Riyazüs Salihin, Lüks Sempatik Cep Boy

Fiyat:
1.800,00 TL
Havale / EFT:
1.746,00 TL
504,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap               Riyazüs Salihin, Lüks Sempatik Cep Boy 
Yazar              İmam Nevevi
Tercüme         M. Yaşar Kandemir - İ. Lütfi Çakan - Doç. Dr. Raşit Küçük
Yayınevi          Erkam Yayınları
Kağıt  Cilt        Ivory kağıt - İntegral Kapak, 8 Cilt takım
Sayfa  Ebat     5.884 Sayfa - 10,5x16 cm, Küçük boy, Cep boy
Yayın Yılı         2021  - Yeni baskı
                        1.900 Hadis-i Şerif ve Açıklaması, Şerhi ve YorumlarıErkam Yayın İmam Nevevi Lüks Sempatik Boy Riyazüs Salihin adlı kitabı incelemektesiniz.
Sempatik Lüks Cep Boy Riyazüs Salihin kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2SUNUŞ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlileri Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail L. Çakan ve Doç Dr. Raşit Küçük'ün 6 yıllık emeğinin sonucu meydana gelen, İmam-ı Nevevi'nin meşhur eseri Riyazü's-Salihin'e yaptıkları tafsilatlı şerh çalışması.

Her Yayınevinin, bir muhasebe zamanı geldiğinde, "Şunu yayınla­dık " diyeceği temel eserler vardır. Eser o yayınevi ile, yayınevi de o eser­le anılır.

Erkam Yayınları, bugüne kadar böyle çok güzel eserlere imza atmış­tır. Mahmud Sami Ramazanoğlu Külliyatı, adı Erkam 'la bütünleşmiş böy­le temel bir neşriyattır. Tasavvuf i eserlerin yayınında da Erkam'in müstes­na yerinden söz edilebilir.

 

Erkam, Riyazü's salihin ile, yayın çizgisinde kalıcı bir adım daha at­makta, diğer ifadeyle, hizmet dosyasına inşaallah asırlara uzanacak bir not düşmektedir.

R'iyazü's-salihin ülkemizde yalın tercüme olarak pek çok yayınlan­mış bir eserdir. Bir çok kişinin kütüphanesinde bulunduğu da bir gerçek­tir. Ama Erkam, onu anlamaya, onu Türkiye insanına taşımaya bir kere daha teşebbüs ediyor.
 

 Neden? 

Şunun için:

 1. Ülkemizde çok ciddî bir islâmî bilgilenme açığı vardır. İnsanımız, en temel konularda bile islâmî bilgilerden yoksun hale gelmiştir. Sanki bir alfabe bilgisinden başlayarak islâmî bilgilenme süreci başlatmak gerek­mektedir. Bu açıdan bakıldığında, bir insanımızı, doğrudan doğruya Kur'an ve hadislerle karşı karşıya getirmek bir bilgilenme yolu olduğu gi­bi, yine âyet ve hadislerden yola çıkarak, daha geniş açıklamalara yönel­mek sanki daha büyük bir zaruret haline gelmiş gibi görünmektedir. O yüzden, Riyazü's salihin gibi, Kur'an ve Hadislerle, yaygın bir "ümmet eğitimi"ni hedeflemiş bir eseri, bu eğitimi gerçekleştirecek ölçüde açıkla­malarla sunmak, Erkam tarafından   ileri bir adım olarak telakki edildi.

 

2. Bununla birlikte, sadece geniş açıklama anlamına "şerh"e karar vermek yeterli değildi. Çünkü "şerh"in Türkiye insanının ihtiyacını karşı­layacak nitelikte olması da önemliydi. Burada gündeme, kullanılacak dil, üslûb ve açıklamaların muhtevası geliyordu. Bunun için insanımızın du­yarlıklarının ne olduğuna dair tesbitler önem kazanıyordu. Bu da, şerhi yapacak olanların, bu ihtiyacı karşılayacak vasıflara sahip olmaları ile ya­kından ilgiliydi. İlmî birikimlerinin Kur'an-Hadis alanında söz söylemeye yeterli olması, Türkçeyi güzel kullanacak bir yazı hayatının içinden gel­meleri ve Türkiye insanının içinde bulunduğu sosyo-kültürel vasat hakkın­da sağlıklı tesbitlere sahip olmaları...Bu nitelikte ilim adamlarımız, İmam Nevevi gibi bir hadis üstadının, Riyazü's-salihin gibi bir temel eserini ger­gef gibi işleyerek, Türkiye insanına, pırıl pırıl bir islâmî kişilik çerçevesi sunabilirlerdi.

 

Erkam Yayınları, böyle bir hizmet için, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim dalı başkanı Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir, M.Ü. İlahi­yat Fakültesi Hadis kürsüsü öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, ve Doç. Dr. Raşid Küçük'ün ideal isimler olduğunu düşündü ve birlikte çalışma teklifinde bulundu. Bu onlar için de, isimlerini gelecek asırlara ta­şıyacak büyük bir adımdı. lütfettiler, kabul buyurdular. Hizmete soyundu­lar. Yıl 1991. Demek ki 6 yıllık bir emek verdiler. Belki bu emeği, tüm il­mî hayatlarının bir süzülüşü olarak değerlendirmek ve birkaç on yıla çı­karmak daha doğru olur. Çalıştılar, yoruldular, ama herhalde Resûlullah Efendimize sunulacak bir armağan oluşturdular. Kendilerine imreniyoruz ve kutluyoruz. Allah sevdiği kulunu, sevdiği hizmetlerde istihdam eder­miş. Onlar sevgililer kervanına katılmışlardır inşaallah.
 

Erkam Yayınevi de, bu güzel esere, güzel bir gönül koydu, gücü yet­tiği oranda yüce makamlara sunulacak emekler vermeye itina etti. Elin­de olanı esirgemedi. Yine de kusurlarımız olabilir, ama kitaba dercedilen her sözün, her rengin, her çizginin, derin bir muhabbetin yansıması ol­duğunu belirtmek durumundayız. Yapılan hizmet, bir kişinin yüreğinde daha, adı güzel Muhammed (s.a.)'e açılan bir kapının kilidini çözerse, Er­kam Yayınevi,  kendi görevini yapmış hissedecektir. Kalblerin sahibi Allah'tır. Allah Teâlâ'dan kalblerimizi daima Zâtının ve Resulünün muhabbeti ile şenlendirmesini niyaz ediyoruz.

ERKAM YAYINEVİ

 

             ÖNSÖZ
 

Allah'a hamd, Resûl-i Ekrem'ine, onun âl ve ashabına salât ü se­lâm olsun.

İmâm Nevevi'nin Riyazüs salihini necip milletimizin din kültürün­de öncelikli yeri olan hadis kitablarının başında gelir. Zira Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde, Sahîh-i Buharı Muhtasarı Tecrid-i Sarîh Tercemesi ve Şerhinden sonra, merhum Hasan Hüsnü Erdem ve Kıvâmüd-din Burslan tarafından dilimize tercüme edilerek Diyanet İşleri Başkanlı­ğınca yayımlanan ikinci hadis kitabı Riyâzü's-sâlihin olmuştur. Uzun yıllar bu tercüme vasıtasıyla kendisinden istifâde edilen eser, gördüğü rağbet sebebiyle son senelerde birkaç tercümeye ve Delîlü'l-fâlihîn adındaki şerhinden yapılan tercüme bilgilere dayanan kısa bir şerh çalış­masına kavuşmuş 

 

Zengin muhtevası ve mükemmel tertibi ile dikkat çeken bu değerli eser, diğer İslâm ülkelerinde daha ziyâde kelimelerinin açıklanması tarzındaki ilmî neşirlerle daima güncelliğini korumuştur. İslâm ülkelerinin pek çoğunda, çeşitli seviyedeki dinî öğretim kurumlarının ders programlarında okunmasının yanında bilhassa vaaz ve irşad faaliyetlerinin de vaz geçilmez el kitabı hüviyetiyle geniş bir kullanım alanına sahip olmuştur. Giderek derinlik kazanan sünnet kültürümüz, uzunca bir zamandan beri -diğer hadis kaynaklarının yanında- bu değerli eserin de yeni ve doyurucu bir şerhe kavuşturulması ihtiyacını hissettirmekteydi. Özellikle din hizmeti verenlerin, cemaatlarını aydınlatmakta kendisinden güvenle faydalanacakları bir şerhe olan ihtiyaçları daha da 

 

Güzel yurdumuzda her geçen gün biraz daha gelişen tebliğ ve irşad alanları ve yeni yeni siyasî özgürlüklerine kavuşan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ndeki müslümanların ihtiyaçları dikkate alındığında Riyâzüs salihin gibi bir esere daha fazla görev düştüğü kabul edile­cektir. Bu düşünce ve tesbitlerden hareketle, öncelikle din hizmeti veren müftü, vaiz, imam ve hatiplerimizin, aynı zamanda İslâm'ı öğrenmek ve uygulamaya koymak isteyen üniversite ve lise talebelerinin ve İslâmî konularda bilgilenme ihtiyacı duyan halkımızın bu ihtiyaçlarını karşılayacak bir tercüme ve orta büyüklükte bir şerh çalışması yapmaya karar verdik. Uzun bir hazırlık döneminden sonra, her seviyedeki insanımızın istifâdesini kolaylaştırmayı esas alan bu tercüme ve şerhi yazmaya başladık.

 

Tercüme ve şerhin mâhiyetinden kaynaklanan güçlüklere, komisyon çalışmalarının tabiî ve kaçınılmaz güçlükleri de eklenince, iş gerçekten daha uzun bir zaman ve mesaî gerektirdi. Mütercim ve sarihler olarak aramızda geliştirdiğimiz prensipler listesinin azamî ölçüde uygulanabilmesi için birimizin yaptığı tercüme ve şerh, diğerleri tarafından baştan sona okunup kontrol edildi. Öyle ümid ediyoruz ki, bu yolla hem üslûpta belli bir yaklaşım sağlanmış hem de kaçınılması mümkün olmayan hataları en aza indirme imkânı yakalanmış oldu.

 

Bu çalışmamızı mütalaa buyuracak aziz okuyucularımızın dikkatlerini çekeceğini sandığımız bazı uygulamalarımızı şöylece sıralamak mümkündür:
 

1- Konu başlıkları elden geldiğince kısa ve özlü yazılmış, daha sonra tam tercümesi verilmiştir.

2- Konu başlarındaki âyetler kısaca açıklanmıştır.

3- Hadis metinlerinden sonra, Nevevi'ye ait bazı açıklamalar Arapça metinden çıkarılmış,  ancak bu  bilgiler şerh esnasında dikkate alınmıştır.

4.  Hadislerin sahâbî râvileri, ilk geçtikleri yerde hadisin tercümesinden hemen sonra kısaca tanıtılmıştır.

 5- Hadislerin, el-Mu'cemü'l-müfehres li-elfâzı'l-hadîsi'n-nebevî esas alınarak Kütüb-i Sitte çerçevesinde tahrici yapılmış; ancak Nevevi'nin göstermediği kaynaklar "Ayrıca bk." diyerek verilmiştir.

 6- Hadislerin kitap içinde tekrarlandığı yerlere işaret edilmiştir.

 7- Hadisler her geçtiği yerde, özellikle o konuyla ilgili yönleri açısından şerhedilmiştir.

 8- Şerhte günümüzün şartları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş, hadislerin bu açıdan ihtiva ettiği mânalar, anlaşılır bir dille ifade edilmeye çalışılmıştır.

 9- Açıklamalar esnasında Kütüb-i Sitte şerhleri yanında Ali el-Kârî'nin Mirkâtü'l-mefâtîh adlı pek değerli Mişkâtü'l-Mesâbîh şerhi daima göz önünde bulundurulmuştur.

 10-Şerhte bir konu hakkındaki farklı görüşler içinden genellikle biri tercih edilerek verilmiş, bunlar ayrıca tartışılmamıştır.

 11- Yazımda genellikle Diyanet Vakfı islam Ansiklopedisinin (DİA) imlâsı esas alınmış, şahıs isimlerinin yazımında Arapça gramer kurallarına değil, Türkçe söyleyişe uyulmuştur. Meselâ Zeyd b. Abdillah ismi,  Zeyd İbni Abdullah diye yazılmıştır.

 12- Son cilt, aranan her konunun kolaylıkla bulunabileceği çok yönlü ve bilimsel bir fihrist cildi olarak düşünülmüştür, inşallah bu fihrist yardımıyla kitaptan sıhhatli ve süratli olarak yararlanma imkânı temin edilmiş olacaktır.

 

İşlediği konulara dair âyetler ve Kütüb-i Sitte'den seçilmiş hadisler ihtiva eden Riyâzü's-sâlihîn'in her türlü bilimsel mesaîye lâyık bir hadis kitabı olduğu açıktır. Biz gerçekleştirdiğimiz bu tercüme ve şerh çalışmasının, sünnet kültürümüze katkıda bulunacağını ümid ediyoruz. Kökleri geçmişin karanlığı ile emperyalistlerin İslâm coğrafyasını talan iştihasında yatan, müslümanların inanç, amel ve düşünce birliğini yıkmayı ve ümmet şuurunu ortadan kaldırmayı hedefleyen, sünnet aleyhindeki çalışmaların yazılıp konuşulduğu bir sırada böyle bir eserin gün yüzüne çıkması bizim için ayrı bir sevinç ve şükür konusudur.


Müslüman milletimize hizmet etmek arzusuyla orta hacimde, sade, anlaşılır bir şerh olarak kaleme aldığımız bu çalışmanın, yüce Rabbimiz'in rızâsına ve sevgili Peygamberimiz'in şefaatine vesile olmasını dileriz.

 
Ayrıca eserin yayımını üstlenerek hiç bir fedakârlıktan kaçınmadan en güzel şekilde neşrini gerçekleştiren Erkam Yayınevi yetkililerine, özellikle hazırlık safhasında bize yardımcı olan Hadis Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Aynur Uraler'e, hadis metinlerini büyük bir özenle dizen Hasan Alioğlu'na, eseri yayına hazırlama ve tashihte gösterdiği titizlik ve ciddiyetten dolayı muhterem Mustafa Eriş'e ve her kademede emeği geçen diğer görevlilere teşekkür eder.
  

   

 Mütercim ve Sarihler

Türkiye'de bir çığır açmak.Var olan bir güzel yolu genişletmek. Sâlihler Bahçesine varan güzergahın kullanılırlığını arttırmak... Bu sözler Erkam Yayınevi'nin yeniden şerh ve tercüme ettirip yayınladığı Riyazü's-Sâlihîn hakkında söylenirse, bir gerçeğin teslimi olur. Yayınevimizin ricası üzerine Prof. M. Yaşar Kandemir, Prof İ. Lütfi Çakan ve Prof. Raşit Küçük beyler, Huzûr-ı Risâletpenâhîye sunulacak kıvamda bir esere omuz verdiler. İnsanımızın severek okuduğu Riyazüs Salihin'i büyük bir titizlikle yeniden tercüme ettiler. Hemen herkesin azami derece istifade edebileceği bir üslupla konuları açıkladılar. Bu eser hazırlanırken her yönüyle en iyisi, en güzeli olsun arzu edildi. Hoca efendiler, talebeler belli başlı konulardaki hadis-i şerifleri ve açıklamalarını, güvenilir bir tercüme ve şerhte kolayca bulabilsinler diye düşünüldü. Dost meclislerinde, evlerde okunup istifade edilsin istendi. Hadis-i şerifler, ilgili ayet-i kerimelerle ve diğer hadislerle izah edildi. Her hadis-i şeriften sonra; hadisten alınan dersler maddeler halinde sıralandı. Bu ümmet hadis-i şeriflerin sahibidir. Bu millet Riyazüs Salihin'e sahip çıkmıştır. Camilerde, okullarda, kütüphanelerde, evlerde onu baş tacı etmiştir. Okumak, dinlemek ve anladığı ile amel etmek üzere onu benimsemiştir. Ümmetin ittifakla sahiplendiği şeyde hayır vardır. Riyâzü's-Sâlihîn okumalar sünnete sarılmanın canlı örnekleridir. Bu sofrada sizin de nasibiniz olsun.

 

 

 Erkam Yayınevi İmam Nevevi Lüks Sempatik Boy 8 Cilt Riyazüs Salihin adlı hadis kitabı nı incele diniz.
 

Diğer Özellikler
Stok Kodu9789944835108
MarkaErkam Yayınları
Stok DurumuVar
9789944835108

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.