• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Fıkhı Ekber Şerhi, İmamı Azam

   Fiyat:
   150,00 TL
   İndirimli Fiyat (%55,3) :
   67,00 TL
   Kazancınız 83,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap               Fıkhı Ekber Şerhi
   Yazar              İmamı Azam Ebu Hanife
   Tercüme         Hüseyin S. Erdoğan
   Yayınevi          Hisar Yayınevi
   Kağıt - Cilt       2.Hamur  - Ciltli
   Sayfa - Ebat    479 sayfa - 17.5x24 cm
   Yayın Yılı         2020  Son Baskı
   Şerheden        Allame Aliyul Kari
   Hazırlayan       Mevlüt Karaca   Eseri Tetkik Edenler : 

   Dr. Abidin Sönmez, İstanbul Y. İslam Enst. ve Hukuk Fükültesi 
   Ömer Dönmez, Bağdat ilahiyat Fakültesi
    

   Hisar Yayınları, İmamı Azam Ebu Hanife tarafından yazılan Fıkhı Ekber Şerhi adlı kitabı incelemektesiniz.
   Fıkhı Ekber Şerhi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


    
   Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte ve ashabına olsun. Amin
   Hanefî mezhebinin kurucusu İmam-ı Âzam ın Fıkh-ı Ekber adlı kitabının şerhi olan bu eser; ehil olmayanların kendilerini kurtarıcı ilan ettiği devrimizde Ehl-i sünnet vel-cemaat inancını yeni baştan öğrenmek isteyenler için başucu kitabı mahiyetindedir...
    
              
                TAKDİM


   Aziz okuyucu:
    
   İnsanoğlu için en büyük meziyet yaratıcısının emir ve nehiylerini en iyi şekilde öğrenen ve öğretendir.
   İşte bu gayeye matuf olarak, İslâm âlimleri büyük gayretler sarf ederek bildiklerini insanlığın hizmetine sunmuşlardır.
   İmam-ı Azam hazretlerinin yazmış olduğu « Fıkhı Ekber » adın­daki bu kitap da onun yüksek ilminin meyvesidir.
    
   Allâme Aliyyül Kâri hazretleri bu kitabı madde madde tahlil tah­kik ve tetkikden sonra eserin şânına uygun en güzel şerhini meyda­na getirmiştir.

   İslâm dininin, itikat esaslarından başlayarak geniş çapta temel bilgilere cevap vermiş, bir çok ana mes'eleleri aydınlığa kavuştur­muştur.
    
   Bu kıymetli kitabı arapça aslından merhum Hüseyin S. Erdoğan hoca efendi tercüme etmiştir. Okuyucuya daha faydalı olması için; yayınevimiz, Dr. Abidin Sönmez ve Ömer Dönmez hoca efendilere eseri yeniden gözden geçirme görevini vererek, neşre hazırlanmasını sağlamıştır.

   Bu ilahiyatçı hoca fendiler, tahkik ve tetkik etmek suretiyle kay­naklarını da dipnotlarla belirterek eserin güzelliğinin muhafazasını sağlamışlardır.
    
   Bütün bu çalışmalarından dolayı merhum müellif ve mütercime bilvesile Allah (C.C.)'dan rahmet diler, neşre hazırlayan genç ilim adamlarımıza da muvaffâkiyetler temenni ederiz.
    
   Sonuç olarak da böyle bir eserin neşrini bizlere nasib eden Allah (C.C.)'a sonsuz hamd eder bu türlü ni'metlerinin devamını isteriz. Tevfîk Allah'tandır. ( Fıkhı Ekber Şerhi , İmamı Azam Ebu Hanife , Hüseyin S. Erdoğan , Hisar Yayınevi  )
    
   Mevlüt Karaca


              İÇİNDEKİLER

   Giriş      .................................................................................................       11
   iman Esasları    ......................................................................................       25
   Allah'a İman      ......................................................................................       25
   Tevhidin Esasları    ....................................................................................... 25
   Tevhid ile İlgili Âyetler..............................................................................       26
   İtikat Edilmesi Sahih Olan Şeyler   ..................................................... :..         29
   Meleklere îman........................................................................................       36
   Kitaplara İman.........................................................................................       37
   Peygamberlere îman     ...........................................................................       37
   Öldükten Sonra Dirilmeye îman      ..........................................................       38
   Kadere îman      .....................................................................................       41
   Allah'ın Birliği..........................................................................................       42
   Allah'ın Benzeri Olmayışı    ......................................................................       45
   Allah-ü Teâlâ'nm Zâti ve Fiilî Sıfatları.........................................................       47
   Allah-ü Teâlâ'nm Zâti Sıfatları...................................................................       48
   Kelam   ........................................................................................................ 52
   İrâde     ........................................................................................................ 56
   Allah'ın Fiilî Sıfatları    ................................................................................... 61
   İman ve İslâm..........................................................................................       67
   Allah-ü Teâlâ'nm İsim ve Sıfatları Ezelî ve Ebedidir.......................................... 68
   Allah'ın Sıfatları Ezelde Mahlûk ve Hadis Değildir............................................ 71
   Kur'an-ı Kerim Allah (C.C.) Kelâmıdır............................................................... 71
   Kur'an'daki Kıssalar Allah  (C.C.)  Kelâmıdır     ..........................................       78
   Kelâm Meselesinde Bilginlerin Görüşleri    ................................................       89
   Allah-ü Teâlâ Hiçbir Şeye Benzemez    ........................................................... 96
   Allah-ü Teâlâ Eşyayı Yoktan Var Etti.........................................................     108
   Kaza ve Kader   .......................................................................................... 114
    
   irâde ve Kaza - Kader Münâkaşaları       ....................................................... 117
   Hazreti Adem (A.S.)'in Zürr iye tinin Yaratılması     ....................................     129
   Allah Teâlâ Mahlûkatmı Küfre ve îmana Zorlamaz    ............................ ,   ...    135
   Kulların Fiilleri Kendi Kazançlarıdır      .......................................................     136
   Mahlûkatı ve Onların Rızkım Yaratan Allah Teâlâ'dır....................................     141
   Allah (C.C.)'m İrâde ve İlminin Taalluk Etmesi.............................................     145
   Ameller Üç Kısımdır    .............................................................................     148
   Peygamberler Günah İşlemekten Masumdurlar..........................................     107
   Peygamberlerden Sâdır Olan Hataya Zelle Denir...................................... -..    160
   Hazreti Peygamberin Vasıfları   ...............................................................     166
   Rasûlüllah'tan Sonra İnsanların En Faziletlisi Hz. Ebû Bekir'in Fazileti..........     169
   Hz. Ömer'in Fazileti       ................................... 4......................................     171
   Hazreti Osman'ın Fazileti    ......................................................................     172
   Hazreti Ali'nin Fazileti...............................................................................     172
   Hilâfetin Müddeti    .................................................................................     177
   Ashab-ı Kiramın Hepsini Sevmelidir       ...................................................     178
   Hz. Osman'ın Halife Seçilmesi..................................................................     179
   Hz. Ali'nin Halife Seçilmesi.......................................................................     181
   İçtihat Meselesi        ...............................................................................     182
   Hulefâyı  Râşidin Fazileti    ......................................................................     186
   Bazı Cahillere Cevab      ..........................................................................     1B7
   Dört Büyük Halife....................................................................................     190
   Sahabeleri Hayır ile Anmak      .................................................................     192
   Günahı Kebâir İşleyenin Kâfir Olmayacağı.................................................     193
   Ehli Sünnet ile Mu'tezile'nin İhtilafları.........................................................     197
   Mestler Üzerine Meshetmek       ...............................................................     201
   Teravih  Namazının  Sünnet  Oluşu............................................................     202
   Fasıkın Arkasında Namaz Kılmak..............................................................     203
   Mü'min Olarak  Ölenin Cehennem'de Ebedi  Kalmayacağı  ........................     206
   Mü'minin Amelinin Zayi Olmayacağı    ......................................................     208
   Riya      .................................................................................................     210
   Mu'cize ve Keramet........................................................................... ...      213
   İstidrac        ............................................................................................... 216
   Allah-ü Teâlâ'nın Ezelde Yaratıcı ve Rızık  Veren Olduğu................................ 220
   Allah'ı Görmek.........................................................................................     221
   Yok Olanın Şey Olup Olmadığı.................................................................     225
   îmânın Kısımları     ..................................................................................     229
   Mü'minlerin îmanda Müsavatı...................................................................     236
   Allah-ü Teâlâ'yı Tanımak    .......................................................................     242
   Allah'a Hakkıyla Kulluk Etmek       ................................................................ 244
   Mü'minlerin  Eşitliği        .........................................................................     247
   Allah'ın Fazlı ile insanı ve Adalet ile  Cezası.................................................. 251
   Peygamberin Şefaati      .........................................................................     254
   Amellerin Tartılması      ...........................................................................     255
   Kitabın Verilmesi    .................................................................................     260
   Mahşerde Hesaplaşma   .........................................................................     261
   Havzı Kevser    ......................................................................................     262
   Cennet ve Ceheıınenı'in Halen Yaratılmış Oldukları......................................... 263
   Sırat      .................................................................................................     264
    
   Hesap  Günlerinde Vücut Âzalarının Şehâdeti................................................ 267
   Cennet ve Cehennem Hayâtının Fâni Olup Olmadığı...................................... 268
   Kabir Suâli................................................................................................. 273
   Kabir Azabı ve Ruhların İadesi       .............................................................. 274
   Allah'ın Sıfatlarının Başka Bir Dille İfâdesi    .............................................     284
   Allah'a Yakınlık ve Uzaklığın Keyfiyetsin Oluşu..........................................     285
   Kur'an-ı Kerîm'in Mushaf'larda Yazılı Allah Kelâmı Olması    .......................... 288
   Hüsün ve Kubuh Meselesi   ........................................................................ 289
   Resûlüllah'ın Ebeveyninin Dindeki Yeri       ...............................................    293
   Resûlüllah'm Ahirete İrtihâli      ................................................................    293
   Ebû Tâlib'in Vefatı       ............................................................................    294
   Hz. Peygaınber'in Çocukları       ..............................................................    296
   îman» Taalluk Eden Şüphelerin Giderilmesi    ...........................................    300
   Mirac'm îman Noktası  Bakımından Keyfiyeti.............................................    300
   Bazı Kıyamet Alametleri     ......................................................................... 302
   Usûlü Dînin Ta'rifi....................................................................................... 306
   Peygamberlerin Mertebeleri......................................................................... 307
   Allah'a Mekan İsnadı    ............................................................................... 309
   Hz. Muhammed'den Sonra Üstün Olan Allah Elçileri...................................... 314
   Meleklerin İnsanlardan Üstünlüğü..............................................................    319
   Sahabelerin En Faziletli Olanları    ...........................................................    322
   Müctehidlerin Üstünlüğü      ....................................................................    324
   Kadınların  Fazilet Dereceleri     ...............................................................    324
   Sahabe Çocuklarının Fazileti    ................................................................... 327
   Velilerin Peygamber Derecesine Ulaşamıyaeağı  Prensibi     ........................ 327
   Kulun Taklitle Sorumluluk Devresi.............................................................    328
   Naslarm  Zahiri Manalarına  Güre Hareket Edilmesi    ................................... 330
   Rü'yetullah Hakkında İhtilaflar       ............................................................    331
   Rüyada Allah (C.C.)'ı  Görmek.................................................................. 334
   Öldürülen Kimsenin Eceli ile Ölmüş Olması.................................................. 334
   Ruhun Mahluk Oluşu    ........................................................................... 333
   Rızkın Taksimi......................................................................................... 340
   Haramın da Rızık Oluşu      ...................................................................... 34!
   Hidâyet ve Delâlet Kavramı...................................................................... 343
   Allah'a Hiçbir Şeyin Vâcib Olmadığı    ..................................................... 345
   Allah'ın Va'dinden Hulf Edebileceği.......................................................... 346
   Küçük Günahlardan Dolayı Azabın Caiz Okluğu    ..................................... 346
   Dirilerin Ölülere Duası.............................................................................. 349
   Kâfirin Duası    ....................................................................................... 355
   Cinlerden Kâfir Olanlara Azâb Olacağı...................................................... 35fi
   Meleklerin Durumu................................................................................... 357
   Şeytanların İnsanlar Üzerindeki Tasarrufu.................................................. 358
   Cennet Nimetleri ve Cehennem Azabı....................................................... 359
   Müctehid ve İctihâd Kavramı    ................................................................ 360
   İmanın Artmayacağı ve Eksilmeyeceği...................................................... 3G2
   İman ile İslâm'ın Bir Olduğu..................................................................... 367
   Akıl ile Ma'rifetullah'm Lüzumu      ............................................................     
   Allah-ü Teâlâ'nın  Zulüm  Sıfatı ile Tavsif Edilemiyeceği     ........................ 373
   İmanda İtibarın Neticeye Bağlı Olması     .................................................. 37
   Kulun Gücüne Göre Teklifle Muhatap Olması................................................ 380

   îmanın Mahlûk Olup Olmadığı...................................................................... 381
   İmanın Uyku, Gaflet ve Bayılma Halinde Devamlılığı...................................... 384
   Mukallidin İmanı    ...................................................................................... 384
   Sihir ve Nazarın Sabit Olduğu...................................................................    389
   Yok Olan Şey   .......................................................................................    390
   İmam Nasbedilmesi        .........................................................................    392
   İmamın Vasıfları     .................................................................................    395
   Tacirin Arkasında Namaz Kılmanın Hükmü     ............................................    396
   Ye'sin Küfür Olduğu      ..........................................................................    397
   Kehânete İnanmanın Küfrü Mucip Olduğu..................................................    398
   Kur'an'm Ancak Kendi  Nazmı ile Okunacağı..............................................    405
   Mâsiyetin Helâl Kabul Edilmesi................................................................... 405
   Küfrü Gerektiren Haller................................................................................ 406
   Kıble Ehlinin Kâfir Olmayacağı    .............................................................    409
   Tövbelerin Kabulü   ................................................................................    412
   «Lâ İlahe İllallah» Diyenin Cennet'e Gireceği..............................................    415
   Tevbe ve Şartları    .................................................................................    418
   Küfrü Gerektiren ve Gerektirmeyen Haller       ............................................    433
   Bid'at Ehlinin Birbirini Tekfir Etmeleri     ....................................................    434
   Mürted Olana İslâm'ın Arz Edilmesi    .......................................................    437
   Küfrü Gerektiren Bir Şeyi Akla Getirmek....................................................    438
   Hadisleri İnkâr Etmek...............................................................................    439
   Peygamberlere Küfretmeğe Zorlanmak.....................................................    440
   Kur'an Tilâvetinde Küfrü Gerektiren Haller     .............................................    441
   Kur'an'm Beşer Kelâmı ile Karıştırılması    .................................................    443
   Mushaf m Ücretini Almak    .....................................................................    445
   Haram İşlerken Besmele Çekmek    ..........................................................    446
   Namaz Hakkında Sözler       ....................................................................    448
   Farz: İnkârla İlgili Sözler...........................................................................    451
   Abdestsiz Namaz Kılmak     ....................................................................... 452
   Alime Öfkelenmenin Caiz Olmadığı.............................................................. 454
   Şeriatla İstihzanın Küfür Olduğu    ............................................................    458
   Açık ve Kapalı Küfür Sözleri    .................................................................... 459
   Kâfirlere Benzemek..................................................................................    477
   Nevruz Günü     ......................................................................................... 479
   Haram Mala Rağbet Etmek       ...............................................................    480
   Haramı Helâl Saymak   ...........................................................................    483
   Hayız Halinde Cima.................................................................................    488
   Bazı Müteferrik Hususlar............................................................................. 489
   Emr-i Bil Ma'ruf      .................................................................................    489
   Allah'tan Başkası Adına Yemin Etmek.......................................................    492
   Küfre Sebep Olan Kurbanlar    ................................................................... 494
   Allah'tan başkasına Secde Etmek    .........................................................    494
   El Öpmek    ...........................................................................................    495
   Hastalık, Ölüm ve Kıyamet.......................................................................... 498
   Sihirbazlığın Cezası        .........................................................................    503
   Zimmilerin Kılık Kıyafeti   ........................................................................... 503
   Katime        ...........................................................................................    504


   Hisar Yayınlarıİmamı Azam Ebu Hanife tarafından yazılan Fıkhı Ekber Şerhi adlı kitabı incele diniz. 

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789757422334
   MarkaHisar Yayınları
   Stok DurumuVar
   9789757422334

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.