• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Ahkamul Kuran Hadislerle Ahkam Tefsiri

   Fiyat:
   650,00 TL
   İndirimli Fiyat (%57,7) :
   275,00 TL
   Kazancınız 375,00 TL
   91,67 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap              Ahkamul Kuran Hadislerle Ahkam Tefsiri
   Yazar             İmam Tahavi   
   Yayınevi         Beka Yayınları
   Tercüme        Dr. Mustafa Genç
   Kağıt  Cilt       IVORY (Şamua) kağıt - Bez Ciltli, 3 Cilt takım, Şömizli
   Sayfa  Ebat    1.700 sayfa , 17x24 cm.
   Yayın Yılı        2019   Beka Yayınları Ahkamul Kuran Hadislerle Ahkam Tefsiri kitabını incelemektesiniz.    
   3 Cilt Ahkamul Kuran Hadislerle Ahkam Tefsiri kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    
    
      TAHÂVÎ'NİN AHKÂMU'L KURANININ TEMEL ÖZELLİKLERİ[1]
    
    
   Tahâvî'nin ahkâm âyetlerinin tefsirine dair yazmış olduğu bu eserinin te­mel özelliklerini şekil ve muhteva olarak iki kısımda incelemek mümkündür.
    
   1. A-ŞEKİL ÖZELLİKLERİ
   ?
   1. Kaynaklarda bahsedildiği hâlde yazmaları hakkında bugüne kadar bil­gi bulunmayan eserin bilinen tek nüshası, Amasya Vezirköprü'de Fâzıl Ah­med Paşa Kütüphanesi'ndedir (nr. 814). Bu nüsha, müellif nüshası ile kar­şılaştırılan ve 455 (1063) yılında tashih gören bir nüshadan 757'de (1356) İbnu'l-Gazûlî diye bilinen Muhammed b. Ahmed tarafından istinsah edilmiş­tir. 35x25 (24x17) cm. ebadında olan eser tam değildir. İki cüz hâlinde 425 varaktan ibaret olan mevcut kısım, müstensihin ifadesine göre, eserin birinci cildidir ve "Kitâbu'l-mükâtebe" ile son bulmaktadır. İkinci cilt ise "Kitâbu'l-hudûd" ile başlamaktadır.
   2. Elimizdeki basılı nüsha (İsam Yayınları, İstanbul 1995), söz konusu birinci cildin iki cilt hâlinde basımından ibarettir. Eser, basılı haliyle 8 bölüm­den oluşmaktadır ve muhakkikin sayımına göre içerisinde 2078 rivayet/hadis bulunmaktadır.
   3. Tahâvî, eserinde, âyet ve sûrelerin Kur'ân'daki tertibini değil, "Kitâbü't-tahâre," "Kitâbü's-salât, "Kitâbü'z-zekât" vb. adlarla fıkıh kitapları sistemini esas almış ve her âyeti, genellikle bu "kitab"ların bir babı olarak kabul etmiştir.
    
   B. MUHTEVA ÖZELLİKLERİ

    
   Eserin baş tarafında Kur'ân-ı Kerîm'in muhkem ve müteşâbih âyetlerden meydana geldiğini, muhkem âyetlerin Kur'ân'ın aslını oluşturduğunu, müteşâbih olanların taşıdığı hükümlerin ise yalnız muhkem âyetler vasıtasıyla, bir de Allah Rasûlü'nün açıklamaları ve hükümleriyle anlaşılabileceğini belirtmiş, Hz. Peygamber'in de "Allah adına" emirler verip yasaklar koyduğunu, bazı şeyleri farz, bazılarını haram kıldığını, dolayısıyla âyetin hadisi neshettiği gibi hadisin de âyeti nesh ve tahsis ettiğini ifade etmiştir.

   Ayrıca âyetleri bâtını bir anlayışa göre değil, zahirlerine göre tefsir etmenin bir esas ve zaruret olduğunu, umûmun hususa daima tercih edildiğini göz önünde tutarak tahsis edici başka bir âyet, hadis ve icma bulunmadığı sürece âyetleri kesinlikle umumu üzere manalandırmak gerektiğini belirtmiş ve daha sonra, yapmak istediği işi bu esaslar dâhilinde yapacağını söyleyerek metodunu özetlemiştir.  

   Te'vil kelimesini kullanan müellif, âyetin hükme delil olabilecek kıs­mını "te'vîlü kavlihî (kavlillâhi) Teâlâ" başlığı altında verdikten sonra çoğu zaman hükmün mahiyet ve kapsamını ortaya koyacak bir soru sormuş sonra da âyetin tamamını veya yeterli kısmını zikrederek; ardından da ilgili ahkâm hadislerini ve varsa ilgili diğer âyetleri sıralamıştır.  

   Eserde, âyetlerin nüzul sebeplerinin yanı sıra, eğer varsa, âyetlerdeki kıraat farklılıklarına da değinilmekte ve bu farklılıklar sahiplerine senedli ola­rak dayandırılmaktadır.  

   Müteşâbih âyetler, öncelikle muhkem âyetlerle, ardından da sünnetle izah edilmekte; daha sonra da hulefâ-i râşidîn ve sonraki selef âlimlerinin görüşleriyle açıklanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Arap dilinin imkânları kul­lanılmaktadır.  

   Ayetlerin maksadı ve çıkan fıkhî hükümler ortaya konulurken, mezhep imamlarının görüşleri ve delil aldıkları rivayetler senedli bir şekilde serdedil-dikten sonra rivayetlerdeki sıhhat problemlerine değinilmekte; çoğu zaman da rivayet lafızları arasındaki farklılılar ayrıntısıyla zikredilerek, tercihlerde bulunulmaktadır. Bunun yanı sıra aklî delillerle de tercih edilen görüş des-teklenmekte ve karşı görüşler reddedilmektedir. En sonunda da bu görüş ve tercihi benimseyen mezhep imamlarıyla diğer müctehid ve âlimlerin isimleri sayılmaktadır. Bu bakımdan Tahâvî'nin bu eseri hem fukaha ihtilafına yer veren bir çalışma hem de mukayeseli ve delilli bir fıkıh kitabı sayılabilir.  

   Konusu itibariyle daha çok bir fıkıh kitabı görünümünde olan eserde yer yer orijinal fikir ve açıklamalar bulunduğu gibi bazen tekrarlara ve sayfa­larca süren izahlara da rastlamak mümkündür.  

    
   ÇEVİRİYLE İLGİLİ BİRKAÇ SÖZ
    
   Bismillahirrahmânirrahîm

   Yüce Allah'a hamd, Rasûlü'ne, sahâbe-i kiram'a, İslâm ilim ve medeni­yetinin kutlu temsilcileri âlimlere ve kıyamete dek onları samimiyetle takip edecek olanlara salât ve selam olsun...

   Bilindiği gibi çeviri faaliyeti, bir dilin zenginliği oranındaki ifade imkân ve ihtimallerini diğer bir dille karşılayabilme gayretidir. Çeviriye konu olan eserin ait olduğu ilmî disiplin, yazıldığı dönemin terminolojisi, yazarının üs­lubu ve müstensihler tarafından kopyalanması sürecinde el yazması nüshanın geçirdiği değişiklik gibi faktörler dikkate alındığında daha büyük bir gay­ret göstermek gerektiği açıktır. Özellikle de söz konusu eser şimdiye kadar bilinen- tek bir nüshadan ibaret ise durumun ciddiyeti daha net bir biçimde anlaşılacaktır.

   İşte Tahâvî'nin Ahkâmu 'l-Kur 'ân adlı eseri bu nitelikte bir eserdir ve biz bu mülahazalar çerçevesinde eseri Türkçe'ye kazandırmaya ve okuyucunun istifadesine sunmaya çalıştık. Doğrusu, işe başlarken tahkik edilmiş olması hasebiyle çevirisinin zor olmayacağını düşündüğümüz eser, özellikle müstensihten kaynaklanan hataların yoğunluğu nedeniyle tahminimizin ötesinde zahmetli ve yorucu olmuştur.

   Bu noktada gösterdiğimiz çabaya rağmen "ku­sursuz kul olmaz" düsturunca hataların kaçınılmaz olduğunun farkındayız. Bu sebeple bu hususta bizi yapıcı tenkitleriyle uyaracak kardeşlerimize şim­diden şükran borçluyuz. Allah cümlemizi razı olacağı işlere muvaffak kılsın ve doğru yolda olduğumuz müddetçe işlerimizi kolaylaştırsın, bizlerden yar­dımını esirgemesin.
    
   Bu noktada eserin çevirisiyle ilgili olarak şu noktalara değinmenin yararlı olacağı kanaatindeyiz:
    
   1.    1- Daha önce de belirttiğimiz gibi eser, bugüne kadar bilinen tek yazma nüsha esas alınarak basılmıştır. Üstelik tam değildir, bazı ciltleri kayıptır. Bu el yazması tek nüsha, matbu olarak iki cilt hâlinde Dr. Sadettin Ünal tarafın­dan neşredilmiştir. Çeviride, bu metni ve bu eserdeki rivayet numaralarını esas aldık. 

               2- Ancak bu metnin tek yazma nüshaya dayalı olması birtakım zaafları da beraberinde getirmiştir. Nitekim bazı cümleler üzerinde çokça durmamıza rağmen birtakım kelimelerin düşmüş olması sebebiyle çeviride zorluk çekti­ğimizi ifade etmeliyiz. Bu çerçevede konunun akışına uygun olduğunu düşün­düğümüz ilaveleri ve anlam veremediğimiz cümleleri dipnotlarda belirttik.

                  3- Öte yandan bazı kelime ve cümlelerin, özellikle de rivayetlerdeki ravi isimlerinin okunuşu ile ilgili olarak şüphelendiğimiz yerlerde sık sık eserin el yazma nüshasının kayıtlı olduğu CD'ye de müracaat ettiğimiz için, bazı hata­ların yazma nüshayı istinsah eden müstensihten, bazılarının da eseri neşreden muhakkıktan kaynaklandığını tespit ettik ve bunları da dipnotta açıkladık.

                  4-Gerekli yerlerde, Tahâvî'nin Şerhu meâni'l-âsâr ve Şerhu müşkili'l-âsâr gibi diğer eserlerinde geçen aynı konuyla ilgili açıklamalarından yarar­landık. Bazen de Serahsî'nin el-Mebsût'u gibi Hanefî fakihlerin eserlerinden hareketle ilgili cümlelere anlam vermeye çalıştık.

                5- Hadislerin tahricinde, Kütüb-i Tis'a için Concordance'ın yöntemini benimsedik. Buna göre Buharî'nin Sahîh'i, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce ve Nesâî'nin Sünen'len için kitap ismi ve bab numarası; Müslim'in Sahîh'i ve Mâlik'in Muvatta'ı için kitap ismi ve kitap içindeki hadis numarası; Ah­med b. Hanbel'in Müsned'i içinse cilt ve sayfa numarası verdik. Kütüb-i Tis 'a dışındaki diğer kaynaklarda ise genel olarak cilt ve sayfa numarası vermeyi tercih ettik. Gerekli olduğu yerlerde hadislerin lafızlarına dair açıklama ve farklılıklara da dipnotlarda değindik.

                   6-Eserdeki rivayetlerde yanlış yazılmış ravi isimlerinin düzeltilmesinde yukarıdaki kaynakların yanı sıra biyografi eserlerine de başvurmakla birlikte, doğruluğunu test etme kolaylığından dolayı ve dipnotlarla eserin uzamaması için çoğu zaman kaynakları tek tek zikretmekten kaçındık.

                 7-Rivayetlerin sened kısmını, Arapça'daki teknik kavramlarla değil, daha çok okuyucunun anlayabileceği ifadelerle tercüme etmeye gayret ettik. Ayrıca gerekmedikçe senedin tamamını çevirmedik. 
   1.    8- Rivayetlerin Arapça metinlerini verirken, eserin yazma veya basılı nüs­halarında tespit ettiğimiz yazım ve harekeleme hatalarının düzeltilmiş olma­sına dikkat ettik. Bu husustaki açıklamaları ise tercümenin ilgili kısımlarının dipnotlarında yaptık.
    
   1. Eserde geçen teknik birtakım kavramların açıklamalarını dipnotta kaynaklarıyla birlikte vermeye çalıştık.

   10. Çeviride bir yandan yazarın üslubunu ve ilgili ilmî disiplinin terminolojisini dikkate alırken, diğer yandan da Türkçe söyleyişi tamamen Arapça'ya feda etmeme gayreti içinde olduk. Bu çerçevede metinde lafız olarak bulunmayan fakat anlam bütünlüğü için zorunlu olan ifadeleri parantez içinde gösterdik. Arapça'nın zamir yoğunluklu, atıflarla uzayan, dolayısıyla karmaşık hâle gelen cümlelerini kısa cümlelere bölerek tercüme etmeye çalıştık; zamirlerin işaret ettiği kişi veya nesneleri de çoğu zaman parantez kullanmadan açıkça yazmayı tercih ettik.

   Bu vesileyle eserin çevirisinde bazı noktalarla ilgili müzakerede bulun­duğumuz ve önemli mülahazalarla katkı sağlayan ilim ehli dostlarıma da te­şekkürlerimi sunarım.

   Gayret bizden, muvaffakiyet Allah'tandır.
    
   Dr. Mustafa GENÇ


            
    
    
   [1]  Bu bölüm DİA, "Ahkâmu'l-Kur'ân" maddesi ve Dr. Sadettin Ünal'ın esere yaptığı tahkikin mukaddimesinden özetlenmiştir.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786054486557
   MarkaBeka Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786054486557

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.