Riyazüs Salihin Şerhi Nüzhetül Muttakin 2 Cilt

Fiyat:
900,00 TL
İndirimli Fiyat (%40) :
540,00 TL
Kazancınız 360,00 TL
Havale / EFT:
523,80 TL
151,20 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap             Riyazüs Salihin Şerhi - Nüzhetül Muttakin
Yazar            İmam Nevevi
Tercüme       Doç. Dr. Abdulvehhab Öztürk
Yayınevi        Kahraman Yayınları
Kağıt - Cilt     Sarı Şamua kağıt - 2 Cilt, Lüks Bez Cilt
Sayfa - Ebat  1.402 sayfa, 17x24 cm Büyük Boy
Hadis             1.898 adet hadis-i şerif arapça metin ve türkçe metni
                          

Kahraman Yayınevince yayınlanan, İmam Nevevi
tarafından yazılan Riyazüs Salihin Şerhi Nüzhetül Muttakin adlı kitabı incelemektesiniz.
2 Cilt Riyazüs Salihin Şerhi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 

 
                ŞERHİN ÖNSÖZÜ
 
Hamd Allah'a mahsustur; biz de O'na hamdederiz. O'ndan yar­dım ve bağışlanma dileriz. O'na tevbe ederiz. Nefislerimizin şerlerin­den ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah kime hidayet ederse, onu kimse saptıramaz; kimi de saptırırsa, ona kimse hidayet edemez.
 
Şahitlik ederiz ki, Allah'tan başka İlah yoktur; birdir, ortağı yoktur ve şahitlik ederiz ki, Muhammed O'nun kulu ve Resul'üdür. Önderi­miz mesaj ve hoşgörülü şeriat ile gönderilmiştir. Onun şeriati insan­lara hidayet yolunu aydınlatmış ve kötü yoldan sakındırmıştır. Güve­nilir vahiy ona apaçık bir kitap indirmiştir. Allah ona hikmet konuş­turmuş, vahiy ile ona doğru yolu göstermiştir. Onu heva ve hevesten, keyfilikten korumuştur.
 
O, heva ve hevesinden konuşmaz; onun konuştuğu kendisine ge­len vahiyden ibarettir. Böylece Allah'ın kitabı dünyada nurlu bir yol, geniş bir cadde ve mutlu bir yöntem; ahirette de kurtuluş anahtarı olarak gelmiştir. Onun (Efendimiz) sallallahu aleyhi ve sellemin sün­neti de Allah'ın kitabına bir delil, onun yüce maksat ve gayelerini gösteren bir mürşit olarak gelmiştir. Nitekim Allah Teala onu alınacak bir örnek, takip edilecek bir önder kılmıştır. Resulullah'ta sizin için güzel bir numune vardır, demiş ve onu, şüphesiz sen en güzel ahlaka sahipsin, diyerek övmüştür. Onu; müjdeci ve uyarıcı, Allah'ın izni ile Allah'ın davetçisi ve nur saçan bir kandil olması için en hayırlı kim­seler arasından seçmiştir. Onun getirdiği mesajı nur, hidayet ve alemlere rahmet kılmıştır. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik, demiştir.
 
Onun sünneti inciler, hikmetler, vaazlar, edepler, ahlaklar ve fazi­letler saçmıştır. En temiz ibadetleri, en sağlam muameleleri, en güç­lü yasamaları önermiştir. Bunu da hayatın her dalına yaymıştır. Bunları da gökteki vahiyden alarak, yeryüzündeki insanlara pınarlar gibi fışkırtmıştır. O yeryüzü ki ideal ve faziletlerden mahrum kalmış; ke­rem ve ahlak namına ne varsa hepsini kaybetmişti. Böylece o yeryü­zünü bunlarla suladı, kalpleri imanla diriltti, insanların içlerine hayır ve iyilik tohumları ekti. Bu da ortaya olgun bir ümmet çıkardı; hem de nasıl bir ümmet; şimdiye kadar ortaya çıkan ümmetlerin en hayır­lısı. Allah'a iman eder, iyiliği buyurur, kötülüğü önler. Böylece felah ve kurtuluşa erer. Bu nedenle hayrı doğusu ve batısı ile bütün yeryü­zünü kapladı. İnsanlar hidayet ve nimetlere gark oldular. Onurlu ve mutlu bir hayat yaşadılar ki tarih insanlığa saygı kazandıran bu İslâm çağları gibi altın bir çağ görmemişti. Onlara iman şerbetini içirdi, on­ları ahlakla besledi. Onları hayatta mesut etti. Ellerinden tutup kur­tuluş ve felah yurduna götürdü.
 
Büyük İmam Muhyiddin Ebu Zekeriyya Yahya bin Şerefeddin Nevevi rahmetullahi aleyh, Riyazü's Salihin (Salihlerin Bahçesi) adını verdiği bir kitapta bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ha­dislerinden derlediği çeşitli konulara ait bir paket sundu. Bunu da sa­hih ve muteber hadis kitaplarından seçti. İçine iki bin kadar hadis al­dı. Böylece herkesin hüsnü kabulüne mazhar olan mübarek bir kitap ortaya çıktı. Nasıl olmasın ki o, şerefli sünnetin zahirelerinden ve peygamberliğin bereketlerindendir. Onun insanları ıslah etmede, hayra yönlendirme ve güzel ahlak kazandırmada derin bir etkisi ol­du. Bu da insanların ona yönelmelerini ve onu devamlı oku malarını sağladı. Neredeyse içinde bu kitaptan bir nüsha bulunmayan hiçbir Müslüman evi yoktur. Nitekim araştırmacılar da çeşitli enstitülerde onu ders kitabı olarak okutmaya koyuldular.
 
İmam Muhammed bin Allan onu Delilü'l-Falihin (Kurtulanların Rehberi) adı ile sekiz cüz halinde şerh etti. O şerh zamanının ihtiyaç­larını rahatlıkla gördü. Bu çalışmasından dolayı Allah onu hayırla mükafatlandırsın. Biz ise onu çağımızın mevcut ihtiyaçlarını göz önüne alarak yeniden şerh etme ihtiyacını duyduk. Bunu yaparken özellikle talim ve terbiye işleri ile uğraşanları hedefledik. Müslüman­lara bu hizmeti yapmak ve kolay okunmasını sağlamak için elimiz­den gelen gayreti esirgemedik. İstedik ki kitaptan daha geniş bir kitle yararlansın ve insanlar ondaki temiz Sünnet-i Nebeviye ile ilgili hazi­neleri keşfetsinler. Onun soğuk pınarından kana kana içsin, susuz­luklarını gidersin, onlarda bulunan ne gibi kötü ahlak, davranış bo­zukluğu, hak tanımazlık, fazilete karşı inat gibi şeyler varsa, üzerle­rinden silkip atsınlar.
 
Şerhi şu hususlara riayet ederek yaptık:
 
Birincisi: İmam Nevevi'nin her kitabın (üst başlığın) içinde getirdi­ği ayet-i kerimelerin yerini gösterdik ve lügatlerinin manasını verdik.
 
İkincisi: Her hadisin alındığı kaynaktan kitabını ve babını zikret­tik. Araştırmacıların kaynaklara ve ana hadis kitaplarına müracaatla­rına yardımcı olmak maksadıyla bu çalışmayı zorunlu gördük. Böyle­ce hadisin bulunabileceği güvenilir kitapları gösterdik ki, araştırma­cılar hadisin senedine ve onunla ilgili şeylere vakıf olsunlar.
 
Üçüncüsü: Hadiste geçen kelimelerin manasını açıkladık, bunu da hemen hadisin tahricinden sonra yaptık. Bazen de istenen mana­nın daha iyi açıklanması için araştırıcının ihtiyaç duyacağı bazı keli­melerin irabını yaptık (gramerdeki durumunu gösterdik). Bazen de hadisin metninde geçen meçhul şahıs isimlerini belirttik.
 
Dördüncüsü: Hadisin içerdiği faydaları bir araya getirdik ve bunu gerçek hayat ile bağdaştırdık. Hadisten çıkan hükümleri kolay anlaşı­lır bir üslupla izah ettik. Ta ki okuyucu hadisten elde edilen faydalar­dan haberdar olsun; ondaki faziletlerden, yönlendirmeler ve yol gös­termeler gibi teşviklerden istifade etsin.
 
Beşincisi: Her hadise iki rakam verdik: Birincisi yukarıda olup ha­disin geçtiği baptaki zincirleme rakama, aşağıdaki de kitapta teselsül eden rakama aittir. Bu da hadise müracaatı ve atfı kolaylaştırmak için yapılmıştır.
 
Altıncısı: Bazen bir hadis çeşitli bablarda tekerrür etmektedir. Biz ikinci defa geçtiği zaman rakamını göstererek ilk yerine işaret ettik ki okuyucu hadisin tahricini ve şerhini öğrensin. Durum icap ettiği za­man da hadisten sonra bazı faydalı şeyler ilave ettik.
 
Bu çalışmayı yaparken başta Delilü'l-Falihin'den ve diğer kaynak kitaplardan istifade ettik. Nüzhetül Müttakin ( Müttakilerin Gezinti Yeri ) adını verdiğimiz bu kitabımızdan dileriz ki Allah Teala bütün Müslümanları yararlandırsın. Temiz niyetimize bakarak olabilecek hatalarımızı affetsin. Ve bizleri Müslüman olarak Allah'a davet edip iyi işler yapanlar zümresine dahil eylesin. Güç ve kuvvet yalnız Al­lah'a aittir. Tevfik Allah'tandır.  2 cilt riyazüs salihin şerhi ithal kağıt karton kapak
 
 
MÜELLİFLER
 
 
İMAM NEVEVİ'NİN ÖNSÖZÜ
 
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Bir ve kahhar, aziz ve gaffar olan, geceyi gündüze saran; bunu da kalp ve gözleri olanlara bir hatırlatma, akıl ve fikri olanlara bir uyar­ma olarak yapan Allah'a hamdolsun. O ki kullarından seçtiklerini ikaz etmiş; onların gözünden bu dünyayı düşürmüştür. Onları Allah murakabesi ve devamlı fikir, sürekli vaaz ve öğüt almakla meşgul et­miştir. Onları sürekli ibadete ve ahiret yurduna hazırlanmaya muvaf­fak kılmıştır. Onları Allah'ı kızdıracak ve cehennemi hak ettirecek şeylerden sakındırmış; hal ve tavırları ne kadar değişirse değişsin bu durumu korumada başarılı kılmıştır.
 
Ona hamdlerin en üstünü ve en temizi, en kapsamlısı ve en bere­ketlisi ile hamd ederim. Şehadet ederim ki Allah iyilerin iyisi, kerim, merhametli ve şefkatlidir. Şehadet ederim ki Efendimiz Muhammed onun kulu ve Resulüdür; sevgilisi ve dostudur. Doğru yolu gösteren, en sağlam dine davet edendir. Allah'ın salat ve selamı onun, diğer pey­gamberlerin, hepsinin âlinin ve diğer salih kimselerin üzerine olsun.
 
Allah Teala şöyle buyurmuştur: Ben cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etmeleri için yarattım. Ben onlardan rızık da istemiyo­rum, bana yedirmelerini de istemiyorum (Zariyat: 56, 57). Bu da açıkça göstermektedir ki onlar ibadet için yaratılmışlardır. Öyleyse ne için yaratılmışlarsa o şeye itina göstermeleri ve dünya zevklerin­den kendilerini çekmeleri üzerlerine haktır. Çünkü dünya fani yurt­tur, ebedi kalınacak yer değildir. Dereyi geçmek için bir binektir; se­vinç ve neşe durağı değildir. Dünya sonu olmayan bir yoldur; devam­lı kalınacak bir menzil değildir. Bunun içindir ki dünya halkından uyanık olanlar kendilerini ibadete verdiler; akıllı olanları ona itibar etmediler. Allah Teala şöyle buyurmuştur:
Dünya hayatının durumu, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sebebiyle birbirine karışırlar. Nihayet yeryüzü ziynetini takınıp, süslendiği zaman ve sahipleri de ona kadir olduklarını sandıkları bir sırada, gece veya gündüz ona emrimiz gelir de onu sanki dün öy­le süslü değilmiş gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getiri­riz. İşte iyi düşünecek kavimler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz (Yunus: 24).
 
Bu manada ayetler çoktur. Şair ne güzel demiş:
 
Allah'ın akıllı kulları-Dünyayı boşadılar ve fitnesinden korktular
Ona baktılar; onun-Canlılar için vatan olmadığını görünce,
Onu derin bir deniz kabul edip Salih ameli de onda gemiler edin­diler.
 
Eğer onun hal ve durumu bu; bizim halimiz ve ne için yaratıldı­ğımız da yukarıda geçtiği gibi ise, her mükellefin Allah'ın iyi kulları­nın yolundan gitmesi; akıllı ve basiretli kimselerin yolunu tutması la­zımdır. Bu işaret ettiğim şeye hazırlanması ve ikaz ettiğim şeyi dikka­te alması lazımdır. Bunun da en doğru yolu; öncekilerin ve sonraki­lerin Efendisi, gelmiş ve geleceklerin en şereflisinden sahih senetler­le gelen sünnete tabi olmak ve onun edebi ile edeplenmektir. Allah'ın salat ve selamı onun ve diğer peygamberlerin üzerine olsun. Allah Teala şöyle demiştir:
 
İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın. (Maide:2).
Efendimiz de sahih hadisinde şöyle demiştir: Kul kulun yardı­mında oldukça Allah da onun yardımındadır. Bir hadisinde de: Kim bir hayra delalet ederse, yapan kadar sevap kazanır. Bir hadislerinde de: Kim bir doğru yola davet ederse ona tabi olanların ecri kadar se­vap kazanır; onların sevaplarından da bir şey eksilmez.
 
Hz. Ali radıyallahu anh de şöyle demiştir: Allah Teala'nın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete erdirmesi, senin için çil çil develer­den daha iyidir.
 
İşte ben de insanı ahiret yoluna götürecek, iç ve dış adabını dü­zenleyecek, hayra teşvik edip serden kaçındıracak, ve Allah yolundan gitmek isteyenlere lazım olacak şeyleri içine alacak zühd, nefis terbi­yesi, ahlak düzeltme, kalp temizliği ve tedavisi, organları koruyan, eğrilmelerine müsaade etmeyen ve ariflere hedef aldıkları şeyleri te­min edecek küçük bir hadis mecmuası hazırlamak istedim.
 
Bu kitaba sadece sahih hadisleri alacağım ve bunları da meşhur sahih hadis kitaplarından seçeceğim. Her babın başına da Kur'an-ı Kerim'den onunla ilgili ayetleri koyacağım; zor kelimelerin okunuşla­rı, kapalı manaların açıklanması ve diğer nefis uyarılarla kitabı süsle­yeceğim. Bir hadisin sonunda, müttefekun aleyhtir dediğim zaman bunun manası, o hadisi Buhari ile Müslim rivayet etmişlerdir, de­mektir.
 
Allah'tan dilerim ki bu kitap, kendisi ile ilgilenenleri hayırlara sevk etsin, kendisiyle her türlü kötülük ve tehlikeler arasına engel ol­sun. Bundan az da olsa faydalanan kardeşimden bana, ana babama, şeyhlerime, diğer dostlarıma ve bütün Müslümanlara dua etmesini rica ediyorum. Güvencem sadece Allah'tır. İşimi O'na ısmarlıyor ve O'na dayanıyorum. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tek güç ve kuvvet sahibi aziz (mağlup edilemez) hakîm (hikmet sahibi) Allah'tır. ( Riyazüs Salihin 2 Cilt kitap, kahraman yayınları, 2 cilt riyazüs salihin, Riyazüs salihin Kitabı, abdulvehab öztürk, riyazüs salihin tercümesi, riyazüs salihin şerhi, riyazüs salihin fiyatı, riyazüs salihin kitabı )
 
İmam NeveviKahraman Yayınları İmam Nevevi Riyazüs Salihin Şerhi kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789757954262
MarkaKahraman Yayınları
Stok DurumuVar
9789757954262
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.