• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Kitabüz Zühd, İmam Beyhaki

   Fiyat:
   79,00 TL
   İndirimli Fiyat (%31,6) :
   54,00 TL
   Kazancınız 25,00 TL
   Aynı Gün Kargo
    
   Kitap              Kitabüz Zühd - Allah İçin Yaşamak    
   Yazar             İmam Beyhaki    
   Yayınevi         Semerkand Yayınları
   Tercüme         Enbiya Yıldırım
   Kağıt - Cilt      2.Hamur, Ciltli
   Sayfa - Ebat   312 Sayfa, 17x24 cm
   Yayın Yılı        2011
           
    

   Semerkand Yayınları Kitabüz Zühd Allah İçin Yaşamak kitabı nı incelemektesiniz.  
   İmam Beyhaki Kitabüz Zühd kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


    
   Büyük âlim ve büyük zahidler zühd için diyorlar ki: Zühd, dünya mal ve metaından eli, dünyalığın peşinden gitmekten de kalbi çekip korumaktır. (Cüneyd-i Bağdadî k.s.)
    
   Zühd üç kelimeden meydana gelir. "Ze’har , ziyneti terk etmektir. "He’har, nefsin boş arzularını terk etmektir. "Dâl’ ise, dünyayı terketmektir. (Ebû Bekir Verrak k.s.)
    
   Görüldüğü gibi, ahlâk-ı hamîdenin önde gelen hasletlerinden biri olan zühd hakkında yazılmış en önemli eserlerden biri, ilim semamızın yıldızlarından, meşhur muhaddis İmam Beyhaki’ye (r.a.) aittir. "Kitabü’z Zühd adlı bu kitap, her satırıyla gönül pasını silen, hayat yolculuğunda insanı hakiki hedefine yönelten ibret ve hikmetlerle dolu.
    
   Yayınevimizin kolay anlaşılır bir dille tercüme ederek yayınladığı bu eser, her Müslümanın kitaplığında yerini alacak, hayatında iz bırakacak.
    
    
            TAKDİM
    
   Hamd, âlemlerin sahibi rabbimize, salâtü selâm gönüllerimizin sul­tanı Muhammed Mustafa'ya olsun.
    
   Resûlullah'ın hayatına şöyle bir göz gezdirdiğimizde, pek çok hu­sus yanında iki çarpıcı özellikle karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Bunlardan birincisi, Hz. Peygamber'in halkın yanındaki yaşam tarzı ile evdeki yaşam tarzının aynı olmasıdır. O, ev haricinde farklı, eve girdi­ğinde ise daha değişik bir tutum içinde olmamıştır. Fedakârlık, cömert­lik, başkalarını kendine tercih etmek, kalp kırmamak, insanların arka­larından konuşmamak gibi güzel özellikler ile ibadetlere ehemmiyet vermek, hem dışarıda hem de ev içinde değişmeyen yaşam tarzıydı. Özellikle Hz. Âişe'nin (r.ah) anlattıklarına bakılacak olursa, hem ahlâ­kî tutumlar hem de ibadet açısından Hz. Peygamber'in ev hayatının daha yoğun geçtiği anlaşılır. Dolayısıyla, dışarıda sergilediği tutumla ev içindeki tutumu arasında bir aykırılık kesinlikle söz konusu olma­mıştır. Hiç şüphe yok ki bu, onun nübüvvetini gösteren en büyük delil­lerden biridir.
    
   Resûlullah'ın ikinci önemli hususiyeti, dünya ve âhiret dengesini hayatında kurmuş olmasıdır. Onun günlük yaşantısını inceleyen bir in­san, ne dünyanın ne de âhiretin ihmal edilmeyeceğini anlar. Yaşama­mız için yaratıldığımız dünyayı meşru sınırlar içerisinde şenlendirmek, ancak bunu yaparken ebedî hayat konağımız olan âhireti de ihmal et­memek. Ebediyetin sürekliliği nedeniyle de, fâniye tamamen bağlan­mamak, âhireti unutmamak, dünyadan ukbâyı devamlı gözetmek ve bunun gereklerini yerine getirmek. Resûlullah'ın hayat tarzı işte buydu.
    
   Hz. Peygamber'in dünyaya ilişkin ortaya koyduğu bu hayat telâkkisi, bir dönem bazı sûfîlerce dünyayı tamamen ihmal etmek gibi bir yanlış anlayışa çevrilmiştir. Bunun tam tersi bir yaşam tarzı olan âhireti ihmal etmek de -yoğunluğu değişmekle birlikte- büyük kalabalıkların yaşam tarzı olagelmiştir. İçinde yaşadığımız süreç ise, belki de dünyevîleşmenin en kesif yaşandığı dönemlerden biri olacağa benzemektedir. Böy­le bir devirde, insanların âhireti daha çok hatırlamasına, İslâm'ın getir­diği güzelliklere daha çok göz gezdirmesine, velhâsıl rableriyle olan ir­tibatlarını koparmamaya daha çok gayret etmeleri gerekmektedir. Kırktan fazla eseri olan, hayatını ilim yanında amelle de süsleyen Bey­hakî'nin elinizdeki eserinin bu yönde bir katkı sağlayacağını ümit et­mekteyiz.
    
   Tercümemizle ilgili olarak okuyucularımızın bilgilendirilmesi gere­ken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunları ana başlıklarıyla sunmak ge­rekirse:
    
   Kitabımızın aslı -dört ara başlık içerse de- sistematik değildir. Bu sebeple, içinde yer alan rivayetler belli bir düzen çerçevesinde ter­tip edilmemiştir. Konular karışık olduğundan, örneğin tûl-i emelle ilgili bir husus okunduktan sonra, ardından başka konuya geçildiği olmak­tadır. Bizler, bu dağınıklığı gidermek için, muhtevalarını göz önünde bulundurarak rivayetleri konularına göre bir araya getirmeye çalıştık. Bu amaçla, rivayetleri, münasip başlıklar altında toplamaya gayret et­tik.
    
   Ancak, attığımız başlıkların, altlarında yer alan rivayetleri tam anla­mıyla kuşattığını söylemek mümkün değildir. Çünkü her bir rivayetin kendi içinde birden fazla konuyu içerdiği olmaktadır. Böyle durumlarda bizim yaptığımız, söz konusu rivayetlerin içinde geçen hususlardan sa­dece birini seçmek ve bunları münasip başlık altına koymak olmuştur. İçlerinde geçen farklı konular değişik başlıklar altına alınmaya imkân verdiğinden dolayı, mükerrer rivayetleri de kitabın içine yaydık ve böy­lece bir araya yığılmalarının önüne geçtik.
    
   Kitabı harmanladığımız ve yeni bir tertibe soktuğumuz için, Arap­ça asıl nüshasında bulunan rivayetlerin numaralarını değiştirme zaru­reti hâsıl olmuştur. Bununla beraber, kitabın aslına bakmak isteyen araştırmacılar, tercümemizin sonunda yer alan karşılaştırmalı numara listesiyle, kitabın Arapça'sındaki rivayetin tercümemizde hangi numa­ra ile yer aldığını tesbit etmek imkânına sahiptirler.
    
   Tercümemizin başına müellifi tanıtıcı bir makale hazırlayarak, hayatını, ilmî durumunu ve şahsiyetini tanıtmayı murat ettik.
    
   Kitabın daha da güzelleşmesi, konuların daha canlı hale gelme­si ve açılması için, içinde geçen mevzularla ilgili olarak tasavvuf ala­nındaki temel kitapları taramak suretiyle elde ettiğimiz 200 civarındaki alıntı ve rivayeti dipnotlara serpiştirdik. Bizim ilâve ettiğimiz bu eklerin belli olması için de sonlarına, "mütercim"in kısaltması olarak "M" rumu­zunu koyduk. Aktardığımız bilgilerin kaynaklarını da ayrı bir bibliyog­rafya ile eserin sonunda zikrettik.
    
   Kitabın sonuna gerek özel isimleri ve gerekse ıstılahları içeren karma indeks eklemek suretiyle araştırma yapanlara yardımcı olmak istedik.
    
   Çalışmamızın hayırlara ve müslümanların İslâm'ı rablerinin arzula­dığı gibi yaşamalarına vesile olmasını diliyoruz. Tercümemizi okuya­rak ifadelerinin son halini almasında katkıda bulunan değerli dostları­mız Ar. Gör. Yüksel Göztepe ile Zeynep Uzun'a da teşekkürlerimizi arzediyoruz.  ( Kitabüz Zühd, İmam Beyhaki, stoktan kargo, Semerkand Yayınları, Enbiya Yıldırım, Kitabüz zühd allah için yaşamak, kitabüz zühd kitabı )
    
   Enbiya Yıldırım
   Şubat 2000, Sivas
    
    
   İÇİNDEKİLER
    
   Takdim           
   İmam Beyhakî 
    
   KİTÂBÜ'Z ZÜHD
   Niyetin Allah Rızâsı Olması      
   Şirkten Kaçınmak         
   İstikamet Üzere Bulunmak        
   Zühd Nedir?     
   Zühdün Kısımları         
   Zühd Süreci     
   Zâhid Kimdir?  
   Zâhidlerin Kısımları       
   Zâhidlerin Ahlâkı          
   Tasavvuf Nedir?          
   Sûfîlere Bu Adın Verilmesinin Nedeni
   İlim Talep Etmek          
   Âlimlerle Birlikte Olmak 
   Kur'an'a Tâbi Olmak     
   Hz. Peygamber'in Sünnetlerine Uymak
    
   Kur'an ve Hadis Okumak          
   Bildikleriyle Amel Etmek           
   Bildiğini Söylemeye Hırslı Olmamak      
   Allah'ın Dininde İnsanlarla Münakaşa Etmemek
   Vakti Değerlendirmek   
   Her Şeyiyle Allah'a Yönelmek, Her Halükârda O'nu Talep Etmek
   Allah'a İbadete Koşmak
   Gençlikte İbadete Yönelmek     
   İbadetleri İçten ve Hakkıyla Eda Etmek 
   İbadetlerden Lezzet Almanın Şartı        
   İbadeti Allah'ın Bilmesi Yeterli   
   Allah'ı Zikretmek          
   Takva  
   Vera    
   Yakîn   
   Uzlet    
   Allah İçin Hicret Etmek 
   Nefse Tâbi Olmamak    
   Nefse Rahat Vermemek           
   Nefsin İsteklerini Yerine Getirememek   
   Dünyaya Bağlanmamak
   Allah Sevgisi Dünya Sevgisiyle Bir Arada Olmaz           
   Dünyada Rahat Yoktur 
   Günahlardan Kaçınmak
   Günahlara Tövbe Etmek          
   Günahlara Ağlamak     
   İsyanla Geçen Ömre Pişmanlık Duymak           
   Günahlarını Kullardan Gizlediği İçin Allah'a Şükretmek  
   Günahları Sevaplarla Silmek    
   Kibirden Kaçınmak, Tevazu Sahibi Olmak         
   Riyadan Kaçınmak       
   Dile Sahip Olmak         
   Mâlâyâniden Kaçınmak            
   İnsanların Kusurlarını Araştırmamak     
   İsraftan Kaçınmak        
   Helâl Rızık Peşinde Koşmak    
   Rüşvetten Kaçınmak    
   Kadınlardan Uzak Durmak       
   Tûl-i Emelde Bulunmamak        
   Az Yemek, Güzel Yemek Peşinde Koşmamak  
   Az Uyumak      
   Mal Sevgisinden Kaçınmak-Mal Yığmamak       
   Nimetler İçinde Yüzmemek       
   Servetle Mağrur Olmamak        
   Tasadduk Etmek          
   Bulunduğu Makamda Dünyaya Meyletmemek, Gururlanmamak....
   Hale Rıza Göstermek-Kanaatkâr Olmak           
   Fakirliğe Sabretmek     
    
   Tevekkül          
   Başa Gelen Belâlara ve İnsanların Ezalarına Sabretmek           
   Aileyle İmtihan Olunma 
   İnsanların Bozulması    
   İnsanlarla Beraber Bulunmanın Şartı     
   Allah'ın Rızâsını Kulların Memnuniyetine Tercih Etmek 
   İnsanların Değerlendirmelerine Aldırmamak      
   İnsanların Övgüsünden Kaçmak, Buna Önem Vermemek          
   İyi İnsanlarla Arkadaşlık Yapmak          
   İyi Kulların Özellikleri    
   Allah'ın Sevdiğini Kullar da Sever         
   Allah'ın Salih Kullara İkramları   
   Allah'ın Sevdiği Kuluna Salih Ameller İşletmesi 
   Âhirete Yönelmek        
   Âhirette Her Türlü Amelin Karşılığının Görülecek Olması           
   Âhirette Allah Katında Soyun Önemli Olmaması
   Allah'ın Amelleri Ziyadesiyle Mükâfatlandırması
   Allah'ın Azabından Korkmak, Mağfiretinden Ümitvar Olmak ....
   Ölüm ve Sonrasını Akıldan Çıkarmamak           
   Ölümü Temenni Etmemek        
   Ölümden Sonra Hayırla Anılmak           
   Yaşlılığın Ölümün Habercisi Olması      
   İbadetle Geçirilen Uzun Ömür   
   İnsanın Yaşıtlarını Bir Bir Kaybetmesi   
   İyi Amel İşleyenlerin Kabirde Rahat Etmesi       
   Uzun Ömür Sürenlerin Âhirette Mazeretinin Olmayacağı           
   Başka Eserlerde Beyhaki nin Kitabüz Zühd'üne Nisbet Edilen Fakat Yazma Nüshalarında Bulunmayan Rivayetler
   Bibliyografya   
   Mütercimin Dipnotlarda Zikrettiği Bilgilerin Bibliyografyası
   Karma İndeks  
    
    
    
   Semerkand Yayınları İmam Beyhaki Kitabüz Zühd Allah İçin Yaşamak kitabı nı incele diniz.  
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786055455385
   MarkaSemerkand Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786055455385

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.