Nefis Terbiyesi 1 Kalp Amelleri

Fiyat:
260,00 TL
İndirimli Fiyat (%51,2) :
127,00 TL
Kazancınız 133,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap          Nefis Terbiyesi 1 Kalp Amelleri     

Yazar          Muhammed Salih El Müneccid
Tercüme     Mehmet Seri Doğru                    
Yayınevi     Beka Yayınları
Kağıt Cilt    2.Hamur, Karton Kapak Cilt 
Sayfa Ebat 518 sayfa - 13.5x21 cm  Roman boyBeka Yayınları Nefis Terbiyesi 1 kitabını incelemektesiniz.   
Nefis Terbiyesi 1 Kalp Amelleri kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

MUKADDİME

Kalpleri ve gözleri idare eden, onlara hâkim olan Allah'a hamd ederiz. O, bizlere, kendisine karşı ihlâslı olmamızı, ken­disine tevekkül etmemizi ve kendisine sığınmamızı emretmiştir.

Bize olan sayısız ve sınırsız nimetlerinden dolayı kendisine şükrediyoruz. O'nun itaat ve rızasını elde etmek için kalpleri-mizdeki muhabbet ve şevkimizi daim kılmasını, kaza ve kade­rine karşı bizlere sabır vermesini niyaz ediyoruz.

Allah Teâlâ'nın üzerimizdeki büyük nimet ve lütuflarından biri de bizleri Dr. Abdulvâris el-Haddâd Merkezi'nde ilmî ça­lışmalara başlayarak, Sayın Muhammed Sâlih el Müneccid'in -Allah Teâlâ kendisini muvaffak ve faydalı kılsın- te'lif ettiği Kalp Amelleri isimli, geniş kapsamlı ve oldukça faydalı olan bu kitabı yayınlamaya muvaffak kılmasıdır.

Böyle kapsamlı bir çalışma nasıl olur da faydalı olmaz? Zira bu kitabın konusu, imanın temeli ve dinin önemli kaide­lerinden olan "kalbin amelleri'dir.
Kalbin amelleri, önemli görevlerdendir. Allah'a yaklaşma­nın en büyük araçlarındandır. Bu ameller, her zaman mükel­leflerin görevleri arasında yer almıştır.


 
Ayrıca bu ameller, imanın şubelerinin en belirgin olanlarındandır. Çünkü eğer kalbin ameli yok olursa, iman da yok olur. Diğer amellerin sıhhati, kalbin amellerinin sıhhatine bağlıdır. Asıl olan kalbin amelleridir, organların ameli ise onlara tâbidir.

İzz b. Abdüsselâm şöyle diyor: "Bedenlerin ıslahı, kalple­rin ıslahına bağlıdır. Aynı şekilde bedenlerin fesada uğraması da kalplerin fesada uğraması sebebiyledir. Bundan dolayı Al­lah Rasûlü (ra) şöyle buyuruyor: 'Haberiniz olsun, bedende bir et parçası vardır ki, eğer o ıslah olursa, bedenin tamamı ıslah olur; eğer o bozulursa, bedenin tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et parçası, kalptir.'[1] Yani kalpler, bilgi, güzel hâl ve amellerle ıslah olursa vücudun ta­mamı da itaat ve izânla ıslah olur. Ama cehalet, kötü hâl ve amellerle ifsat olursa, vücut da fısk ve masiyetle ifsat olur."[2]  İ. Teymiyye, kalbin amelleri ile ilgili şöyle diyor: "Kal­bin amelleri, tıpkı Allah'ı ve Rasûlü'nü sevmek, Allah'a tevek­kül etmek, dinin sadece O'na ait olduğunu ikrar etmek, O'na şükretmek, O'nun hükümlerine sabretmek, O'ndan korkmak ve O'ndan ümit etmek gibi imanın ve dinin temellerindendir. Bütün bu ameller, âlimlerin ittifakıyla insanlar üzerine vaciptir. İnsanlar bu konuda farklı üç mertebededirler:
  1. Kendi nefsine zulmeden ve hiçbir şekilde amel etmeyen,
  2. Orta yolu takip eden,
  3. Hayırda yarışan ve amel eden."[3]

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah ^ şöyle buyurmuştur: 'Kalp, hükümdardır; organlar da onun askerleridir. Hükümdar iyi olursa, askerler de iyi olur. Hükümdar kötü olursa, askerleri de kötü olur.'[5]

Bütün bu kalbî ameller, iman ehli âlimlere göre farzdır. Kim bu amelleri terk ederse ya kâfirdir ya da münafıktır."
İbn Kayyim el-Cevziyye, kalbin amelleri ile ilgili şöyle di­yor: "Allah'ı sevmek, O'na tevekkül etmek, O'na yönelmek, O'ndan korkmak, O'ndan ümit etmek, dinin O'na has oldu­ğuna inanmak, emir ve yasaklarına, kaza ve kaderine karşı sabretmek, O'nu Rab olarak benimsemek, O'nun önünde bo­yun eğmek, O'nun rızası için düşmanlık beslemek, O'na bo­yun eğmek. O'na sığınmak, O'nunla mutmain olmak vb. gibi Allah'ın farz kıldığı bu ameller, zahirî manada farz kıldığı veya müstehab gördüğü diğer hususlardan daha kuvvetlidir. Bunlar olmadan organların amelinin ya çok az faydası vardır ya da hiçbir faydası yoktur."[6]

"Kalbin amelleri, amel itibariyle asıldır, amelden kastedi­len şeydir. Organların amelleri ise bunlara tâbidir ve bunların 
tamamlayıcısıdır. Yapılan işlerde niyet, ruh mesabesindedir. Amel ise ceset mesabesindedir. Buna göre, nasıl ki ruh beden­den ayrılınca beden ölür, aynı şekilde, niyet olmadan da amel­ler ölü hükmündedir. Niyetsiz bir amel, abesle iştigal olmak­tan başka bir şey değildir. Kalp ile elde edilen bilgi, organlarla elde edilen bilgiden daha önemlidir. Çünkü kalple elde edilen bilgi asıldır. Organlarla elde edilen bilgi ise kalbin bilgisinden kaynaklanmaktadır."7
 
"Kaynağı itibariyle İslâm şeriatını irdeleyen bir kimse, or­ganların amelinin kalbin amelleri ile olan ilişkisini keşfedecek, organların amellerinin, kalbin amelleri olmadan hiçbir fayda sağlamayacağını bilecektir. Kalbin amellerinin kul üzerindeki farziyetinin, organların amellerine nispetle daha güçlü oldu­ğunun farkına varacaktır. Kalbin kulluğu, organların kulluğun­dan daha büyük, daha çok ve daha devamlıdır. Kalbin amel­leri her zaman gereklidir."8

"Ehl-i Sünnet âlimleri, (tasdikin var olması hâlinde bile) kalbin ameli zail (kayıp) olursa bu durumda imanın da yok olacağına hükmetmişlerdir. Çünkü kalbin amelleri olmadan tasdikin hiçbir faydası yoktur."9
İbnu'l-Müflih şöyle diyor: "Kalplerin ıslahı her türlü hay­rın başıdır. Kalplerin fesadı ise her türlü kötülüğün kaynağıdır. Sah\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\haynda yer alan bir hadise göre, Allah Rasûlü m; şöyle bu­yurmuştur: 'Haberiniz olsun, bedende bir et parçası var­dır ki, eğer o ıslah olursa, bedenin tamamı ıslah olur; eğer o bozulursa, bedenin tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et parçası, kalptir.'10 Yüce Allah'tan, kalplerimi­zi ve Müslüman kardeşlerimizin kalplerini ıslah etmesini niyaz ediyoruz.

Bilesin ki, tevekkül ve Allah'a dayanmak gibi kalbin amel-leriyle, başka hiçbir şey sayesinde hâsıl olamayacak nice hayır ve şifalar hâsıl olur."11

Kalp Amelleri adlı bu seride şu çalışmaları yaptık:
Kalp Amelleri başlıklı bu serimizin aslı, Muhammed Sâlih el-Müneccid'e ait konferanslar dizisi şeklindedir. Allah ona selâmet versin ve onu bizler için faydalı kılsın.
  1. İlk olarak bu konferansların kayıtlı bulunduğu kasetlerin çözümünü yaptık.
  2. Ortaya çıkan metni tashih ederek günümüzde kullanılan noktalama işaretleriyle daha faydalı ve anlaşılır hâle getirdik.
  3. Ayetlerin sûre ve numaralarını belirttikten sonra hadis­leri tahric ettik ve hadislerin sıhhatine dair hükümlerle ilgili, âlimlerin görüşlerini aktardık.
  4. Daha faydalı ve açıklayıcı olacağı düşüncesiyle ara baş­lıklar ekledik.
  5. Malum olduğu üzere kasetlerdeki üslûp, yazı ve okuma üslûbundan farklıdır. İmkânlar elverdikçe aslına uygun ve an­laşılır bir üslûp kullanmaya çalıştık.

0 Buhârî, îmân 39; Müslim, Müsâkât 107. 11     el-Âdâbu 'ş-Şer 'iyye, III. 124.

İbn Kayyim, Bedâiu 'l-Fevâid, III, 224. İbn Kayyim, Bedâiu 'l-Fevâid, III, 230. İbn Kayyim, Kitabu s-Salât, s. 54.

Son olarak;
Allah'a şükrettikten sonra, Kalp Amelleri başlıklı bu ese­rimizin gün yüzüne çıkarılması konusunda bizlere katkı sağla­yan herkese teşekkürü bir borç biliriz.

Allah'ın salât ve selâmı, Peygamberimiz Hz. Muhammed sav'in üzerine olsun.
En son duamız ise hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054041819
MarkaBeka Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786054041819
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.