• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Abbasiler Dönemi ve Murabıtlar Devleti

   Fiyat:
   100,00 TL
   İndirimli Fiyat (%53) :
   47,00 TL
   Kazancınız 53,00 TL
   Aynı Gün Kargo


   Kitap            Abbasiler Dönemi ve Murabıtlar Devleti
   Yazar           Prof. Ali Muhammed Sallabi
   Hazırlayan   Mustafa Kasadar
   Yayınevi       Ravza Yayınevi
   Kağıt Cilt      2.Hamur , Karton Kapak Cilt
   Sayfa Ebat   408 Sayfa,  16x23.5 cm.
   Yayın Yılı      2021  Son baskı   Ravza Yayınları, Abbasiler Dönemi ve Murabıtlar Devleti kitabını incelemektesiniz.
   Ali Muhammed Abbasiler Dönemi ve Murabıtlar Devleti kitabı hakkında yorumları oku yupkitabınkonusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıylaoku . O, insanı " alak " dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2   SUNUŞ

   Bismillahirrahmanirrahim.
   Bütün kâinatın yaratıcısı yüce Allah'a hamd, resulü Muhammed Mustafa (s.a.v)'e, âline ve bütün ashabına salat ve selam olsun.

   Ali Muhammed Sallabi'nin kaleme aldığı ve ondört kitaptan olu­şan İslam Tarihi serisi çok şükür müslüman milletimiz tarafından bü­yük bir beğeniyle karşılandı. Bu tarih kitaplarının yayınlamasından sonra birçok kişi tarihe bakış açısını değiştirdi. Bazı Eli Sünnet müel­liflerin kitaplarına sızmış olan Şii/Batıni uydurması rivayetlerin etki­sinden kurtuldu.

   Esasen tarih okumaları sadece olayların akışını takip eden bir an­latı mecmuası değlidir. Aksine tarihi olaylar kişilerin akide, amel ve ah­laklarına tesir eden derin bir güce sahiptir. Bu nedenle özellikle Asr-saadet, Sahabe ve Tabiin dönemlerine ilişkin olayların mutlaka itikadı sağ­lam ve konusunda yetkin bir kalemden okunması zarureti vardır.

   Hz. Peygamber (s.a.v)'in Medine'de kurduğu devlet on yıllık kısa bir dönemde bütün Arabistan yarımadasına yayılmış, kendisinden sonra gelen Raşid halifeleri ise islam develerinin sınırları içerisine Mısır, Suri­ye, Irak, Iran ve Kuzey Afrika'yı da katarak Kelime-i Tevhid sancağını Afrika'nın içlerine ve Atlas Okyanusu'na kadar götürdüler.

   Raşid Halifler döneminden sonra gelen Emeviler döneminde de fe­tihler devam etti. İslam Devletinin sınırlan Endülüs'ten Orta Asya içleri
    
   ne kadar uzandı. Ancak Emevi Halifetine karşı oluşan muhalefet giderek güçlendi. Bunun nedenleri kitabın içerisinde anlatılmaktadır. Nihayet Emevi Devleti yıkıldı ve yerine Abbasi Devleti kuruldu.

   Daha önce Müslümanları tek bayrak altında toplamış olan İslam devleti Abbasiler döneminde çeşitli bölgelerde oluşan atabeylikler (böl­ge valilikleri) sonucu müstakil devletler haline dönüştü. Ama bu müsta­kil devletlerin başkanları da Abbasi halifesinin otoritesini tanıyorlardı. Yani çokluk içinde birlik vardı, hilafet sistemi bir şekilde işliyordu.

   İlk Müslümanlar Resulullah (s.a.v.)'e biat etmiş ve onun idaresi al­tında yaşamışlardır. Hz. Peygamber (s.a.v)'in ahirete irtihalinden sonra Müslümanların idaresini Raşid halifeler üstlenmişler ve bu işi layıkıyla yürütmüşlerdir. Raşid halifeler döneminden sonra ise müslümanların işini üstüne alan ve dönem dönem değişen idareciler gelmiştir. Bu idare­cilerin kimisi Yezid gibi zalim, kimisi de Ömer b. Abdulaziz (r.a.) gibi adil hükümdarlar olmuşlardır.

   İslam dünyası uzun siyasi tarihleri boyunca birçok çalkantılar yaşa­mışlar, birçok devlet kurmuşlar ve yıkmışlardır. Birçok kere katliamlara uğramışlar ama bütün bu olaylar olurken bir şeye olan ihtiyaç ve bağlı­lıklarını asla yitirmemişlerdir. O da bir halifeye biatlı olarak yaşama inanç ve arzusu.

   Hilafet makamında oturan halifeler bazen adil, bazen zalim olmuş­lar. Hilafet makamı bazen çok güçlü olmuş, bazen de gücünü tümden kaybederek sembolik bir makam şekline dönüşmüştür. Bilindiği gibi Ab­basi Devleti Moğol istilası ile yıkıldıktan sonra Abbasi soyundan gelen haliefeler uzun süre Mısır'da sembolik de olsa bu makamı yaşatmışlar­dır. Ama mutlaka Müslümanların bir halifesi olmuştur.

   Mısır'ın Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katıl­masından sonra son Abbasi halifesi İstanbul'a getirilmiş ve böylece Hila­fet Osmanlılara geçmiş ve tekrar eski güç ve kuvvetine kavuşmuştur. Müslümanların biati böylece son halife Abdulmecid Efendi'ye kadar devam etmiştir.

   Bu tarihten sonra Müslümanlar ilk kez halifesiz ve biatsız kalmışlar­dır. Onun için de bugün Müslümanlar sahipsiz kalmış ve İslam coğraf­yası kan gölüne dönmüştür.

   Ondört kitaptan oluşan bu serinin 10. Kitabı olarak yayınladığımız bu eser iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Abbasi hilafetini kısaca anlatmaktadır ve müellifin diğer kitaplarından derlenmiştir. Bu derleme esnasında yeri geldikçe bazı tamamlayıcı bilgiler eklenmiştir.

   İkinci bölümü ise daha önce müstakil bir kitap olarak yayım­ladığımız "Murabıtlar Devleti" isimli eser oluşturmaktadır. Keyfiyeti okuyucularımıza saygı ile bildiririz.

   03/08/2014
   Mustafa Kasadar
   Ravza Yayınları Yayın Yönetmeni

   GİRİŞ

   Hamd, Allah'adır. O'nu över, O'ndan yardım diler, nefislerimizin şerlerinden, işlerimizin çirkinlerinden O'na sığınırız. Allah kimi doğru yola iletirse, onu saptıracak yoktur. Kim de sapmışsa, O'ndan başka hi­dayet verecek yoktur. Mülkünde ortağı olmayan Allah'ın bir olduğuna ve Hz. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.

   "Ey iman edenleri Allah'a fearşı gelmekten nasıl sakınmak gereki­yorsa, öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak can verin."1
   "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize kar­şı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir."2

   "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söy­leyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resülüne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmış­tır."3

   Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, gidişatın en hayırlısı Hz. Mu­hammed'in sünneti üzere olanı, işlerin en şerlisi din adına sonradan uy­durulanıdır. Din adına sonradan ortaya çıkarılan uygulamalar bidattir ve her bidat sapıklıktan ibarettir.

   Ya Rabbî, Celalinin gerektirdiği gibi, otoritenin yüceliğine yaraşa­cak şekilde Sana hamd olsun. Sen razı olana kadar övgümüz Sanadır, ra­fa olduğunda da hamd Senin içindir.


   Al-i lmran, 102 Nisa, 1
   Ahzâb, 70-71

   Prof. Ali Muhammed Sallabî

   Murabıtlar Devleti

   Bu çalışmada; Murabıtlar Devleti'nin doğuşu, gelişimi ve yıkılışı an­latılmakta, devletin kurulmasında ve halkın ihya edilmesinde Allah'ın emir ve yasaklarına bağlılığın gerekliliği bildirilmekte, Murabıtların kö­kenleri hakkında kısa tarihi bilgi sunulmakta; devletin sınırları, dönem içerisinde görülen önemli olaylar, Abdullah bin Yasin'den önce bölgede varlığını sürdürmekte olan sosyal, siyasal, ekonomik ve dinî hayat anlatılmaktadır.

   Abdullah bin Yasin; çölün kalbine girmiş, büyük bir mücadele ile Senhâce kabilesini ve başka kabileleri İslam'a davet etmişti. Kitabımızda Abdullah bin Yasin'in bu kabilelerle kurduğu iletişim biçimini, çölde ya­şayan kabile mensuplarını İslam akidesiyle süsleyip, onları birer davetçi hâline getirişini, bunu sağlarken takip ettiği yöntemi ele aldık. Aynı şe­kilde eserimizde Murabıtlar Devleti'nin önde gelenleri hakkında gerekli açıklamaları yaptık. Yahya bin İbrahim, Ebubekir bin Ömer ve Yusuf bin Taşfîn bunlardan bazılarıdır.

   Murabıtlar Devleti'nin Kuzeydoğu Afrika'da birliği sağlamak için ta­kip ettikleri metodu, Mağrib'in güneyinde bulunan Gana ve Mali gibi devletlere yönelik olarak sürdürdükleri davet stratejisini ortaya koyduk. Eserde, Murabıtlar Devleti'nin Endülüs'teki Müslümanları korumak için yaptıkları ve Müslümanların Endülüs'te zayıf düşmelerinin sebeplerini anlattık.

   Murabıtların, Allah'ın hükmünü ödün vermeksizin uygulamalarına bağlı olarak ortaya çıkan etkiler, beliren izler, onların haricî ve dâhili si­yasetleri, Sünni devlet tasavvuruyla halkın haklarını gerektiği gibi ver­meleri, bu alanda takip ettikleri yol ve halkın Murabıtlar Devleti karşı­sındaki konumu eserde ayrı ayrı konu edinilmiştir.

   Murabıtlar Devleti'nin Abbasi halifeliğiyle ilişkisi, Benîhammâd Devleti, Beylikler Dönemi, İspanya, bazı Hıristiyan devletleri ele alındı. Muabıtlar Devleti'nin yapısı, idare biçimi, yargılama sistemi, askeri ve ekonomik düzeni hakkında özet bilgiler verildi. Murabıtlar Devleti'nin, medeniyet alanında bıraktıkları, mimari çalışmaları, bölgede yaşanan edebî, fıkhi ve ilmî hayat, tarih, coğrafya ve tıp anlayışı değerlendirildi­ğinde, kıymetli okuyucu devletin, Allah'ın hükmünü uygulama konu­suna yoğunlaştığını görür. Tarihî olaylar, Allah'ın hükümlerini uygula­makla devletlerin gelişimi arasında nasıl bir irtibatın var olduğunu gösterir.

   Verilen bilgiler dikkatle tetkik edildiğinde, tarihte başarılı olan dev­letlerde âlimlerin, ümmeti izzet ve keramet için yönlendirmeye ne kadar önem verdikleri, düşmana karşı zaferler kazanılmasını sağlayan maddi ve manevi sebepleri ne büyük bir özenle dikkate aldıkları, bu konuda son derece hırslı davrandıkları görülür.

   Çalışmamızda, halkı dönüştürmek ve devlet kurmak için tedriciliğin aşamalı yaklaşmanın ne kadar önemli olduğu anlatıldı. Allah'ın insanı terbiye etmesinin gerek ahlak, ilim ve cihad yönünden önderler ve gerekse Allah'ın kitabına, elçisinin sünnetine ve samimi önderlere uy­ma yönünden halk için, ümmetin en yüce hedeflerinin gerçekleştirilme­si bakımından her şeyden önemli olduğu vurgulandı.

   Bu kitapla, Murabıtlar Devleti'nde meydana gelen olaylar temkinli bir yaklaşım çerçevesinde açıklamalar ve tahlillerle ele alınmış, bu amaç­la değerlendirmeler yapılmıştır.


   Bu Kitabın Hedefleri

    
   1. Murabıtlar Devleti'nin Abdullah bin Yasin, Yahya bin İbrahim, Ebubekir bin Ömer, Yusuf bin Taşfîn, Ebu Umrân el-Fâsî gibi önde ge­lenlerini tanıtmak.
   2. Temkinli yaklaşımla, Murabıtlar Devleti'nin tarihini dikkate ala­rak önemli manalar ve mesajlar çıkarmak. Bu sayede Murabıtların devetleşme süreci açığa çıkmış olur. Ortaya koydukları şartlar, devletleşmeye götüren sebepler ve devlet kurduktan sonra ulaşmak için çalıştıkları hedefler tesit edilir.
   3. Önceki devletlerin kuruluşlarından ve yıkılışlarına sebep olan unsurlardan ibret almayı kolaylaştırmak, Allah'ın bununla ilgili olarak içte, dışta ve toplumda geçerli kıldığı kanunlara dikkat çekmek.
   4. Ehli Sünnet akidesini bilip ümmeti bu inanç üzere eğitmenin ne «adar önemli olduğunu belirtmek, Murabıtlar Devleti'nin, Allah'ın kita­bı ve elçisinin sünnetine dayalı olarak Ehli Sünnet akidesine ne kadar °nem verdiklerini ifade etmek.
   5. İslam tarihiyle ilgili doğru inanç ve sağlam tasavvura dayalı tarih-i gerçekleri, hedefleri doğrultusunda değiştiren oryantalistlerin zehirli oklarından ve seküler düşünce biçimlerinden uzak eserlerin kütüphane­lerde artması.

   Kitabın Planı

   Kitapta beş temel bölüm bulunmaktadır. Birinci bölüm, Murabıtlar Devleti'nin kuruluşuyla ilgili olup, altı alt başlıktan oluşur:

    
   1. Murabıtların tarihî kökleri.
   2. Yahya bin İbrahim,
   3. Ebu Ömer el-Fâsî.
   4. Dinî lider Abdullah bin Yasin.
   5. Abdullah Bin Yasin'in, devletin kuruluşunda takip ettiği aşamalar.
   6. Temkin merhalesi.

   İkinci bölüm, "Murabıtlar ve Endülüs Müslümanların Müdafaa Et­meleri" başlığını taşır, dokuz alt başlıktan oluşur:
    
   1. Tuleytıla ve Kurtuba arasındaki rekabet.
   2. Müslümanların Endülüs'te zayıflamalarının sebepleri.
   3. Murabıtlar Devleti'nin ortaya çıktığı dönemde dünya.
   4. Murabıtlar topluluğunda Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin etki­leri.
   5. Düşüşten sonra Endülüs.
   6. Endülüs'ün ele geçirilebileceğine dair fetvalar.
   7. Yusuf bin Taşfîn'in üçüncü geçişi.
   8. Dördüncü izin.
   9. Allah'ın hükümlerini uygulamaktan kaçınmanın sonuçlan.

   Üçüncü bölüm, "Murabıtlar Devleti'nde İç ve Dış Siyaset" başlığını taşımakta olup, altı alt başlıktan meydana gelir:
    
   1. Devletin sınırlan içinde yaşayan halkın hakları.
   2. Murabıtlar Devleti'nde halkın konumu.
   3. Murabıtların, Abbasi halifeliği karşısındaki konumlan.
   4. Emîr Yusuf'un Benî Hammâd'la ilgisi.
   5. Murabıtların Tavâif-i Mülûk'le ilgisi.
   6. Murabıtların Hıristiyan İspanya ile ilgisi.

   Dördüncü bölümde, Murabıtların büyük devletlerine hizmet siyase­ti konu edinilir. Konunun dört alt başlığı vardır.
    
   1. Hüküm ve idare düzeni.
   2. Yargı düzeni.
   3. Askerî düzen.
   4. Ekonomik düzen.

   Beşinci bölüm, Murabıtlar Devleti'nin medeniyet alanındaki çalışmalarını içermektedir ve yedi alt başlıktan oluşur:
    
   1. Mağrib ve Endülüs'teki mimari eserler.
   2. Murabıtlar Devleti'nde bilimsel ve edebî hayat.
   3. Murabıtlar Devleti'nin tanınmış âlimlerinden bazıları.
   4. Murabıtlar Devleti zamanında dilbilimleri.
   5. Tarih ve coğrafya bilimleri.
   6. Murabıtlar asrında tıp bilimi.
   7. Düşüşün sebepleri.

   Sonuç

   Son olarak, Allah'tan bu kitabımızı samimi bir çalışma olarak kabul etmesini, yazdığım her harf için beni mükâfatlandırmasını, mizanda onu iyilikler kefesine koymasını, kitabın tamamlanması sürecinde her aşa­mada bana yardım eden kardeşlerime ecirler vermesini diliyorum. Al­lah'ım! Sen, bütün eksikliklerden uzaksın. Hamd Sanadır; şahitlik edi­yorum ki, Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diliyor, Sana tövbe ediyorum. Duamızın sonunda Allah'a hamd ediyoruz.

   Allah onu, ailesini ve bütün Müslümanları bağışlasın.

   Ali Muhammed Sallâbi

    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786054411009
   MarkaRavza Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786054411009

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.