Süneni Darimi Tercümesi Konya Yayın

Fiyat:
500,00 TL
İndirimli Fiyat (%37) :
315,00 TL
Kazancınız 185,00 TL
Havale / EFT:
305,55 TL
88,20 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap               Süneni Darimi Tercümesi
Yazar               İmam Ebu Muhammed (ra)
Tercüme          Abdullah Parlıyan
Yayınevi          Konya Kitapçılık
Kağıt  Cilt        Sarı şamua, Lüks bez ciltli
Sayfa  Ebat     1.012 sayfa - 17x24 cm
                        Toplam 3.506 Arapça Metinli ve Türkçe Açıklamalı Hadisi Şerif

 

İmam Ebu Muhammed (ra) tarafından yazılan, Abdullah Parlıyan ın tercüme ettiği, Konya Kitapçılık ‘ın Yayınladığı, Süneni Darimi Tercümesi adlı kitabı incelemektesiniz.
Süneni Darimi Tercümesi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2Süneni Darimi Tercümesi 


             ÖNSÖZ

Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selâm da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasûlüne, soy ve sopuna olsun.
 
Allah'ın lütfü ve yardımıyla ömrümüzün son yirmi yılını Kur'an ve hadis öğrenimi ve öğretimiyle geçirmiş olmamız sebebiyle şu kanaatimizi daima önde tuttuk ve her zaman ve her yerde tekrarladık; Günümüz insanının hiç bilmediği veya çok az bildiği Kur'an ve hadis bilgisi mutlaka öğrenilmeli ve hayata hakim kılınmalıdır. Dinimizin iki temel kaynağından biri olan, Kur'an'ı anlamaya yönelik ÖZLÜ TEFSİR "Tefsirlerin Özü" isimli eserimizin yanı sıra hadisleri anlama, öğrenme, yaşama konusunda da yani Kur'an'ı evrensel planda yaşama diyebileceğimiz Peygamberimiz (s.a.v.)'in yaşama tarzı olan Sünnet=Hadis bilgisi de günümüz insanı tarafından mutlaka öğrenilip anlaşılmaya çalışılmalıdır. Çünkü Rabbimiz, yüce kitabımızda: 4 Nisa 59, 65, 80 ve 59 Haşr 7 ve 3 Al-i İmran 31 ayetleriyle; 42 Şura 52 ve 24 Nur 63 ve 33 Ahzab 21 ayetlerinde kimin ne görevle gönderildiği ve kime uyulması gerektiği ve anlaşmazlığa düşüldüğünde kime müracaat edilmesi gerektiği bildirmektedir.
 
Ayrıca, "Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir." (Buhari, Nikah 1; Müslim, Nikah 5) ve "Dinin kaybolması, sünneti terketmekle başlar. Halat, nasıl ki lif lif parçalanırsa din de sünnetin birer birer terk edilmesi ile (ve her birinin yerine bir bid'at geçirilip İslâm'ın dışındaki hayat tarzlarından ve kültürlerinden değişik bir modelin yerleştirilmesiyle) ortadan kalkar." (Darimi, Mukaddime 16)
 
Yukarıdaki ayetler ve bu iki hadis-i şerifıyle Peygamberimiz (s.a.v.) müslümanım diyenlerin hem Allah'ın kitabı olan Kur'an'a hem de sünnete sanlmak suretiyle müslüman kimliklerini koruyabileceklerini ifade etmektedir.
 
İslâm toplumu diyebileceğimiz "ÜMMET" kavramı kitap ve sünnet kültürü dediğimiz bu iki kaynakla meydana gelebilir.
 
Kitap ve sünnet ayrı ayrı düşünülemez.... İkisi birlikte olur. Sadece birisiyle Müslüman olunmaz, müslümanca hayat da ortaya konularak ÜMMET= İslâm cemaatı ortaya çıkamaz.
 
Sünnetsiz İslâm anlayışı dünyanın her bölgesinde bulunagelmiştır. Memleketimizde de bu anlayışa sahip kimseler çıkabilir. Bunlar İslâmi şuurlanmayı temelinden yaralayacak tehlikeli bir akımdır.
 
Biz Sünnet=Hadis'lerdeki yorumuyla birlikte Kur'an'ı ve İslâmı anlayıp yaşayabileceğimize ve böylece iyi bir Müslüman olacağımıza inanıyor, bu sebeple de tüm sahih hadis kitaplarından istifade edilmesini ve böylece iyi bir Müslüman olunabileceğini kabul ediyoruz.
 
Bu güne kadar Tirmîzî'nin Şemâil-i şerifi ve Sünenini sizlere takdim ettik. Ayrıca hadis literatürümüzde Kur'an'dan sonra tüm İslâm ülkelerin de en çok okunan ve başucu kitabı olan Nevevî'nin Riyaz-üs Salihin isimli eserini ve 40 hadisini de sizlere ulaştırmıştık. Kütübü Sitte dediğimiz altı hadis kitabından Sünen-i Nesâî ve Sünen-i Ebu Davud da üçer cilt halinde, İbn-i Mâce'nin sünenini ise iki cilt olarak sizlere takdim etmiştik. Daha sonra ise İslâm âleminde ve şarkıyatçılarca sahihliği onaylanmış Maliki Mezhebi imamı Malik'in Muvatta'sını da tek cilt halinde sizlere takdim etmiştik. Şimdi de Süneni Darimi elinize ulaşmıştır. Sünen-i Darimi Tercümesi
 
Yusuf sûresi 76. ayeti sonunda Rabbimiz: "... Her bilgi sahibinin üzerinde, her şeyi bilen Allah vardır" buyurmaktadır. Bu sebeple bu çalışmamızda da mutlaka hata ve eksiklerimiz olacaktır. İnsanız, beşeriz, şaşabiliriz. Hatalar bizim doğrular Allah ve Rasûlüne aittir. Hatalarımız tarafımıza bildirilirse düzelteceğimizi bildirir, Hz. Ömer'in şu sözünü hatırlatırım: "En sevdiğim insan bana kusurlarımı hatırlatandır." "En çok hoşuma giden insan da haksız bir iş teklif edildiğinde kendi menfaatine bile olsa tüm gücü ile HAYIR diyebilen kimsedir."
 
Kütübü Sitte dediğimiz altı hadis kitabının tamamı değişik zamanlarda değişik şahıs ve kurumlarca Türkçe'ye kazandırılmış durumdadır. Kitapsız ve bilgisiz hiçbir dava yürümez. Böyle olunca Kitap ve Sünnete ait olan bu sağlam kaynakları okumak, onlara zaman ayırmak, üzerinde düşünmek, problemleri bu esaslar çerçevesinde halletme ihtiyacı duymak ve bu sahadaki bilgili kimselerle istişarelerde bulunmak artık günlük hayatımıza dahil edilmelidir. İslâm ümmeti olarak ancak böyle bir gayretle ilerleme kaydedebilir, böylelikle Muhammed sûresi 7. ayetinde belirtilen: "Ey İman edenler, eğer siz Allah'ın davasına yardım ederseniz, Allah'ta size yardım eder, ayaklarınızı İslâm'ın hakkını koruma yolunda sağlam tutar." gerçeğine ulaşabiliriz. Böylece İslâm dışı bidat ve hurafelerle doldurulan kafa ve kalblerimiz ancak böyle bir disiplinli hareketle temizlenmiş olur ve tevhid akidesine girmiş oluruz.
 
Elinizdeki kitap Süneni Darimi ve müellifi hakkında biraz malumat verdikten sonra sizi kitapla baş başa bırakacağım.
 
Ebu Muhammed diye künyelenen Dârimî 798/182 yılında Semerkand'da doğdu, iyi bir çevrede yetişti. Hadis öğrenimi için tüm hadisçiler gibi İslâm aleminin belli başlı merkezlerinden olan Hicaz, Mısır, Irak, Şam ve Horasan'a ilim için yolculuklar yaptı. Tahsili esnasında 250 kadar alimden ders aldı. Bunların pek çoğu hadis alimidir. Bağdat'a gittiğinde orada hadis dersleri verdi. Meşhur hadisçilerimiz de onun öğrencisi oldular. Hatta Müslim, sahihinde Ebu Davûd ve Tirmîzî sünenlerinde ondan hadis rivayet etmişlerdir. Kendisine sunulan dünyalıklara iltifat etmeyip, Semerkand kadılığını bile kabul etmeyip sultanın ısrarı üzerine tek bir davaya baktılar. Sonra istifa etti. 75 yaşında iken "Merv" de vefat etti. Süneni darımi tercümesi
 
Hadiste olduğu gibi hadis ilminin bir bölümü olan "cerh ve ta'dil" ilminde de lider idi. Hocası Ahmet b. Hanbel bile O'nun görüşüne dayanarak: "Yahya el
 
Hımmanî" nin rivayetini terk etmişti. Tirmîzî'de cerh ve ta'dil ile alakalı bilgileri O'ndan aldığını kaydeder.
 
Darimi hem bildiklerini çevreye aktarmış, hem de eserini meydana getirmiş, böylece hadis ilmini yaygınlaştırmış oldu.
 
Darîmi'nin Hanbeli mezhebine mensub olduğu söylenirse de Sünen'indeki bazı hadislerden sonra belirttiği görüşlerinden anlaşıldığına göre belli bir mezhebe bağlı olmayan bir müctehid olduğu ortadadır.
 
Darımi 'nin bize ulaşan tek eseri elinizdeki Sünen-idir. Bu sünen bazı bölgelerde müsned diye de anılmaktadır. Darîmî'nin Sünen'indeki üç râvili hadislerini "Sülasiyat" Abdulhamid Şanuha "Tahricu Sülasıyatı'l Buhari, et-Tirmîzî, İbn Mâce, ed Darımi " isimli kitabında bir araya toplamıştır.
 
Darımi 'nin Sünen-i Pakistan ve Dımeşk'te basılmıştır. Darımi rivayette çok titiz olup ve kaynak olarak kullandığı kitaplara çok bağlı kalmıştır. Bunun için senedlerde geçen ravilerin neseblerini ve nereli olduğunu "...ki o falandır." "...ki o falanın oğludur." "...o falanı kasdediyor." ifadelerinden anlıyoruz. Yine Darımi titizliğinden dolayı bazen hadis metninin içerisinde bazen de metnin sonunda hadislerin rivayet farklılıklarına işaret eder.
 
Alimlerimiz arasında Süneni Darimi 'yi sahih diye vasıflandıranlar da olmuş olup, Malik'in Muvatta'sı sonra Ahmed b. Hanbel'in Müsned'i daha sonra da Darimi 'nin tasnif ettiği kanaatindedirler. Bazı alimler de Süneni Darimi 'yi üçüncü tabaka hadis kitapları arasında zikretmiştir.
 
Fakat Kütüb-ü Sitte dediğimiz altı muteber hadis kitabından İbn Mâce'nin yerine Darimi 'nin 6. kitap olarak sayılması gerektiği kanaatinde olan alimlerimiz de vardır. Darîmî süneninde geçen bazı hadislere açıklamada bulunmuştur. Bu açıklamalar; bazen hadiste geçen garip bir kelimenin izahı olabildiği gibi bazen hadisin sıhhat durumu hakkında bilgi verir. Bazen de rivayet ve raviler hakkında bilgiler olabilir.
 
Concordans adı verilen ve oryantalist = müsteşrikler tarafından hazırlanan hadis bulma sözlüğü "Mu'cemül Müfehres li elfazıl hadis" isimli kitapla "Miftahu Künüzüssünne" isimli kitap da Darimi'nin Sünen-ini kapsamaktadır. Kitapsız ve bilgisiz hiçbir dava yürümez. Böyle olunca Kitap ve Sünnete ait olan bu sağlam kaynakları okumak onlara zaman ayırmak, üzerinde düşünmek, problemleri bu esaslar çerçevesinde halletme ihtiyacı duymak ve bu sahadaki bilgili kimselerle istişarelerde bulunmak artık günlük hayatımıza dahil edilmelidir. İslâm ümmeti olarak ancak böyle bir gayretle ilerleme kaydedebilir, böylelikle Muhammed sûresi 7. ayetinde belirtilen: "Ey İman edenler, eğer siz Allah'ın davasına yardım ederseniz, Allah'ta size yardım eder, ayaklarınızı İslâm'ın hakkını koruma yolunda sağlam tutar." gerçeğine ulaşabiliriz. Böylece İslâm dışı bidat ve hurafelerle doldurulan kafa ve kalblerimiz ancak böyle bir disiplinli hareketle temizlenmiş olur ve tevhid akidesine girmiş oluruz.
 
Kitap başlıkları, Kitab-üt Tahara = Temizlik bölümleri diye tercüme edilmiş, bab başlıklarına bölüm adı verilmek suretiyle bazen soru şeklinde bazen de hadis metnindeki içeriğe göre bir başlık verilmiş ve kelime kelime tercüme edilmemiştir. Rasûlullah (s.a.v.) denildiğinde mutlaka (s.a.v) denilmiş. Hadisin senedindeki ilk ravi de (r.a) denilmiş, her sahabe ve tabiin ismi geçtiğinden dile ağırlık olacağı için (r.a) denmemiştir. Her hadisin altına o hadisin başka nerede bulunabileceği yer (tahriç) de verilmiş, Hadislerin tahriçleri (Kütüb-ü Tis'a) denilen 9 hadis kitabına göre yapılmıştır.
 
Hadis okuyucularına faydalı olması için Kütüb-ü Sitte ile birlikte Dârimi ve Muvatta isimli hadis kitapları nın kitab ve bölümleri birer çizelge olarak sunulmuştur. Ayrıca Usulü hadis bilgileri de özet olarak verilmiş bir de ayet ve hadislerde geçen ölçü birimlerinin bu günkü değerlere uyarlanmış şekilde çizelgeler verilmiştir ki böylece kişi hadislerde geçen ölçü biriminin bu günkü değerini öğrenmiş olacaktır.
 
Bu çalışmamızda müslümanlara faydalı olmuş isek bu fayda Allah'ın yardımı sebebiyledir. Tüm hata, kusur ve yanlışlar bize, doğrular ise Allah ve Rasûlullah (s.a.v.)'e aittir.
 
Çalışma, gayret ve samimiyet bizden, faydasını bol kılıp hidayet vermesi ALLAH'tandır.
 
"Başarım sadece Allah'ın yardımı iledir. Sadece O'na dayanıp güvenir ve O'na yönelirim." (11 Hûd 88)
 
"... Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi bu gerçekten bir daha saptırma..." (3 Al-iİmran 8)
 
"... Ey Rabbim! Benim canımı Müslüman olarak al ve beni dürüst, erdemli insanlar arasına kat." (12 Yusuf 101) ( Darimi hadis kitap , Darimi oku , Darimi tercümesi , Konya kitapçılık hadis ,  imam ebu muhammed süneni darimi, süneni darimi )
 
Abdullah PARLIYAN
4 ZİLHİCCE 1431
10 KASIM 2010   KONYA
Konya kitapçılık, İmam Ebu Muhammed (ra) tarafından yazılan, Abdullah Parlıyan ın tercüme ettiği Süneni Darimi Tercümesi adlı kitabı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok KoduKon Sün Dar
MarkaKonya Kitapçılık
Stok DurumuVar
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.