• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   7 Hadis İmamının İttifak Ettikleri Hadisler

   Fiyat:
   240,00 TL
   İndirimli Fiyat (%54,6) :
   109,00 TL
   Kazancınız 131,00 TL
   36,33 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap             7 Hadis İmamının İttifak Ettikleri Hadisler
   Yazar            İbrahim El Hazimi
   Tercüme       Hanifi Akın
   Yayınevi        Polen Yayınları
   Kağıt - Cilt     Sarı şamua, Ciltli
   Sayfa - Ebat  979 Sayfa - 17x24 cm
   Yayın Yılı       2020


    
   Polen Yayınları, İbrahim El Hazimi tarafından yazılan 7 Hadis İmamının İttifak Ettiği Hadisler adlı hadis kitabı nı incelemektesiniz.
   7 Hadis İmamının İttifak Ettiği Hadisler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartlarıbilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla  oku .  O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2
    
     
     7 Hadis İmamının İttifak Ettikleri Hadisler

    
    
         YAZARIN ÖNSÖZÜ
     
   Hamd, Allah'a mahsustur, O'na hamd ederiz, O'ndan yardım dileriz, O'nunla doğru yolu buluruz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden O'na sığınırız. O kimi hidayete erdirirse onu hiç kimse saptıramaz. Kimi de saptırırsa onu da hiç kimse hidayete erdiremez.
    
   Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur, tektir, ortağı da yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed (s.a.v), O'nun kulu ve resulüdür.
    
   Bu girişten sonra, hadis ilmi, ilimlerin en şereflisi ve en değerlisidir. Nasıl ol­masın ki! İnsanların komutanı ve önderi, Muhammed (s.a.v)'dir.
    
   Yüce Allah, "(Kıyamet) günü bütün insanları önderleriyle çağıracağız" (İsrâ': 17/71) buyurmaktadır.
    
    
   Allah'ın benim üzerime olan nimetlerinden birisi de; küçüklüğümden itibaren (devamlı bir surette) nebevi sünneti sevmem ve onunla meşgul olmamdır. Hamd ve cömertlik, Allah'a mahsustur... Allah, şöyle diyen Emîr  San'âniye rahmet eylesin: "Selamım, hadisçilerin üzerine olsun.
    
   Çünkü ben, doğru yolu gösterme mahiyetinde olan hadisleri sevmeye bağlı­yım."
   Cenab-ı Allah, ister tahkik ve isterse te'lif konusunda olsun hadis ilmi ve nebevi sünnet alanında bir çok kitap yazma hususunda beni başarıya ulaştırdı.
    
   Bu kitaplarla ancak Allah'ın rızasını ve ahiret hayatını arzulamaktayım. Belki de bu kitapların en önemlisi, İmam Beğâvî'nin "Zılâlu'l-cenneti fî'l-muhtasari's-sahîhi min şerhi's-Sünne"sidir. Allah bu kitabı tamamlamayı (bana) kolaylaştırsın.
   Elinizdeki bu kitabı, "Husnu's-sınâati fî beyâni'r-ruvâtillezîne ehrace hadî-sehumu'l-cemâat" adlı kitabı yazarken hicri 1414/1993 yılında te'lif ettim.
    
   (Elinizdeki) bu kitap, tür ve teknik açıdan bir ilki oluşturmaktadır... Çünkü bu konuda basılmış ya da el yazması bir kitap olduğunu bilmiyorum.
    
   Bu kitap üzerinde yaklaşık beş yıl ya da daha fazla çalıştım, günlerce uğraştım. Bu kitap üzerine çalışmayı, "İmam Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye üniversitesinin "Usûlu'd-Din Fakültesinde iken başladım.
    
   İlk önce Kütübü Sitte'yi okudum, sonra İmam Ahmed (rh)'in "Müsned"ini okudum, ardından da Hafız el-Mizzî'nin "Tuhfetu'l-İşrâf" adlı kitabını oku­dum...
   Sonra da Hafız İbnü'l-Esîr'in "Câmiu'l-Usûl" adlı kitabını okudum ve bu­rada muhtelif rivayetlerle ilgili hadislerin en sağlamını gördüm. Çünkü burada hadisi rivayet eden tek ravi gösterilmiş. İşte ben de, bunu, bu kitapta uygu­ladım.

   Bu kitap üzerinde çalışırken sadece Cenab-ı Allah'ın bildiği zorluklarla ve sıkıntılarla karşılaştım.
    
   Kütübü Sitteile İmam Ahmed'in "Müsned"indeki hadisleri tahric ettim, mükerrerleri ise almadım.
    
   Kitapta geçen hadisler ve sahabe isimleri için bir fihrist hazırladım.
    
   Allah'ın, bu çalışmamı, (amel sahifelerinin) O'na sunulduğu günde iyi­liklerimizin (bulunduğu) terazinin içine koymasını; dinimize, akidemize hizmet etme hususunda bizi başarılı kılmasını ve cömertliğiyle, lütfuyla, rahmetiyle bizi kötülükler ile çirkin şeylerden uzaklaştırmasını diliyorum. Çünkü O, her şeyin sahibidir ve buna gücü yetendir...
    
   Allahım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim! Sana hamdde bulunurum!

   Şehadet ederim ki, Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma dileriz, Sana tevbe ederiz .

    
   İBRAHİM B. ABDULLAH EL - HAZİMİ
    
   Rahman ve Rahim Allah'ın olan Adıyla

    
     ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ

    
   Hadisler; ihtilafa düşülen konularda insanları aydınlatan, böylece hidayet ve rahmet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirildiği (Nahl: 16/44, 64) Peygamber'in sözü olarak üstün bir değer ifade eder ve büyük önem taşır.
    
   Hz. Peygamber (s.a.v)'in insanlara sözleriyle açıkladığı, fiilleriyle uygula­nışını gösterdiği ilahî emirlerin başında; namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetler gelir. Namazların hangi vakitlerde, kaçar rekat ve nasıl kılınacağı, orucun nasıl tutulacağı, zekatın hangi mallardan, ne kadar verileceği, haccın nasıl yapılacağı gibi hususlar Kur'an'da yer almayıp hadislerle açıklık kazanmış, İslam hukuku­nun birçok meselesi hadislerde verilen bilgilerle çözüme kavuşturulmuştur.
    
   Yine Kur'an'da birkaç türlü yorumlanabildiği için manası kolayca anla­şılmayan (=müşkil) ayetler, hadis rivayetleri sayesinde yorumlanabilir.
    
   Hadisler aynı zamanda Kur'an'da yer almayan bir çok meseleye açıklık ge­tirmiş, bu konulardaki uygulama şekillerini göstermiştir. Örneğin bir kadının âdet halinde kılamadığı namazları kaza etmeyeceği, bir erkeğin bir hanımının üzerine onun teyzesi ve halasıyla evlenemeyeceği, nesep yakınlığı dolayısıyla evlenilmesi haram olan kimselerle süt yakınlığı sebebiyle de evlenmenin haram olduğu gibi hususlar, yine şuf'a hakkı ile ilgili hükümler, nineye ve baba tara­fından akrabaya düşecek miras gibi meseleler Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından çözümlenmiştir.
    
   Kur'an-ı Kerim'de temas edilmekle beraber hakkında fazla bilgi verilmeyen âhiret hayatıyla ilgili hususlar, kabir hayatı, yeniden dirilme, mahşer, hesap, mizan, cennet ve cehennemdeki hayat gibi konular da hadisler sayesinde öğre­nilmektedir.
    
   Ahlakî faziletler, manevî ve ruhî gelişimi sağlayacak kurallar, düzenli bir aile hayatı için gerekli olan davranış biçimleri, insanlar arasında içtimaî ve ticarî münasebetleri düzenleyen hükümler, yönetenler ile yönetilenler arasındaki iliş­kiler gibi konularda da hadislerde geniş bilgi bulunmaktadır.
    
   Fıkıh kültüründe yer alan bazı bilgilerin, hadis kitaplarında yer alan bazı
    
   hadislere aykırı gibi görünmesi; alimlerin, Hz. Peygamber (s.a.v)'in sünnetinin sübûtu, hükme delaleti, mahiyeti ve gayesi konusunda farklı değerlendirmelere sahip oluşundan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple de bir konuda mevcut bütün hadisleri gözden geçirmeden veya fıkıh literatüründe ve geleneğindeki söz ko­nusu ayrımları, sünnetle ilgili yaklaşım farklılıklarını ve tartışmaları bilmeden, bir hadisten ilk bakışta anlaşılan anlamı esas alıp fakihlerin buna aykırı düşen gö­rüşlerine eleştiri getirmek yanıltıcı olabilir. Bu sebeple de Kur'an ve Sünnet; İs­lam dininin, İslam akaid ve fıkhının iki aslî kaynağı olmakla birlikte bu iki kay­nağı anlama ve yorumlamada belirli bir ilmî metodun takip edilmesi, bu kay­naklar etrafında oluşan bilgi birikiminin, fıkıh kültür ve geleneğinin göz önünde bulundurulması kaçınılmaz olmaktadır.
    
   Kitap, 'konularına göre' (=ale'l-ebvâb) usulüne göre hazırlanmış olup 41 bölüm bulunmaktadır.
    
    
   Yazar, tahric yaparken Buhari için cilt ve sahife numarası, hadis numarası, bölüm ve bab başlığı;Müslim için hadis numarası, bölüm ve bab başlığı; Ebu Davudiçin hadis numarası, bölüm ve bab başlığı; Tirmizi için hadis numarası, bölüm ve bab başlığı; Nesai'nin "el-Müctebâ"sı için cilt ve sahife numarası, bö­lüm ve bab başlığı; İbn Mâce için hadis numarası, bölüm ve bab başlığı; İmam Ahmed'in " Müsned "i için ise çoğunlukla cilt ve sahife numarası, bazen de hadis numarası vermiştir.
    
    
   Günümüz Türkiye'sinde genellikle hadis kitabı çevirilerinde Concordance usulü esas alındığı için, bu doğrultuda şu ana kadar çevrilen hadis kitapları; Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace, Darimi ile Muvatta"dır. Diğerleri, Con­cordance usulüne göre tercüme edilmemiştir. Dolayısıyla bu kitabın çevirisinde de Concordance usulü esas alınmış olup hadisler, Concordance usulüne göre verilmiştir. Bunun için de, bu doğrultuda hazırlanmış olan Kütüb-ü Tis'a (dokuz hadis kitabı) esas alınmıştır.
    
    
   Yazar, bazen hiçbir işaret göstermeksizin Nesâî için çoğunlukla bölüm baş­lığı ve bazen de bölüm başlığı ile birlikte cilt ve sahife numarası göstermiş. Bu­nunla Nesâî'nin "Sünenü'l-Kübrâ" adlı eseri kastedildiği için, bizzat konu ile il­gili hadislerin geçtiği yer tespit edilip okuyucuların rahatlıkla ulaşabilecekleri farklı cilt, sahife ve hadis numarası verilmiştir.
    
    
   Yazarın, İbn Mace için verdiği hadis numarası, Concordance usulüne uy­mamaktadır. Dolayısıyla ibn Mâce ile ilgili hadis numaraları, Concordance usu­lüne göre verilmiştir.
    
   Yazar, konu ile ilgili hadisin tahricine, hadislerin bitiminde yer vermiştir. Fakat hadislerin tek tek tahricini göstermek için, yazarın genel mahiyette verdiği tahric, ilk rivayetin bitiminde verilmiştir. Dolayısıyla da hadislerin tek tek fah­riden yapılmıştır. Dipnotta verilen bilgilerin çevirene ait olanını belirtmek için (ç) sembolü kullanılmıştır.
    
   Yazar,ilk rivayetin geçtiği yer ile ilgili olarak Buhari ile Müslim'i gösterme­sine rağmen bazen farklı ve bazen de karma bir metne yer vermiş, bu sebeple
    
   de okuyucuyu yanıltmamak için kaynak olarak kullandığımız kitaplardaki metin esas alınmıştır.
    
   "Abd" kelimesine muzaf olarak gelen Abdullah, Abdurrahman gibi isim­lerin, maksûr (kesreli) ve meftûh (fethalı) durumları dikkate alınmamış, ayrıca "İbn-i" gibi bazı terkiplerde kullanılan kısa çizgi "-" yaygın şekilde kullanılmadığı için atılmıştır.
   Kitapta, bölüm ve bab başlığında numara verilmemesine rağmen yararı olacağı düşünülerek numaralar verilmiştir.
   Kitabınsonuna, kaynak olarak kullanılan kitapların neler olduğunu göste­ren bir kaynakça konulmuştur.
   Okuyucuyahadis konusunda bilgi verme mahiyetinde "Hadisin Önemi ve Mahiyeti" ile ilgili bir bölüme de yer verilmiştir.
   Bazen hadis metni içerisinde yer alan birtakım kelimeleri açıklamaya yöne­lik müellifin bazı ifadeleri, ya normal metin içerisinde çevrildiğinden ya da fay­dalı görülmediğinden dolayı tercüme edilmemiştir.
   Okuyucuya yararlı olacağı düşünülerek hadisin içinde geçen ifadeler ile ilgi­li olarak çeşitli açıklamalar yapılmıştır.
    
   Kitap, sahabe ismine göre esas alınmış olup bu doğrultuda rivayet edilen hadislerin varyantlarına yer verilmiştir.
    
   Kitabın çevirisi, beş ay gibi kısa bir sürede yapılmıştır.
    
   Eserin tercümesiesnasında hadisin orijinal metnine bağlı kalınmıştır. Za­man zaman kastedilen mananın okuyucu tarafından iyice anlaşılması için "anla­şılabilir" bir dil kullanılarak, okuyucuya bıkkınlık vermemek için bazı durumlarda tekrarlardan kaçınılmıştır.
    
   Azami dikkat ve gayretlere rağmen, gözden kaçan tercüme hataları olabilir. Yapıcı eleştirilerine ve uyarılarına her zaman ihtiyaç duyduğumuz ilim sahipleri ile okuyucuların tenkit, uyarı ve katkılarına şimdiden şükranlarımı sunduğumu belirtirim.
    
   Çalışmalarımı sürdürme noktasında yakın ilgi ve teşviklerini gördüğüm de­ğerli hocam Yusuf Kerimoğlu'na, her zaman maddi ve manevi destekleri ile teş­viklerini gördüğüm değerli dostlarım Abdulhalim Ünverdi Beye, Hanifi Yılmaz Beye, Zekeriyya Efiloğlu Beye, Salih Özbey'e, Abdulkadir Ermutaf'a, Halid Kaygısız'a, Reşit Güngör Kalkan'a, tercüme edilen metinlerin bir kısmını gözden ge­çiren Mahmut Demir'e ve özellikle de yoğun iş temposuna rağmen tercüme edilen nüshaların bir kısmını gözden geçirip çeşitli değerlendirmelerde bulunan değerli dostum Mithat Sevin'e ve bu değerli eseri kısa zamanda okuyuculara ulaştırmada büyük gayret gösteren Karınca Yayınları'nın sahibi değerli dostum Feyzullah Birışık'a şükranlarımı arzederim.
     
   HANİFİ AKIN
   Şehitkamil / Gaziantep
   11 Ağustos 2004

    

          YEDİ HADİS İMAMININ KISA BİYOGRAFİSİ

   1. BUHARİ: Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm ibnü'l-Muğîre b. Berdizbeh (belde yönünden), el-Buhârî (ki bu nispet, Buhara şehrine'dir), el-Cu'fî (ki bu, azadlık nispetidir), ezberleme zirvesi, alimlerin imamı. H. 194/809 yılında doğdu, H. 256/870 yılında ise öldü.
   2.MÜSLİM: Ebu'l-Hüseyin Müslim ibnü'l-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî (kabilesine nispet yönünden) en-Nîsâbûrî (şehir yönünden). H. 204/819 yılında doğdu, H. 261/875 yılında öldü.
   3.EBU DAVUD: Süleyman ibnü'l-Eş'as b. İshâk b. Beşîr b. Şeddâd el-Ez-dî (Yemen'deki bir kabileye nispet yönünden) es-Sicistânî (şehir yönünden). H. 202/817 yılında doğdu, H. 275/888 yılında Basra'da öldü.
   4.TİRMİZİ: Ebû Isa Muhammed b. îsâ b. Sevre b. Mûsâ ibnu'd-Dahhâk es-Sülemî (Benû Süleym kabilesine nispet yönünden) et-Tirmizî (belde yö­nünden). H. 209/824 yılında doğdu, H. 279/892 yılında öldü.
   5.NESÂİ: Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb b. Alî b. Sinan b. Bahr en-Nesâî (Horasan şehirlerinden Nesâyâ nispet yönünden). H. 225/839 yılında doğdu, H. 303/915 yılında öldü.
   6.İBN MACE: Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd er-Rebe'î (ki bu, azadlıları olduğu Rebîa'ya nispettir), el-Kazvînî (Irak'ta meşhur bir şehir olan Kazvîn'e nispet yönünden). İbn Mâce el-Kazvînî adıyla meşhur oldu. H. 209/824 yılında doğdu, H. 273/886 yılında öldü.
   7.İMAM AHMED B. HANBEL EŞ-ŞEYBÂNÎ: Ehl-i Sünnet ve'l-cemaâtin imamı. H. 164/780 yılında doğdu, H. 241/855 yılında öldü.1

   Bu hadis imamlarının biyografileri için Hafız Zehebî'nin "Siyerü A'lâmi'n-nübelâ" ile Hafız Mizzî'nin "Tehzîbü'l-kemâl" adlı eserine bakabilirsiniz.  (
     7 Hadis İmamının İttifak Ettiği Hadisler, yedi hadis imamı hadis kitabı, hadis kitapları , 7 hadis imamının ittifak ettikleri hadisler kitabı fiyat , yedi hadis imamı hadis kitap )
    


    Polen Yayınları, İbrahim El Hazimi, 7 Hadis İmamının İttifak Ettikleri Hadisler adlı hadis kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789759066741
   MarkaKarınca Polen Yayınları
   Stok DurumuVar
   9789759066741

   İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.