• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   İslam Dini, Ahmet Hamdi Akseki

   Fiyat:
   50,00 TL
   İndirimli Fiyat (%34) :
   33,00 TL
   Kazancınız 17,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Sarı Şamua , İnce Ciltli, 218 Sayfa
   50,00 TL
   KDV Dahil 26,00 TL
   %48
   2.Hamur, Karton Kapak, 376 Sayfa
   17,00 TL
   KDV Dahil 10,00 TL
   %41,2
   2.Hamur, Karton Kapak, 328 Sayfa
   22,00 TL
   KDV Dahil 13,00 TL
   %40,9

     Kitap             İslam Dini
     Yazar            Ahmet Hamdi Akseki
     Editör            Mehmet Dikmen
     Yayınevi        Yeniakım Yayınları - Türdav Basım Yayın
     Kağıt  Cilt      1.Hamur, Renkli, Kalın Ciltli
     Sayfa  Ebat   432 sayfa, 17x24 cm
     Yayın Yılı       2014
    
    
   Yeniakım Yayınevi tarafından hazırlanan İslam Dini kitabını incelemektesiniz.
   Ahmet Hamdi Akseki İslam Dini kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
     
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    

    
      İslam Dini, İtikat İbadet Ahlak Ahmet Hamdi Akseki
    
    
   İslâm Dînî nin îtikad ibâdet ve ahlâk bahislerinin ve ayrıca dinler ve mezhebler hakkında da bir hülâsayı ihtiva eden bu kitap, İmam ve Hatîb Kurslarında okunacak din dersleri müfredat programına da uygun görüldüğünden, Bakanlıkça, İmam ve Hatîb Kurslarına da tavsiye edilmiştir.
    
   Kitap dört bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde dinler ve mezhep­ler hakkında umûmî bilgiler verilmiş, ikinci ve üçüncü bölümler­de bilinmesi gereken îtikad ve ibâdet mes'eleleri yazılmıştır. Dördüncü bölümde de kısaca islâm ahlâkından bahsedilmiştir.

   Okuma bilen her insan, itikad, ibâdet ve ahlâk mes'elelerini bu kitaptan kolayca ve kimseye muhtaç olmadan öğrenebilecektir.
    
    
        EVKAF UMUM MÜDÜRLÜĞÜNE
    
    
   Heyet-i Müşaveremiz -Azasından Aksekili Ahmed Hamdi Efendi tarafından " İslâm Dini - İslâm Itikad ve İbâdeti" namıyle yazılmış olan kitab, bu hususta bilin­mesi lâzımgelen mesaili cami ve imam ve Hatibler için fevkalade lüzumlu olduğu bittetkik anlaşılmış olmakla eğer mümkin ise makamınızca tabedilerek imam ve hatiblere tevzii münasip olacağı beyan olunur efendim.
    
    19.7.1933
   Diyanet İşleri Reisi RİFAT
    
    
   (1) Evkaf Umum Müdürlüğü'nün gösterdiği lüzum ve isteği üzerine tarafımdan yazılan ve Riyaset Yüksek Makamınca da ayrıca tetkik edil­miş olan işbu kitabın, ehemmiyetini ve tab'ı lüzumunu bildiren kıymetli tezkerenin bir suretini teberrüken ilk sayfaya koymayı münasip gördüm.
    
   Hamdi AKSEKİ
    
    
             ÖNSÖZ
    
   İmam ve Hatiblerin her şeyden önce îtikad ve ibâdet mes'elelerini iyi bilmeleri gerektir. Bunları bilmeyenlerin imamlık yapmaları caiz değildir. Bununla beraber köylüye ve halka dince çok lüzumlu olan şeyleri öğretecek olan da bunlar demektir. Halbuki, onların bu şeyleri topluca ve kolayca öğrenebilmeleri için bir kitap yoktur. Ger­çi, bu hususta Arapça yazılmış pek çok kitaplar vardır. Fakat her imam ve hatibin onları elde etmesi ve bütün bu mes'eleleri onlardan anlayıp öğrenmesi haylice zor ve hatta bugünkü imamların çoğu ve yarınkilerin hemen hepsi için mümkün değildir. İşte bu ihtiyacı çok­tan beri düşünür ve bu gibi imam ve hatîblere sağlam bir kılavuz ol­mak üzere bir kitap yazmak isterdim. Aynı ihtiyacı duymuş ve anla­mış olan Evkaf Umum Müdürü bir gün bu mes'eleyi bana açarak, böyle bir kitap yazmamı rica ve "Mümkün olursa bunun kendileri ta­rafından bastırılarak imam ve hatîblere meccanen dağıtılacağınıda” ilave etti. Müdîr-i Umuminin mütalaasını uygun bulduğum için bu kitabı yazıp kendilerine verdim. Diyanet işleri Reisliğince îcâb eden tetkikat yapıldı ve basılmasına karar verildi. islam dini ahmet hamdi akseki
    
   Kitap dört bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde dinler ve mezhep­ler hakkında umumî bilgiler verilmiş, ikinci ve üçüncü bölümlerde bilinmesi gereken îtikad ve ibâdet mes'eleleri yazılmıştır. Dördüncü bölümde de kısaca islâm ahlâkından bahsedilmiştir.
   ikinci bölüm için başlıca şu kitaplar esâs tutulmuştur: İmâm-ı A'zam'ın El-Fıkhü'l-Ekber adındaki kitabı ile Vasiyetname'si; Nesefî'nin, Tahavî'nin ve Senûsî'nin akaid kitapları: Emâlî, Nuniye Cevhe­re, Bâcûrî, Şeybâniye, Harîde, Vesiletü-l-Âbid; Birgivî'nin Ravzatü'l - Cennât namındaki muteber metinleri; Maturîdî'nin ve Aliyyü'l-Kaari'nin Fıkh-ı Ekber şerhleri; İbni-i Kayyim'in Şifâü'l-Alîl'i.
    
   Esâs tuttuğumuz metinler yalnız mes'eleleri yazarak onların de­lillerinden uzun uzadıya bahsetmediklerinden biz de öyle yaptık. Esasen böyle olması bellemek ve akılda tutmak için daha kolaydır. İbâdet kısmı için de başlıca Nûrü'l-îzâh, Tenvîrü'l-Ebsâr, Kenz me­tinleri ile Nûrü'l İzah Şerhi ve Tahtâvî esâs tutulmuştur. Mısır'da imam ve hatîblere tevzi edilmek ve okutmak üzere Evkaf Nezâreti ta­rafından son zamanlarda mütehassıslara yazdırılan ve şimdiye kadar iki cildi çıkmış olan Dört Mezhebe Göre Fıkıh adındaki mühim ki­taptan da istifade ettim.
    
   Şunu da söylemeliyim ki: İmam ve hatibler için düşünülmüş olan bu kitaptan Türkçe bilen her müslüman istifade edebilecektir.
    
   Okuma bilen her insan, îtikad, ibâdet ve ahlâk meselelerini bu ki­taptan kolayca ve kimseye muhtaç olmadan öğrenebilecektir. ahmet hamdi akseki islam dini kitap
    
   Kitap kısa bir metin olmakla beraber, bu hususta bilinmesi lâzım olan mes'eleler tamamen mevcuttur. Bunların izahlarını, incelikleri­ni, felsefelerini, hikmet-i şer'îyyelerini, istinat ettikleri şer'î ve aklî delilleri, mezheb ve müctehidler arasındaki ihtilafları ve bunlardan elde edebileceğimiz faydaları bu kitaba şerh olmak üzere hazırla­makta olduğum büyük kitaba bıraktım. Allahu Teâla'nın izni ve yar­dımı ile yakında onu da bastıracağımı umarım.'1' Tevfik ve hidâyet yalnız Allah'dandır.
    
   Ahmet Hamdi AKSEKİ
    
   ¹Bunun büyük bir cildi “İslam” adıyla yayınlanmıştır.
    
    
         İKİNCİ TAB’IN ÖNSÖZÜ
    
   15 sene evvel basılmış olan bu kitabın, birkaç ay içinde mevcudu tükenmiş ve o günden beri her taraftan sorulmakta, istenilmekte ol­masına rağmen bugüne kadar bastırılamamıştı.
    
   Birinci tab'ın önsözünde de belirtildiği veçhile bilhassa İmamlar ve Hatîbler için hazırlanmış olan bu kitap; aynı zamanda her Müslümanın da okuyup istifade edeceği mühim bir kitaptır.
    
   İslam Dini 'nin îtikad, ibâdet ve ahlâk bahislerini ve ayrıca dinler ve mezhebler hakkında da bir hülasayı ihtiva eden bu eser, İmam ve Hatîb Kurslarında okunacak din dersleri müfredat programına da uygun görüldüğünden, Bakanlıkça İmam ve Hatîb Kurslarına da tav­siye edilmiştir.
    
   Eserin bu (ikinci) tab'ı bazı düzeltmeler ve ilavelerle daha zengin­leştirilmiştir.
    
   Hazırlanmakta olduğunu ve basılacağını o zaman vadettiğimiz büyük kitabın birinci kısmı 1942'de yayınlanmış, diğer kısımları da hazırlanmıştır. İnşâallah onun da bu sene yayınlanaca­ğını ümit ederim.
    
    
   Diyanet işleri Eski Başkanı
   Ahmet Hamdi AKSEKİ
    
    
   ALFABETİK İÇİNDEKİLER FİHRİSTİ
    
   -A-
   Abdesti Bozan Şeyler 
   Abdestin Farzları 
   Abdestin Faziletleri      
   Abdestin Mekruhları    
   Abdestin Sünnetleri     
   Abdestin Tarifi      
   Abdestsiz Helâl Olmayan Şeyler       
   Açıkta Olan Mallar, Gizli Mallar  
   Adaletin Muktezâsı Olan Vazifelerle İhsandan Doğan Vazifeler
   Arasında Fark      
   Adamak (Nezir)    
   Âdi ve Maddî Şeylere Tapınmak
   Âhiret Günü Ne Demektir? 
   Ahiret Gününe îmân    
   Âhiret Gününe İnanmanın Amelî Hayatta Kıymeti   
   Ahlâk İlmi      
   Ahlâki Vazifeler    
   Ahlâki Vazifelerin Aksamı   
   Aile Ne Demektir ve Bunun Ehemmiyeti   
   Aile Vazifeleri       
   Aile Vazifelerinin Aksamı    
   Akıl 
   Aklın Hükümleri    
   Akşam Namazının Vakti     
   Akşam Namazı    
   Allah'a Karşı Ahlâkî Vazifelerimiz      
   Allah'ın Kitaplarına îmân     
   Allah'ın Sıfatları    
   Allahu Teala Hazretlerine îmân 
   Amel ile îmân Arasındaki Münasebet
   Amelî Hükümler ve Bunlardan Maksat     
   Ana ve Babanın Çocuklarına Karşı Vazifeleri 
   Ateşe Tapınmak   
    
   B -
    
   Bâlig Olmayan Çocukların da İzinsiz Giremeyeceği Vakitler           
   Başkalarına Yardım Etmek ve islâmda Bunun Mühim Mevkii        
   Başkalarını Kötü Sanmak
   Batıl Din ve itikadlar, Ne Suretle Çıkmıştır?     
   Bayram Namazı Nedir?    
   Bayram Namazının Geriye Kalması      
   Bayram Namazları
   Bazı Hayvan veya Nebatata Tapınmak 
   Bedende ve Elbisede Bulunan Pislik ve Onlardan Temizlenmenin Usulü         
   Beş Vaktin Namazları ile Vâcib ve Nafile Namazlar  
   Beşeriyet için Dînin Lüzumu      
   Bir Dinin Tabiî Olabilmesi için Aranılacak Şartlar       
   Bütün Erkân ve Âdabına Riayet Edilerek Gusletmek
   Bütün Hayvanlara Karşı Şefkat  
   Büyük Havuz ve Hükmü  
   Büyüklere Hürmet, Küçüklere Şefkat ve Merhamet   
    
        c - ç- 

   Camiye Giderek Cemaatla Namaz Kılmağa Mâni' Olan, Cemaata Gitmemeyi Mubah Kılan Özürler
   Cemaatla Namazın Hükmü        
   Cenaze Bahsine Taallûku Olan Bazı Meseleler         
   Cenaze Namazı     
   Cenaze Namazı Şartları   
   Cenazeyi Yıkamak
   Cömertlik     
   Cuma Namazı        
   Cuma Namazının Farz Olmasının Şartları       
   Cuma Namazının Sahîh Olmasının Şartları    
   Cuma Namazının Vakti    
   Çocukların Ana ve Babalarına Karşı Vazifeleri           
    
   -D-
    
   Develer için Zekât Nisabı 
   Dilini Terbiye ve islâh etmek       
   Din Beşeriyetle Doğmuş ve Onunla Devam Edecektir         
   Din-i Hak, Din-i Tevhid     
   Dîn-i Tabiî Nâmiyle Ortaya Atılan Esasların Kıymeti  
   Dînin Mahiyeti        
   Dînin Menşei Nedir? Aklın Vazifesi       
    
   Dinler ve Mezhepler Hakkında Umumî Malumat     
   Dinlerin Tekâmülü
   Durgun ve Akar Suların Hükmü 
   Duygularımızı İşimizle Kuvvetlendirmek  
   Duygunun Düşünceye Te'sîri    
   Duygunun İşe Te'sîri   
   Düşünce ve Muhakemenin işe Te'sîri      
   Düşüncenin His ve Duyguya Te'sîri 
    
   -E-
    
   Ecel Meselesi       
   Edep ve Haya      
   Emânet ve Hiyânet      
   En Evvel Takarrür Eden Dört Mezheb      
   Eski Ahlâk Ulemâsına Göre Ruhun Kuvvetleri
   Eş'arîler 
   Evimizde Hizmet Edenlere Karşı Vazifelerimiz       
   Evlilik Helâl Olmayanlar      
   Ezan ve Kamet    
    
   -F-
    
   Farz Namazlara Tâbi Olan ve Tâbi Olmıyan Nafile Namazlar
   Farz Olan Namazların Vakitleri  
   Farz ve Hükmü    
   Farz ve Vacip Namazlar     
   Farz-ı Ayın, Farz-ı Kifâye   
   Farzlara Tâbi Olmıyan Nafile Namazlar   
   Faziletin Dört Temeli   
   Faziletin ve Güzel Huyların İslam'da Mevkii    
   Ferdlerin Hükümete Karşı Vazifeleri 
   Fetva Veren ve Fetvaları Hıfzolunan Sahabeler     
   Feyz ve ilham       
   Fidye     
    
   -G-
    
   Geçmiş Namazların Kazası       
   Geçmiş Namazların Kazasını Geriye Bırakmamak
   Gıpta = İmrenmek
   Gıybet   
   Göğe, Aya, Güneşe ve Yıldızlara Tapınmak   
   Göz, Kulak ve Sair Azaların Terbiye ve Islâhı 
   Gusletmek Kimlere Farzdır?      
    
   Guslün Farzları      
   Guslün Sünnetleri 
   Gusül (Boy Abdesti)          
   Gusül Ne Demektir
    
   -H-
    
   Haber-i Resul         
   Hac Kimlere Farzdır?        
   Hac ve Kurban       
   Hades           
   Hadesten Taharet (Abdest Almak veya Gusletmek)  
   Hadîs Kitapları ve Bunları Yazanlar     
   Hadis ve Muhaddis           
   Hadisin Aksamı      
   Hakiki Pislik ve Ondan Paklanmak       
   Hakîkî ve Kur'an Ahlâkiyle Ahlâklanmış Bir Müslüman Nasıl Olmalı?
   Hanbelî Mezhebi    
   Hanefî Mezhebi ve Ebû Hanîfe  
   Haram ve Hükmü  
   Haset Etmek = Çekememek        
   Hastaların Namazı Nasıl Kılacakları ve istiskâ Namazı         
   Hayat-ı Mâneviyyeyi, Şeref ve Haysiyeti Lekeliyecek Şeyler           
   Hayatın Devirleri ve Her Devre Ait Ana ile Babanın Vazifeleri        
   Hayır ve Şer 
   Hayız Kanı ve Hükmü       
   Hayız ve Nifasın Hükmü  
   Hem Pâk Hem de Paklayıcı ve Mekruh Olmayan Sular       
   Hem Pâk, Hem de Pâklayıcı ve Fakat Mekruh Olan Sular   
   Hicvetmek    
   Hilim
   Hısım ve Akrabalarımıza Karşı Vazifelerimiz   
   Hutbenin Rüknü    
   Hutbenin Sünnetleri         
   Hutbenin Şartları    
    
   -i-
    
   İbâdet
   İbâdet Ne Suretle Olur?    
   İbâdet Üç Maksatla, Üç Düşünce ile Yapılır     
   İbâdetin Mânâsı ve Lüzumu        
   İcmâlî îmân  
   İctihâd ve Müctehid           
    
   İçtimâi Hâk ve Vazifeler      
   İçtimâi Vazifelerimizin Bir Hülâsası   
   İçtimâi Vazifelerin İkinci Kısmı   
   iffet
   iftira Etmek    
   İkindi Namazı      
   İkindi Namazının Vakti
   ilâhî Dinleri Diğerlerinden Ayıran Vasıflar
   ilâhî ve Semavî Kitaplara îmân Ne Demektir ve Ne Suretle Olur?
   İlm-i Fıkhın Tedvini      
   ilmin Yolları ve Bilgi Vasıtalarımız     
   imamda Aranılacak Evsaf  
   İmâm-i Evzâî ve Mezhebi   
   imâm-ı Sevrî 
   imamın Arkasında Namaz Kılanların Hâli 
   îmân      
   îmânın Hakikati    
   îmânın Lügat Mânâsı  
   îmânın Mânâsı     
   îmânın Sahih ve Kabule Şâyân Olması İçin Üç Şartın Bulunması Lâzımdır        
   îmânın Serî Mânâsı    
   inat ve Televvün-i Mizaç     
   incil (Ahd-i Cedîd)        
   insan Dediğimiz Nedir ?     
   insana Tapınmak 
   İnsanın Ahlâkî Mâhiyetini Gösteren Nelerdir? 
   insanın Allah'ına Karşı Vazifeleri       
   insanın Ayıplarını Aramak ve Onları Ortaya Dökmek     
   insanın Kendi Dilemesi ve istemesi ile İşlediği işleri Vardır   
   insanın Manevî Hayatı ve Buna Karşı Tecâvüzün Çirkinliği  
   insanlardan Vukua Gelen işler ve Neticesi      
   İnsanların ilk Mürşidi   
   İnsanların İşine Terettüb Eden Şer'î Hükümler
   insanların Peygamberlere ihtiyacı ve Peygamberlerin Vazifeleri
   intihar Meşru ve Ahlâkî Değildir
   irâdenin Hastalıkları Nasıl Anlaşılır? 
   irâdenin Terbiyesi        
   lskât-ı Salât   
   Iskât-ı Savm 
   İslâm      
   islâm Ahlâkı  
   İslâm Dini, Tabiî ve Cihanşümul Bir Dindir       
    
    
   İslâm Dini 'nin İ'tikad Kökleri       
   İslâm Dinine Girmek İsteyen Bir İnsana Ne Yapmalıdır?     
   İslâm İbâdetindeki Faziletler        
   İslam İlimlerinin Aksamı ve Ne Suretle Tedvîn Olundukları 
   İslam Mezhebleri ve Mezheb İmamları
   İslâm'ın Beş Direği (Şartları)        
   islâmda Ahlâka Verilen Ehemmiyet      
   islâmda Nakle Verilen Ehemmiyet        
   islâmda Ziyaretin Edebleri           
   islamın Haram ve Yasak Eylediği Şeyler ve Bunlardan Birini Yapmanın Cezası          
   islamın Şartları       
   istihaza ve özür Kanı        
   İstihza, Alay Etmek            
   istiskâ Namazı        
   İşin Düşünceye Te'sîri      
   İşin His ve Duyguya Te'sîri          
   itikaad ve îmân Esasları ve Bunların Kıymeti  
   İtikaadî Mezhepler  
   İzzet-i Nefis  
    
   -K-
    
   Kader Ne Demektir?          
   Kadere îmân           
   Kadınlara Mahsus Bazı Haller    
   Kalbî Ameller          
   Kardeşlerin Birbirlerine Karşı Vazifeleri
   Karı ile Kocanın Birbirlerine Karşılıklı Vazifeleri         
   Kazâ ve Kader Deyip De Çalışmayı Bırakmak Caiz Olur Mu?         
   Kazâ ve Kader ile ihticâc Olunamaz     
   Kazâ ve Kadere îmân, İlim, İrâde ve Tekvin Sıfatlarına İmân Demektir     
   Kazanın Mânâsı     
   Keffâreti Iskat Eden Şeyler          
   Kelime-i Tevhîd'in Mânâsındaki Şümul
   Kendisi Pâk Olup Başka Bir Şeyi Pâklamıyan Sular 
   Kıyas ve İçtihadın Lüzumu          
   Koğuculuğun İlâcı 
   Koğuculuk (Ondan Ona Lâf Taşımak)  
   Komşu Hakkı          
   Koyun ve Keçi İçin Zekât Nisabı
   Kul Hakkı     
   Kul, İrâdesini Hangi Tarafa Sarfederse Allah Onu Yaratır    
    
    
   Kur'an Hem Lafzı, Hem Mânâsı İtibariyle Mucizedir       
   Kur'an İlmi     
   Kur'ân'a Karşı Ahlâkî Vazifemiz
   Kur'anin Toplanması   
   Kur'ân-ı Kerîm      
   Kur'an-ı Kerîm Ne Suretle Nazil Olmuştur?     
   Kur'ân-ı Kerîm Yirmi Üç Senede Tamam Olmuştur
   Kur'ân-ı Kerîm'de İsimleri Geçen Peygamberler     
   Kurban  
   Kurbana Mâni Olan Haller  
   Kurbanın Hükmü  
   Kuvve-i Âkılenin Hâkim Olması İçin Bilgi Lâzımdır  
   Kuyuların Temizlenmesi     
    
   -L-
    
   La İlahe İllallah Muhammedü'r Resûlullah
          
   -M-
    
   Maddî ve Cismânî Vazifelerimiz
   Maliki Mezhebi ve İmâm-ı Malik 
   Mânâsı Bakımından da Kur'an Tam Bir Mu'cizedir 
   Mâtürîdiyye Kimlerdir? Ebû Mansûr-i Mâtürîdî Kimdir?  
   Meclislerde, Toplantılarda Riâyeti Lâzım Olan Şeyler (Âdab)
   Medenî ve İçtimaî Vazifeler  
   Mekruh Ne Demek ve Kaç Kısımdır?
   Melek Ne Demektir? Bunlara îmân Ne Suretle Olur?     
   Meleklere îmân    
   Meleklere îmânın Amelî Kıymet ve Ehemmiyeti      
   Melekleri Neden Göremiyoruz? 
   Memleket Vazifeleri     
   Meshin Caiz Olmasının Şartları
   Meskene, Evlere Tecavüz Etmemek
   Mest (Ayakkabı) Üzerine Meshetmek       
   Mest Ne Demektir?     
   Mezhebler Ne Suretle Takarrür Etmiştir? 
   Misafir (Yolcu) Namazı       
   Misafirlere Karşı Vazifelerimiz   
   Muhammed Aleyhisselâm  
   Muharebeden Kaçmak ve Bunun Cezası
   Mü'minler Allah'ı Nasıl Görürler?       
    
    
   Mubah Ne Demektir?  
   Müdâfaa-i Nefis Meşru' Bir Haktır     
   Müekked ve Gayr-i Müekked Sünnetler   
   Müfsid Ne Demek ve Nerelerde Kullanılır?     
   Mühim Bir îhtar     
   Mükellef Ne Demektir?
   Mükellef ve Onun işleri; Şer'î Hükümler   
   Müslümanlığın Emir ve Nehiylerindeki Hikmetler    
   Müslümanlığın Gayesi ve Dînî Hükümler 
   Müslümanlığın Hükümleri Kimleredir?      
   Müslümanlığın Temizliğe Verdiği Ehemmiyet  
   Müslümanlıkta Hayat-ı Mâneviyyenin Ehemmiyeti 
   Müstehap Ne Gibi Şeylerdir?
          
   -N-
    
   Nafile Namazlar   
   Naklî ve Sem'î Delillerin Aksamı
   Namaz Kılmak Mekruh Olan Vakitler
   Namaz Nasıl Kılınır?   
   Namaz Ne Zaman Farz Olunmuştur ve Kimlere Farzdır?     
   Namaz ve Namaz Vakitleri
   Namaza Mâni' Olan ve Olmayan Miktar itibariyle Pisliğin Aksamı
   Namazda Mekruh Olmıyanlar    
   Namazı Bozan Şeyler 
   Namazı Cemâatle Kılmak Nedir?      
   Namazı Kesmek ve Farza Yetişmek 
   Namazın Aksamı 
   Namazın Büsbütün Sükûtuna Değil, Vaktinden Sonraya Kalmasını Mübah Kılan özürler; Uyku, Unutmak ve Gaflettir
          
   Namazın Farzları 
   Namazın içindeki Farzlar, Vâcibler ve Sünnetler    
   Namazın Mekruhları    
   Namazın Sukutunu Mubah Kılan Özürlerle, Yalnız Sonraya Kalmasını
   Mubah Kılan özürler    
   Namazın Sünnetleri    
   Namazın Şartlan ve Rükünleri   
   Namazın Şartlan ve Rükünleri Ne Demektir ve Kaçür? 
   Namazın Vâcibleri       
   Necis, Yahud Neces   
   Nefsimize ve Şahsımıza Karşı Vazifemiz
    
    
   Nefsine Hâkim Olmak      
   Nezrin Hükümleri  
   Nifastan Sonra Lohusalık
    
   -O-
    
   Orucu Bozan Şeyler          
   Orucu Bozmayan Şeyler  
   Orucu Bozup da Hem Kazayı, Hem de Keffâreti îcâb Eden Şeyler
   Orucu Bozup, Yalnız Kazayı îcâbeden Şeyler
   Orucun Aksamı      
   Orucun Farz Olması          
   Oruç  
   Oruç Bozmanın Cezası    
   Oruç Tutmamayı veyahud Tuttuktan Sonra Bozmayı Mubah Kılan Şer Özürler 
   Oruçluya Mekruh Olmayan Şeyler        
   Oruçluya Şunlar Mekruhtur         
    
   -Ö-
    
   öğle Namazı
   Öğle Namazının Vakti       
   ölü için Kesilmek istenilen Kurban Ne Gün Kesilmelidir?   
   ölü Teçhizi   
   Ölünün Kabirdeki Hali      
   Özür Ne Demektir ve Mazur Olanlar Hakkındaki Hüküm     
    
   -P-
    
   Pâk Olmayan Sular           
   Pâk Olup Olmaması Şüpheli Olan Sular         
   Peygamber ve Peygamberlere îmân Ne Demektir?   
   Peygambere Karşı Ahlâkî Vazifemiz     
   Peygamberin içtihad ile Hükmetmeğe İzin Vermesi  
   Peygamberin Söylediklerini Ezberlemek ve Anlamakta Ashabın Seviyesi          
   Peygamberler Hakkında Caiz ve Vâcib Olan Şeyler  
   Peygamberlere Allah'ın Vahiy ve ilhamı          
   Peygamberlere îmân        
   Peygamberlerin Sayısı     
   Peygamberlerin Şefaatleri ve Peygamberimizin Şefaatinin Umumî Olması       
   Peygamberlerin Tebliğ Eyledikleri Dinlerde, Bir Olan Esaslar        
   Peygamberlik Mertebesi   
    
    
   Peygamberlik Ne Suretle Sabit Olur?       
   Pis Olan Şeyler Ne Suretle Paklanır?       
   Putperestlik   
    
   -R-
    
   Ramazan Orucunun Farz Olmasının Şartı      
   Râvî ve Muhaddis
   Regâib Namazları
   Rızık Meselesi     
   Rûh Kuvvetlerinin Karşılıklı Tesirleri 
   Ruh ve Ruhun Kuvvetleri   
   Ruhî Hadiseler ve Ruhun Kuvvetleri
   Ruhî Kuvvetler ve Hadiseler      
   Rûhîlik Beşerin İlk Dini Değildir  
   Rûhîlik ve Ecdada İbâdet   
   Ruhun Faziletle Tehzîbi      
   Ruhun Terbiyesi  
   Ruhun Yardımcıları     
    
   -S-
    
   Sabah Namazı     
   Sabah Namazının Vakti      
   Sabır      
   Sadaka-i Fıtır
   Sadaka-i Fıtır Kimlere ve Ne Zaman Vâcibdir 
   Safların Tertibi ve Ehemmiyeti   
   Sahabenin Alim ve Fakîhleri En Çok Nerelerde İdi?
   Sahîh ve Sağlam Bir îtikad 
   Sargı ve Yara Üzerine Meshetmek   
   Sebat ve Metanet
   Secde-i Sehiv Nedir ve Ne Zaman Yapmak Lazımdır?
   Secde-i Tilâvet (Okuma Secdesi)     
   Seneviyye (Hayır ve Şer İlahına İnanma)
   Sığır ve Manda İçin Zekât Nisabı      
   Sır ve Gizli Olan Şeyleri Söylememek      
   Son Peygamber ve Peygamberlik Kapısı
   Sözü ve Özü Doğru Olmak
   Suçluları Affetmek       
   Suların Aksamı     
   Sünnet ve Hükmü
    
   -Ş-
    
   Şafiî Mezhebi       
   Şecaat   
   Şehid     
   Şer'i Hükümlerin Kaynakları ve Bunların Kıymetleri
   Şer'î İlimlerin Kıymeti   
   Şeriatların Ruhu   
   Şunlar Müstehabdır     
    
   -T-
    
   Tafsilî îmân veya îmânın Mertebeleri
   Taharet (Temizlik)       
   Tasdik ve İnkâr Bakımından İnsanlar       
   Taziye   
   Tefsir, Müfessir    
   Telkin     
   Temizlik Bakımından "Mutlak Su" Beş Kısımdır       
   Teravih Namazı ve Buna Ait Hükümler    
   Teşrik Tekbîrleri   
   Tevazu', Vakar     
   Tevekkül Ne Demektir?      
   Tevhid (Akaid İlmi) Ne Sûrede Yazılmıştır?     
   Tevrat (Ahd-i Atik)
   Tevrat'ın Meşhur Nüshaları
   Teyemmüm Ne Demektir?
   Teyemmümün Sahih Olmasının Şartları  
   Teyemmümün Sünnetleri   
    
   -u-
    
   Ulüvv-i Himmet    
   Usûl ve Âdabına Muvâfik Abdest Almanın Şekli     
   Usûlü'd-Dînin Her Dinde Bir Olup Şer'î Hükümlerin Nesih ve Tebdil Suretiyle Zaman Zaman Değişmesinin Hikmeti      
    
   -V-
    
   Vâcib Namazlar   
   Vâcib Olan Oruç  
   Vazîfe-i Nefsiyyenin Tarifi  
   Vicdan, Dînîn Yerini Tutabilir mi?      
   Vitir Namazı  
    
   -Y-
    
   Yalancılık ve Bunun Kötülüğü        
   Yalanın Caiz Olduğu Yerler   
   Yaradan Yalnız Allah'dır        
   Yaratılmışların Efdali   
   Yardımın Başka Bir Şekli      
   Yardımın En Faydalı Şekli     
   Yaşamak Hakkı ve Buna Tecâvüz Edenlerin Cezaları
   Yatsı Namazı      
   Yatsı ve Vitir Namazının Vakti        
   Yemede ve İçmede Edeb ve Terbiye         
   Yemede, içmede Tehzib ve Islâhı   
   Yolcular için Meshin Müddeti         
    
   -Z-
    
   Zarûrât-i Diniye  
   Zekât
   Zekât Verilecek Kimseler       
   Zekât Vermekte Efdal Olan Cihet    
   Zekâtı Lâzım Olan Mallar       
   Zekâtın Şartı ve Kimlere Borç Olduğu     
   Zekâtta Bellenmesi Lâzım Meseleler        
    
    
     Ahmet Hamdi Akseki kimdir?

    
   Ahmet Hamdi, 1887 yılında Akseki'ye bağlı Güzelsu nahiyesinde doğdu. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve nahiyede bulunan medresede eğitim görmeye başladı. On dört yaşına gelince babası tarafından Ödemiş'e götürüldü ve burada bulunan Karamanlı Süleyman Efendi Medresesine devam etmeye başladı. Arapça, Farsça, akaid, tefsir, fıkıh ve hadis gibi temel islami ilimlerin derslerini almaya başladı. Son dönem İslam alimlerindendir. Diyanet İşleri Başkanlığına getirilen üçüncü kişidir.

   Akseki 1905 yılında İstanbul'a geldi. 1914 yılında Fatih dersiamlarından olan Bayındırlı Mehmed Şükrü Efendiden icazet aldı. Bu arada tanınmış alimlerden muhtelif dersler aldı. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'den de Arap Edebiyatı ile alakalı dersler aldı.
   Akseki bir taraftan öğrenim hayatına devam ederken, diğer taraftan da yazılaryazmaya başladı. Sebilürreşad'ın Bulgaristan ve Romanya Muhabirliğini yaptı. Bulgaristan'ı dolaşarak oradaki insanların dini açıdan aydınlanmalarına katkı sağlamaya çalıştı.

   Akseki, Milli Mücadele boyunca Anadolu'nun muhtelif yerlerini dolaştı Vaaz ve konferanslarıyla Milli mücadeleyi destekledi.
   1939 yılında Diyanet İşleri Başkan yardımcılığına atandı. 1947 yılında ise başkanlığa getirildi.

   Akseki, dört yıl sürdürdüğü görevi devam ederken 1951 tarihinde vefat etti.

   Akseki, daha önceki devirleri de yaşamış olmakla beraber hizmetlerini daha çok Cumhuriyet döneminde gerçekleştirdi. Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkçe ibadet adı altında yapılmak istenen tahribatlara karşı çıktı. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesi ile namaz kılınması yönündeki sinsi talepleri reddetti. Müşavere heyeti azalığı sırasında cereyan eden bu tartışmalar karşısında taviz vermedi. Diyanet İşleri Başkanı olan Şerafettin Yaltkaya'nın isteğinin aksine, söz konusu olan arzunun dini ve ilmi hiçbir dayanağının olmadığını hazırladığı raporla ortaya koydu. (Süleyman Hayri Bolay; 'Akseki, Ahmet Hamdi, TDVİA, 2.C., s.294)

   Ahmet Hamdi Akseki, İmam ve hatiplere sağlam bir kılavuz olmak üzere, Dini eğitim görenler için bir kitap hazırlamak ihtiyacı hissetti. Aynı ihtiyacı duyan zamanın Evkaf ve Umum Müdürü, kendisine meseleyi açarak böyle bir kitap yazmasını rica etti. Diyanet İşleri Reisliğince gerekli incelemeler yapıldı ve basılmasına karar verildi. 
    


    
   Yeniakım Yayınevi Ahmet Hamdi Akseki İslam Dini kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789756636190
   MarkaYeniakım Yayınları
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9789756636190

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.