• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   İlk Dönem Eserleri, Büyük Boy, Lugatlı

   Fiyat:
   170,00 TL
   İndirimli Fiyat (%35,9) :
   109,00 TL
   Kazancınız 61,00 TL
   36,33 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo


   Kitap            İlk Dönem Eserleri
   Yazar           Bediüzzaman Sadi Nursi
   Yayınevi       Nesil Söz Basım Yayın
   Kağıt Cilt      Sarı şamua kağıt  - Termo Deri Ciltli , 2 Renkli
   Sayfa Ebat    640 sayfa - 17x24 cm - Büyük Boy
   Yayın Yılı      2012 - Lugatlı, ayet hadis mealli, indeksli

                 

   Nesil Söz basım yayınları, Bediüzzaman Sadi Nursi İlk Dönem Eserleri adlı kitabı incelemektesiniz.
   Lugatlı İlk Dönem Eserleri kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2


       Takdim

   Çağdaş İslâm mütefekkiri Bedizaman Said Nursî (1878-1960) "Hakâik-i imâniye ve Kur'âniye"ye hizmet yolunda geçen hayatını üç döneme ayırır. Bunlar "Eski Said", "Yeni Said" ve "Üçüncü Said" dönemleridir.

   Çocukluğundan itibaren 1926 yılına kadar geçen zaman "Eski Said" dönemidir. Bediüzzaman, hayatının bu devresini, "Eski Said, ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede ha­reket ettiği" dönem olarak tavsif etmiştir.-*- Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu takip eden 1926 ile 1949 arasında geçen zaman "Yeni Said" dönemidir. Bediüzzaman bu dönemi "Akıl ve kalb ittifakıyla gittiği"-bir dönem olarak ifade etmektedir. "Üçüncü Said" dönemi ise, Risale-i Nur eserlerinin neşri ile toplumda tanınmasına yönelik hiz­metlerin öne çıktığı ve vefatına kadar geçen (1949-1960) dönemdir.-

   Bu eser, Bediüzaman'ın "Eski Said" dönemine ait eserleri ile çeşitli gazete ve dergi­lerde yazdığı makalelerin tek ciltte toplanmasıyla meydana geldi. "Bediüzzaman Said Nursî'nin İlk Dönem Eserleri" başlığı altında bu eserin yayınlanmış olmasındaki amaç, Üstad Bediüzzaman'ın ilk dönem görüşlerine, daha kolay ulaşılmasıdır.

   Bediüzzaman 1890'lı yılları takip eden dönemde sosyal ve siyasî konularda görüşleri­ni ifade etmek zaruretini duydu ve kendisini böyle bir vasatta buldu. Osmanlı'nın son yıllarına isabet eden bu dönemde İslâmiyet'in devlet nezdinde bir resmiyeti ve ahkam­da kaynak olma özelliği vardı. Gelişen ve değişen "hayat-ı içtimaiye"nin ihtiyaçlarını düşünce plânında karşılamak gerekiyordu. Gündeme gelen sosyal, siyasî, ekonomik, kültürel kaynaklı yeni kavramları İslâmiyet açısından yorumlamaya ihtiyaç duyuluyor­du.

   Üstad Bediüzzaman, İkinci Meşrutiyet'in (1908-9) hareketli fikir ortamının öncesinde ve sonrasında görüşlerini bu eserdeki metinlerle ortaya koydu. İkinci Meşrutiyet yılların­da dile getirilen ve Cumhuriyet döneminde ve hattâ hâlen tartışma konusu olan husus­larla ilgili görüşler bu kitapta yer almaktadır. Bu özelliği sebebiyle kitapta dile getirilen görüşler güncelliğini korur niteliğe de sahip bulunmaktadır. Bunun içindir ki, Üstad Be­diüzzaman bu kitapta dile getirdiği görüşlerin her zaman ısrarla arkasında olduğunu şu ifadesinde de görülüyor: "Neşrettiğim umum makalâtındaki umum hakaikte nihayet derecede musırrım. Şayet zaman-ı mazi cânibinden, Asr-ı Saadet mahkemesinden adaletnâme-i şeriatla davet olunsam; neşrettiğim hakaiki aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa, o zamanın ilcaatının modasına göre bir libas giydireceğim. Şayet müstakbel tarafından üç yüz sene sonraki tenkidât-ı ukalâ mahkemesinden tarih celp namesiyle celp olunsam, yine bu hakikatleri, tevessü ve inbisat ile çatlayan bazı yerlerini yamalamakla beraber, taze olarak orada da göstereceğim. Demek, hakikat tahavvül etmez; hakikat haktır."1

   Üstad Bediüzzaman Said Nursî'nin "İlk Dönem Eserleri" isimli bu kitap, İslâmın iman, akıl ve ahlâk gibi kavramlarıyla sınırlı olmayan bir muhtevaya sahiptir. Üzerinden bir asır geçmiş olmasına rağmen hâlen tartışılan sosyal, siyasî, ekonomik ve kültürel konu­lar bütün boyutlarıyla bu kitapta ele alınmıştır. Kitapta işlenen konu ve kavramların ba­şında, adalet, meşveret ve hürriyete dayalı olmakla tanımlanan ve sonraki yıllarda "cumhuriyet" olarak isimlendireceği meşrutiyet üzerine düşünceler etraflıca irdelenmiş­tir. Bu görüşün alternatifi olarak gördüğü ve baskıcı yönetimi ifade eden istibdadın kişi ve toplumlar üzerindeki menfî tesirleri de değişik boyutlarıyla işlenmiştir. Hürriyet kav­ramı, felsefî, kişisel ve toplumsal boyutlarıyla âyet ve hadîs temelinde etraflı analizlere tâbi tutulmuştur. Keza meclis, iktidar, teşebbüs, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsız­lığı, basın özgürlüğü, temel haklar, azınlık hakları, sosyal adalet, refah, eşitlik, medeni­yet ve farklı din mensupları arasındaki beşerî ve siyasî münasebetler, kültürler arası iliş­ki ve değişim, uluslar arası ilişkiler, toplumsal ve uluslar arası barış ve güvenlik, kalkın­ma gibi birçok kavram kitapta ele alınmıştır. Bu kitapta ele alınan kavramlar, İslâm'ın çağdaş yorumu olarak mukayeseli bir şekilde ortaya konulmuştur. Kitapta dile getirilen görüşler, bu günün gündemini de aşan boyutlarıyla küresel bir ilginin konusu olmaya devam ediyor.
   İtikada ve içtimaiyata taallûk eden temel kavramların Kur'ân kaynaklı sahih ve çağ­daş bilgisini ihtiva eden bu kitabı, müellif Bediüzzaman'ın ömrünü adadığı iman odaklı tefekkür hizmetine yararlı bir katkı sağlayacağı ümit ve inancıyla yayınlıyoruz.


   Mesnevî-i Nuriye, s. 16.2
   Mesnevî-i Nuriye, s. 17.3
   Tarihçe-i Hayat, s. 765.

   İÇİNDEKİLER

   Takdim
   Önsöz
   Giriş

   1. NUR'UN İLK KAPISI


   Birinci ders
   İkinci ders
   Üçüncü ders
   Üçüncü dersin zeyli
   Dördüncü ders
   Beşinci ders
   Altıncı ders
   Yedinci ders
   Sekizinci ders
   Dokuzuncu ders
   Onuncu ders
   On birinci ders
   On ikinci ders
   On üçüncü ders
   On dördüncü ders
   Maraz-ı Vesveseye Müptelâ Olanlara Bir Ders
   On üçüncü lem'anın on ikinci işaretinden
   On üçüncü lem'anın on üçüncü işaretinin üçüncü noktasından
   Bir nur talebesinin Üstad hazretlerinin dâr-ı bekaya irtihallerinden evvel Risale-i Nur ve Üstad hakkındaki bir takrizi
   Ankara Üniversitesinde okunan bir konferans
   Ecnebî Filozofların Kur'ân'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri


   2. NOKTA RİSALESİ


   Birinci Burhan
   İkinci Burhan
   Üçüncü Burhan
   Dördüncü Burhan
   İfade


   MELÂİKE TASDİKİ, İMANIN BİR RÜKNÜ

   Birinci Nükte
   İkinci Nükte
   Üçüncü Nükte
   Dördüncü Nükte


   HAŞİR


   Birinci Makam
   Birinci Kıyasın Hülâsası
   İkinci Kıyasın Hülâsası
   İkinci Makam
   Üçüncü Makam
   Dördüncü Makam

   3. ŞUAAT (MARİFETÜ'N-NEBİ)


   Birinci Şuâ
   İkinci Şuâ
   Üçüncü Şuâ
   Dördüncü Şuâ
   Beşinci Şuâ
   Şeriatın Ferde, Neve, Medeniyete Karşı Birkaç Nüktesi
   Altıncı Şuâ
   Tevhidin Tenviri


   4. RUMUZ


   Birinci Sual: Kur'ân'ın i'câzını icaz ile beyan et
   İkinci Sual: Burhanlarda meydana gelen şüpheler imana zarar vermez mi?
   Yüksekten bakmak isteyen dessas bir papaza cevap
   Mücahid bir hayvan mersiyesi
   Mühim bir nokta


   5. İŞÂRÂT


   Bakara Sûresinin 3. âyetinin bir îcâz-ı i'câzı
   Misleyn telâkki edilen zıddeyn
   Nefisperestlerin nazar-ı dikkatine
   Lezzetperestlerin nazar-ı dikkatine
   Evlenmeli
   Zulmet-i münevvere


   6. SÜNUHAT


   Kur'ân'da sâlihat kelimesi
   Kur'ân'ın hâkimiyet-i mutlakası
   Rüyada bir hitabe
   Rüyanın zeyli
   Birkaç vecizeler
   Bundan yedi sene evvel bir risaleme yazdığım zeyl


   7. TULUÂT


   Âlem-i İslâm ulemasının ortasındaki müthiş ihtilâfların nedenleri
   Nasraniyet, İslâmiyetin inkişafına bundan sonra mâni olmayacak mıdır?
   Cerbeze nedir?
   Zamandan şikayet Allah'ın san'atına itiraz olmaz mı?
   Zulmün şedit bir nev'i
   Müstehak bir ceza
   Hadsî bir hakikat


   8. HUTUVAT-I SİTTE


   Takdim
   Birinci Hatve
   İkinci Hatve
   Üçüncü Hatve
   Dördüncü Hatve
   Beşinci Hatve
   Altıncı Hatve
   9. HUTBE-İ ŞAMİYE
   Arabî Hutbe-i Şâmiye'nin Mukaddemesi
   Arabî Hutbe-i Şâmiye eserinin tercümesi
   Birinci Kelime
   İkinci Kelime
   Üçüncü Kelime
   Dördüncü Kelime
   Beşinci Kelime
   Altıncı Kelime
   Arabî Hutbe-i Şâmiye'nin zeylinin kısa bir tercümesi
   Hutbe-i Şâmiye'nin Zeylinin Zeyli
   Yaşasın Şeriat-ı Garrâ
   Yaşasın Şeriat-ı Ahmedî
   Hakikat
   Sadâ-yı Hakikat
   Reddü'l-Evham
   Hutbe-i Şâmiye'nin birinci zeylinin zeylinden son parçadır
   Kahraman askerlerimize
   Asakire Hitap
   Cemiyetlere ihtar-ı mühim


   HAKİKAT ÇEKİRDEKLERİ


   Hutbe-i Şâmiye'nin İkinci Zeylinin İkinci Kısmı
   Sûre-i İhlâs'ın bir remzi


   10. MÜNÂZARAT


   İfade-i Meram ve Uzunca Bir Mazeret
   Sualler ve cevapları


   11. DİVAN-I HARB-İ ÖRFÎ


   İfade-i Nâşir
   İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi
   Mukaddime
   Hâtime
   Yaşasın Şeriat-ı Ahmedî
   Hakikat
   Sadâ-yı Hakikat
   Yaşasın Kur'ân-ı Kerîmin Kanûn-u Esasîleri    

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786054590032
   MarkaSöz Basım Yayın
   Stok DurumuVar
   9786054590032

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.