• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Edebül Müfred, İmam Buhari

   Fiyat:
   60,00 TL
   İndirimli Fiyat (%46,7) :
   32,00 TL
   Kazancınız 28,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap               Edebül Müfred
   Yazar              İmam Buhari
   Tercüme         Rauf Pehlivan
   Yayınevi          Motif Yayınları
   Kağıt - Cilt      2.Hamur - Ciltli
   Sayfa - Ebat   556 Sayfa - 17x24, Büyük Boy
   Yayın Yılı        2014  1.360 hadisi şerif, arapça metin ve türkçe açıklaması

    

   Motif Yayınları, İmam Buhari tarafından yazılan Edebül Müfred adlı kitabı incelemektesiniz.  
   Edebül Müfred kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları ve bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2


                 Önsöz
    
   Sünnet, Hz. peygamber tarafından söylenen, yapılan, tasvip ve tasdik edilen şeylerdir.
    
   Hadis olarak isimlendirilen sözlü sünnetin sadece manası vahiy ile inmiştir; bu manayı Allah Rasulü, kendi söz ve tabiriyle ifade etmiştir. Fiili sünnet ise, düşünce ve içtihattan sonra Rasulullah'ın fiili ile olur. Takriri sünnet de, Rasulullah'ın ashabının içtihatlarını, söz ve davranışlarını tasvib ve tasdik etmesiyle meydana gelir. Ancak bazı hadis âlimleri, hadis kelimesini sünnet kelimesinin eş anlamlısı olarak kabul etmiştir.
    
   Her üç tür sünnet, daha Hz. Peygamber'in sağlığında yazıyla tespit edilmeye başlanmış, onun irtihalinden bir asır sonra hadis tesbiti ayrı bir ilim dalı haline gelmiştir. Bu çalışmaların sonunda Hz. Peygamber'in hadisleri, kitaplarda sistemli bir şekilde toplanmıştır.

   Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde Hz. Peygamber'in rolü ve hadisin önemi vurgulanmıştır: "Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin." (Nisa, 59) "Peygamberin size verdiğini alın, onun men ettiğinden sakının.'Haşr, 7) "O kendiliğinden bir şey söylemez. Onun konuşması, Allah tarafından indirilen bir vahiyden başka bir şey değildir.'Necm, 53) "Biz gönderdiğimiz her peygamberi, ancak Allah'ın izniyle itaat edilsin diye gönderdik.'Nisa, 64) "Andolsun ki, Rasulullah'ta sizin için mükemmel bir örnek vardır.'Ahzab, 21)
    
   Gelişine göre hadisler üçe ayrılır:

   1-Mütevatir hadis: Yalan üzerinde uyuşmalarını aklın kabul etmediği, çok kalabalık insan topluluklarının naklettiği hadistir. İnkar eden kafir olur.

   2-Meşhur hadis: Hz. Peygamberden başlangıçta rivayeti şöhret bulmadığı halde ikinci ve üçüncü asırda yaygınlaşan, tevatüre varan hadislerdir, inkar eden sapık olur.

   3-Âhad hadis:Bir, iki yahut daha fazla kimse rivayet edip de şöhret derecesine ulaşamayan hadislerdir.
    
   Sıhhat açısından hadisler üçe ayrılır:

   1-Sahih hadis: Adalet ve zapt sahibi kişilerin kesintisiz senetle rivayet ettikleri, doğruluğunda şüphe olmayan hadislerdir.
   2-Hasen hadis: Ravisi doğrulukla meşhur olmakla birlikte zapt vasfındaki eksikliğinden dolayı sahih derecesine ulaşamayan hadistir.
   3-Zayıf hadis:Sahih ve hasen hadislerin vasıflarından yoksun olan hadislerdir.
    
   Senetlerine göre hadislerin kısımları:

   1-Merfu hadis: Hz. Peygambere izafe edilen hadislerdir.
   2-Mevkuf hadis:Ashabın söz ve davranışlarını ifade eden hadislerdir.
   3-Maktu hadis:Tabiinin söz ve davranışlarını ifade eden hadislerdir.
    
   Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam'ın ikinci kaynağı hadistir. Hadis, Kur'an-ı Kerim'i tefsir ve şerheder. Hadis, hiç bir surette Kur'an'a muhalif değildir. Hz. Peygamberin emir ve yasakları Kur'an-ı Kerim'in ruhuna uygundur.
    
   Kur'an'da esasları belirtilen bazı konuların ayrıntıları ancak hadisler yoluyla bilinebilir. Tefsir, fıkıh, kelam gibi İslamî ilimlerin en önemli ikinci kaynağı hadislerdir. Hadis bilmeyen kişilerin İslami konularda söz söylemeleri mümkün değildir.

   Hadiste müminlerin emiri ve hadis emiri gibi unvanlarla en büyük hadis âlimi olarak tarihe geçmiş bulunan İmam Buhari, Camiu's-Sahih'den sonra, edep, ahlak ve aile eğitimi ile ilgili Edebu'l-Müfred'i yazmıştır. Bu eser, hadisle ilgili Buhari'nin ikinci önemil eseridir. Yaptığımız bu tercemenin özelliklerini şöyle açıklayabiliriz.
    
   1-Tercemede açık ve sade bir dil kullandık. Ağdalı ifadelerden kaçındık.
   2-Cümlelerin başında veya ortasında bulunan zamirleri Türkçe cümle yapısına uygun bulduğumuz zaman açık olarak yazdık.
   3-Hadiste geçmiş kipiyle geçen fiilleri takakkuk-u vukuna binaen bazen geniş zaman veya gelecek zaman kipiyle verdik.
   4-Te'kitler, tahkikler, Arapça cümle yapısında olduğu gibi cümlenin başında değil, vurgulanmak istenen yere koyulmuştur. Te'kitler, kesinlikle elbette veya şüphesiz şeklinde verilmiştir. Gerekli yerlerde açıklama yaptık. Eser, genellikle ahlak hadislerinden meydana geldiği için fazla bir açıklamaya ihtiyaç kalmamıştır.
   5-Hadisi terceme ederken senedinden sadece sahabi ismini aldık.
   6-İsimleri Türkçe telaffuz şekline göre yazdık.
   7-Kitabı fazla şişirmemek için konu başlıklarının sadece Türkçelerini koyduk.
   8-Hadis metinleri, Şam'da basılan ve Halid Abdurrahman el-Ak tarafından tashih edilmiş olan Edebu'l-Müfred nüshasından alınmıştır. Teknik imkanlar elverdiği ölçüde bu nüshada da bazı kelime ve hareke tashihleri yapılmıştır.
    
   Tercemede  kapalı veya eksik kalan yer olmuşsa okuyucularımızın bize ulaştırmalarını istirham eder, iyi niyetli, ciddi ve yapıcı tenkitlere şimdiden teşekkür ederiz. Bu esere hazırlık, dizgi, tashih, baskı ve yayın safhalarında emeği geçen kardeşlerime minnet ve şükranlarımı arz ederim. Hizmeti geçenleri ve okuyanları âhirette Rasulullah'a ve İmam Buhari'ye komşu eyle Ya Rab!
    
   Eserin bizim için bir sadaka-i câriye olarak kabul edilmesini ve bütün müslümanlara faydalı olmasını Cenâb-ı Hak'dan niyaz ederim. O, kalplerimizi Kur'an ve Sünnet nuruyla tenvir eylesin! O'nun tevfik ve lütfü olmasaydı bir kelime bile yazamazdık.
    
   O'na sonsuz hamd-u senalar...
   Rasulüne sayısız salat-u selamlar...
    
   RAUF  PEHLİVAN
   5 Ocak 2001 - 
   İSTANBUL
    

              İmam Buhari'nin Hayatı veEserleri
    
   Ebu Abdullah Muhammed Bin el-Buharî 194/810 tarihinde Buhara'da doğmuş, Semerkant civarındaki Hartenk köyünde 256/870 senesinde vefat etmiştir. Çocukluğunda babasını kaybettiğinden dolayı anası onun terbiye ve tahsili ile meşgul olmuştur. Çocukluğunda geçirdiği bir hastalıktan dolayı gözlerini kaybetti. Annesi gördüğü bir rüya üzerine oğluna dua etti. Anne duasıyla oğlunun gözleri açıldı.
    
   Daha on bir yaşında iken hadis ile uğraşmaya başladı. Meşhur hadis âlimi Ed-Dâhilİ'nin meclisine devam etti. Zekasının keskinliği ve hafızasının gücüyle kendisini tanıyanların hayret ve takdirlerini kazandı. Hatta Es-Subkî' nin anlatmasına göre, Ed-Dâhilî bazı hadis yanlışlarını, o zaman daha on bir yaşında bulunan Buharî'nin yardımıyla düzeltti. Buhara'nın diğer bilginlerinden de ders alan Buhari, bu ders ve meclislerde hocalarıyla tartışmaya girecek kadar kabiliyet gösterdi. 826 tarihinde annesi ve kardeşi Ahmed ile birlikte Mekke'ye giderek hacı oldu. Hacdan sonra annesi ve kardeşi Buhara'ya döndükleri halde kendisi Mekke'de kaldı ve orada Abdullah Bin Zübeyr Bin el-Hâmidî'den Şafii fıkhını öğrendi. On sekiz yaşında iken sahabe ve tabiinin sözlerini topladı. Hadis ravilerinin biyografisini kapsayan Tarihu'l-Kebir'i, mehtaplı gecelerde ve Rasulullah'ın kabrinin yanında yazdı.
    
   Hadis toplamak ve aynı zamanda ders vermeki çin 16 yıl durmadan şehir şehir dolaşmıştır. Özellikle Mekke, Medine, Bağdat, Kahire, Şam, Basra, Küfe, Merv, Basit, Neysabur ve Askalan'da araştırma yapmış ve ders vermiştir. 200 bin hadis ezber bilen Buhari, topladığı 600 bin hadisten eserine tam manasıyla sahih kabul ettiği ancak 7275 hadisi koymuştur.
    
   İbn-i hüzeyme onun için şöyle demiştir:"Gök kubbe altında Buhari'den daha büyük bir hadis âlimi yoktur."
    
   Onun el-Camiu's-Sahih adındaki eseri, Allah'ın kitabından sonra en sahih kitap olarak kabul edilmiştir.

   Hadis ilminde böylesine yüksek bir yere ulaşmak, pek az kişiye nasib olmuştur. O nedenle Buhari'nin hadis ilmindeki mevkiini dile getirmek için ona "Emiru'l-Mü'minine fi'l-Hadis" lakabı verilmiştir. Yani hadiste müminlerin emiri. Emiru'l-Hadis, yani hadis emiri de demişlerdir. Bu unvanlar, hadis alimlerinin en yüksek derecesinin ifadesidir.
    
   Buhara'ya döndükten sonra şehrin valisi Halid Bin Muhammed'in kendi sarayında çocuklarına hadis okutması için yaptığı teklifi reddedince vali ile arası açıldı ve şehri terketmek zorunda kaldı. Semerkant halkı, kendisini davet ettiği için oraya gitmek üzere Buhara'dan ayrıldı. Fakat bu davet yüzünden Semerkantlılar arasında anlaşmazlık çıktığını duyunca, Semerkant yakınlarındaki Hartenk köyüne yerleşmek zorunda kaldı. Nihayet ikinci bir davetten sonra ata binmek üzere iken kendisine fenalık geldi ve kısa süren bir hastalıktan sonra Hartenk'te vefat etmiştir.
   İmam Buhari sekiz defa Bağdat'a gitmiştir. Her defasında imam Ahmed Bin Hanbel ile görüşmüştür. Son defa veda ettiği zaman kendisine hitaben İmam Ahmed Bin Hanbel:"Ey Ebu AbdullahI! Sen ilmi, insanları bırakıp Horasan'a mı gideceksin?" demişti.
    
   İmam Buhari, Hartenk köyüne kapanıp kaldığında kadim dostu İmam Ahmed Bin Hanbel'in sözlerini hazin hazin hatırlayıp bir gece ellerini kaldırmış ve derin bir aşk içinde şöyle dua etmişti:
    
   "Ya Rab! Yeryüzü çok geniş iken bana dar gelmeye başladı. Artık ruhumu kabzet de beni kendine kavuştur" Aradan bir kaç gün geçti. Ramazan ayının son gecesi yatsı vaktinden sonra ruhunu, çok kavuşmak istediği Rabbine teslim etti.
    
   Cenazesi önce Semerkant'a götürülmek istendi. Ancak son nefesini verdiği Hartenk köyünde gömülmesi daha uygun görüldü. Ramazan bayramının ilk gününe rastlayan ertesi gün, cuma günüydü. H. 1, Şevval 256 (M. 2 Eylül 870) tarihinde cuma namazından sonra Hartenk'te toprağa verilmiştir. Allah ondan razı olsun. ( Edebül Müfred , İmam Buhari , Rauf Pehlivan , Motif Yayınları, tercümesi , 645 hadisi şerif açıklaması , ahlak ve edeb hadisleri )
    
    
   Eserleri:
    
   1-El-Câmi's-Sahih: Buhari'nin en meşhur eseridir. On altı yıllık bir çalışma sonunda yazılan ve bin kişiden toplanan 600 bin hadisten seçilmiş 7275 hadisi kapsayan bu eser, Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap olarak tarihe geçmiştir. Pek çok şerhleri ve özetleri mevcuttur.
   2-El-Edebu'l-Müfred: Tercemesini takdim ettiğimiz elimizdeki eserdir. 600 bin hadisten seçilmiş, edep, ahlak ve aile eğitimi ile ilgili hadisleri bir arada toplayan kıymetli bir eserdir.
   3-Et-Tarihu'l-Kebir :Hadis ravilerinin hayatlarını anlatan kıymetli bir eserdir. Buhari, bu eserini henüz on sekiz yaşlarında iken Medine'de yazmıştır.
   4-Et-Tarihu'l-Evsat: Tarih-i Kebir'in kısaltılmış şeklidir.
   5-Et-Tarihu's-Sağır: Değişik bir tertiple Tarih-ı Kebir'den özetlenmiştir.
   6-Duafau's-Sagır: Zayıf rivayetlerle ilgili bir eserdir.
   7-Tevarih ve'l-Ensab: Bazı hadisçilerle ilgili kıymetli, tarihi bilgiler veren bir eserdir.
   8-Et-Tefsiru'l-Kebir: Buhari'nin Kur'an Tefsiridir. Buhari, daha sonra bu kitabındaki hadislerin tahricine dâir ayrı bir eser üzerinde de çalışmıştır. Bugün ikisinin de mevcudu yoktur.
   9-Refu'l-Yedeyn Fi's-Salat: Namazda elleri kaldırmakla ilgili bir eserdir. Mevcudu vardır.
   10-Kitabu'l-Kıraatı Halfe'l-İmam: İmamın arkasında Kur'an okumakla ilgili bir eserdir. Mevcudu vardır.
   11-EI-Akîde: Akaid konusunda bir eserdir. Mevcudu vardır.
   12-Halku Ef'âlil-İbâd ve'r-Reddu ala'l-Cehmiye: Kelam ilmiyle ilgili kıymetli bir eserdir. Mevcudu vardır.
   13-Ahbaru's-Sıfat: Akâid konusunda Allah'ın sıfatlarıyla ilgili bir eserdir.
   14-Et-Tarih Fi Marifeti Ruvati'l-Hadis: Hadis râvileriyle ilgili bir eserdir. Mevcudu vardır.
    
   Kaynaklarda geçen; fakat mevcudu olmayan diğer eserleri de şunlardır:
    
   1-Esmau's-Sahabe: Sahabenin isimleri
   2-Kitabu'l-Eşribe
   3-Birru'l-Vâlideyn
   4-el-Câmiu'l-Kebir: El-Câmiu's-Sahih'in aslını oluşturan daha büyük ve kapsamlı bir eserdir.
   5-el-Müsnedu'l-Kebir
   6-Kitabu'l-Hibe: Hibe ile ilgili hadisleri toplayan bir eserdir.
   7-Kitabu'l-Fevâid
   8-Kitabu'l-İlel Fil-Hadis
   9-Kitabu'l-Mebsut
   10-Meşyaha: Hocalarından bahseden bir eserdir.
   11-Kitabu'l-Vuhdân: Tek bir hadis rivayet eden sahabilerle ilgilidir. ( Edebül Müfred , İmam Buhari , Rauf Pehlivan , Motif Yayınları , kitap al oku ,  satın al , ucuz dini kitap , islami kitap , onlıne satış, ucuz kitap , yazar , tercümesi , 645 hadisi şerif açıklaması, ahlak ve edeb hadisleri )


   İçindekiler
    
   Ana-Babaya İyilik ve Saygı
   Anaya İyilik ve Saygı
   Babaya İyilik ve Saygı
   Ana ve Baba Zulmetseler de Onlara iyilik Edilir
   Ana Babaya Yumuşak Söz Söylemek
   Ana Baba Hakkını Ödemek
   Ana ve Babaya İsyan
   Ana ve Babasına Lanet Edene Allah Lanet Eder
   Büyük Günahları Olmayan Ana ve Babaya İtaat Edilir
   Ana ve Babasına Yetişip de Cennete Gidemeyen Kişi
   Ana ve Babasına İyi Davranan Kimsenin Allah Ömrünü Artırır
   Müslüman, Müşrik Babası için Af Dilemez
   Müşrik Olan Ana ve Babaya İyi Davranmak
   Müslüman, Ana ve Babasına Sövmez
   Ana ve Babayı İncitmenin Cezası
   Ana ve Babayı Ağlatmak
   Ana ve Babanın Duası
   Ana Duasının Mucizesi (Beşikte Konuşan Çocuklar)
   Hristiyan Olan Anaya İslam'ı Tebliğ Etmek
   Ölümlerinden Sonra Ana ve Babaya iyilik Etmek
   Babanın Dostuna İyilik Etmek
   Sıla-i Rahmin Önemi
   Sevgi Büyüklerden intikal Eder
   Müslüman, Babasını Adı ile Çağırmaz
   Kişi Babasını Künyesi İle Çağıra Bilir mi?
   Akrabaya İyilik Etmek Vaciptir
   Akrabaya İyilik Etmek
   Akrabaya İyilik Yapmanın Fazileti
   Akrabayı Ziyaret Etmek Ömrü Uzatır
   Akrabasına İyilik Yapanı Allah Sevdirir
   Derecesine Göre Yakınlara İyilik Yapmak
   Akrabalık Bağlarını Koparan Bir Topluma Rahmet İnmez
   Akrabalık Bağlarını Koparanın Günahı
   Akrabalık Bağlarını Koparmanın Dünyadaki Cezası
   Esas Sıla Karşılıksız İyiliktir
   Akrabaya İyilik Etmek Cennete Koyar
   Cahiliyet Döneminde İyi İş Yapanın Durumu
   Müşrik Akrabaya İyilik Etmek ve Hediye Vermek
   Kendi Soylarınızdan İyilik Yapacaklarınızı Öğreniniz.
   Nesebin Önemi
   Peygamber Dostları
   Kız Çocuğu Büyütmenin Mükafatı
   Kız ve Kız Kardeşlere Bakmanın Mükafatı
   Boşanmış Kız Evladını Bakmanın Fazileti
   Kız Evladını Sevmemenin Felaketi
   Çocuk İnsanı Cimri ve Korkak Yapar
   Rasulullah Torunlarını Omuzunda Taşırdı
   Çocuk Göz Nurudur
   Arkadaşına Mal ve Evlat Duası Yapmak
   Anneler Çocuklarına Çok Merhametlidir
   Çocukları Öpmek
   Babanın Çocuğuna En Büyük İyiliği Edeptir
   Babanın Çocuğuna İyi Davranması
   Merhamet Etmeyene Merhamet Olunmaz
   Rahmet Yüz Parçadır
   Komşuluğun Önemi
   Komşu Hakkı
   Önce Komşuya İyilik
   Önce Kapısı En Yakın Olan Komşuya Hediye Verilir
   Komşuluğun Sınırı
   Komşusuna Kapıyı Kapamanın Günahı
   Müslüman, Komşusu Açken Doymaz
   Çorbanın Suyunu Çok Koyup Komşulara Dağıtmak
   Hayırlı Komşu
   İyi Komşu
   Kötü Komşu
   Müslüman, Komşusuna Eziyet Etmez
   Koyun Paçası Bile Olsa Komşuya İyilik Yap
   Komşunun Şikayeti
   Evinden Çıkmayan Komşusunu Zorlayan Kimse
   Yahudi de Olsa Önce Komşuya İkram
   İnsanların En Üstünü Hangisidir?
   Hem İyilere Hem de Kötülere iyilik Etmek
   Yetime Bakmanın Fazileti
   Kendi Yetimine Bakmanın Fazileti
   Yetime Bakmanın Mükafatı
   En Hayırlı Ev, içinde Yetime Bakılan Evdir
   Yetime Merhametli Baba Gibi Ol
   Kendini Çocuklarına Adayan Dul Kadının Fazileti
   Yetimin Edebi
   Çocuğu Ölen Müslümanın Fazileti
   Ölü Doğan Çocuk Bile Rahmettir
   Kölelere İyi Davranmak
   Kölelere Kötü Davranmak
   Hizmetçiyi Bedeviye Satmak
   Hizmetçiyi Affetmek
   Köle Hırsızlık Ettiği Zaman
   Köle Suç işler
   Hizmetçiye Kötü Zan Beslememek için Teslim Edilen Eşya Mühürlenir
   Hizmetçiye Kötü Zan Beslememek için Teslim Edilen Eşya Sayılır
   Hizmetçinin Edebi
   Allah Yüzünü Çirkinleştirsin Deme
   Yüze Vurmak Yasaktır
   Kölesini Döven Onu Azad Etsin
   Kölesini Dövene Ahirette Kısas Uygulanır
   Kölelere Giydiğinizden Giydirin
   Köleye Kötü Bir Şey Söylemek
   Köleye Yardım Etmek
   Gücünün Yetmeyeceği iş Köleye Yüklenmez
   İnsanın Ailesine ve Hizmetçisine İkramı Sadakadır
   Kölesiyle Birlikte Yemek İstemediği Vakit
   Kölesine Kendi Yediğinden Yedirir
   Müslüman Hizmetçisini de Yemeğe Oturtmalı
   Efendisine Karşı Dürüst Davranan Hizmetçinin Mükafatı
   Hepiniz Çobansınız
   Allah'ın ve Efendisinin Hakkını Ödeyen Köle
   Köleye Hitap Şekli
   Kölenin Efendisine Hitabı
   Erkek Evinin Çobanıdır
   Kadın Evinin Çobanıdır
   İyiliğe Karşılık Vermek
   İyiliğe Karşılık Veremeyen Ona Dua Etsin
   İnsanlara Teşekkür Etmeyen Allah'a Şükretmez
   Müslümanın Kardeşine Yapacağı Yardım
   Dünyada İyilik Yapanlar Ahirette İyilik Görürler
   Bütün İyilikler Sadakadır
   Yoldan Rahatsızlık Veren Şeyi Temizlemek
   Güzel Söz
   Peygamberle İlgili Çok Dikkatli Konuşmak
   Bahçeye çıkmak
   Müslüman, Müslümanın Aynasıdır.
   Caiz Olmayan Şakalar
   Hayra Delalet Etmek
   İnsanları Affetmek
   İnsanlara Hoşgörülü Davranmak
   Gülümsemek
   Gülmek
   Rasulullah Ne Tarafa Dönerse Bütün Vücudu ile Dönerdi
   Danışman Güvenilir Olmalıdır
   İstişare
   İstişare Edeni Yanıltmanın Günahı
   Müslümanlar Arasında Sevgi
   Dostluk ve Sevgi
   Mizah
   Çocukla Şakalaşmak
   Güzel Ahlak
   Göz Tokluğu
   Cimrilik
   Güzel Ahlakın Önemi
   Kıskançlık
   İyi Kimse İçin iyi Mal
   Mal ve Can Emniyeti
   Neşeli Olmak
   Çaresiz Kimseye Yardım Etmek
   Güzel Ahlak İçin Allah'a Dua Etmek
   Mümin Ayıplayıcı Değildir.
   Lanetçiler
   Doğru Kimse Lanet Etmez
   Birbirinize Lanet Okumayın
   Kafire Lanet Okumak
   Dedikoduculuk
   İşittiği Kötü Sözü Yaymak
   İnsanları ayıplamak
   İnsanları Aşırı Övmek
   Emin Olunan Kimseyi Övmek
   Meddahların Yüzüne Toprak Saçılır
   Şiirde Övülen Kişinin Önemi
   Şerrinden Korkunca Şaire Bir Şey Vermek
   Gücüne Gidecek Bir Şeyi Arkadaşına ikram Etmek
   Ziyaret
   Ziyaretçinin Duası
   Ziyaretin Fazileti
   Kişi Sevdiği ile Beraberdir
   Büyüklerin Fazileti
   Büyüklere Saygı
   Söz Büyüğün
   Büyük Susarsa Küçük Konuşur
   Büyüklere Tazim
   Meyve En Küçük Çocuğa Verilir
   Küçüğe Şefkat
   Çocukları Kucaklamak
   Erkeğin Kız Çocuğunu Öpmesi
   Çocuğun Başını Okşamak
   Küçük Çocuklara Yavrum Demek
   Bütün Canlılara Merhamet
   Aileye Karşı Şefkatli Olmak
   Hayvanlara Merhamet Etmek
   Kuşun Yumurtası Bile Alınmaz
   Kafeste Kuş Taşımak
   İnsanların Arasını Düzeltmek
   Yalan Haramdır
   İnsanların Eziyetine Sabretmek
   Eziyete Karşı Sabretmek
   İnsanları Barıştırmak
   Sana İnanan Kimseye Yalan Söylemek
   Yapamayacağın Sözü Verme
   Soylara Dil Uzatmak
   Kendi Kavmini Sevmek
   Küs Tutmak
   Müslümanın Dargın Durması
   Bir Yıl Dargın Durmak
   Dargınların Hayırlısı
   Kavga Etmek
   Selam Barışmak İçin Yeterlidir
   Gençler Arasında Tefrika
   Danışmasa Bile Kardeşine Doğruyu Göstermek
   Kötü Örnek, Örnek Olmaz
   Hile ve Düzenbazlık
   Sövmek
   İnsanlara Su Vermek
   Sövme
   Sövüşmek Şeytanlıktır
   Müslümana Sövmek
   Söz Umumi Olmalı
   Anlamadan Başkasına Münafık Demek
   Müslümana Kâfir Derse
   Düşmanların Sevinmesinden Allah'a Sığınmak
   İsraf
   Savurganlar
   Evleri Tamir Etmek
   Binalara Yapılan Bağış
   İşçilerle Beraber Çalışmak
   Binaların Yüksekliği
   Rasulullah Evini Kendisi Tamir Ediyordu
   Geniş Ev
   Namaza Giden Adımlar
   Süslü Binalar
   Yumuşak Olmak
   Tutumluluk
   Yumuşaklık Daha Evladır
   Kolaylaştırın, Zorlaştırmayın
   Nezaketsizlik
   Mal Sahibi Olmak
   Mazlumun Duası
   Allah'tan Rızık İstemek
   Zulüm
   Hastanın Keffareti
   Gece Yarısı Hasta Ziyareti
   Hasta Müminin Sevabı
   Ben Hastayım Demek Şikayet Olur mu?
   Bayılmış Hastaya Ziyaret
   Hasta Olan Çocukları Ziyaret Etmek
   Hasta Ailesine ikramda Bulunmak
   Bedeviyi Ziyaret
   Hasta Ziyaretinin Fazileti
   Hastaya Şifa Dilemek
   Hasta Ziyaretinin Sevabı
   Hasta Ziyaretinde Hadis Rivayet Etmek
   Hasta Yanında Namaz Kılmak
   Gayri Müslim'i Ziyaret
   Hastaya Söylenecek Şey
   Hastanın Cevabı
   Fasik Ziyaret Edilir mi?
   Kadının Erkek Hastayı Ziyarette Bulunması
   Ziyaretçinin Evde Sağa Sola Bakması
   Gözü Hastalanana Ziyaret
   Ziyaretçinin Oturacağı Yer
   Erkek Evinde Ne Yapar
   Kardeşini Seviyorsa Ona Bildirsin
   Sevdiğin Kişiyi Başkasından Sorma
   Rasulullah Evini Kendisi Tamir Ediyordu
   Geniş Ev
   Namaza Giden Adımlar
   Süslü Binalar
   Yumuşak Olmak
   Tutumluluk
   Yumuşaklık Daha Evladır
   Kolaylaştırın, Zorlaştırmayın
   Nezaketsizlik
   Mal Sahibi Olmak
   Mazlumun Duası
   Allah'tan Rızık İstemek
   Zulüm
   Hastanın Keffareti
   Gece Yarısı Hasta Ziyareti
   Hasta Müminin Sevabı
   Ben Hastayım Demek Şikayet Olur mu?
   Bayılmış Hastaya Ziyaret
   Hasta Olan Çocukları Ziyaret Etmek
   Hasta Ailesine ikramda Bulunmak
   Bedeviyi Ziyaret
   Hasta Ziyaretinin Fazileti
   Hastaya Şifa Dilemek
   Hasta Ziyaretinin Sevabı
   Hasta Ziyaretinde Hadis Rivayet Etmek
   Hasta Yanında Namaz Kılmak
   Gayri Müslim'i Ziyaret
   Hastaya Söylenecek Şey
   Hastanın Cevabı
   Fasik Ziyaret Edilir mi?
   Kadının Erkek Hastayı Ziyarette Bulunması
   Ziyaretçinin Evde Sağa Sola Bakması
   Gözü Hastalanana Ziyaret
   Ziyaretçinin Oturacağı Yer
   Erkek Evinde Ne Yapar
   Kardeşini Seviyorsa Ona Bildirsin
   Sevdiğin Kişiyi Başkasından Sorma
   Rasulullah'ın Duaları
   Yağmur Zamanı Yapılacak Dua
   Ölümü Temenni Etmek
   Rasulullah (s)'ın Duaları
   Sıkıntı Zamanında Okunacak Dua
   İstihare Duası
   Zalim İdareciye Karşı Yapılacak Dua
   Duanın Kazandırdıkları
   Duanın Fazileti
   Rüzgar Estiği Vakit Yapılacak Dua
   Rüzgara Sövmeyin
   Yıldırım Düştüğü Zaman Okunacak Dua
   Gök Gürlediği Zaman
   Allah'dan Afiyet İstemek
   Bela İstemek Caiz Değildir
   Belanın Ezmesinden Allah'a Sığınmak
   Uyarı Zamanında Kişinin Sözünü Anlatmak
   Gıybet
   Gıybet ve İdrardan Sakınmak
   Ölünün Gıybeti
   Babasının Yanında Çocuğu Sevmek ve Ona Dua Etmek
   Müslümanlar Arasında Sevgi ve Yardımlar
   Misafire Kendi Eliyle İkram Etmek
   Misafire İkram
   Misafirlik Üç Gündür
   Misafir Ev Sahibini Bıktırmaz
   Evinin Çevresinde Bulunana ikram
   Misafir Mahrum Olursa
   Misafire Ev Sahibinin Hizmet Etmesi
   Misafire Yemek İkram Edip Namaza Durmak
   Kişinin Ailesine Masraf Yapması
   Müslüman Bütün Harcamalarından Dolayı Sevap Kazanır
   Gecenin Sonunda Yapılan Duanın Önemi
   Gıybet Kasdı Olmadan Falanca Uzundur veya Kısadır Demek
   Önceki Bir Olayı Anlatmak
   Müslümanın Ayıbını Örtmek
   İnsanlar Helak Oldu Demek
   Münafıka Efendi Demeyin
   Övülen İnsan Ne Der
   Müslüman Bilmediği Bir Şey İçin Ne Demeli
   Gök Kuşağı ve İşareti
   Samanyolu
   Allah'ım! Beni Rahmet Karargahına Koy Denir mi?
   Zamana Sövmeyin
   Müslümana Dik Dik Bakmak
   Vay Sana Demek
   Müslümanın Evi
   Babana Andolsun Sözü
   Müslüman Kolay İstekte Bulunmalı
   Sana Kin Tutan Kahrolsun Sözü
   Allah ve Falanca Bilir Demeyin
   Allah'ın ve Senin Dilediğin Demeyin
   Eğlence ve Şarkı
   Rehber ve Güzel Yol
   Azık Vermediğin Kimse Sana Haber Getirir
   Güzel Olmayan Temenni
   Üzüme Kerem Adını Vermeyin
   Vay Sana Sözü
   İnsana Hitap
   Üşenmek
   Tembellikten Allah'a Sığınmak
   Canım Sana Fedadır Sözü
   Anam-Babam Sana Feda Olsun Sözü
   Babası İslam'a Yetişmemiş Çocuğa Yavrum Demek
   Pis Nefsim Demeyin
   Ebu'l-Hakem Künyesi
   Rasulullah (s) Güzel İsmi Severdi
   Acele Yürümek
   Allah'ın En Çok Sevdiği İsimler
   İsim Değiştirmek
   En Çirkin isim
   İsmini Küçülterek insana Hitap Etmek
   İnsanı Sevdiği İsimle Çağırmak
   Asiye Adını Değiştirmek
   Sarm Adı
   Karga İsmi
   Yıldız İsmi
   Âs İsmi
   İsmi Kısaltarak Hitap Etmek
   Zahm İsmi
   Berre Adı
   Eflah Adı
   Rebah Adı
   Peygamberlerin Adları
   Hazn Adı
   Rasulullah'ın İsim ve Künyesi
   Müşrike Künye Verilir mi?
   Çocuğa Künye Verilmesi
   Doğmadan Çocuğa Künye Vermek
   Hanımlara Künye Vermek
   Bir Kişiyi ilgili Olduğu Bir Şeyle Künyelemek
   Büyüklerle Beraber Yürümek
   Edep
   Bazı Şiirler Hikmettir
   Güzel ve Çirkin Şiir
   Şiir Okutmak
   İçini Şiirle Doldurmak
   Şâirlere Sapıklar Uyar Âyeti
   Sihir Etkisi Yapan Söz Vardır
   Mekruh Olan Şiir
   Sözü Aşırı Süslemek
   Bir Şeyi Temenni Etmek
   Adama Şey Demek
   Hatalı Konuşmak
   Gerçek Olmayan Bir şey Değildir
   Tariz
   Sırrı ifşa Etmek
   İnsanlarla Alay Etmek
   Acele Etmemek
   Yol Göstermek
   Körün Yolunu Saptıran
   Zulüm ve Azgınlık
   Zulmün Cezası
   Şerefli Soy
   Ruhlar Âleminde Ruhların Durumu
   Hayret Edince Sübhanellah Demek
   Elle Yeri Meshetmek
   Taş Atmak
   Rüzgara Sövmeyin
   Yıldızın Doğmasıyla Yağmura Kavuştuk Demek
   Bulut Görüldüğü Zaman Ne Söylenir?
   Bir Şeyi Uğursuz Saymak
   Uğursuzluğa inanmamanın Fazileti
   Cine Karşı Çocuklara Takılan Şeyler
   Fal
   Güzel İsimle Teberrük
   Attaki Uğursuzluk
   Hapşırma
   Hapşıran Ne Söyler
   Hapşıran Kimseye Rahmet Dilemek
   Hapşırma Duyan Elhamdü Lillah Der
   Hapşırmayı Duyan Nasıl Rahmet Diler
   Hapşıran Elhamdülillaft-Demezse Ona Dua Edilmez
   Hapşıran Söze Nasıl Başlar
   Allah'a Hamdedene Merhamet Dilemek
   Hapşırınca Âb Söylenmez
   Birkaç Kere Hapşırınca
   Yahudi Hapşırınca
   Kadın Hapşırınca
   Esnemek
   Cevap Zamanı Lebbeyk Demek
   Din Kardeşi için Ayağa Kalkmak
   Oturan Adamın Karşısında Ayakta Durmak
   Esnerken Elini Ağzına Koymak
   Başkasının Başını Taramak
   Hayret Edince Baş Sallamak ve Dudak Isırmak
   Hayret Edince Eli Dize Vurmak
   Din Kardeşinin Dizine Vurmak
   Kendisi Otururken insanları Ayakta Tutmak
   Dünya ile ilgili Önemli Bir Öğüt
   Felç Olan Kimse Ne Söyler
   Cennet Müjdesi
   Çocuklarla Musafaha
   Musafaha
   Kadının Erkek Çocuğun Başını Okşaması
   Kucaklaşmak
   Baba Kızını Öper
   El Öpmek
   Erkeğin Elini Öpmek
   Saygıdan Dolayı İnsanlar için Ayağa Kalkmak
   Selamın Başlangıcı
   Selam Vermek
   Selama Önce Başlayan
   Selamın Fazileti
   Selam, Allah'ın isimlerinden Biridir
   Selam Müslümanın Müslümana Hakkıdır
   Yürüyen Oturana Selam Verir
   Binekli Oturana Selam Verir
   Yaya Yürüyen Binekliye Selam Verir mi?
   Az Çoğa Selam Verir
   Küçük Olan Büyük Olana Selam Verir
   Selamın Ölçüsü
   İşaretle Selam Vermek
   Selamı Duyurmak
   Selam Vermek İçin Dışarı Çıkmak
   Meclise Geldiği Vakit Selam Vermek
   Meclisten Kalktığı Vakit Selam Vermek
   Meclisten Kalkıp selam Vermemek
   Musafaha için Eline Güzel Koku Sürmek
   Tanıdığın ve Tanımadığına Selam ver
   Yol Edebi
   Fâsıka Selam Verilmez
   Günahkar ve Koku Sürenlere Selam Vermek
   Emiru'l-Müminine Selam Vermek
   Uyuyan kimseye Selam Vermek
   Allah Seni Yaşatsın Demek
   Merhaba Demek
   Selam Nasıl Alınır?
   Selama Karşılık Vermeyen
   Selamda Cimrilik Eden Kişi
   Çocuklara Selam Vermek
   Kadınların Erkeklere Selam Vermesi
   Kadınlara Selam Vermek
   Kişiye Özel Selam Hoş Değildir
   Örtü Ayeti Nasıl İndi
   Üç Mahrem vakit
   Erkeğin Eşiyle Yemek Yemesi
   Boş Eve Giren Nasıl selam Verir?
   Köleleriniz Odanıza Girmek İçin İzin İstesin
   Çocukların Odası Ne Zaman Ayrılır?
   Annenin Odasına Girmek için İzin İstemek
   Babanın Odasına Girmek İçin İzin İstemek
   Babanın ve Çocuğun Odasına Girmek İçin İzin İstemek
   Kız Kardeşin Odasına Girmek için izin İstemek
   Erkek Kardeşinin Odasına Girmek İçin izin İstemek
   Eve Girmek için Üç Defa İzin istemek
   İzin İstemek Selamın Dışındadır
   İzinsiz Bir Evi Gözetlemek
   İzin İstemek Harama Bakmamak İçindir
   İzin İstemenin Sınırı Üçtür
   Eve Çağırmak İzindir
   Gidilen Evin Kapısında Nasıl Durulur
   Gidilen Evin Kapısında Nerede Beklenir?
   Kapı Nasıl Çalınır?
   İzin Almadan Girildiği Vakit
   Selam Vermeden Girebilir miyim? Demek
   Nasıl İzin istenir?
   Kim O? Diyene Karşı Ben Demek
   İzinden Sonra Selamla Gir Denilince
   Evin İçine Bakmak
   Eve Selamla Girmenin Fazileti
   Eve Girince Allah'ı Anmazsa Şeytan Orada Geceler
   Evde İzin istenmeyen Yerler
   Dükkana Girerken İzin İstenmez
   Farsça Nasıl izin İstenir?
   Gayri Müslimlerin Selamına Karşılık Vermek
   Ehl-i Kitaba Selam Verilir mi?
   Gayri Müslime işaretle Selam Vermek
   Gayri Müslimin Selamına Nasıl Cevap Verilir
   Müslim ve Gayri Müslimlerin Bulunduğu Meclise Selam Vermek
   Ehli Kitab'a Nasıl Mektup Yazılır?
   Gayri Müslim Esselamu Aleykum Dediği Vakit
   Müşriklere Selam Vermeyin
   Gayri Müslime Nasıl Dua Edilir?
   Bilmeden Gayri Müslime Selam Vermek
   Filanın Sana Selamı Var Deyince
   Mektuba Cevap Vermek Bir Haktır
   Kadınlara Cevap Vermek
   Mektuba Nasıl Başlanır?
   İmdi Sözü
   Mektuba Besmele ile Başlamak
   Mektup Başlangıcı
   Nasıl Sabahladın diye Sormak
   Mektubun Sonunu Selam, İsim ve Tarihle Bitirmek
   Sen Nasılsın Demek
   Nasıl Sabahladın Diyene Ne Cevap Verilir?
   Meclislerin Hayırlısı Geniş Olanıdır
   Kıbleye Karşı Oturmak
   Yerinden Kalkıp Sonra Geri Gelirse
   Yol Üstünde Oturmak
   Mecliste Yer Açmak
   Safın Sonunda Oturmak
   İki Kişi Arasına Oturulmaz
   Kalabalık Mecliste Sahibine Doğru Yürümek
   İnsanların En Cömert Olanı Arkadaşı Yanında Oturandır
   Ayağı Ön Tarafa Doğru Uzatmak
   Toplum İçinde Tükürülür mü?
   Evlerin Önüne Çıkıp Oturmak
   Paçaları Sıvamak
   Kendisi İçin Kalkılan Yere Oturmaz
   Sır Bir Emanettir
   Rasulullah Bütün Bedeni İle Dönerdi
   Bir iş için Birine Gideceği Zaman Önceden Ona Haber Vermesin
   Gözünü Dikip Bakmak
   Bir Toplumun Hoşlanmadığı Bir Haberi Dinlemek
   Kürsü Üzerine Oturmak
   Gizli Konuşanların Arasına Girmemek
   Üç Kişi Bir Arada iken İkisi Gizli Konuşmasın
   Cemaat Dört veya Daha Çok Olursa
   Meclisten Kalkmak İçin İzin İstemek
   Güneşin Altında Oturulmaz
   Yasaklanan Giyim Tarzları
   Misafire Minder Vermek
   Rasulullah'ın Kurfusâ Oturuşu
   Rasulullah'ın Bağdaş Kurarak Oturması
   Rasulullah'ın Dizlerini Dikerek Oturması
   Dizler Üzerine Çökmek
   Rasulullah'ın Sırt Üstü Yatması
   Yüzükoyun Yatmak Yasaktır
   Sağ Elle Yiyip İçmek
   Oturduğu Zaman Ayakkabılarını Nereye Koyar
   Şeytan Yatağa Dal ve Taş Atar
   Örtüsüz Dam Üzerinde Yatmak
   Oturup Ayakları Sarkıtmak
   İşi için Dışarı Çıkan Ne Der?
   Cemaat Önünde Ayağı Uzatmak ve Yaslanmak
   Sabaha Ulaşınca Ne Söylenir?
   Akşama Varınca Ne Söyler?
   Yatağa Girince Ne Söylenir?
   Uyurken Yapılan Duanın Fazileti
   Uyurken Elini Sağ Yanağın Altına Koymak
   Günlük Zikirler
   Yatmadan Önce Yatağı Silkelemek
   Gece Uyanınca Ne Söylenir?
   Elinde Yemek Artığı Bulunduğu Halde Uyuyan Kimse
   Gece Lambayı Söndürmek
   Yatarken Ateşi Söndürmek
   Yağmuru Bereketle Yorumlamak
   Eve Kırbaç Asmak
   Gece Kapıları Kilitlemek
   Karanlıkta Çocukları Dışarı Çıkarmamak
   Hayvanları Döğüştürmek
   Köpek Havlaması ve Eşek Anırması
   Horoz Sesi Duyulduğu Zaman
   Pireye Lanet Etmeyin
   Kuşluk Vakti
   Gündüzün Sonunda Uyumak
   Yemek Ziyafeti
   Erkeklerin Sünnet Edilmesi
   Kızların Sünnet Edilmesi
   Sünnet Merasimine Davet
   Sünnette Eğlence
   Ehl-i Kitab'ın Daveti
   Cariyelerin Sünnet Edilmesi
   Büyüklerin Sünneti
   Doğum Yemeğine Davet
   Bebeğin Ağzına Konan İlk Mama
   Doğum Evinde Dua
   Çocuk Ayıpsız Doğunca Allah'a Hamdetmek
   Fıtrattan Olan Temizlikler
   Temizlikte Zaman
   Kumar
   Horoz Üzerine Oynanan Kumar
   Gel Kumar Oynayalım Diyen Kimse
   Güvercin Kumarı
   Kadınlara Yol Şiiri
   Şarkı
   Tavla Oynayanlara Selam Verilmez
   Tavla Oynamanın Günahı
   Tavlanın Olduğu Yerde Bulunmamak
   Mümin Bir Delikten İki Kere Sokulmaz
   Bize Silah Doğrultan Bizden Değildir
   Her Canlı Takdir Edilen Yerde Ölür
   Mendile Sümkürmek
   Vesvese
   Zan
   Hanımın Kocasını Tıraş Etmesi
   Koltuk Altını Yolmak
   Vefa
   Tanıma
   Çocukların Oynaması
   Güvercinleri Kesmek
   Halife Kendi İşi İçin Kimseyi Ayağına Çağırmazdı
   Toplum Önünde Balgam Çıkarmak
   Bir Topluma Konuşan Kimse Tek Kişiye Dönmesi
   Başkasının Evinde Sağa Sola Bakmak
   Boş Söz
   İki Yüzlülük
   İki Yüzlülüğün Günahı
   İnsanların Şerlisi Fenalığından Korkulandır
   Haya
   Cefa
   Utanmayınca İstediğini Yap!
   Öfke
   Öfkelenen Ne Der?
   Mümin Öfkelendiği Zaman Susar
   Dostunu Ölçülü Sev
   Düşmanına Ölçülü Buğzet

    


   Motif Yayınları İmam Buhari tarafından yazılan Edebül Müfred adlı kitabı incele diniz.  

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789756161078
   MarkaMotif Yayınları
   Stok DurumuVar
   9789756161078

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.