İslam Tarihi, 14 Cilt KAYIHAN

Fiyat:
4.900,00 TL
İndirimli Fiyat (%37,2) :
3.075,00 TL
Kazancınız 1.825,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap              İslam Tarihi
Yazar             Heyet
Tercüme         Heyet
Yayınevi         Kayıhan Yayınları
Kağıt - Cilt      3.Hamur , Ciltli, 14 cilt
Sayfa - Ebat   7.000 sayfa  -  17x,5x24 cm
 Editör             Burhanettin Kayhan

 

Yazar Heyeti:

Prof. Dr. Hasan İbrahim Hasan Kahire Üniversitesi (Merhum)
Prof. Dr. Ziya Kazıcı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İsmail Yiğit Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü
Prof. Dr. İdris Bostan İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü
Prof. Dr. Fehameddin Başar İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı

Tercüme Heyeti:

Prof. Dr. İsmail Yiğit Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Sadrettin Gümüş Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Emekli)
Prof. Dr. Ahmet Turan Aslan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Yakup Çiçek Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nusrettin Bolelli Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğr. Gör. Hamdi Aktaş Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Emekli)

 
Kayıhan yayınları, Komisyon tarafından yazılan İslam Tarihi adlı kitabı incelemektesiniz. 14 cilt İslam Tarihi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

  
        İSLAM TARİHİ SİYASİ DİNİ KÜLTÜREL SOSYAL
 
İddia Ediyoruz!

Dünyada Böyle Bir İslam Tarihi Yok!

Bu zamana kadar böyle bir eser yayınlanamadı.


Çeşitli dünya dillerine çevrilen ve birçok ülkenin de üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulan bu eser Arapçada 50'nin üzerinde baskı yaparak tarihi bir rekora imza atmıştır.  "Sadece Mekke ve Medine dönemi değil İslam öncesi cahiliye Araplarından,
Osmanlı Cihan Devleti'nin sonuna kadar" bütün tarihimizi en ince ayrıntısına kadar kapsar.

Bu "Dev Eser"de her dönemin

a) Siyasi olayları
b) Dini hayatları
c) Sosyal durumları
d) Kültürel yapıları bütün kaynaklar taranarak incelenmiş, İslami yorumu yapılarak yazılmıştır.


Onun için diyoruz ki!

Bu eser dünyada tektir, bu eser emsalsizdir.
Bu eser tarihe meraklı olan herkesin kütüphanesinde mutlaka bulunmalıdır.
 

Kapsadığı Konular:


  1: Cahiliye dönemi Arapları
  2: Peygamber (S.A.V) dönemi
  3: Örnek halifeler (4 Halife) dönemi
  4: Emevîler dönemi
  5: Abbasiler dönemi
  6: Büyük Selçuklular dönemi
  7: Memlûkler dönemi
  8: Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri
  9: Endülüs Emevileri ve Afrika'da kurulan bağımsız devletler
10: Osmanlı Devletinin kuruluşu. (Osman Gaziden-Sultan II. Murad'a kadar)
11: Fatih Sultan Mehmed'den-Kanuni Sultan Süleyman'a kadar olan dönem
12: Sultan II. Selimden-Sultan II. Ahmed'e kadar olan dönem
13: Sultan 2. Mustafa'dan Sultan 2. Mahmut'a kadar
14: Sultan Abdülmecid'den Sultan Vahidüddin'e kadar.


Bu eser aynı zamanda Osmanlı Medeniyeti tarihidir.

İçerdiği konular itibarı ile Osmanlı devletindeki Sosyal yapıyı, Askeri yapıyı, Saray halkını, İlmiye sınıfını, Yerleşim durumunu, Ticari hayatı, Tekkeleri, Namazgahları, Derbentleri, Esnaf teşkilatlarını, Toprak düzenini, vs.... kapsamaktadır.


            TAKDİM
 
 
Allahu Teâlâya hamd, Rasülüne salât ve selâm olsun!
 
İslâm tarihinin, özellikle İslâm'ın zuhurundan Selçuklulara kadar olan safhası için Türkçe yazılmış eserlerin azlığı ve tarih okuyucusu­nun ihtiyacına cevap vermek hususunda yetersiz kaldığı, uzun zaman­dır dikkatimizi çekiyordu. İslâm tarihinin bu dönemiyle ilgili az sayıdaki Türkçe eserlerden bazıları, sadece siyasî tarihi konu alıyor, mezhep ve müesseselere, kültür ve sanata hiç yer vermiyordu. Bir kısmı ise gü­nümüz ilmî usullerine göre yazılmadığı için istifade güçlüğü vardı. Di­ğer taraftan İslâm tarihini başlangıçtan günümüze kadar getiren, siyasî tarih yanında, kurulmuş İslâm devletlerinin idari durumunu, dinî ve siyasî hareketleri, devlet müesseselerini, kültür ve sanatı ve İslâm top­lumunun içtimaî yapısını ela alan bir tarih kitabı tavsiye etmemiz isten­diğinde, bu talebi ancak bir eserler listesi vermekle karşılayabiliyorduk. Bu sebeple her seviyedeki Türk okuyucusunun istifade edeceği ve Türk ilmî neşriyatında İslâm tarihinin Selçuklulara kadar olan dönemi için büyük bir açığı kapatacağına inandığımız bir eserle karşılaştığımızda sevindik; çünkü bu eser, yukarıda zikredilenlerden ve yazarının önsö­zünden de anlaşılacağı gibi aranılan özellikleri taşıyordu.
 
Eşleri hanımefendiden telefonla aldığımız bilgilere göre 1968 yılında vefat eden tarihçi merhum Prof. Dr. Hasan İbrahim HASAN, ilmî kari­yerini Kahire ve Londra Üniversitelerinde ikmal etmiştir. Asyut Üniver­sitesi Rektörlüğünde bulunmuş, Kahire Üniversitesinde İslâm Tarihî, A.B.D.'de Kaliforniya ve Pensilvanya Üniversitesinde Uzak Şark Tarihi ve İslâm Araş tırmalan, Bağdat Üniversitesinde İslâm Tarihi, Ribat

 
Üniversitesinde de İslam Medeniyeti Tarihi kürsülerinde öğretim üyeliği gö­revlerinde bulunmuştur.
 
İslâm Tarihi sahasında çok sayıda eser veren müellifin en geniş eseri, tercümesini sunduğumuz tarihidir.
 
Yazar, eserinin;
 
 Birinci cil­dinde Hz. Peygamberim hayatı, Hulefai Raşidîn ve Emevîler dönemini (1-132/622-750);
 
İkinci cildinde Abbasîlerin birinci dönemini (132-232/249-847),
 
Üçüncü cildinde Abbasîlerin ikinci döneminin ilk yan­sını (232-447/847-1055),
 
Dördüncü cildinde ise bu dönemin ikinci ya­nsını (447-656/1055-1258) ele almıştır.
 
Abbasîlerin, Bağdat'ın Moğollar tarafından istilâsı sonucu sükûtu (656/1258)'na kadar getirdiği kita­bında ele aldığı her dönemin önce siyasî tarihini, bilâhare dinî ve siyasî hareketleri, devleti yöneten siyasî, idari, malî, askerî ve adlî müessese­leri ele almış, müteakiben de o dönemin kültür ve sanatını incelemiş içtimaî durumu anlatarak bitirmiştir.
 
Müellif, kitabiyattan da anlaşılacağı gibi, eserin telifinde, saha­sındaki Arapça kaynaklar yanında Batı dillerinde yazılmış çok sayıda eserden istifade etmiştir. İşlenen siyasî dönemler ve ele alınan konular hakkında yazılmış kaynak eserleri topluca göstermesi bakımından araştırılar için bir el kitabı olarak düşünülebilecek eser, tarih meraklıları için de bir İslâm Tarihi Ansiklopedisi özelliğini taşımaktadır.1
 
Tercümede metne sadakat için azami gayreti gösterdik. Kısaltma­lar hususunda yazarın prensibine uyarak, dipnotlarda Taberî, İbnul-Esir gibi meşhur tarihçilerin ve tek eserinden istifade edilen yazarların sadece isimlerini vermekle yetindik. Benzeri eserler içerisinde mümtaz bir yer tutacağına inandığımız bu eserin, Türk okuyucusuna faydalı ol­masını dileriz. Şüphesiz tevfİk ve hidayet sadece Allah'tandır.
 
 
Mütercimler
 
 1 İslâm Tarihini, bir bütün olarak başlangıçtan zamanımıza kadar getirmenin Türk okuyucusu için büyük bir hizmet olacağına inanan yayınevimiz; bu ese­rin kaldığı tarihten itibaren Osmanlı imparatorluğunun yıkılışına kadar olan bölümü telif ettirip neşretmeye karar vermişti.

"KAYIHAN YAYINLARI"
 
 
     YEDİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ

Bu eserin birinci cildinin ilk baskısı 1935 Ekiminde yapıldı. Beş bö­lümden meydana gelen bu ciltte; İslâm öncesi Arap tarihi, Bi'set-i Nebeviyye', Hulefâ-i Raşidîn devri, Emevî Devleti ve bu zaman dilimi içeri­sinde İslâm medeniyeti ele alınmıştı.
Birinci cildin bu ilk baskısı tükenince 1948'de ikinci baskı yapıldı. 1953'de üçüncü, 1957'de dördüncü, 1959'da beşinci, 1961'de altıncı baskılan yapıldı. Altıncı baskısının da tükenişi, bizi yedinci baskıyı yap­maya şevketti. Bu sebeple, eseri yeniden gözden geçirdim. Arapça ve Batı dillerinde yazılmış başka eserlere de müracaat ederek yeni ilâveler yaptım. Okuyucu bu kaynakları dipnotlarda, bibliyografya ve indekste görecektir.2
 
Yaptığım ilâve ve düzeltmelerle bu cildi, dokuz bölüme ayırdım.3
 
Bi­rinci bölümde Arapların İslam öncesi tarihini ele aldım.
 
İkinci bölümü Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin hayatına ayırdım; onun çocuklu­ğunu, gençliğini, peygamberlik vazifesine başlayışını, bu yolda karşılaş­tığı sıkıntıları, Medine'ye hicretini, İslâm'ın değişmez esaslarını hayatın her safhasına hâkim kılışını, cihadı, gazve ve seriyyelerini tetkik ettim.
 
Üçüncü bölümde İslâm'ın Araplar üzerindeki tesirlerini ve onlar üzerinde gerçekleştirdiği çok yönlü ıslahatı inceledim. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bütün insanlığa peygamber gönderildiğini anlattım.
 
Bu arada müsteşteşriklerin risalet hususundaki görüşlerini tenkide tabi tuttum, İslam dininin, dini, içtimai, siyasi ve edebi tesirlerini inceledim.
 
2 Eserin 11. baskısı 1983'de yapılmıştır.
 
3 Arapcası dört cilt olan bu eserin Türkçesinde muvazenesiz cilt dağılımını en­gellemek ve okuyucuya kolaylık sağlamak maksadıyla, tercümesini altı cilt ha­linde neşrediyoruz. Bu bakımdan cilt ayarlamalarında meydana gelen değişik­likler mahallinde gösterilmiştir. "KAYIHAN YAYINLARI"
 
Dördüncü bölümde Hulefâ-i Raşidîn'i anlattım ve onların zamanında vuku bulan önemli hadiseleri arzettim. İslâmî fetihler, sebepleri ve neti­celeri mevzuunu araştırdım.
 
Beşinci bölümde ise Emevî Devleti'nin ku­ruluşunu ele alarak halifelerin hal tercümelerini ve İslâm hâkimiyetinin Maverâunnehir, Çin, Kuzey Afrika ve Endülüs'e uzanması gibi onların zamanında cereyan eden önemli olayları verdim.
 
Altıncı bölümde siyasî ve dinî hareketleri, bu sahalardaki muhtelif yö­nelişleri ve bu yönelişlerin, ridde olayları, Hz. Osman'ın öldürülmesine se­bep olan fitne, Haricîlik, Şiîlik, Zübeyriler grubu, Mutezile'nin doğuşu ve benzeri siyasî, dinî, sosyal ve kültürel olaylar üzerindeki etkilerini araştır­dım.
 
Yedinci bölümü siyasî, idarî, malî, askerî ve adlî müesseselere tahsis ettim, bu dönemde İslâm hükümetinin mahiyet ve işleyişini inceledim.
 
Sekizinci bölümde kültür ve sanatı anlattım. Kıraat, Tefsir, Ha­dis ve Nahiv gibi naklî ilimler yanında Tıp ve Kimya gibi aklî ilimleri de tetkik ettim. Devamla Siyer, Megazî ve Tarih ilimlerini ele aldım. Sa­nattan, özellikle milletlerin kalkınma ve medeniyetleri için haklı olarak ölçü kabul edilen Mimarî'den bahsettim. Mescid-i Nebevi, Camii Atik (Amr b. Âs Camii), Dımaşk Camii ve Kayravan Camii gibi önemli cami­leri anlatmanın yanında Basra, Küfe, Fustat, Kayravan ve Dımeşk'in kuruluş ve tarihlerini inceledim. Dokuzuncu bölümde ise islâm toplu­munda sosyal durumu ele aldım; toplum tabakalarını, musikî ve eğ­lence meclislerini, halife ve valilerin köşk ve saraylarını, yiyecek ve içe­cek maddelerini, giyim eşyalarını, kadının durumunu, oyun ve eğlence çeşitlerini anlattım.
 
Kitabımın diğer ciltlerinde de aynı usulü takip ettim. Dolayısıyla ele aldığım dönemi, siyasî, dinî, kültürel ve içtimai yönlerden inceledim. Eserde teferruatlı olarak ele alma imkânı olmayan meseleler hakkında geniş bilgi edinmek isteyen okuyucular için gereken kaynakları bibli­yografya ve dipnotlarda gösterdim. Faydalandığım kaynakların listesini, şahıs isimleri, yer isimleri ve önemli tarihî olaylar indeksini verdim. ( İslam Tarihi kitap , İslam tarihi, kayıhan yayınları İslam tarihi , 14 cilt İslam tarihi , Kayıhan yayınları )
 
 
Prof. Dr. Hasan İbrahim Hasan
el Cize, 1964Kayıhan yayınları, Komisyon tarafından yazılan 14 cilt İslam Tarihi adlı kitabı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789757574023-3H
MarkaKayıhan Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789757574023
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.