E-
 
Ecel Meselesi       
Edep ve Haya      
Emânet ve Hiyânet      
En Evvel Takarrür Eden Dört Mezheb      
Eski Ahlâk Ulemâsına Göre Ruhun Kuvvetleri
Eş'arîler 
Evimizde Hizmet Edenlere Karşı Vazifelerimiz       
Evlilik Helâl Olmayanlar      
Ezan ve Kamet    
 
-F-
 
Farz Namazlara Tâbi Olan ve Tâbi Olmıyan Nafile Namazlar
Farz Olan Namazların Vakitleri  
Farz ve Hükmü    
Farz ve Vacip Namazlar     
Farz-ı Ayın, Farz-ı Kifâye   
Farzlara Tâbi Olmıyan Nafile Namazlar   
Faziletin Dört Temeli   
Faziletin ve Güzel Huyların İslam'da Mevkii    
Ferdlerin Hükümete Karşı Vazifeleri 
Fetva Veren ve Fetvaları Hıfzolunan Sahabeler     
Feyz ve ilham       
Fidye     
 
-G-
 
Geçmiş Namazların Kazası       
Geçmiş Namazların Kazasını Geriye Bırakmamak
Gıpta = İmrenmek
Gıybet   
Göğe, Aya, Güneşe ve Yıldızlara Tapınmak   
Göz, Kulak ve Sair Azaların Terbiye ve Islâhı 
Gusletmek Kimlere Farzdır?      
 
Guslün Farzları      
Guslün Sünnetleri 
Gusül (Boy Abdesti)          
Gusül Ne Demektir
 
-H-
 
Haber-i Resul         
Hac Kimlere Farzdır?        
Hac ve Kurban       
Hades           
Hadesten Taharet (Abdest Almak veya Gusletmek)  
Hadîs Kitapları ve Bunları Yazanlar     
Hadis ve Muhaddis           
Hadisin Aksamı      
Hakiki Pislik ve Ondan Paklanmak       
Hakîkî ve Kur'an Ahlâkiyle Ahlâklanmış Bir Müslüman Nasıl Olmalı?
Hanbelî Mezhebi    
Hanefî Mezhebi ve Ebû Hanîfe  
Haram ve Hükmü  
Haset Etmek = Çekememek        
Hastaların Namazı Nasıl Kılacakları ve istiskâ Namazı         
Hayat-ı Mâneviyyeyi, Şeref ve Haysiyeti Lekeliyecek Şeyler           
Hayatın Devirleri ve Her Devre Ait Ana ile Babanın Vazifeleri        
Hayır ve Şer 
Hayız Kanı ve Hükmü       
Hayız ve Nifasın Hükmü  
Hem Pâk Hem de Paklayıcı ve Mekruh Olmayan Sular       
Hem Pâk, Hem de Pâklayıcı ve Fakat Mekruh Olan Sular   
Hicvetmek    
Hilim
Hısım ve Akrabalarımıza Karşı Vazifelerimiz   
Hutbenin Rüknü    
Hutbenin Sünnetleri         
Hutbenin Şartları    
 
-i-
 
İbâdet
İbâdet Ne Suretle Olur?    
İbâdet Üç Maksatla, Üç Düşünce ile Yapılır     
İbâdetin Mânâsı ve Lüzumu        
İcmâlî îmân  
İctihâd ve Müctehid           
 
İçtimâi Hâk ve Vazifeler      
İçtimâi Vazifelerimizin Bir Hülâsası   
İçtimâi Vazifelerin İkinci Kısmı   
iffet
iftira Etmek    
İkindi Namazı      
İkindi Namazının Vakti
ilâhî Dinleri Diğerlerinden Ayıran Vasıflar
ilâhî ve Semavî Kitaplara îmân Ne Demektir ve Ne Suretle Olur?
İlm-i Fıkhın Tedvini      
ilmin Yolları ve Bilgi Vasıtalarımız     
imamda Aranılacak Evsaf  
İmâm-i Evzâî ve Mezhebi   
imâm-ı Sevrî 
imamın Arkasında Namaz Kılanların Hâli 
îmân      
îmânın Hakikati    
îmânın Lügat Mânâsı  
îmânın Mânâsı     
îmânın Sahih ve Kabule Şâyân Olması İçin Üç Şartın Bulunması Lâzımdır        
îmânın Serî Mânâsı    
inat ve Televvün-i Mizaç     
incil (Ahd-i Cedîd)        
insan Dediğimiz Nedir ?     
insana Tapınmak 
İnsanın Ahlâkî Mâhiyetini Gösteren Nelerdir? 
insanın Allah'ına Karşı Vazifeleri       
insanın Ayıplarını Aramak ve Onları Ortaya Dökmek     
insanın Kendi Dilemesi ve istemesi ile İşlediği işleri Vardır   
insanın Manevî Hayatı ve Buna Karşı Tecâvüzün Çirkinliği  
insanlardan Vukua Gelen işler ve Neticesi      
İnsanların ilk Mürşidi   
İnsanların İşine Terettüb Eden Şer'î Hükümler
insanların Peygamberlere ihtiyacı ve Peygamberlerin Vazifeleri
intihar Meşru ve Ahlâkî Değildir
irâdenin Hastalıkları Nasıl Anlaşılır? 
irâdenin Terbiyesi        
lskât-ı Salât   
Iskât-ı Savm 
İslâm      
islâm Ahlâkı  
İslâm Dini, Tabiî ve Cihanşümul Bir Dindir       
 
 
İslâm Dini 'nin İ'tikad Kökleri       
İslâm Dinine Girmek İsteyen Bir İnsana Ne Yapmalıdır?     
İslâm İbâdetindeki Faziletler        
İslam İlimlerinin Aksamı ve Ne Suretle Tedvîn Olundukları 
İslam Mezhebleri ve Mezheb İmamları
İslâm'ın Beş Direği (Şartları)        
islâmda Ahlâka Verilen Ehemmiyet      
islâmda Nakle Verilen Ehemmiyet        
islâmda Ziyaretin Edebleri           
islamın Haram ve Yasak Eylediği Şeyler ve Bunlardan Birini Yapmanın Cezası          
islamın Şartları       
istihaza ve özür Kanı        
İstihza, Alay Etmek            
istiskâ Namazı        
İşin Düşünceye Te'sîri      
İşin His ve Duyguya Te'sîri          
itikaad ve îmân Esasları ve Bunların Kıymeti  
İtikaadî Mezhepler  
İzzet-i Nefis  
 
-K-
 
Kader Ne Demektir?          
Kadere îmân           
Kadınlara Mahsus Bazı Haller    
Kalbî Ameller          
Kardeşlerin Birbirlerine Karşı Vazifeleri
Karı ile Kocanın Birbirlerine Karşılıklı Vazifeleri         
Kazâ ve Kader Deyip De Çalışmayı Bırakmak Caiz Olur Mu?         
Kazâ ve Kader ile ihticâc Olunamaz     
Kazâ ve Kadere îmân, İlim, İrâde ve Tekvin Sıfatlarına İmân Demektir     
Kazanın Mânâsı     
Keffâreti Iskat Eden Şeyler          
Kelime-i Tevhîd'in Mânâsındaki Şümul
Kendisi Pâk Olup Başka Bir Şeyi Pâklamıyan Sular 
Kıyas ve İçtihadın Lüzumu          
Koğuculuğun İlâcı 
Koğuculuk (Ondan Ona Lâf Taşımak)  
Komşu Hakkı          
Koyun ve Keçi İçin Zekât Nisabı
Kul Hakkı     
Kul, İrâdesini Hangi Tarafa Sarfederse Allah Onu Yaratır    
 
 
Kur'an Hem Lafzı, Hem Mânâsı İtibariyle Mucizedir       
Kur'an İlmi     
Kur'ân'a Karşı Ahlâkî Vazifemiz
Kur'anin Toplanması   
Kur'ân-ı Kerîm      
Kur'an-ı Kerîm Ne Suretle Nazil Olmuştur?     
Kur'ân-ı Kerîm Yirmi Üç Senede Tamam Olmuştur
Kur'ân-ı Kerîm'de İsimleri Geçen Peygamberler     
Kurban  
Kurbana Mâni Olan Haller  
Kurbanın Hükmü  
Kuvve-i Âkılenin Hâkim Olması İçin Bilgi Lâzımdır  
Kuyuların Temizlenmesi     
 
-L-
 
La İlahe İllallah Muhammedü'r Resûlullah
       
-M-
 
Maddî ve Cismânî Vazifelerimiz
Maliki Mezhebi ve İmâm-ı Malik 
Mânâsı Bakımından da Kur'an Tam Bir Mu'cizedir 
Mâtürîdiyye Kimlerdir? Ebû Mansûr-i Mâtürîdî Kimdir?  
Meclislerde, Toplantılarda Riâyeti Lâzım Olan Şeyler (Âdab)
Medenî ve İçtimaî Vazifeler  
Mekruh Ne Demek ve Kaç Kısımdır?
Melek Ne Demektir? Bunlara îmân Ne Suretle Olur?     
Meleklere îmân    
Meleklere îmânın Amelî Kıymet ve Ehemmiyeti      
Melekleri Neden Göremiyoruz? 
Memleket Vazifeleri     
Meshin Caiz Olmasının Şartları
Meskene, Evlere Tecavüz Etmemek
Mest (Ayakkabı) Üzerine Meshetmek       
Mest Ne Demektir?     
Mezhebler Ne Suretle Takarrür Etmiştir? 
Misafir (Yolcu) Namazı       
Misafirlere Karşı Vazifelerimiz   
Muhammed Aleyhisselâm  
Muharebeden Kaçmak ve Bunun Cezası
Mü'minler Allah'ı Nasıl Görürler?       
 
 
Mubah Ne Demektir?  
Müdâfaa-i Nefis Meşru' Bir Haktır     
Müekked ve Gayr-i Müekked Sünnetler   
Müfsid Ne Demek ve Nerelerde Kullanılır?     
Mühim Bir îhtar     
Mükellef Ne Demektir?
Mükellef ve Onun işleri; Şer'î Hükümler   
Müslümanlığın Emir ve Nehiylerindeki Hikmetler    
Müslümanlığın Gayesi ve Dînî Hükümler 
Müslümanlığın Hükümleri Kimleredir?      
Müslümanlığın Temizliğe Verdiği Ehemmiyet  
Müslümanlıkta Hayat-ı Mâneviyyenin Ehemmiyeti 
Müstehap Ne Gibi Şeylerdir?
       
-N-
 
Nafile Namazlar   
Naklî ve Sem'î Delillerin Aksamı
Namaz Kılmak Mekruh Olan Vakitler
Namaz Nasıl Kılınır?   
Namaz Ne Zaman Farz Olunmuştur ve Kimlere Farzdır?     
Namaz ve Namaz Vakitleri
Namaza Mâni' Olan ve Olmayan Miktar itibariyle Pisliğin Aksamı
Namazda Mekruh Olmıyanlar    
Namazı Bozan Şeyler 
Namazı Cemâatle Kılmak Nedir?      
Namazı Kesmek ve Farza Yetişmek 
Namazın Aksamı 
Namazın Büsbütün Sükûtuna Değil, Vaktinden Sonraya Kalmasını Mübah Kılan özürler; Uyku, Unutmak ve Gaflettir
       
Namazın Farzları 
Namazın içindeki Farzlar, Vâcibler ve Sünnetler    
Namazın Mekruhları    
Namazın Sukutunu Mubah Kılan Özürlerle, Yalnız Sonraya Kalmasını
Mubah Kılan özürler    
Namazın Sünnetleri    
Namazın Şartlan ve Rükünleri   
Namazın Şartlan ve Rükünleri Ne Demektir ve Kaçür? 
Namazın Vâcibleri       
Necis, Yahud Neces   
Nefsimize ve Şahsımıza Karşı Vazifemiz
 
 
Nefsine Hâkim Olmak      
Nezrin Hükümleri  
Nifastan Sonra Lohusalık
 
-O-
 
Orucu Bozan Şeyler          
Orucu Bozmayan Şeyler  
Orucu Bozup da Hem Kazayı, Hem de Keffâreti îcâb Eden Şeyler
Orucu Bozup, Yalnız Kazayı îcâbeden Şeyler
Orucun Aksamı      
Orucun Farz Olması          
Oruç  
Oruç Bozmanın Cezası    
Oruç Tutmamayı veyahud Tuttuktan Sonra Bozmayı Mubah Kılan Şer Özürler 
Oruçluya Mekruh Olmayan Şeyler        
Oruçluya Şunlar Mekruhtur         
 
-Ö-
 
öğle Namazı
Öğle Namazının Vakti       
ölü için Kesilmek istenilen Kurban Ne Gün Kesilmelidir?   
ölü Teçhizi   
Ölünün Kabirdeki Hali      
Özür Ne Demektir ve Mazur Olanlar Hakkındaki Hüküm     
 
-P-
 
Pâk Olmayan Sular           
Pâk Olup Olmaması Şüpheli Olan Sular         
Peygamber ve Peygamberlere îmân Ne Demektir?   
Peygambere Karşı Ahlâkî Vazifemiz     
Peygamberin içtihad ile Hükmetmeğe İzin Vermesi  
Peygamberin Söylediklerini Ezberlemek ve Anlamakta Ashabın Seviyesi          
Peygamberler Hakkında Caiz ve Vâcib Olan Şeyler  
Peygamberlere Allah'ın Vahiy ve ilhamı          
Peygamberlere îmân        
Peygamberlerin Sayısı     
Peygamberlerin Şefaatleri ve Peygamberimizin Şefaatinin Umumî Olması       
Peygamberlerin Tebliğ Eyledikleri Dinlerde, Bir Olan Esaslar        
Peygamberlik Mertebesi   
 
 
Peygamberlik Ne Suretle Sabit Olur?       
Pis Olan Şeyler Ne Suretle Paklanır?       
Putperestlik   
 
-R-
 
Ramazan Orucunun Farz Olmasının Şartı      
Râvî ve Muhaddis
Regâib Namazları
Rızık Meselesi     
Rûh Kuvvetlerinin Karşılıklı Tesirleri 
Ruh ve Ruhun Kuvvetleri   
Ruhî Hadiseler ve Ruhun Kuvvetleri
Ruhî Kuvvetler ve Hadiseler      
Rûhîlik Beşerin İlk Dini Değildir  
Rûhîlik ve Ecdada İbâdet   
Ruhun Faziletle Tehzîbi      
Ruhun Terbiyesi  
Ruhun Yardımcıları     
 
-S-
 
Sabah Namazı     
Sabah Namazının Vakti      
Sabır      
Sadaka-i Fıtır
Sadaka-i Fıtır Kimlere ve Ne Zaman Vâcibdir 
Safların Tertibi ve Ehemmiyeti   
Sahabenin Alim ve Fakîhleri En Çok Nerelerde İdi?
Sahîh ve Sağlam Bir îtikad 
Sargı ve Yara Üzerine Meshetmek   
Sebat ve Metanet
Secde-i Sehiv Nedir ve Ne Zaman Yapmak Lazımdır?
Secde-i Tilâvet (Okuma Secdesi)     
Seneviyye (Hayır ve Şer İlahına İnanma)
Sığır ve Manda İçin Zekât Nisabı      
Sır ve Gizli Olan Şeyleri Söylememek      
Son Peygamber ve Peygamberlik Kapısı
Sözü ve Özü Doğru Olmak
Suçluları Affetmek       
Suların Aksamı     
Sünnet ve Hükmü
 
-Ş-
 
Şafiî Mezhebi       
Şecaat   
Şehid     
Şer'i Hükümlerin Kaynakları ve Bunların Kıymetleri
Şer'î İlimlerin Kıymeti   
Şeriatların Ruhu   
Şunlar Müstehabdır     
 
-T-
 
Tafsilî îmân veya îmânın Mertebeleri
Taharet (Temizlik)       
Tasdik ve İnkâr Bakımından İnsanlar       
Taziye   
Tefsir, Müfessir    
Telkin     
Temizlik Bakımından "Mutlak Su" Beş Kısımdır       
Teravih Namazı ve Buna Ait Hükümler    
Teşrik Tekbîrleri   
Tevazu', Vakar     
Tevekkül Ne Demektir?      
Tevhid (Akaid İlmi) Ne Sûrede Yazılmıştır?     
Tevrat (Ahd-i Atik)
Tevrat'ın Meşhur Nüshaları
Teyemmüm Ne Demektir?
Teyemmümün Sahih Olmasının Şartları  
Teyemmümün Sünnetleri   
 
-u-
 
Ulüvv-i Himmet    
Usûl ve Âdabına Muvâfik Abdest Almanın Şekli     
Usûlü'd-Dînin Her Dinde Bir Olup Şer'î Hükümlerin Nesih ve Tebdil Suretiyle Zaman Zaman Değişmesinin Hikmeti      
 
-V-
 
Vâcib Namazlar   
Vâcib Olan Oruç  
Vazîfe-i Nefsiyyenin Tarifi  
Vicdan, Dînîn Yerini Tutabilir mi?      
Vitir Namazı  
 
-Y-
 
Yalancılık ve Bunun Kötülüğü        
Yalanın Caiz Olduğu Yerler   
Yaradan Yalnız Allah'dır        
Yaratılmışların Efdali   
Yardımın Başka Bir Şekli      
Yardımın En Faydalı Şekli     
Yaşamak Hakkı ve Buna Tecâvüz Edenlerin Cezaları
Yatsı Namazı      
Yatsı ve Vitir Namazının Vakti        
Yemede ve İçmede Edeb ve Terbiye         
Yemede, içmede Tehzib ve Islâhı   
Yolcular için Meshin Müddeti         
 
-Z-
 
Zarûrât-i Diniye  
Zekât
Zekât Verilecek Kimseler       
Zekât Vermekte Efdal Olan Cihet    
Zekâtı Lâzım Olan Mallar       
Zekâtın Şartı ve Kimlere Borç Olduğu     
Zekâtta Bellenmesi Lâzım Meseleler        
 
 
  Ahmet Hamdi Akseki kimdir?

 
Ahmet Hamdi, 1887 yılında Akseki'ye bağlı Güzelsu nahiyesinde doğdu. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve nahiyede bulunan medresede eğitim görmeye başladı. On dört yaşına gelince babası tarafından Ödemiş'e götürüldü ve burada bulunan Karamanlı Süleyman Efendi Medresesine devam etmeye başladı. Arapça, Farsça, akaid, tefsir, fıkıh ve hadis gibi temel islami ilimlerin derslerini almaya başladı. Son dönem İslam alimlerindendir. Diyanet İşleri Başkanlığına getirilen üçüncü kişidir.

Akseki 1905 yılında İstanbul'a geldi. 1914 yılında Fatih dersiamlarından olan Bayındırlı Mehmed Şükrü Efendiden icazet aldı. Bu arada tanınmış alimlerden muhtelif dersler aldı. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'den de Arap Edebiyatı ile alakalı dersler aldı.
Akseki bir taraftan öğrenim hayatına devam ederken, diğer taraftan da yazılaryazmaya başladı. Sebilürreşad'ın Bulgaristan ve Romanya Muhabirliğini yaptı. Bulgaristan'ı dolaşarak oradaki insanların dini açıdan aydınlanmalarına katkı sağlamaya çalıştı.

Akseki, Milli Mücadele boyunca Anadolu'nun muhtelif yerlerini dolaştı Vaaz ve konferanslarıyla Milli mücadeleyi destekledi.
1939 yılında Diyanet İşleri Başkan yardımcılığına atandı. 1947 yılında ise başkanlığa getirildi.

Akseki, dört yıl sürdürdüğü görevi devam ederken 1951 tarihinde vefat etti.

Akseki, daha önceki devirleri de yaşamış olmakla beraber hizmetlerini daha çok Cumhuriyet döneminde gerçekleştirdi. Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkçe ibadet adı altında yapılmak istenen tahribatlara karşı çıktı. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesi ile namaz kılınması yönündeki sinsi talepleri reddetti. Müşavere heyeti azalığı sırasında cereyan eden bu tartışmalar karşısında taviz vermedi. Diyanet İşleri Başkanı olan Şerafettin Yaltkaya'nın isteğinin aksine, söz konusu olan arzunun dini ve ilmi hiçbir dayanağının olmadığını hazırladığı raporla ortaya koydu. (Süleyman Hayri Bolay; 'Akseki, Ahmet Hamdi, TDVİA, 2.C., s.294)

Ahmet Hamdi Akseki, İmam ve hatiplere sağlam bir kılavuz olmak üzere, Dini eğitim görenler için bir kitap hazırlamak ihtiyacı hissetti. Aynı ihtiyacı duyan zamanın Evkaf ve Umum Müdürü, kendisine meseleyi açarak böyle bir kitap yazmasını rica etti. Diyanet İşleri Reisliğince gerekli incelemeler yapıldı ve basılmasına karar verildi. 
 


 
Ravza Yayınevi Ahmet Hamdi Akseki İslam Dini kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu3339876063036
MarkaRavza Yayınları
Stok DurumuVar
3339876063036
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.