Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri BEDİR

Fiyat:
280,00 TL
Havale / EFT:
271,60 TL
78,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda

Kitap             Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Muhtasarı Tezkiretil Kurtubi  
Yazar            İmam Şarani
Yayınevi        Bedir Yayınevi
Tercüme       Halil Günaydın
Kağıt  Cilt      2.Hamur , Kalın Ciltli, Sıvama cilt
Sayfa  Ebat   536 sayfa, 16.5x24 cm
Yayın Yılı       2021 SON BASKI
Not                İmam Kurtubi nin Mufassal Eserinden kısaltarak imam şarani tarafından hazırlanmıştır.  


 
İmam Şarani Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri kitabı nı incelemektesiniz.    
Bedir Yayınları Ölüm Kıyamet Ahiret kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
  
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
 
Naşirin Birkaç Kelimesi
 
— Bismihi Teâlâ —
 
Allahu teâlâya hamd ü seııâ, Kesûl-i Kibriyâya salât ü selâm ve hütün mü'minlere hayır dua vazifesini ifadan sonra:
 
İnsanların yeryüzünde ittifak ettikleri tek gerçek «ölüm»dür. Evet her yaratık, bu arada insanoğlu ölüme mahkûmdur, onun acısını tada­caktır. Bu hakikatin dışındaki bütün mevzularda Ademoğulları ihti­lâfa düşmüşlerdir.
 
İşte elinizdeki kitap bütün insanların üzerinde ittifak ettikleri ölüm gerçeğini, yegâne gerçek din olan İslâm dininin verdiği bilgilerin ışı­ğında incelemektedir.
 
Fert veya cemiyet olarak insanları sapkınlıktan, azgınlıktan, kö­tülükten, gafletten alıkoyacak ibretli gerçeklerin başında ölüm gelir, ölüm büyük bir nasihatçidir. Ölümü düşünen kimse kendisine çekidü­zen verir, hesaba çekilmezden önce kendi muhasebesini yapar, büyük yolculuğa hazırlanır.
 
Ölümden ibret dersi almayan, onu düşünüp de tüyleri ürpermeyen kimsenin gerçekten adam olması, hâlini ıslah etmesi ne kadar zordur. Adam olmak... İşte bütün mesele bu... Adam, yâni iyi insan olmak... Bu İse hakkıyla müslüman olmakla kabildir.
 
İnsan çok şey olabilir. Profesör, doktor, diplomat, yazar, mühendis olabilir, ünlü bir kişi haline gelebilir. Alkışa, pohpoha, ikbâle, maka­ma, mevkiye, servete doyabilir. Ama bir şey vardır ki, o çok zordur: Adam olabilmek... Şâir ne güzel söylemiş:
 
Dehri araşan binde bir âdem göremezsin,
Âdem görünen harleri âdem mi sanırsın?
 
Elindeki bu kitap iki büyük «adam»ın eseridir. İmam Kurtubi ile İmam Şarani (rahmetullahi aleyhüma) hazretleri... Birincisi çok ge­niş, derin, mufassal şekilde yazmış. İkincisi de o eseri, her müslümanın anlayacağı bir şekilde biraz kısaltıp sadeleştirmiştir. Türkçe tercüme­sini de, muhterem ve ihlâslı bir din hadimi olan sabık müftü Halil Günaydın hocamız yapmışlardır.
 
Eser ölümü, ahireti, kıyameti, âhirzaman alâmetlerini sağlam kay­naklara dayanarak incelemekte; her sahifesinde, hatta her satırında gözler önüne hikmetler, ibretler, faydalı bilgiler sermektedir.
 
Bizleri böyle hayırlı ve yararlı bir din kitabını neşr etmeğe muvaf­fak kıldığı için Yüce Rabbimize ne kadar şükr etsek azdır. Başarı ve tevfik bizden değil, O'ndandır.
 
Tercüme ve tabı esnasında hatâlarımız olduysa erbab-ı i ilmü irfan­dan, sonraki baskıda düzeltebilmemiz için bize bildirmelerini rica ederiz. Sözlerimizi tekrar Allaha hamd, Resulüne salât ve bu ümmet-i merhu­menin dirisine ve ölüsüne selâm ve dua ile bitiriyoruz.
 
BEDİR YAYINEVİ
 

 
MÜTERCİMİN BİRKAÇ SÖZÜ
 
Rahman ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle...
 
Elhamdü lillahi Rabbil âlemin. Vessalâtu vesselâmu 'alâ Resûlinâ Muhammedin ve 'alâ âlihi ve sahbihi ecmâîn.
 
Bütün âlemleri —en küçüğünden en büyüğüne, zerresinden kürresine, katısından sıvısına ve canlısından cansızına kadar— yaratıp on­ları hikmet sırlarıyla dolduran, güzelliklerle donatan, her ânında ayrı bir hikmetle tecelli eden, eşi, benzeri ve dengi olmayan yüce Allah'a sayısız hamd ü senalar olsun.
 
Biz âciz kullarına ihsan buyurduğu maddî ve mânevi ni'metlerinden ötürü de O'na sonsuz şükürler ederiz.
 
Âlemlerin medâr-ı iftiharı, kâinatın sebeb-i vücudu, peygamberlik silsilesinin hâtemi, iki cihanın güneşi ve Âhiret Günü'nün yegâne şefa­atçisi Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salât ve selâm olsun...
 
Resûl-i Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin sahabelerine, hânedan-ı ehl-i beyte ve onların nurlu yollarını takip edenlere, diliyle ve kalemiyle yüce dinimize hizmet edenlere de hayır-dualar ederiz. Allah onlardan razı olsun, onlara rahmet eylesin. Âmin.
 
Resûl-i Kibriya Efendimizin peygamberlik güneşine yönelmekten uzaklaştıkça, insanlık âleminin üzerine karanlık günler gelmekte, gün geçtikçe de bunalımlar artmakta ve büyük felâketlerin haberciler; ka­pıları çalmaktadır.
 
İşte insanlık âlemini sıkıntılı, üzüntülü ve buhranlı günlerden kur­tarmak, ancak Kıyamet alâmetlerini, ölüm hallerini, kabir hayatını, mahşer yerini ve hesaba çekilmenin önemini, sevaplarla günahların ilâhî adalet terazisiyle tartılacağını, insanların Sırat Köprüsü denilen çok mühim bir geçitten geçmeye zorlanacaklarını, geçebilenlerin ve kurtulabilenlerin ne ile geçebileceklerini, Sırat Köprüsü'nden kimlerin cehenneme döküleceklerini, cehennemliklerin akla hayâle gelmeyen ne kadar feci bir azap çekeceklerini, cennete giren bahtiyarların ne büyük bir ni'mete nail olacaklarını onlara bildirmek ve tanıtmakla mümkün olabilir.
 
Ölümü, kıyameti, âhireti anlatmakla, insanların birbirlerinin mal­larına, canlarına, namuslarına tecâvüz etmelerini önlemek, onların suikastlarına mâni olmak, sınırsız ihtiraslarını durdurmak suretiyle onların maddî ve manevî yönden kurtulma imkânlarını sağlamak hu­susu düşünülmüştür.
 
Evet, günümüzde her ne kadar Arapça dînî, millî birçok eserler ter­cüme edilmekte ise de, bu yolda insanların her çeşit ihtiraslarına dur diyecek yeterli bir esere rastlanamadığından zamanımız insanlarını —Allah'ın inâyetiyle— ihtiraslarından, her çeşit kötülüklerinden alı­koyacak bir kitap olarak tercümesini sunduğumuz bu eseri bulduk.
 
Bu kitap, İslâm âleminin Endülüs'te —yani şimdiki İspanya'da— yetiştirdiği büyük âlim ve müfessir, muhaddis İmam Kurtubî tarafın­dan yazılmış, sonra da Mısır'da yetişen tasavvufçu, ahlâkıyatçı büyük ilim adamı İmam Şarânî tarafından kısaltılarak kitaba « muhtasaru tezkiretil kurtubi» adı verilmiştir. ÖLÜM ve ÖLÜM ÖTESİ'-nin hallerini en iyi şekilde âyet ve hadîslerin ışığı altında anlatan fay­dalı ve özlü bir kitaptır.
 
Bu Kitap içinde dokuzyüz elliyi aşkın hadîs-i şerif bulunması dolayısiyle bir hadis kitabı ve onun tercümesi ve yorumu denilmesi de müm­kündür.
 
Bu kitabın tercümesi sırasında çeşitli nüshalar gözden geçirilmiş ve hadîslerin kaynakları araştırılmıştır. Böyle bir eserin bugüne kadar Türkçe neşredilmemiş olması cidden esef vericidir.
 
Bu eser, muhteviyat itibariyle 8 ana, 113 özel bölüme ayrılarak tasnif ve tertip edilmiştir.

Bu eseri, Allah'ın yardımıyla tercüme edip Müslümanların istifade­lerine sunmaya beni muvaffak kılan Allah Taâlâ ve tekaddes hazret­lerine hamd ü senalar eder, feyz aldığım bütün hocalarımın, bilhassa Bayınlı Mustafa Hilmi BİLGE hocamın ruhuna ithaf eder, okuyucula­rımdan bu abd-i âcizi dualarında unutmamalarını talep ederim.
 
Elhamdü lillahillezi hedânâ lihaza ve lenehtedi lev lâ en hedanal-lah. Ve mâ tevfikî ve iğtisâmî illâ billah...  (
Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri , imam şarani ölüm ahiret , bedir yayınevi , ahir zaman alametleri , ölüm kıyamet ahiret , tercümesi , ölüm kıyamet ahiret ve ötesi , aynı gün kargo )
 
 
HALİL GÜNAYDIN
Sabık Adalar Müftüsü
İSTANBUL

 
 
       AÇIKLAMA
 
Çeşitli tarihî, kültürel ve sosyal sebeplerden dolayı zamanımız îslâm dünyası buhranlar içinde çalkalanmaktadır. Müslümanlar ara­sında dinî otorite ve hiyerarşi kurumları ya yıkılmış, yahut büyük dar­be yemiştir. Bu yüzden dinî mevzularda söz ayağa düşmüş; sadece eh­liyet, liyakat ve icazet sahiplerinin konuşmaları ve yazmaları gereken hayatî din meseleleri seviyesiz sohbet toplantılarının, çoluk-çocuğun, cehelenin, yarı mühtedilerin, bid'at ehlinin, kahvehane cemaatinin ağ­zına sakız olmuştur.
 
Bu arada bir kısım islamî basın ve yayın işleri de karmakarışık bir hale gelmiştir. Sırf para kazanmak, zengin olmak maksadıyla kontrol­suz, murakabesiz bir şekilde yayın yapılmaktadır.
 
Müslümanların ileri gelen sorumlu tabakasının bu basın ve yayın keşmekeşine bir çare bulmak üzere harekete geçmeleri, dini neşriyata bir çeki düzen vermeleri, basılıp yayılan eserleri kontrol edecek ilmî ve akademik kurumlar te'sis etmeleri zarurî bir vazife haline gelmiş bulunmaktadır. Aksi takdirde müslüman cemaatin, bilhassa imanlı gençlerin kafaları daha da karışacak, hizmet yerine hezimet olacaktır.
 
Memleketimizdeki islamî yayınevlerinin kıdemlilerinden olan ve şimdiye kadar neşr ettiği eserlerle haklı bir güven kazanmış bulunan Bedir Yayınevi bütün müslümanların, bilhassa imanlı münevver taba­kanın dikkatini bu husus üzerine çekmeyi kendisine bir vazife bilmek­tedir.
 
Evet, en kısa bir zamanda dinî yayın ve basın hayatı —ehl-i sünnet prensipleri dairesinde— kontrol altına alınmalı, islamî neşriyatı ted-kik edip faydalı ve faydasız eserleri efkâr-ı umumiyeve bildirecek bir ilim heyeti kurulmalıdır.
 
Ayrıca tezelden bir «İslamî Basın ve Yayın Ahlâk Yasası» çıkartıl­malı, yüce dinimizle alâkalı telif, tercüme, basın, yayın işlerinin din istismarına, mukaddesat bezirgânlığına âlet edilmesi, dindar kütlenin para tuzağı neşriyatla oyalanması facialarına mutlaka engel olunma­lıdır.
 
Bizim bu teklifimizi bütün samimî dindarların, bu arada haysiyetli ve idealist meslekdaşlarımızın haklı bulacaklarından eminiz.
 
bedir yayınevi

 

Bedir Yayınevi İmam Şarani Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789758514482
MarkaBedir Yayınevi
Stok DurumuVar
9789758514482
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.