Kitabüz Zühd, Hennad B. Es Seri, 2. Hamur Karton BEKA

Fiyat:
180,00 TL
İndirimli Fiyat (%56,1) :
79,00 TL
Kazancınız 101,00 TL
Havale / EFT:
76,63 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap           Kitabüz Zühd
Yazar           Hennad B. EsSeri
Tercüme     Yard. Doç. Dr. Musa Akpınar, Yr. Doç. Dr. Faik Akçaoğlu
Yayınevi       Beka Yayıncılık
Kağıt Cilt      2.Hamur Kağıt, Karton Kapak
Sayfa Ebat   464 sayfa - 13,5x21 cm


Beka yayıncılık Kitabü‘z Zühd kitabı nı incelemektesiniz.  
Hennad B. EsSeri’nin Kitabü‘z Zühd kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


Kitabüz Zühd
Yazar : Hennad B. Es-Seri
Çeviren : Faik Akcaoğlu, Musa Akpınar
HENNÂD B. ES-SERÎ'NÎN KİTÂBÜ'Z-ZÜHD'Ü

Zühd, rikâk, edeb ve ahlâk ile ilgili hadisleri çeşitli bablarda bir araya getiren bu eser, tertibinin güzelliği, konularının çeşit­liliği ve hacmi yönüyle zühd sahasındaki önemli eserlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Kitaptaki bilgilerin kaynağı, Kur'ân-ı Kerîm âyetleri, mü-fessirlerin sözleri, nebevi hadisler, sahâbenin, tâbiûnun ve on­lardan sonrakilerin önde gelenlerinin rivayetleri ve önceki pey­gamberlerin zühd hayatına dair nakillerdir.

Eserde 115 bab başlığı ve tekrarlarla birlikte 1442 hadis bu­lunmaktadır. Müellif bazı hadisleri birkaç yerde tekrar etmiştir.

Eserdeki hadislerin yaklaşık % 40'ı merfu hadislerden, % 60'ı ise sahâbe, tâbiûn ve sonrakilerden nakledilen rivayetler­den oluşmaktadır. Eserdeki merfu hadislerin önemli bir kısmı başta Müslim'in Sahîh'i, Ebû Davud, Tirmizî, Nesâî ve İbn Mâce'nin Sünen'leri olmak üzere temel hadis kaynaklarında yer almaktadır.

Kitapta zaman zaman önceki peygamberlerin sözlerine de yer verilmiştir.

Eserde zühd, rikâk, takva, âdab, iyilikler, sıla-i rahim, cen­net ve cehennemin özellikleri, kabir hayatı, ahiret ahvali, hasta­lık, ölüm, hasta ziyareti, iyi bir Müslümanda bulunması gereken özellikler ve bir Müslümanın sakınması lazım gelen söz ve dav­ranışlar gibi konular üzerinde ağırlıklı olarak durulmuştur.

Eserin en temel konusu dünya-ahiret dengesinin gözetilmesi ve Müslümanın dünyada, dünyaya çok bağlanmadan yaşaması gerektiğidir. Bunun için de fakirlik iyi bir yaşantı olarak göste­rilmekte, yeme-içme ve giyim konularında azla yetinmek teşvik edilmekte, kişinin başını sokabileceği bir ev dışında ev sahibi olmaması veya bina işleriyle uğraşmaması tavsiye edilmektedir. Buna göre, zahid bir Müslüman sade bir yaşantıyı tercih etmeli, lüksten ve gösterişli bir hayattan uzak durmalıdır.

Zühdün ilk akla gelen anlamı dünyaya rağbet etmemek ol­makla birlikte Hennâd'ın Kitâbü'z-Zühd'üne göre iyi bir zahid olmak için ahlâkî açıdan da kişinin kendisini belirli bir seviyeye getirmesi ve böylelikle Allah'ın sevdiği bir kul olması da şarttır. Bunun için de nimetlere şükretmek, Allah'a tevekkül etmek, te­fekkürde bulunmak, insanlara öğüt vermek, tevazu ve vera sahi­bi olmak, anne-baba başta olmak üzere akrabalara, komşulara ve misafirlere iyilik yapmak, dili korumak, tartışmadan kaçınmak, insanlardan uzakta değil de insanlarla bir arada yaşamak, güzel ahlâklı olmak, hayâlı ve merhametli davranmak gibi güzel huy­lara sahip olmak ve koğuculuk, kibir, riya, yalancılık, öfkelen­mek, haset, zulüm, azgınlık ve lanet etmek gibi kötü huylardan sakınmak, yapılan amelleri insanların gözü önünde yapmamak, insanlarda görülen kötü davranışları gizlemek, harama bakmak­tan sakınmak, çok gülmemek, hayır konuşmak, insanlara rahat­sızlık veren şeyleri ortadan kaldırmak, ölülere sövmemek ve elle ve dille insanlara zarar vermemek gerekmektedir.

Eserde, zühd merkezli bir hayat yaşayan kişinin cennette elde edeceği nimetler üzerinde ayrıntılı olarak durulmakta, günahkâr kişilerin ise cehennemde karşılaşacakları korkunç hâllerden geniş bir şekilde söz edilmektedir. Eserin yaklaşık beşte birlik kısmının bu iki konuya tahsis edildiği görülmektedir.

Hennâd'ın bu eserinin diğer zühd kitaplarından farklı yönü, cennet, cennet ehli, cennet ve cennet ehlinin keyfiyetleri, cen­netin yiyecek ve içecekleri, cennetliklerin birbirleriyle olan mü­
nasebetleri ile cennetteki diğer varlıklarla ilgili haberlere yer verilmiş olmasıdır.

Elimizdeki bu eser, Ahmed b. Hanbel, İbn Ebî Şeybe ve on­larla aynı dönemde yaşayan âlimlerin kitapları gibi önemli kay­naklardan biridir. Sonraki dönemlerde de Ebû Nuaym, Kurtubî, İbn Hacer, İbn Receb el-Hanbelî ve Suyûtî gibi müellifler Hennâd b. es-Serî'nin rivayetlerini eserlerinde kullanmışlardır.

Aynı zamanda Hennâd'ın bu eseri, Hennâd'dan önce yaşa­yanların rivayetleri için önemli bir başvuru kaynağı durumun­dadır. Vekî' gibi âlimlerin yazmış olduğu ve günümüze kadar gelmeyen biligilerin bir kısmı bu eser vasıtasıyla günümüze ulaşma imkânı bulmuştur.

Hadisle uğraşanlar arasında Hennâd'ın isnadlarının büyük öneme sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle de Hz. Peygamber'e kadar ulaşan isnadlarındaki ravilerin azlığı yönüyle Hennâd'ın kitabı ön plana çıkmaktadır.

Sonuç olarak bir zühd, rikâk, ahlâk ve edep çalışması olan Kitâbü'z-Zühd, Hz. Peygamber'in ve sonrakilerin görüş ve uy­gulamalarına dayanan, Müslüman kişinin dünyada nasıl hareket etmesi, nelere dikkat edip nelerden sakınması gerektiği konuları üzerinde ağırlıklı olarak duran ve zühd konusunda önemli bir yere sahip olan bir eserdir. Bu yönüyle her Müslüman için bir kılavuz niteliği taşımaktadır.


TERCÜME ESASLARI
Kitâbü'z-Zühd'ün Muhammed Ebu'l-Leys el-Hayrâbâdî (Matâbiu'd-Devhati'l-Hadîse, y.y., trs.), Abdurrahman b. Abdülcebbâr el-Ferîvâî (Dâru'l-Hulefâ, Kuveyt, 1985) ve Ah­med Ferîd el-Mezîdî (Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 2007) tarafından üç ayrı neşri yapılmıştır. Tercümemizde Abdurrah­man b. Abdülcebbâr el-Ferîvâî'nin tahkikli neşri esas alınmıştır.
Hadisler tercüme edilirken anlaşılır ve güncel bir dil kul­lanılmaya gayret gösterilmiş, bununla birlikte hadislerin üslûbu muhafaza edilmeye çalışılmıştır. Mümkün olduğunca mana ile tercüme yoluna gidilmemiştir.
 
Okuyucuyu yönlendirmemek için hadislerin şerh edilmesi yöntemi tercih edilmemiştir. Sadece hadislerin anlaşılmasında problem olacağı düşünülen yerlerde zaman zaman parantez içi açıklamalar yapılmış, bunun mümkün olmadığı yerlerde ise dip­notlarda hadise dair açıklamalarda bulunulmuştur.
 
Hadis metinlerindeki Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ifadeleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem; Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ifadeleri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde tercüme edilerek, metne bağlı kalınmaya çalışılmıştır.
 
* Eserdeki dipnotların tamamı tarafımızca konulmuştur.
Tercümemizde, eserdeki merfu hadislerin tamamı tara­fımızdan tahrîc edilmiş ve Türk okuyucusunun âşinâ olduğu Concordance usûlüne göre gösterilmiştir. Buna göre Buharî'nin Sahîh'i, Ebû Davud, Tirmizî, İbn Mâce, Nesâî ve Dârimî'nin Sünen'leri için kitap ismi ve bab numarası; Müslim'in Sahîh'i ve Mâlik'in Muvatta'ı için kitap ismi ve kitap içindeki hadis numarası; Ahmed b. Hanbel'in Müsned'i içinse cilt ve sayfa nu­marası verilmiştir. Kütüb-i Tis'a dışındaki diğer kaynaklarda ise cilt ve sayfa numarası verilmiştir.
Gayret bizden, muvaffakiyet Allah Teâlâ'dandır.

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786052153598
MarkaBeka Yayınları
Stok DurumuVar
9786052153598
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.