Muhtasar-ı Kuduri Şerhi Lübab Tercümesi, 2 Cilt SET TÜRKÇE

Fiyat:
700,00 TL
İndirimli Fiyat (%41,4) :
410,00 TL
Kazancınız 290,00 TL
Havale / EFT:
401,80 TL
114,80 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap            İslam Fıkhı, Muhtasar-ı Kuduri Şerhi Lübab Tercümesi
Yazar           Abdülgani b. Talib el-Meydani
Yayınevi       Muallim Neşriyat
Tercüme       Hüsamettin Vanlıoğlu, Abdullah Hiçdönmez, Fatih Kalender, Emin Ali yüksel
Kağıt  Cilt     Sarı Şamua, 2 cilt takım
Sayfa  Ebat  1.232 sayfa, 16,5x23.5 cm
Muallim Neşriyat Muhtasar-ı Kuduri Şerhi Lübab Tercümesi kitabını incelemektesiniz.
2 cilt İslam Fıkhı el Lubab tercümesi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

Abdülganî b. Tâlib el-Meydânî


Muhtasar-ı Kudûrî Şerhi
Lubab Tercümesi 


Bu eser, el-Muhtasar olarak meşhur olan, Ebu'l-Hüseyin Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Ca'fer el-Bağdâdf ye (v. 428/1037) ait Muhtasaru'l-Kudûtrün mükemmel şerhlerinden biridir. Hicrî V. asırda kaleme alınan el-Muhtasar, VI. asırda telif edilmeye başlanan "metin­ler" den sayılmıştır ve ders kitabı olarak okutulmuştur. İslam hukukçuları ve halk nezdinde en ziyade itibar gören el-Muhtasar, Abdülganî b. Tâlib b. Hammâde el-Meydânî (v. 1298/1881) tarafından, el-Lübâb fi şerhi'l-Kitâb ismiyle şerhedilmiştir. Bu gün Kudûrf rün Muhtasa/mm şerhleri arasında en yaygın olanıdır.

Eserde abdest, gusül, teyemmüm, hayz, namaz, cenaze, oruç, zekat, hac, alış-veriş, ticaret hukuku, şirketler, nikah, talak, hadler, kurban, yemin, şahitlik, helal ve haramlar ile feraiz gibi ibadet, muamelat, münakehat ve ukubata dair temel fıkıh meseleleri şerhedilmiştir.

 
    ŞÂRİHİN ÖNSÖZÜ

Mükafatlandırmak istediği kişiyi dinde fakih olmaya muvaffak kı­lan ve fazl-u keremiyle dilediğini hidayete erenlerin yoluna ulaştıran Allah'a hamd olsun.

Salat-u selam, âlemlere rahmet olsun diye gönderilmiş olan Efen­dimiz Muhammedü'l-Emin'e, tüm nebi ve resullere, sahabeye, peygam­berimizin yakınlarına, ona tabi olanlara, ilmin gereğine göre yaşayan âlimlere, müçtehit imamlara ve onları kıyamete kadar en güzel şekilde taklit edenlere olsun.

Bundan sonra...
-Allah Teâlâ onu, ana-babasını, hocalarını ve üzerinde hakkı bulunan herkesi afv-u mağfiret eylesin- muhtaç ve hatalı bu kul; Abdülğani el-Guneymî el-Meydânî der ki:

İmam el-Kudûrî'ye ait bu değerli kitabın kıymeti o derece yaygın­laşmıştır ki, olmazsa olmaz bir ilim halini almış, talebe bunu anlayıp aktarabilmek için kendini vakfetmiş, hemen hepsi onu öğrenip öğre­tebilmek için tüm gücüyle çalışmıştır

Ben de uzun bir zaman bu kitaba kendini vakfeden, içeriğindeki yüksek/gizli manalara aşina olana kadar sürekli ona müracaat eden kimselerdendim. Bu süreçte anladım ki bu madende bulunan bazı cev­herler gizli, bazı incelikler sığınaklarda örtülü kalmış!

 
 
LÜBÂB TERCÜMESİ
ŞÂRİHİN ÖNSÖZÜ


Çok zamanlar mücmel ifadelerini tafsil etmek, mutlak sözlerini tak­yit etmek ve kastettiklerini açıklamak için muhataplarına yardımcı ola­cak birtakım izahlar içeren orta hacimli bir şerh yapmayı düşündüm. Ancak bu alanda uzaman olmayışım ve bu sahadaki yetersizliğim böyle bir işe kalkışmamı engelliyordu.

Sonraları bu imamın bereket eteklerine sarılıp hizmetinde bulun­manın vereceği himmete tutunma ümidi böylesi bir makamda (şerh yapmak için) vazifeye atılmak için beni cesaretlendirdi. Bunun üzerine Allah Teâlâ'ya yalvarıp hayırlısını talep ederek; fakihlerin sözlerinden onların maksat ve meramlarını gösteren ifadeleri topladım ve mutlaka ihtiyaç duyulacağına dair kanaatkâr olduğum bazı şeyleri ilave ettim.

Ayrıca mutemet olan ve fetva verilen görüşleri araştırdım, Allame Kâsım b. Kutluboğa'nın "et-Tashih" isimli eserinden imamların tercih ettikleri ve sahih buldukları görüşleri de aktarmaya gayet ettim.

Şerhte gereksiz açıklamalardan kaçmak ve mühim olanları araş­tırmak ve de en açık ve seçik ifadeyi kullanabilmek için tüm gayretimi ortaya koydum.

Bu esere "el-Lübûb fi Şerhi'I-Kitâb" ismini verdim. Zira Hanefi mezhebine mensup olanların "el-Kitâb" sözünden Kudûrî'nin muhta­sarı kastedilir.

Allah Teâlâ'dan bu amelimi fazl-u keremiyle kabul buyurmasını ve aslının hürmetine faydasının daimî olmasını ve yalnızca kendi rı­zası için yazılmış kılmasını ve na'îm cennetlerine eriştiren bir amel kıl­masını niyaz ederim. O, dilediğine gücü yetendir ve duaları kabul ede­cek tek mercidir.

Allah Teâlâ kendilerine rahmet etsin Musannif (İmam Kudûrî), kitabının bereketli olması ve daimî fayda vermesi ümidiyle Kur'ân-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'in üs­lubuna uyarak besmele ile başlamıştır.


Abdülganî b. Tâlib b. Hammâde el-Meydânî el-Guneymî ed-Dımaşkîn(ö. 1298/1881)
Hanefî fakihi, muhaddis ve mutasavvıf.

1222 (1807) yılında Dımaşk'ın Meydan semtinde doğdu. Temel eğitimini babasından aldı ve Kur'an'ı ezberledi. Seyyid Muhammed eş-Şürefâ Mektebi'ni bitirdikten sonra Ömer Efendi el-Müctehid'den Hanefî fıkhı, ferâiz, hadis ve nahiv okudu. 1244-1252 (1828-1836) yıl­lan arasında hizmetinde bulunduğu Hanefî âlimi Muhammed Emîn İbn Âbidîn'den fıkıh, usul, hadis ve Arapça dersleri aldı. Ayrıca yardımcı­lığını yaptığı Hasan b. İbrâhim el-Baytâr, Şeyhülislâm Bâcûrî, Abdur-rahman b. Muhammed b. Abdurrahman el-Küzberî, Ebû Osman Saîd b. Hasan b. Ahmed el-Halebî, Abdülganî es-Sakatî, Hâmid el-Attâr, Ab­dullah el-Kürdî, Mekke Hanefî müftüsü Abdullah el-Mîrganî, Mısır ulemâsından Mustafa Mübellit, Yafa müftüsü Hasan b. Selîm b. Selâme ed-Decânî, Kudüs müftüsü Tâhir Efendi ile Ahmed Baybars'tan ve de­falarca gittiği hac sırasında Hicaz ulemâsından faydalandı. Fürû, usul ve münazara konularında saygın bir mevki elde etti. Tartışma meclis­lerinde kendini göstermeyi sevmez, ancak sorulara cevap vermekten kaçınmaz, ilmini gizlemezdi.

Şairlik yönü de bulunan Meydânî'nin talebeleri arasında Tâhir el-Cezâirî, Saîd b. Abdullah eş-Şertûnî ve Bağdat nakibi Selman Efendi el-Kâdirî gibi şahsiyetler bulunmaktadır.
1860 yılında Dımaşk'ta Müslümanlarla Hristiyanlar arasında çıkan çatışmalar sırasında etkili vaazlarıyla halkı yatıştırarak binlerce kişinin hayatına mal olabilecek gelişmelerin önüne geçti. Zühd ve takva sahibi bir âlim olan Meydânî camilerin imarı, fakirlerin gözetilmesi gibi ha­yır işleriyle uğraşırdı.
4 Rebîülevvel 1298 (4 Şubat 1881) tarihinde Dımaşk'ta vefat etti. Kabri şehrin doğu tarafındaki Bâbullah Kabristanı'ndadır.

Eserleri

 
 1. Keşfu'I-iItibâs ammâ evredehu'I-İmâmu'l-Buhârî alâ ba'zi'n-nâs. Buhârî'nin el-Câmiu's-Sahîh'inde Ebû Hanîfe'yi eleştirmek üzere "Kâle ba'zu'n-nâs" kalıbıyla aktardığı içtihatları savunmak için kaleme alınan eseri Abdülfettâh Ebû Gudde neşretmiştir (Halep 1414/1993).
 2. Şerhu'l-Akîdeti't-Tahâviyye. Muhammed Mutî' el-Hâhz ve Mu­hammed Riyâd el-Mâlih tarafından yayımlanmıştır (Dımaşk 1390/1970, 1402/1982,1995).
 3. el-Lübâb fi şerhi'I-Kitâb. Kudûrî'nin el-Muhtasar'ının en yay­gın şerhlerindendir. İlki müellifin hayatında olmak üzere (İstanbul 1274-1275) defalarca basılmıştır (I-II, İstanbul 1315,1316,1323; Ka­hire 1322 [Ebû Bekir el-Haddâd'ın el-Cevheretü'n-neyyire'sinin kena­rında], Kahire 1330, 1331,1346, 1354; I-III, Kahire 1374/1955; I-IV, Kahire 1383/1963; Beyrut 1980, 1413/1993; nşr. Muhammed Muh-yiddin Abdülhamîd, I-1V, Kahire 1381/1961; Beyrut 1405/1985; nşr. Abdürrezzâk el-Mehdî, İ-IH, Beyrut 1415/1994; nşr. Abdülmecîd Tu'me el-Halebî, I-II, Beyrut 1418/1998).
 4. Risale fi tavzihi mes'ele min Kitâbi'l-Menâr fi mebhasi'l-Has (yazma nüshası için bk. Fihrisü'l-Hizâneti't-Teymûriyye, IV, 163).
 1. İs'âful-müridîn li-ikâmeti ferâizi'd-dîn. Tasavvufa ilişkin bir eser olup müellifin oğlu İsmâil tarafından şerhedilmiştir (yazma nüshası için bk. Dârü'l-kütübi'z-Zâhiriyye, nr. 4793,6562,8206; Gotts-chalk v.dğr. IV, 200).

      El-Meydânî'nin diğer bazı eserleri de şunlardır:
 1. Risale fi sıhhati vakfi'l-müşâ',
 2. Risale fi meşeddi'l-müske,
 3. Fetva fi şürekâ iktesemul-müşterekbeynehum (Dâru'l-kütübi'z-Zâhiriyye, nr. 7079),
 4. El-Metâlibu'lmüstetâbefil-hayz ve'n-nifâs vel-istihâza (Dâru'l-kütübi'z-Zâhiriyye, nr. 10512),
 5. Tuhfetü'n-nüssâk fi fazli's-sivâk (Dâru'l-kütübi'z-Zâhiriyye, nr. 1487),
 6. Sellü'l-husâm alâ şâtimi dîni'l-İslâm,
 7. Şerh ale'l-Merâh3

Elinizdeki bu eser;
Taharet bahsinden alışveriş bahsine kadar Hüsamettin VANLIOĞLU
Alışveriş bahsinden gasp bahsine kadar Fatih KALENDER
Gasp bahsinden kitabu'l-eşribe (içkiler) bahsine kadar Emin Ali YÜKSEL
Kitabu'l-eşribe (içkiler) bahsinden sonuna kadar Abdullah HİÇDÖNMEZ tarafından tercüme edilmiştir. 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054709564
MarkaMuallim Neşriyat
Stok DurumuVar
9786054709564
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.