Nebiler Silsilesi Ders Kitabı 2 Cilt Takım

Fiyat:
590,00 TL
İndirimli Fiyat (%30,5) :
410,00 TL
Kazancınız 180,00 TL
Havale / EFT:
401,80 TL
114,80 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

 
Kitap             Nebiler Silsilesi Ders Kitabı 2 Cilt Takım 
Yazar            Osman Nuri Topbaş
Yayınevi        Erkam Yayınları 
Kağıt - Cilt     Şamua IVORY kağıt, karton kapak cilt, 2 cilt takım
Sayfa - Ebat  694 sayfa,  16x23,5 cm.  Büyük boyErkam yayınevi nebiler silsilesi ders kitabı serisi ni incelemektesiniz.
Osman Nuri Topbaş 2 cilt nebiler silsilesi ders kitabı seti hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


 
 nebiler silsilesi 2 cilt set
 osman nuri topbaş


Kur’ân-ı Kerim’de mübarek isimleri geçen peygamberlerin hayatından hikmet ve ibret tabloları. Nebîler Silsilesi’nden ihtisar edilerek ders kitabı formatında hazırlanan 2 cilt ve bunlara ait soru kitapçıkları. Hz. Mevlânâ der ki; “Kur’ân-ı Kerîm peygamberlerin hal ve evsafından ibarettir. Onu huşû ile okuyup tatbik edersen, kendini nebîlerle, velîlerle görüşmüş farz et.” Bu kitaplar Kur’ân kurslarında okuyan, ilim ve irfan yuvalarında tahsil gören gençlerimizle onları eğiten hocalarımızın istifadesi için hazırlandı.


Bu kitapta,
Alemlere rahmet olan Hazret-i Muhammed -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in zuhuruna adetâ birer ikbâl ve bahar müjdesi olan Nebiler Silsilesi'nden;

Meleklerin kendisine secde etmekle emrolunduğu Âdem -aleyhisselâm-;
Semavî hayranlığın esrânnı taşıyan İdris -aleyhisselâm-; Tûfânıyla yeryüzünün küfürden temizlendiği Nuh -aleyhisselâm-;
Fırtınalarla inkâr yurtlarının alt-üst edildiği Âd Kavmi'nin peygamberi Hûd -aleyhisselâm-;
Azgınlık ve taşkınlık yuvalarının zelzelelerle kökünden sarsıldığı Semûd Kavmi'nin peygamberi Sâlih -aleyhisselâm-;
Tesümiyetiyle zâlim Nemrud'un ateş yığınlarını gül bahçelerine döndüren İbrahim -aleyhisselâm-;
Ihlâs, sadâkat, tevekkül ve teslimiyeti ile âbideleşen İsmail -aleyhisselâm-;
Neslinden Benî tsrâîl peygamberleri gelen tshak -aleyhisselâm-;
Azgın ve ahlâksız halkım son âna kadar hidâyete çağıran Sodam ve Gomore'nin mahzûn peygamberi Lût -aleyhisselâm-;
Tevhid sancağım doğudan batıya taşıyan Zülkameyn -aleyhisselâm-;
Hasret ve muhabbetle kavrulup sabırda âbideleşen Yâkub -aleyhisselâm-;
Kölelik ve zindan hayatının çile ve ızdıraplanndan sonra Mısır'a ve gönüllere sultân olan Yûsuf -aleyhisselâm-;
Hitâbetiyle gönülleri vecde getiren Hatîbü'l-Enbiyâ Şuayb -aleyhisselâm-'ın, âyetler ışığında ilâhî tecellî akışlarıyla dolu ibretli kıssalarım bulacaksınız.
  
  ÖNSÖZ
  
Cenâb-ı Hak, kullarını hidâyete ulaştırmak için kendilerine lütfettiği birtakım üstün vasıflara ilâveten, onlara bir de aralarından müstesna yaratılışlı sâlih insanları rehber olarak vazifelen­dirmek suretiyle yardımda bulunmuştur. Böyle sâlih kimselerin vahiyle ikram edilmiş olanları peygamberlerdir. Ümmetlere ör­nek bir şahsiyet olan bu mübarek elçiler, üç vazife ile me'mûr kılınmışlardır:
  1. Allah'ın âyetlerini okuyup tebliğ etmek,
  2. Nefsleri tezkiye ederek temizlemek,
  3. Kitâb ve hikmeti öğretmek.
  
Rabbimizin insanlığa müstesna bir yardımını ifâde eden peygamber gönderme keyfiyeti, bütün insanlığı şümulüne ala­bilmesi için Hazret-i Adem'le başlamıştır. Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-, hem ilk insan ve hem de ilk peygamberdir.
 
Bu mübarek hidâyet yolu, müteselsilen gelen yüzyirmi bin küsur peygamberle te'yîd ve takviye edile edile -akâidde hep aynı kalsa da- insanlığın kaydettiği terakkiye müvâzî bir tekâmül seyri tâkib ederek. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sel-lem-'de kemâlini bulmuştur. Kıyamete kadar insanlığa hidâyet rehberi olan ve mucizeleri ile münkirleri acze, mü'minleri de hayrete düşüren Kur'ân-ı Kerîm. Ona ve O'nun vasıtasıyla bü­tün insanlığa ikram olunmuştur.
 
Kur'ân-ı Kerîm, insanları hidâyete erdirerek, onlara dünyâ ve âhiret saadetini kazandırmak üzere gönderilmiştir. O, bu maksadı sağlamak için irşadını, birçok mevzûya temas suretiyle gerçekleştirir. Bilhassa geçmiş ümmetlerin kıssalarını anlatmak, bu gayeye hizmet eden Kur'ânî hususiyetlerin en belli başlıların­dan biridir. Kur'ân-ı Kerîm'deki kıssalar, geçmiş kavimlerin ya­şadığı ibretli hâdiseler vasıtasıyla insanlann sapıklıktan îkâzını ve Hakka kulluğa teşvikini te'mîn gibi bir hikmetin eseridir. Böyle­ce hatalı davranışlar ve onlar karşısındaki ilâhî adaletin tecellîsi veya doğru hareketler ve onların mukabili olan saadet verici mü­kâfatlar müşahhaslaştırılır. Bu da, benzer hatâlardan sakındır­mak için ders ve ibret verme yanında, saadete ulaştırıcı hareket­lerin teşvikini sağlamak gibi bir gayeye hizmet eder.

Kur'ân-ı Kerîm'in, geçmiş ümmetlerin kıssaları vasıtasıyla insanlığın irşadına atfettiği ehemmiyet sununla da sabittir ki, bu kıssalar, onun muhtevasının üçte birini teşkîl edecek kadar çok ve geniştir.

Bu kıssaların ehemmiyeti ve onlardan feyz alınması bakı­mından Hazret-i Mevlânâ -kuddise sirruh- şöyle buyurur:
"Kur'ân-ı Kerîm, peygamberlerin hâl ve evsâfıdır. Kur'ân-ı Kerîm'i huşu ile okuyup tatbik edersen, kendini peygamberler ile, velîler ile görüşmüş farzet! Peygamber kıssalarını okudukça ten kafesi, can kuşuna dar gelmeye başlar!"
 
"Biz bu ten kafesinden ancak bu vâsıta ile kurtulduk. O kafesten halâs olmak için, bu yoldan, yâni tevhîd tankından başka çâre yoktur!.."
"Rüzgârın Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? Suyun da Tûfân'da ne yaptığını işitmedin mi?"
 
"O kin denizinin (Kızıldeniz'in) Firavun'u nasıl helak et­tiğini; Karun'un nasıl yerin dibine geçtiğini, Ebâbîl kuşları­nın fil ordusuna ne yaptığını, tanrılık iddia eden Nemrûd'un başını küçücük bir sineğin nasıl yediğini, Hazret-i Lût'un ahlâksız kavmi üzerine taşların nasıl yağdığını ve on­ların nasıl karanlık ve mülevves bir su gölüne gömüldüğü­nü bilmiyor musun?"
 
"Dünyâdaki cansız zannedilen varlıkların (cemâdâtın) sanki akıllı insanlar gibi peygamberlere yardım ettiklerini uzun uzadıya söylesem, Mesnevi o kadar büyür ve o derece hacim peydâh eder ki, kırk deve onu taşımaktan âciz kalır..."
 
Kıssalarda, tevhîd akidesinin kalblerde güçlenmesi için peygamberlerin tebliğleri ve peygamberlerine karşı ümmetleri­nin tavırları ele alınmaktadır.
 
Kıssaların hikmeti, Kur an'm indiriliş gayesine uygun ola­rak şu şekilde hulâsa edilebilir:
 
Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in nü­büvvetini ispat etmek, bütün peygamberlerin tevhidi tebliğ ettiklerini göstermek, muhatapların kolayca ibret almaları­nı sağlamak; kalbleri intibaha sevk ederek sâlih kişilere özendirmek ve fâsık kişilerden de sakındırmak; netice ola­rak, peygamberlerin karşılaştıkları meşakkat ve iptilâlardan kulların ders alması, sıkıntılara sabredip nimetlere şükretmeyi öğrenmesidir.
 
Bir lutf-i ilâhî eseri olarak âcizane te'lifine gayret sar fertiği­miz bu kitap, nübüvvet takviminin ilk yaprağından son yaprağı­na kadar Kur'ân-ı Kerîm'de ism-i şerifleri geçen peygamberleri ve onların hayatlarındaki hikmet ve ibretleri ihtiva etmektedir. Burada:
 
Meleklerin secdeye mecbur kılındığı Âdem -aleyhisse­lâm-,
 
Semavî hayranlığın esrarını taşıyan İdris -aleyhisselâm-;
 
Yeryüzünü tûfânı ile küfürden temizleyen Nûh -aleyhis­selâm-;
 
İnkâr yurtlarını fırtınalar ile alt-üst eden Hûd -aleyhis­selâm-.
 
Azgınlık ve taşkınlık yuvalarını zelzelelerle kökünden sarsan Sâlih -aleyhisselâm-;
 
Nemrûd'un ateşlerini, tevekkül ve teslimiyeti ile gülis­tana çeviren İbrahim -aleyhisselâm-;
 
İhlâs, sadâkat, tevekkül ve teslimiyeti ile sembolleşen, kıyamete kadar hac ibâdetinde bütün müminlere kıssaları hatırlatılan İsmail -aleyhisselâm-;
 
Neslinden Benî İsrâîl peygamberleri gelen İshâk -aley­hisselâm-;
 
Azgınlık ve ahlâksızlıktaki taşkınlıkları ile yerin dibine geçen "Sodom-Gomore"nin mahzun Peygamberi Lût -aley­hisselâm-,
 
Tevhîd sancağını maşrıktan mağribe taşıyan Zülkarneyn -aleyhisselâm-;
 
Muhabbet ve hasretle kavrulan ve sabırda âbideleşen Yâkûb -aleyhisselâm-;
 
Bir müddet kölelik, sonra zindanda yalnızlık, gariplik, çile, ıztırap, meşakkat, riyâzât ve nefs mücâhedesini müte­akip Mısır'a ve gönüllere sultân olan ve mehtapları soldu­ran nuru ile Yûsuf -aleyhisselâm-;
 
Gönülleri vecde getiren hitabeti ile kendisine "Hatîbü'l-Enbiyâ" denilen Şuayb -aleyhisselâm-.
 
Ahmak Firavun'u Kızıldeniz'in girdaplarında yok eden, mucizeli asalı Mûsâ -aleyhisselâm-;
 
Mûsâ -aleyhisselâm-'ın her zaman ve mekânda yardım­cısı olan sâlih kardeşi Hârûn -aleyhisselâm-.
 
Zikri ile dağları, taşları, vahşî hayvanları istiğrak hâline getiren Dâvûd -aleyhisselâm-;
Muazzam saltanatını, kalbinin dışında taşıyabilen Sü­leyman -aleyhisselâm-;
 
Yüz senelik bir ölümden sonra tekrar diriltilerek, kıya­metteki yeniden yaratılışa misâl olan Üzeyr -aleyhisselâm-;
 
Derin tefekkürü ile sabrın bileyi taşı olan Eyyûb -aley­hisselâm-,
 
Büyük bir vecd hâlinde, istiğfar, dua ve zikrin hakikatin­de derinleşerek karanlıkları aşan Yûnus -aleyhisselâm-;
 
Ardından «İlyâs'a selâm olsun!» hitabı ile ilâhî iltifat ve teveccühe mazhar olan İlyâs -aleyhisselâm-,
 
Âlemlere üstün kılınan Elyesa' -aleyhisselâm-;
 
İlâhî rahmete garkedilen sâlih peygamber Zülkifl -aley­hisselâm-;
 
Hikmetli nasîhatleriyle destaniaşan, zahirî ve bâtınî he­kimlerin pîri Lokman Hakîm -aleyhisselâm-;
 
Testere ile ikiye bölünürken dahî "âh!" demeden, tevek­kül ve teslîmiyetini muhafaza eden mazlum peygamber Zekeriyyâ -aleyhisselâm-,
 
Babası gibi ölümü şehîdlikle karşılayan Yahya -aleyhis­selâm-:
 
Fârik vasfı nefs tezkiyesi olan, iltica ve tazarrûsu ile hastalara şifâ veren, ölüleri dirilten, semavî îsâ -aleyhisse­lâm-;
 
Ve hulâsa bütün peygamberler ile onların ümmetlerinin başlarından geçen hâdiselerin, zamanımız insanının ruhî ih­tilâç ve sıkıntılarını anlamaya ve aydınlatmaya medar olabi­lecek hikmet kıvılcımlarını nakletmeye gayret ettik. Aynı zamanda onların ardarda teselsülü ile birer mübeşşirler (müjdeciler) kafilesi hâlinde beşerî zemîni, bereketli bir hi­dâyet şeraresinin akışıyla âlemlere rahmet olarak gönderi­len peygamberlik zirvesinin kemâl noktası, yaratılış sırrı, varlık nuru Hazret-i Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aley­hi ve sellem- Efendimize hazırlamakla mükellef bulunduk­larını, gücümüz nisbetinde ve kelimelerin mahdûd imkânla­rı içinde âcizane arz etmeye çalıştık.
 
"Nebîler Silsilesi" adlı bu kitabımız, umûmî arzu üzerine daha mufassal ve müdellel bir hâle getirildi. Bu hususta emeği geçen değerli akademisyen kardeşlerimize teşekkür eder, bu hizmetlerinin kendileri için bir sadaka-i câriye olmasını Rabbimizden niyaz ederim.
 
Acz ve zaafımızdan kaynaklanan sehv ü hatâlann bağışlan­ması ümidiyle Rabbimizin sonsuz rahmet ve merhametine ilti­ca ederiz. Tevfîk, yalnız Allah'tandır... 
 
Osman Nuri TOPBAŞ
01.03.2004 ÜSKÜDAR
 


Erkam yayınevi Osman Nuri Topbaş 3 cilt nebiler silsilesi kitap serisi ni incele diniz.

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu99799756247012
MarkaErkam Yayınları
Stok DurumuVar
99799756247012
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.