Siyeri Nebi, Hz. Peygamberin (s.a.s) Hayatı Şahsiyeti Daveti Karton 2.Hamur ENSAR

Fiyat:
300,00 TL
İndirimli Fiyat (%37) :
189,00 TL
Kazancınız 111,00 TL
Havale / EFT:
185,22 TL
52,92 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap            Siyeri Nebi, Hz. Peygamberin (s.a.s) Hayatı Şahsiyeti Daveti
Yazar           Adem Apak
Yayınevi       Ensar Neşriyat
Kağıt Cilt      2. Hamur - Karton Kapak İnce Cilt
Sayfa Ebat   688 sayfa - 16x23,5 cm


 
Adem Apak Siyeri Nebi Hz. Peygamberin (s.a.s) Hayatı Kitabı incelemektesiniz.
Ensar Neşriyat Siyeri Nebi Peygamber Efendimizin Hayatı Şahsiyeti Daveti kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


 ÖNSÖZ

Müslüman tarihçiler Hz. Peygamber'in (s.a.s) hayatı ve daveti ko­nusunda başlangıçtan itibaren sayısız eser telif etmişlerdir. Bunlardan bir kısmı orijinal çalışmalar olmakla birlikte, pek çoğu ise başlangıçta yazılmış kitapların şerhi veya muhtasarı mahiyetindeki kitaplardır. Ancak yine de bu tür eserler, müelliflerinin yaşadıkları dönemin ihtiyaçlarını belli derecede karşılamışlardır. Zamanımızda da farklı anlayış ve muhtevalar dikkate alı­narak yeni siyer çalışmaları yayınlanmaya devam edilmektedir.

Hz. Peygamber'in (s.a.s) günümüz insanına tanıtılması ve onun doğ­ru bir şekilde anlaşılması konusunda atılması gereken en önemli adımlardan biri her kültür seviyesinde insanın anlayabileceği nitelikli siyer eserlerinin neşredilmesidir. Ancak üzülerek ifade etmek gerekir ki, bu hususta mese­lenin esasından haberdar olmayan bazı ehliyetsiz şahısların üstelik uzman olmadıkları bu konuda kalem oynattıkları, neticede birbirinin tekrarı ma­hiyetinde niteliksiz eserler verdiklerine sık sık şahit olunmaktadır. O kadar ki, siyerin mahiyeti ve kaynaklarından bihaber olanlar, hatta nitelikli bir siyer kitabı okumayanlar dahi siyer müellifi olmuşlardır. Bilhassa yakın za­manlarda siyere ilginin artmasının da etkisiyle çok kısa sürede hazırlanan, neredeyse birbirini tekrar eden, dolayısıyla hiçbir orijinalliği bulunmayan, üstelik yetkin olmayan kişilerin niteliksiz siyer kitapları peş peşe baskılar yaparak yayınlanmıştır. Bu hususta gerek bir kısım yazarlar, gerekse ya­yınevleri açısından maalesef popülizm ve maddî kazanç beklentisi ilmî ve ahlâkî hassasiyetin önüne geçmiş görünmektedir. Bu karmaşa içerisinde insanlara sunulan kitaplar Hz. Peygamber'in (sas) doğru tanıtılmasına hiz­met etmek bir yana, yetersiz ve yanlış bilgilerle onun hayatının pek çok 
safhasının hurafe şeklinde sunulması faaliyetine katkıdan başka bir sonuç getirmemiştir.

Hz. Peygamber'in (s.a.s) hayatının takdimi konusunda atılan yanlış adımların menfî yönlerini en aza indirmenin yolu, kanaatimizce siyer alanı­nın mütehassısı konumundaki ilim adamlarının sahih kaynaklara dayalı ve araştırma mahsulü, nitelikli kitaplar kaleme almalarıdır. Üstelik yayımlana­cak bu eserler sadece Müslümanlara hitap etmemeli, daha ötesine geçerek başka din ve kültür mensuplarıyla da buluşabilecek bir metod ve muhteva ile sunulmalıdır. Bilhassa inanç kültürlerinde "Yaratıcı" ve "Peygamberlik" itikadı bulunan toplumlara Hz. Peygamber'in (s.a.s) ve onun evrensel me­sajının sunulması kanaatimizce ancak ciddî hazırlanmış ilmî çalışmalarla mümkün olur. Şayet bu mühim ve aslî görev ihmal edilir, son derece dar çerçeveli, üstelik popülist ve hissî sâiklerle siyer yazılmaya ve roman-şiir gibi edebî formlarda peygamber takdimi yapılmaya devam edilirse, bütün insanlık ve özellikle de ülkemiz aydınları Hz. Muhammed'i (s.a.s) bu ki­taplardan değil, müsteşriklerin eserlerinden ve onların önyargılı peygamber tasavvurlarından tanımaya devam edeceklerdir. Bu sebeple gayr-i müslim araştırmacıların yazmış oldukları kitaplardaki hatalı ve art niyetli bilgilere savunmacı refleksle cevap yetiştirmeye çalışmak yerine, nitelikli eserlerle son peygamberi bütün insanlığa tanıtmak Müslüman araştırmacıların önce­likli görevidir.

İslâm dinin mübelliği Hz. Muhammed (s.a.s) her yönü ile insan bir peygamberdir. Her insan gibi o da belli bir ömür sürmüş, risâlet görevi­ni tamamladıktan sonra ve yine ölümlü her beşer gibi Rabbine dönmüştür. Doğumundan ölümüne değin hayatının bütün yönleri, sözleri, davranışları, şahsiyeti, ahlâkı ashâbın gayreti ile tespit edilmiş, daha sonra da Müslüman âlimler tarafından tasnif edilerek günümüze kadar ulaştırılmıştır. Allah Rasülü'nün (s.a.s) söz ve davranışlarının doğru olarak tespit edilmesi için Müs­lümanların geliştirdikleri rivayet ve senet sistemi başka bir millet ve dinin tarihi ve kültüründe mevcut değildir. Dolayısıyla Hz. Peygamber'in (s.a.s) tanınması ve tanıtılması için esasında Müslümanlar muazzam bir bilgi hazi­nesine sahiptirler. Ancak bu bilgiler arasına zamanla ve çeşitli sebeplerle ek­sik, hatalı hatta uydurma bir kısım malumât da karışmıştır. Rasûl-i Ekrem'in (s.a.s) asrın idrakine en gerçekçi ve örnek alınacak bir şekilde sunulabilmesi için bu hazinenin yeniden gözden geçirilip asıl ile sonradan eklenen kısım­larının tefrik edilmesine, yine bu bahiste ehem ile mühimin tespitine şiddet­le ihtiyaç vardır. Sabır, gayret ve cesaretle bu görev gerçekleştirildiği takdir­de, son peygamber manen aramızda yaşamaya devam edecek ve onun eşsiz örnekliği Müslümanların kurtuluşuna ve bütün insanlığın hidayetine vesile olacaktır. Unutmamak gerekir ki, insanlığın Hakk'a ve gerçeğe ulaşmak için tek ve son şansı Hz. Peygamber'in (s.a.s) evrensel mesajlarıdır.

Gerek yaygın, gerekse örgün eğitimde siyer-i nebiye olan ilgi ve alâ­kanın artması bu konuda siyere dair eserlere olan ihtiyacı da en üst düzeye çıkarmıştır. Farklı yayınevlerinde siyerle ilgili olarak basılan eserlerin hedef kitlesi ise büyük oranda öğrenciler ile ortalama siyer okuyucularının oldu­ğu görülür. Bununla birlikte gerek İlahiyat fakülteleri, gerekse ortaöğretim kurumlarındaki siyer derslerine kaynak teşkil edecek akademik bir esere ihtiyaç da gündemdedir. Kaldı ki bu ihtiyaç Milli Eğitim Bakanlığı'nın si­yer dersi için öğretmenler için tertip ettiği, bizlerin de zaman zaman görev aldığımız hizmet içi eğitim seminerlerinde katılımcı öğretmenler tarafından da defaatle bizzat dile getirilmiştir. Gerek şahsî tespitlerimiz, gerekse bu konudaki talep ve beklentiler, böyle bir kitabın yazılmasına sebep olmuştur. Bu çalışma aynı zamanda siyer ile ilgili akademik çalışma yapacak araştır­macılar için hem kaynak, hem metodoloji hem de muhteva açısından kıla­vuzluk yapabilecek nitelikte düzenlenmiştir. Tamamlanan bu eserin bahsi geçen beklentilere mütevazı bir katkısının olması bizi ziyadesiyle memnun edecektir.

Kitap bir giriş ve beş bölümden meydana gelir. Girişin ilk kısmında Hz. Peygamber'in (s.a.s) doğru anlaşılmasının gerekliliği üzerinde durul­muş, bir şekilde siyer yazmanın ve okumanın felsefesi ve gerekçeleri ortaya konulmuştur. İkinci kısımda Hz. Peygamber'in (s.a.s) gönderildiği coğrafya geniş olarak tanıtılmış, bir anlamda Kur'ânın nüzul döneminin siyasî arka planı sunulmuştur. Girişin son kısmında ise Arapların sosyal ve dini hayatı konu edinilmiş, bu çerçevede Hz. Peygamber'in (s.a.s) hazır bulduğu ortam üzerine tespitler yapılmıştır.
 
Çalışmanın birinci bölümü Allah Rasûlü'nün (s.a.s) atalarının tanı­tımına ve yakın dönem Mekke'nin tarihine ayrılmış olup, burada özellikle onun risâletini açıklayacağı Mekke şehir devletinin kurulması, kurumlaş­ması ve yönetim organizasyonu üzerinde durulmuştur. Bu bölümde ayrıca Hz. Peygamber'in (s.a.s) risaletine kadar hayatı ve bu süreçteki faaliyetleri açıklanmış, onun Mekkeliler gözüyle nasıl bilindiği hususu açıklanmaya ça­lışılmıştır.

İkinci bölüm risâletin Mekke dönemini konu edinmektedir. Buradaki başlıklar ise vahyin başlangıcı, Mekke müşriklerinin vahye karşı tepkileri ve bu tepkilerin sebepleri, Hz. Peygamber'in (s.a.s) davetini yayma mücadele­si, nihayet yeni bir yurt arama çabaları ve Mekke'den Medine'ye hicrettir.
Üçüncü bölüm Medine dönemini ele alır. Burada Medine'de yeni bir toplum oluşturma çabaları, Medine'deki topluma düşman unsurlar ile yo­ğun mücadele ve bunlara karşı gerçekleştirilen tebliğ faaliyetleri, İslâm'a davet teşebbüsleri ve Arapların Medine hakimiyetine boyun eğme adımları ve bunların sebepleri üzerinde teferruatlı bir şekilde durulmuştur. Nihayet bu kısım Hz. Peygamber'in (s.a.s) vefatıyla tamamlanmıştır.

Kitabın ilk üç bölümü Hz. Peygamber'in (s.a.s) tarihi şahsiyeti ve tebliğ mücadelesini incelerken, son iki bölüm ise onun şahsiyetine ve ev­rensel davetine odaklanmıştır ki, aslında onun siyeri bütün bunların toplamı olarak kabul edilmelidir. Buna göre dördüncü bölümde onun şahsî özellik­leri, ahlâkî hususiyetleri ve örnekliği, aile hayatı ile sosyal, siyasî yönü ve çocuklar ve gençlerle geliştirdiği münasebetleri esas alınmıştır.

Kitabın son bölümü Hz. Peygamber'in (s.a.s) evrensel mesajlarını muhtevi olup, bunlar tevhid, adalet, ilim, kardeşlik, insan hakları ve barış başlıkları altında incelenmiş, bu şekilde çalışmada Allah Rasûlü'nün (s.a.s) hem sureti, hem de sîreti bir arada sunulmaya çalışılmıştır.
Bu vesile ile uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu kitabın yayın haya­tına kazandırılmasını sağlayan Ensâr Neşriyat'a şükranlarımı sunarım.
Gayret bizden, muvaffakiyet Allah'tandır.

Adem APAK
Bursa 2018

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786052174357
MarkaEnsar Neşriyat
Stok DurumuVar
9786052174357
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.