Kitabul Asar, 2 Cilt Takım

Fiyat:
400,00 TL
İndirimli Fiyat (%44) :
224,00 TL
Kazancınız 176,00 TL
74,67 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo


Kitap             Kitabul Asar
Yazar             İmam Ebu Yusuf
Yayınevi        Kayıhan Yayınları
Tercüme       İsmail Karagözoğlu
Kağıt  Cilt      2.Hamur, Ciltli, 2 Cilt takım
Sayfa  Ebat   968 sayfa, 16x24 cm
Hadis Sayısı  1.085 Hadis Arapça metni ve Türkçesi, Açıklama, Şerh ve Yorumlu   


 
2 Cilt İmam Ebu Yusuf Kitabu'l Asar kitabını incelemektesiniz.   

230 TL, Hızlı Kargo , Kayıhan yayınları Kitabul Asar tercüme ve şerhi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.  Kitâbul Asar

1 - Tercümesini sunduğumuz bu kitap, oğlu Yûsuf'un babası İmam Ebû Yûsuf vasıtası ile rivâyet ettiği 1085 adet hadis-i şerif ihtiva etmektedir.

 1. İmam Ebu Yûsuf'un"Kitabu'l Asar"i, Ebû Hanîfe'nin "Müsned"i mahiyetindedir. Çünkü kitapta rivâyet edilen hadislerin 1024 tanesi ho­cası İmam Ebû Hanîfe vasıtası iledir. İmam Azam Ebû Hanîfe'ye nispet edilen 14 adet Müsned vardır.[1]

 2. "Kitâbü'l-Âsâr'da; merfu, mevkuf, mürsel ve belâğ şeklinde rivâyet edilen hadisler vardır.[2]

 3. "Kitabül-Âsar"da müsned[3] hadislerin sayısı 88'dir.Burivâyetlerin çoğunluğu İmam Ebû Hanîfe vasıtası ile olsa da bunlar arasında İmam Ebû Yûsuf başka hocaları vasıtası ile de rivâyet ettiği hadislerde vardın.

5- "Kitabül-Âsar"da mürsel[4] hadislerin sayısı 237'dir.Bunların ekseriyeti İbrahim en-Nehaî hazretlerinin mürselleridir. Mürsel hadis, Hanefi alimlerine göre delildir. İbrahim en-Nehaî'nin mürsel rivâyetlerini diğer âlimler de kabul etmişlerdir. İbrahim en-Nehaî'nin mürsel rivâyetlerinin ekserisi Abdullah b. Mesud ve Hz. Aişe'dendir.

İmam Serahsî der ki: "Bize göre mürsel ve munkatı haber, rivâyet eden ravi güvenilir olduktan sonra hüccettir. Velev ki başka bir yoldan müsned ola­rak rivâyet edilmiş olmasın?™
Mürsel rivâyetleri kabul etmemek sonradan ortaya çıkmış bir bidattir. Nitekim İbn Cerîr et-Taberî (ö. 310/923) şöyle demiştir: "Selef, mürsel hadîsleri kabul ederdi. Mürsel hadîsleri kabul etmemek, hicrî iki yüz senesin­den sonra ortaya çıkmıştır?[5]

İmam Zebîdî (ö. 1205/1791) der ki: "Bütün Hanefi mezhebinin kitap­larına bakılırsa İmam Muhammed'in görüşü de Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf gibi mürsel hadîslerin kabûlü yönündedir. İmam Mâlik'in mezhebi de mürsel hadîslerin kabulü yönündedir?[6]
İmam Kevserî, "Hanefî Fıkhının Esasları" olarak Türkçeye tercüme edilen "Fıkhu Ehli'l-Irâk ve Hadîsuhum" kitabının "Haberin Kabul Şartla­rı" bölümünde (s. 19-21) şöyle der:
Hanefiler, mürsel haberi rivâyet eden râvî, güvenilir/sika ise; müsned haber gibi mürsel haberin de kabul edileceğini söylerler. Hicrî II. yüzyı­lın başına kadar sahabî, tâbiî ve tebai tâbiî fakîhlerinin büyük çoğunluğu da bu görüştedir. Mürsel haberleri, özellikle ileri gelen tâbiîlerin mürsel haberlerini ihmal, şüphesiz sünnetin yarısını terk etmek demektir. "Sü­nen" sâhibi Ebû Dâvûd, hadîsçiler arasında meşhur olan ve Mekkelilere yazdığı "Risalesinde şöyle der: "Mürsel haberleri Süfyan es-Servî, Mâlik b. Enes, Evza'îgibi âlimler delil olarak kabul ederlerdi. Hatta Şafiî, bu konu üzerinde çok dururdu."

Salah el-Ala'î'nin "Ahkamul-Merâsîl"inde ve İbn Abdilberr'in sözlerinde, bu konuda icmâ bulunması gerektiğini belirten bir ifâde vardır.

İbnü'l-Türkmânî (ö. 750/1349) şöyle der: İbrahim en-Nehaî, her ne kadar Hz. Ömer ve Subayy b. Ma'bed'e yetişememiş olsa da İbn Abdilber "et-Temhîd" kitabının başlarında şöyle der: "Herkes bilir ki İbrahim en-Nehaî, sadece güvenilir râvîlerden hadîs rivâyet eder. Onun tedlîs ve mürsel rivâyetlerinin tamamı makbuldür. Saîd b. Mü-seyyeb, İbn Şîrîn ve İbrahim en-Nehaî'nin mürsel rivâyetleri muhad-dislere göre sahihtir."
İbn Abdilber daha sonra A'meş'ten şöyle nakleder: İbrahim en-Nehaî'ye şöyle dedim: "Bana hadîs rivâyet ettiğin zaman, o hadîsi isnâd ederek rivâyet et."

İbrahim en-Nehaî bana şöyle dedi: "Ben size "Abdullah b. Mesud (Radıyallâhu anh) rivâyet etti" dediğim zaman bil ki, bu hadîsi ondan bir­çok kişi rivâyet etmiştir. Eğer bir kişinin ismini zikrederek Abdullah b. Mesud'dan (Radıyallâhu anh) rivâyet edersem bil ki, bu hadîsi sadece o kişi rivâyet etmiş demektir."
İbn Abdilber (ö. 463/1071): "Bu haber gösteriyor ki İbrahim en-Nehaî'nin mürsel rivâyetleri müsned rivâyetlerinden daha kuvvetlidir. Ömrü­me yemin olsun ki öyledir?[7]
6- "Kitâbül Asâr"da mevkûf[8] hadislerin sayısı 894'tür. Bu mevkuf rivâyetlerin çoğunluğu sahabe sözüdür. Tabiînden büyük imamların söz­leri de az değildir. Kitapta Mevkuf olarak rivâyet edilen sözler, merfu ola­rak da rivâyet edilen hadislerdir. Kitabın açıklama kısmında merfiı olan rivâyeti zikrettik ki aslında mevkuf olan bu sözlerin neredeyse tamamı merfu olarak rivâyet edilmiştir.

    56 Serahsî, Usûl, 1,364.

 1. "Kitâbü'l-Âsâr"da bulunan 459 rivâyet doğrudan İbrahim en-Nehaî'nin fetvası veya sözüdür. Ebû Hanîfe Hammâd İbrahim se­nedi ile nakledilmiştir. İbrahim en-Nehaî'nin fetvası Hanefi mezhebin­de delildir.

 2. "Kitâbü'l-Âsâr'da. 21 adet "belâğ' sîğası ile rivâyet edilmiş hadis vardır. Bunlardan çoğu İmam Ebû Hanîfe, bazısı İmam Ebû Yûsuf, birka­çı da başkaları tarafındandır. "Belâğ"[9] sığası ile nakledilen rivâyetlerin çoğunluğu fezâil ve zikir hakkındadır.

 3. İmam Ebû Yûsuf'un "Kitâbü'l-Âsâr'da. bulunan 321 adet rivâyet aynı zamanda İmam Muhammed b. Hasan "el-Âsâr" kitabında da mev­cuttur. İmam Ebû Yûsuf'un rivâyet etmiş olduğu hadisin dipnotunda diğer kaynaklarda nerede geçtiğini gösterirken ilk önce İmam Muham­med b. Hasan "el-Âsâr" kitabındaki yerine işaret ettim. Bu yönü ile tercümesini sunduğumuz kitap iki "el-Âsâr" arasındaki aynı rivâyetleri tespit etmektedir.

 4. İmam Muhammed b. Hasan "el-Âsâr" kitabında hadisi rivâyet ettikten sonra genellikle kendi görüşünü ayrıca hocası İmam Ebû Hanîfe'nin görüşünü zikreder. Ancak Ebû Yûsuf'un "el-Âsâr" kitabında bu söz konusu değildir. O, sadece hadisi nakletmekle yetinmiştir.

 5. Hadisin açıklama kısmında eğer İmam Muhammed de aynı ha­disi rivâyet etmiş ise onu yazdık. 298 yerde İmam Muhammed: "Biz, bu görüşü alırız. Bu, Ebû Hanîfe'nin de (Rahmetullâhi Aleyh) görüşüdür" de­miş, 19 yerde ise "Biz, bu görüşü almayız" demiştir.

 6. İmam Ebû Yûsuf'un "Kitâbü'l Asârilk defa Ebü'l-Vefa el-Efğânî tarafından 1355/1936 senesinde Kahire'de Matbaatü'l-istikame'de Mu­hammed Zahid el-Kevseri ve Rıdvan Muhammed Rıdvan'ın katkılarıyla neşredilmiştir. Bizim tercümeye esas aldığımız baskı ise Suûd İbrahim Muhammed el-Osmânî'nin talik ve notları ile 2013 senesinde Kuveyt'te tek cilt halinde basılmış olanıdır.

 1. "Kitâbü'l-Âsâr" genel olarak fıkıh baplarına göre tertip edilmiştir. Ancak bazı hadisler başka konular içinde rivâyet edilmiştir. Bu durum dikkatten kaçmamaktadır. Bilgisayar ortamında bu hadisleri kendi konu­su içine yerleştirmemiz zor değildi ancak kitabın orijinalliğinin bozulma­sını uygun bulmadık.

 2. Tercümede, hadisleri rivâyet eden ravilerin cerh-tadil açısından durumlarını dipnotta gösterdik.

 3. Hanefi mezhebinin imamları rivâyet edilen hadisle ihticac edip etmediklerini gerek İmam Muhammed'in görüşünü açıkladığı yerde ge­rek muteber fıkıh kitaplarından alıntı yaparak bazen de dipnotta göstere­rek açıkladık.

 4. " Kitâbü'l Âsâr " ın bazı bölümleri eksiktir. Bu eksik kısım bazen senedde bazen de metindedir. Yeri geldiği zaman eksik yerleri notlarda gösterdik ayrıca İmam Muhammed b. Hasan "el-Âsârından tamamlama­ya çalıştık. Ancak bu eksik kısım büyük bir yekûn teşkil etmemektedir.

17- Kitabın ara konu başlıkları tarafımızdan konulmuştur.
İslam ümmetinin üzerinde büyük hakkı ve emeği bulunan imamımız İmam-ı Azam Ebû Hanîfe hazretlerinin en büyük talebesi, kadılar kadısı İmam Ebû Yûsuf'un yüce hatırasına...


İsmail KARAGÖZOĞLU
12 03 2019 ALANYA-ANTALYA

 
[1] îmam Ebû Hanîfe'ye nispet edilen Müsnedler ve bunların müellifleri hakkında bkz: Zebîdî, Ahkâm Hadisleri, 1/42-46.
[2] İmam Ebû Yûsuf'un Kitabü'l-Âsâr'mdz olduğu gibi İmam Malik'in "Muvatta" kitabında Ebû Bekir el-Ebherî'ye göre 600 u müsned, 222'si mürsel, 613 u mevkuf ve 285'i maktû rivâyet bulunmaktadır. (Bkz: M. Yaşar Kandemir, Muvatta, DİA, c.31,s.416-418.)
[3] Müsned: "Senedison râvisinden ilk râvisine (genellikle Resûl-i Ekrem'e) kadar muttasıl olan hadis" demektir. Hâkim en-Nîsâbûrî müsnedi: "Yaşı hadis almaya elverişli olan râvilerin, hocalarından açık bir şekilde duyduklarını belirterek Hz. Peygambere kadar ulaşan bir senedle rivâyet ettikleri hadis" diye tarif etmiştir. Bkz: İbrahim Hatipoğlu, Müsned, DİA, c.32, s.98-99.
[4] Mürsel hadis: "Tâbiinden bir râvinin, kendisiyle Hz. Peygamber arasındaki sahâbînin ismini atlayarak naklettiği hadis" mânasına gelir. Bkz: Salahattin Polat, Mürsel, DİA, c.32, s.52-54.
[5] Zebîdî, Ahkâm Hadisleri, 11/458.
[6] Agy.
[7] Bkz: İbnu t-Türkmânî, el-Cevheru'n-Nakî, 1/343; Beyhekî, Sünenü'l-Kübrâ, 1/ 148; Tahânevî, I'lâü's-Sünen, 1/2019.
[8] Mevkûf: "İsnadın Hz. Peygambere ulaşmadan sahâbîde durması veya durdurulması" şeklinde tarif edilmiş ve sahâbenin söz, fiil ve takrirlerine dair rivâyetlere bu ad verilmiştir. Buna göre bir râvinin, "Falan sahâbî şöyle dedi, şunu yaptı, yanında şöyle bir olay meydana gelince sesini çıkarmadı" diye naklettiği rivâyetler mevkuftur. Bkz: Abdullah Aydınlı, Mevkûf DİA, c.29, s.237.
[9] Belâğ: Muhaddisin "Belağanî: Bana ulaştı" şeklinde rivâyet etmiş olduğu hadistir. Kendisine rivâyet eden râvinin ismini sormadan doğrudan bir başkasından veya doğrudan Resûlüllâh (Sallellâhü Aleyhi ve Sellem)'den yapmış olduğu rivâyettir. imam Malik'in "Muvatta" kitabında 61 adet belâğ sığası ile gelen rivâyet vardır. Hem İmam Malik'in "Muvatta" hem de İmam Ebû Yûsuf'un "Kitâbü'l-Âsâr"ı tarihte defa yazılan hadis kitaplarından olması, o zamanlar hadis ıstılahlarının ve ilminin teşekkül etmemesi vs. sebeplerden dolayı "belağ" "mevkûf" ve "mürsel" hadislerin çok olması normal karşılanmalıdır. (Çev.)

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786059669559
MarkaKayıhan Yayınları
Stok DurumuVar
9786059669559 -
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.