Kaynaklarıyla Büyük Dua Mecmuası HAYRAT

Fiyat:
195,00 TL
İndirimli Fiyat (%29,7) :
137,00 TL
Kazancınız 58,00 TL
38,36 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

  Kitap          Kaynaklarıyla Büyük Dua Mecmuası
  Derleme     Hayrat Neşriyat İlim Araştırma Heyeti
  Hattat         Ahmed Husrev Altınbaşak
  Yayınevi     Hayrat Neşriyat
  Kağıt Cilt    Sarı Şamua, Lüks Bez Ciltli
  Sayfa Ebat 332 sayfa, 16,5x24 cm, Orta Boy
  Yayın Yılı    2020
  Kısa Kodu  MH0027Hayrat Neşriyat, Kaynaklarıyla Büyük Dua Mecmuası kitabı nı incelemektesiniz.
Orta Boy
Kaynaklarıyla Büyük Dua Mecmuası kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert
olandır. Alak 1-2KONU BAŞLIKLARI

1- Dua ve Ehemmiyeti
2- Abdest ve Namazla Alakalı Dualar
3- Belirli Zamanlarda Okunacak Dualar
4- Günlük Hayatla Alakalı Dualar
5- Diğer Bazı Mühim Dualar
6- Esmâül Hüsnâ ve Bu İsimlerle Dua Etmek
7- Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Dualar
8- Salavat-ı Şerifeler ve Maruf Dualar
9- Risale-i Nur'dan Seçme Bazı Salavat ve Dualar


ÖNSÖZ
Bütün mevcûdâtta sebeb-i medih ve senâ olan kemâlât Allah'ındır. Öy­leyse, hamd dahi ona aittir. Ezelden ebede kadar, her kimden her kime karşı gelen ve gelecek bütün medh ü senalar ona lâyıktır, ona âittir. Çünki sebeb-i medih olan ni'met ve ihsân ve kemâl ve cemâl ve medâr-ı hamd olan her şey onundur.

Salât ü selâm, Allah'ın ilminde olanlar sayısınca, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bir salât ile Efendimiz Muhammed'e, onun mübârek nesline, Ehl-i Beyt'ine ve ashâbına olsun.
İnsanoğlu hayatı boyunca küçük büyük pek çok musibete düçâr olmak­ta, kendi güç ve çabasıyla bunların çoğundan kurtulamamaktadır. Bunun­la beraber sayamayacağımız kadar istekleri var, ama bunların pek çoğunu elde edememektedir.

İşte musibetlere karşı âciz, istek ve arzularımıza karşı da fakir oluşumuz, onları dilediğimizce elde edemeyişimiz, ister istemez bizden daha güçlü, her şeyi yapabilen, merhametli bir zâtı, yani Rabbimizi aramaya bizi sevk etmektedir. Allah'a yönelip duâ ederek onun rahmet ve kudretine yönel­mek, bizim fıtratımızın bir hususiyetidir. İnsan ekmeğe, suya muhtaç oldu­ğu kadar Kadîr-i Mutlak'a yönelmeye, duâ etmeye de muhtaçtır.
İnsan fıtratı böyle olduğu gibi, Kur'ân-ı Kerîm'de de, Allahü Teâlâ biz­den, kendisine yönelmemizi ve duâ etmemizi istemekte, rahmet ve kere-miyle bu duâlarımıza icâbet edeceğini bildirmektedir.
Bu hususta Cenâb-ı Hakk bizi Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle teşvik etmekte­dir:
"(Habîbim, yâ Muhammedi) Kullarım sana benden sorarsa şübhe yok ki ben (onlara) pek yakınım. Bana duâ ettiğinde duâ edenin duâsına cevab
veririm." (Bakara, 186)

"De ki: Duânız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?" (Furkân, 77)
"Rabbinize yalvara yalvara ve için için duâ edin!" (A'râf, 55)
Kur'ân-ı Kerîm'i en güzel şekilde tatbik eden ve bize en güzel numûne olan Peygamberimiz (sav)'in ise hem sözlerinde, hem de hayatının her safhasında duânın vazgeçilmez bir yeri vardır.
Hayatının her safhası diyoruz, çünkü o, eve girerken, evden çıkarken, bir işe başlarken, sabah olunca ve akşama erince, yemekten sonra, gece yatacağı zaman ve bunlar gibi günlük hayatının her ânına duâyı yerleştir­miş, aynı zamanda bütün ibâdetlerinde de duâyı esas tutmuştur.

Meselâ, abdestte abdest duâları, namazlarda ayrı ayrı çok şumûllü duâlar, hutbede, mescide girerken çıkarken, mübârek gecelerde, cenâze duâları gibi ibâdete taalluk eden her durumda duâ etmekten bir ân geri durmamıştır.
Ayrıca insanların duâya çok muhtaç oldukları hallerde, sıkıntılar, borç­luluk ve hastalık gibi durumlarda bizi maddeten ve ma'nen çok rahatlata­cak duâları öğretmiştir.
Peygamberimiz (sav) bizi duâya şu sözlerle teşvîk etmiştir:
"Duâ ibâdettir."[1]
"Duâ ibâdetin özüdür."[2]
"Allah hayat veren ve çok cömert olandır. Kendisine ellerini kaldıran kulunu hayal kırıklığına uğratıp, onun elini boş geri çevirmez."[3]
"Duâ, rahmetin anahtarıdır."[4]
"Allah katında duâdan daha kıymetli bir şey yoktur."[5]
Bunlar gibi daha birçok nebevi teşvikler mevcuttur.
Aynı zamanda kalblerimizi, ruhlarımızı her türlü mânevi kirlerden arın­dıracak ve onları Rabbimize karşı tertemiz hâle getirecek yüzlerce duâ bu kitabın içinde mânevî hazineler misillü bizleri beklemektedir.
îmânını tahkîkî hâle getirmiş bir mü'min, hiçbir şekilde duâdan mahrûm kalamaz. Çünki o kuvvetli îmân onu her ân Rabbine yönlendirecek ve asıl huzuru ona için için yalvarmakta bulacaktır.
"Duâ bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semerâtı uhreviyedir. Dünyevî mak­satlar ise, o nevi duâ ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar gayeleri değil. Mesela yağmur namazı ve duâsı bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o olmadığından kabule lâyık olmaz."[6]

Duânın muayyen bir vakti yoktur. Cenâb-ı Hakk kendisinin hatırlan­masını isterken "Onlar ki, ayakta dururken, otururken ve yanları üzerine (yatar) iken Allah'ı zikrederler" (ÂMİmrân,l9l) buyurarak her durumda kendi­sinin anılmasını istemiştir.
Duâyı hayatının her safhasına yerleştiren bir ferd, Rabbimizin "Siz beni (ibadetle) zikredin ki ben de sizi (rahmetimle) anayım" (Bakara, 152) âyetine mazhar olarak Rabbinin kendisini anmasını temin eder ki, işte bu, mü'min için muazzam ve vazgeçilemez bir ni'mettir.

Eğer şu fânî dünyada hâlâ günlük evrâd ve ezkârımız yoksa, Rabbimizle husûsî, baş başa bir ânımız olmuyorsa, o zaman kendimize bir çekidüzen vermeli, tevbe-istiğfâr ederek bu hâlden dönmeliyiz.
Tarihteki hak âşıklarına baktığımız zaman, her birinin hayatında duânın çok büyük bir yerinin olduğunu, bundan dolayı da Rablerine karşı sarsıl­maz bir bağlarının bulunduğunu, onların yapmış oldukları ve bir kısmı ken­dilerine ait olan münâcâtlarından çok net bir şekilde görmekteyiz.

Âhirette onlara bir nebze olsun yanaşmak için çok mühim bir sermaye­mizin duâ olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekmektedir. Bizim duâ noktasında en mühim nazarımız ise, duânın hem fiilî, hem kavlî olduğunu bilmek olmalıdır. Yani duâda olması gereken, ilk önce esbab çerçevesinde bize düşen bütün işleri hakkıyla yapmak, bununla beraber onları sözlü ola­rak da istemektir.
Kur'ân-ı Kerîm'de peygamberlerin yaptıkları duâlara dikkat edilirse hep fiilî olarak sebeplere riayet etmiş ve o çalışmalarının içinde Allah'a yalvar­mışlardır.
Bir şeyin yaratılması, bir isteğin verilmesi, onunla alâkalı sebeplerin meydana gelişinden sonra gerçekleşir. Allah'ın âdeti bu şekildedir. Sebep­lere müracaat etmek fiilî bir duâdır.
Sebeplerin, hadisenin meydana gelişinde hakîkî hiçbir tesirleri yoktur. Sebeplere yapışmak demek, Allah'ın âdetine uygun hareket etmek, mu­vaffakiyeti o yoldan istemek demektir.
Bu meyanda "Ben böyle yaptım, onun için kazandık. Bu sebepler ol­masaydı bu işler olmazdı. Bunlar olduğu için şunlar oldu" gibi sözler çok yanlış olur.
Âlemde bu ilahi âdeti gördükten sonra bize düşen iş; kendi vazifemizle Allah'ın vazifesini karıştırmamaktır.

Bizim vazifemiz, yapılacak bir işin şartlarını, kâidelerini, vesilelerini bulmak ve elden geldiği kadar tatbik etmek, neticeyi ise Allah'a bırakmaktır. Neticeyi vermek, vermemek, az vermek, çok vermek tamamen onun elin­dedir.

Elinizdeki kitap da hem fıtratımızın icabı, hem de dinimizin emri olan duâlar hakkında te'lîf edilmiş bir kitaptır.
Bu dua kitabının içinde geçen rivâyetlerin ve iktibasların kaynaklarını göstermeye dikkat ettik. Hadisleri alırken mümkün mertebe başta Buhârî, Müslim olarak Kütüb-ü Sitte'deki rivâyetlerden istifâde ettik. Bununla bir­likte Kütüb-ü Sitte'de olmayan bir kısım rivâyetleri ana kaynaklarından al­dık. Çok az da olsa ikinci derece kaynaklara da yer verdik.
Bütün bunlarla birlikte, gözümüzden kaçmış tesbît edilen hatâlar olursa bunlara nazar-ı müsâmaha ile bakılmasını ve tarafımıza bildirilmesini muh­terem okuyucularımızdan bekleriz.


Hayrat Neşriyat İlmi Araştırma Heyeti

[1] Tirmizî, Deavât, 1, h no 3372; Ebû Dâvûd, Salât, 358, h no 1481
[2] Tirmizî, Deavât, 1, h no 3372; Ebû Dâvûd, Salât, 358, h no 1481
[3] Tirmizî, Deavât, 105, h no 3556
[4] Kenzu'l-Ummâl, c 2, s 62, h no 3116
[5] Tirmizî, Deavât, 1, h no, 3370; Hâkim, Müstedrek, c 1, s 490
[6]   Bedîüzzaman Said Nursî, Sözler, 23. Söz
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786059106092
MarkaHayrat Neşriyat
Stok DurumuVar

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.