Sahihi Buhari Tercüme ve Şerhi, 11 Cilt SAĞLAM

Fiyat:
5.000,00 TL
İndirimli Fiyat (%43) :
2.850,00 TL
Kazancınız 2.150,00 TL
Havale / EFT:
2.764,50 TL
798,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap             Sahihi Buhari Tercüme ve Şerhi
Yazar            İmamı Buhari
Tercüme       Harun Yıldırım
Yayınevi        Sağlam Yayınevi
Kağıt  Cilt      Sarı Şamua, 11 Cilt takım, Özel Kutulu
Sayfa  Ebat    6.481 Sayfa - 17x24 cm


 
Sağlam Yayınları, İmamı Buhari tarafından yazılan Sahihi Buhari Tercüme ve Şerhi adlı kitabı incelemektesiniz.
11 Cilt Sahihi Buhari Tercüme ve Şerhi
 kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi aşağıda geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla  oku .  O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2 
         TERCEMEDE TAKİP ETTİĞİM METOD


Sahih-i Buhari'yi terceme ederken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve selemin muradına en yakın manayı yakalayabilmek amacıyla Sahih-i Buhari'nin meşhur ve âlimler katında muteber olan İbnu Hac er el-Askalani’'nin Fethul-Bari adlı eserinden büyük ölçüde faydalandım.

Elimdeki Fethul-Bari nüshası ise Şeyh İbnu Baz'in -Allah ona rah­met etsin- Bûlâg, Ensari ve Selefi baskılarından yaptığı çok kıymetli bir çalışmayla ortaya çıkmıştır.

Sahih-i Buhârî içerisindeki kitapların, babların ve hadislerin rakamlandırılması ise Muhammed Fuad Abdulbaki -Allah ona rahmet etsin- ta­rafından yapılmıştır.

Hadisin senedinde ise zincirin en sonundaki ravi zikredilmiş, geri kalanı ise terceme edilmemiştir. Ancak hadisin senedi, Arapça metninde olduğu gibi nakledilmiştir.

Hadisleri tercüme ederken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sele­min muradının hâsıl olabilmesi için geniş ve açıklamalı tercemeye gidil­miş ve bu konuda Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin o hadise yük­lediği mana büyük bir titizlikle hadise lanse edilmiş ve bu konuda hadis ulemasının görüşlerine başvurulmuştur.

Sahih-i Buhari 'yi Müslümanlar Kur'ân-ı Kerîm'den sonra ikinci kaynak olarak kabul etmişlerdir. Muhammed Ümmeti bu kitabı kabul et­miş ve hadislerin tamamının sahih olduğu hükmünü vermişlerdir.

Sahih-i Buhari de gerçekten bu övgüyü hak etmiştir. Hadis ulema­sının bu kitaba verdikleri önem, bunu anlayıp şerh etmedeki çaba ve gay­retleri de bunu göstermektedir. Gerçekten özel olarak Sahih-i Buhari ve genel olarak hadis kitapları büyük çabalarla derlenip hadisler bir araya ge­tirilmiştir. Öyle ki bir hadis için aylarca yol gidilmiş ve bunun için çok bü­yük çabalar harcanmıştır.

Böyle bir eseri Arapçadan Türkçeye aktarmayı nasip ettiği için Al­lah'a hamdu senalar olsun. Rabbim âhiret azığı kılsın. Okuyan kişilere ise öğrenme, yaşama, hıfz etme ve anlatmayı nasip etsin. Amin.
 
 HARUN YILDIRIM
 

           SAHİH-İ BUHARİ TERCÜME VE ŞERHİ

                  Sahih-i buhari tercüme ve şerhi


GİRİŞ

Hamd, ancak Allah içindir. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve mağ­firet dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden O'na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur.

Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şahadet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve Resulü'dür.
"Ey iman edenler! Allah'tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün." (Al-i İmran: 102)
 
 
"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yara­tan ve ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Al­lah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Al­lah sizin üzerinizde gözetleyicidir." (Nisa: 1)

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ki Al­lah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Rasu-lüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur." (Ahzab: 70-71)

Bundan sonra:
"Muhakkak ki, sözlerin en doğrusu Allah'ın Kelam'ı, yolların en hayırlısı Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İşlerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bid'at, her bid'at sapıklık ve her sapıklık da ateştedir."
 
Hutbetü'l-Hace' ismiyle meşhur olan bu duayı, cuma hutbelerin­de vesair konuşmalarında okuyan Rasulullah, bizzat sahabelere öğretmiş­tir. Müslim (867), Nesei (1387), Ebu Davut, (Taharet 129), Tirmizi (Cuma 357)
 
Muhammed bin İsmail Ebu Abdullah, İmam-ı Buhari
 
Kur'ân-ı Kerîm'den sonra en kıymetli kitab olan Sahih-i Buhari adıyla meşhur hadis kitabını yazan büyük hadis âlimidir. İsmi, Muham­med bin İsmail olup, künyesi Ebu Abdullah'tır. Hadis ilminde yüksek de­recede olup, 300.000'den fazla hadis-i şerifi senetleriyle birlikte ezbere bilen bir âlim olduğu için "İmam", Buharah olduğu için "Buhari" denil­miş, İmam-ı Buhari ismiyle meşhur olmuştur. 810 (H. 194) senesinde Buhara'da doğdu. 870 (H. 256) senesinde Semerkand'ın Hartenk kasabasın­da vefat etti.

Küçük yaşta babasını kaybeden Buhari, ilk tahsiline doğum yeri olan Buhara'da başladı. Duası makbul sâliha bir hanım olan annesi, onun ve kardeşinin yetişmesi için gayret sarf etti. On yaşından itibaren hadis âlimlerinin derslerine devam etti. On beş yaşına girmeden 70.000 hadis-i şerifi ezberledi.

Hadis ilminde kısa sürede o derece ilerledi ki, hocaları ile karşılıklı ilmi münazaralarda bulunmaya başladı. Nitekim hocası Dâhili, bazı hadis rivayetlerindeki eksikliklerini onun yardımıyla tamamlamıştır. On altı ya­şındayken Abdullah bin Mübarek ve Veki bin Cerrah'in kitaplarını ezber
ledi. Fıkıh ilminde, müçtehidlerin bildirdiklerini öğrendi. Sonra annesi ve kardeşiyle birlikte hacca gitti. Hac farizasını ifâ ettikten sonra annesi ve kardeşi Buhara'ya döndüler, İmam-ı Buhari ise, Mekke'de kalıp, hadis-i şerif toplamaya başladı. On sekiz yaşındayken Sahabe ve Tabiin fetvala­rını topladı. Abdullah bin Zübeyr el-Hamidi'den Şafii fıkhını öğrendi. Bu arada Medine-i Münevvereye gidip Resulullah Efendimizin kabri şerifini ziyaret edip, geceleri kabri şerif başında Tarih-ul-Kebir kitabını yazdı. Mekke ve Medine'den başka, Bağdat, Basra, Küfe, Mısır, Nişâbur, Belh, Merv, Askalan, Dımeşk, Hums, Rey ve Kayseriyye gibi ilim merkezleri­ni dolaşıp, hadis âlimleriyle görüşüp binden fazla âlimden hadis ve diğer ilimleri öğrenip nakletti. İmamı Buhari sahihi buhari tercümesi

Kuvvetli zekâya ve hafızaya sahip olan İmam-ı Buhari, işittiği ha­dis-i şerifi hemen ezberliyordu. Onunla hadis-i şerif dinleyenler yazdığı halde, o, yazma ihtiyacını duymuyordu. Muhammed bin Selam el-Biken-di, İbrahim bin el-Eşâs, Ebu Asım eş-Şeybani, Abdurrahman bin Muham­med bin Hammad, Hâlid bin Mahled, Ebu Nasr-il-Ferâdisi, Abdan bin Os­man el-Mervezi, Ali bin el-Medini, Ahmed bin Hanbel, Yahya bin Main, İshak bin Raheveyh, Süleyman bin Harb, Abdullah bin Zübeyr el-Hamidi gibi hocalar elinde yetişti.

İmam-ı Buhari hazretleri, ilim tahsilini bitirdikten sonra, Mısır'dan Maveraünnehr'e kadar tanınmış ilim merkezlerinde hadis ve çeşitli ilimler okuttu. Derslerinde binlerce talebe bulunurdu. Kendisinden 70.000'den fazla talebe hadis dinlemiştir. Bunlar arasında, Tirmizi, Nesai, Ebu Zür'a ve Ebu Bekr bin Huzeyme, İbnu Ebi Davud, Muhammed bin Nasr-ul-Mer-vezi, Müslim bin Haccâc, İbnu Ebiddünya gibi büyük ve tanınmış hadis âlimleri de vardı.
Binlerce talebe yetiştirdikten sonra Nişabur'a oradan da Buhara'ya döndü. Bir müddet Buhara'da kalıp, hadis ve ilim öğretmekle meşgul ol­du. Bir rivayete göre Buhara valisi çocukları için özel ders verilmesini, buraya kimsenin girip, dersi dinlememesini istedi. Buhari cevabında; "Ben bir kısım kimseleri hadis dinlemekten men edip, birkaç kişiye hadis öğretmem" buyurdu. Bu durum valiyle arasının açılmasına sebep oldu. Buhara'dan ayrıldı. Allah-ü Teâlâ'ya, şikâyet yoluyla valinin verdiği sı­kıntıyı arz etti. Duası kabul olup, aradan bir ay geçmeden vali azledildi, zindana atıldı. Bu arada Semerkandlılar kendisini davet ettiler. Giderken yolda, Semerkandlılardan bir kısım insanların isteyip, bir kısmının iste­mediği haberini alınca, Hartenk köyünde kaldı. İşin iç yüzünü öğrenmek 
istemişti. İnsanların bu hâlinden kalbi daraldı ve canı sıkıldı. Teheccüd namazından sonra ellerini açıp; "Yâ Rabbi! Yeryüzü bu genişlikle bana dar oldu. Beni tarafına al!" diye dua etti. O ay, orada hastalandı ve 870 yılının Ramazan bayramı gecesi Semerkand'tan 72 km uzaklıkta olan Hartenk'de vefat etti. Kabri oradadır.

İmam-ı Buhari, -Allah ondan razı olsun- çok cömert olup, herkese iyilik ederdi. Fakirlere çok sadaka verir, talebelerinin ihtiyaçlarını bizzat karşılardı. Bayram günleri hariç bütün yılını oruçla geçirirdi. Haramlar­dan ve şüphelilerden daima kaçar, gıybetten çok korkardı. "İsterim ki Rabbime kavuştuğumda hiç gıybet etmemiş olayım ve böyle bir şey için kimse beni aramasın" buyururdu. Gecenin ilk saatlerinde biraz uyur, son­ra kalkar ilim ve ibadetle meşgul olurdu. Kur'ân-ı Kerîm'i üç günde bir defa hatmederdi.
 
Hadis ilminin ve hadis âlimlerinin önderi olan İmam-ı Buhari haz­retleri, yüz binlerce hadis-i şerifi ezberlemişti. Hadis-i şerifleri metinleri ve senetleriyle ezbere bilirdi. Hadis-i şeriflerin ravilerini çok inceler dinin emirlerine uymayan, edeplerini gözetmeyen, ahlâkında bir kusur olanla­rın rivayet ettiği hadis-i şerifleri almazdı. Hadis-i şerifin metnini ezberle­diği gibi, o hadis-i şerifi rivayet eden kimselerin, künyelerini, doğum ve ölüm tarihlerini, ahlâk ve yaşayışlarını, kimden rivayette bulunduklarını, o raviden başka kimlerin hadis-i şerif aldığını öğrenir ve ezberlerdi. Bir kimse hadis rivayetinde ve ravilerin senedinde hataya düşse, hemen İmamı Buhari hazretlerini bulup sorar ve doğrusunu öğrenirdi. Gittiği her yerde, etrafı hadis-i şerif almak ve öğrenmek isteyenlerle dolup taşar­dı.

İmam-ı Buhari hazretlerinin hadis ilmindeki rumuzu "H" harfidir. Ay­nı zamanda tefsir ve kelam ilimlerinde de üstad olan İmam-ı Buhari haz­retlerinin tefsire dair bildirdiği rivayetler tefsir âlimlerinin eserlerini süs­lemektedir. Kelam ilmine dair eserler de yazmıştır. (
sahihi buhari kitap , sahihi buhari kitabı , hadis kitab , tercümesi , islami kitap , 11 cilt , Harun yıldırım , sahihi buhari şerhi , 11 cilt hadis kitabı takım , hadis külliyatı )
 
Eserleri
 
1) Câmi-us-Sahih:

En büyük ve en meşhur eseridir. Sahih-i Buhari ismiyle de tanınır. İslam âlimleri söz birliğiyle; "Kur'ân-ı Kerîm'den sonra en sahih kitap Sahih-i Buhari’ dir" buyurmuşlardır. imam-ı Buhari bu kitabı Mescid-i Haram'da yazdı. Bu kitabı on altı yılda tamamladı.
Kütüb-ü Sitte adı verilen altı sahih hadis kitabının en başta geleni olan Sahih-i Buhari'nin, Ali el-Yünûni tarafından el yazmasıyla çoğaltı­lan metni muteber olmuştur. Bu nüshanın aslı Kâhire'de Akboğa Medre­sesi Kütüphanesindedir. Sahih-i Buhari'nin birçok şerhleri ve baskıları yapılmıştır. 1894'te Sultan İkinci Abdülhamid Han tarafından Mısır'da yaptırılan iki cilt baskısı pek nefis, ciltlenmiş, altın tuğra ve nukûş ile süs­lenmiştir. Bu baskı Bulak'ta Emiriyye Matbaasında yapıldı. Zeynüddin Ahmed Zebidi, mükerrer rivayetleri birleştirerek Buhari-i Şerif Tecrid-i Sarih ismiyle kısaltılmıştır.
 
 1. Tarih-ul-Kebir
 2. Tarih-ul-Evsat
 3. Tarih-us-Sagir
(Bu üç eser hadis ravilerinin hayatlarını ve hadis ilmindeki yerleri­ni ihtiva etmektedir)
 
 1. Kitab-u Duafâ-is-Sağire (Zayıf ravilerin hâllerinden bahseder)
 2. Et-Tarih fi Marifeti Ruvât-ül-Hadis
 3. Et-Tevârih-ul-Ensab
 4. Kitab-ül-Kûnâ
 5. El-Edeb'ül-Müfred
(Ahlâkla ilgili hadis-i şerifleri toplayan eserdir)
 
 1. Ref'ul-Yedeyn fissalâti
 2. Kitab-ül-Kırâati Half-el-İmam
 3. Halk'ul-Ef'âl-il-İbâdi ver-Reddü alel-Cehmiyye
 4. El-Akide yahut Et-Tevhid
 5. El-Câmi'ul-Kebir
 6. Et-Tefsir'ül-Kebir
 7. Kitab'ül-Mebsût
 8. Esmâ'üs-Sahabe
 
 
Sağlam Yayınları İmamı Buhari 11 Cilt Sahihi Buhari Tercüme ve Şerhi adlı hadis kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789759180356
MarkaSağlam Yayınevi
Stok DurumuVar
9789759180356

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.